intTypePromotion=3

Thảo luận: Biểu hiện của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta.

Chia sẻ: Hoang Quynh Quynh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:37

0
228
lượt xem
58
download

Thảo luận: Biểu hiện của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật hết sức phổ biến. trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thảo luận: Biểu hiện của quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất ở nước ta.

 1. BÀI THẢO LUẬN SỐ 1 NHÓM 11
 2. Nội dung thảo luận    Biểu hiện của quy luật quan hệ sản xuất phù  hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản  xuất ở nước ta.
 3. Mở đầu. I. Đặt vấn đề. II. Giải quyết vấn đề. III. A. Khái niệm về lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất. B. Quy luật và quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. C. Biểu hiện quy luật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Vận dụng quy luật vào quá trình phát IV. triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.
 4. I. Mở đầu. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với • trình độ phát triển của lực lượng sản xuất là quy luật hết sức phổ biến. trong công cuộc xây dựng đất nước của mỗi quốc gia. Sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất có ảnh hưởng rất lớn tới nền kinh tế ,tạo nên một nền kinh tế có lực lượng sản xuất phát triển kéo theo một quan hệ sản xuất phát triển.
 5. II. Đặt vấn đề Là phạm trù của chủ nghĩa duy vật lịch sử • phương thức sản xuất biểu thị cách thức con người thực hiện quá trình sản xuất vật chất ở những giai đoạn lịch sử nhất định của xã hội loài người. Dưới sự vận động của lịch sử loài người cũng như sự vận động của mỗi xã hội cụ thể, sự thay đổi về phương thức sản xuất bao giờ cũng có sự thay đổi có tính chất cách mạng. Phương thức sản xuất là sự thống nhất giữa • lực lượng sản xuất ở một trình độ nhất định và quan hệ sản suất tương ứng
 6. Đó là quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với • trình độ phất triển của lực lượng sản xuất. Do vậy quy luật trên trước hết là quy luật kinh tế hơn thế nữa nó còn là quy luật cơ bản nhất của toàn bộ đời sống xã hội, bởi vì nó là quy luật cơ bản của phương thức sản xuất.. Với những chính sách đường lối và chủ trương • đúng đắn nắm bắt tốt quy luật của Đảng và nhà nước, nền kinh tế đã phát triển mạnh mẽ đưa nước ta từ một nước có nền nông nghiệp lạc hậu thành một nước sản xuất nông nghiệp tiên tiến góp phần đẩy nhanh nền kinh tế nước nhà đi sang một hướng khác.
 7. III. Giải quyết vấn đề. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực  • lượng sản suất và biểu hiện của quy luật này ở nước ta.          A. Khái niệm về lự lượng sản xuất và quan hệ sản xuất     1. Lực lượng sản xuất.     2. Quan hệ sản xuất.   B. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực  lượng sản xuất.     1. Trình độ lực lượng sản xuất.     2. Biểu hiện quy luật trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở  Việt Nam.
 8. A. Khái niện: 1. Lực lượng sản xuất. Để tiến hành sản xuất thì con người phải • dung các yếu tố vật chất và kĩ thuật nhất định. Tổng thể các yếu tố đó goi là lực lượng sản xuất. Lực lượng sản xuất biểu hiện mối quan hệ giữa con người và tự nhiên. Các yếu cấu thành nên lực lượng sản xuất là • người lao động và tư liệu sản xuất. Như Lê nin đã viết”lực lượng sản xuất hàng • đầu của nhân loại là người lao động, công nhân” vì vậy có thể coi yếu tố quan trọng nhất trong lực lượng sản xuất chính là con người
 9. 2. Quan hệ sản xuất. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa người với  người trong sản xuất. Quan hệ sản xuất gồm 3 mặt:  Quan hệ sở hữu về tư liệu sản xuất nghĩa là • quan hệ giữa người với tư liệu sản xuất. Quan hệ tổ chức và quản lý kinh doanh nghĩa • là quan hệ giữa người với người trong sản xuất và trong trao đổi của cải. Quan hệ phân phối sản xuất sản phẩm nghĩa • là quan hệ chặt chẽ với nhau cùng mục tiêu chung là sử dụng hợp lý và có hiệu quả tư liệu sản xuất để làm cho chúng không ngưng tăng trưởng thúc đẩy tái sản xuất mở roongjj và nâng cao phúc lợi cho người lao động
 10. B. Quy luật và quan hệ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. 1. Trình độ của lực lượng sản xuất. • Lực lượng sản xuất là yếu tố có tác dụng quyết định đối với phương thức sản xuất. Trình độ của lực lượng sản xuất trong từng giai đoạn lịch sử loài người thể hiện khả năng chinh phục thiên nhiên của con người trong giai đoạn đó.
 11. Khái niệm của trình độ của lực lượng sản • xuất nói lên khả năng của con người thông qua việc sử dụng công cụ lao động thực hiện quá trình cải biến tự nhiên nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của mình. Trình độ lao động sản xuất thể hiện ở • trình độ công cụ lao động, trình độ quản lý xã hội, trình độ ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, kinh nghiệm và kĩ năng của con người, trình độ phân công lao động
 12. 2. Quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là 2 mặt của • phương thức sản xuất, sự tác động lẫn nhau giữa chúng biểu hiện mối quan hệ mang tinh biện chứng.Chính sự thống nhất và tác động giữa quan h ệ sản xuất và lực lượng sản xuất đã hình thành lên quy luật về sự phù hợp giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Sự phát triển của lực lượng sản xuất dẫn đến một giới • hạn nhất định sẽ đặt ra nhu cầu xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ và hiện có.Việc xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ thay nó bằng một quan hệ sản xuất mới cũng có nghĩa là diệt vong cả một phương thức sản xu ất lỗi thời và đánh dấu sự ra đời của một phương thức sản xuất mới
 13. Sự xóa bỏ các hình thức quan hệ hiện có không phải là tự • thân mà phải thông qua một phương thức chính trị và pháp quyền mà phương thức pháp quyền là trực tiếp. Những quan hệ sản xuất cũ và hiện có từ chỗ là hình thức kinh tế cần thiết để đảm bảo duy trì khai thác, phát triển của lực lượng sản xuất giờ đây trở thành hình thức kìm hãm sự phát triển đó. Như CácMác đã nhận định“từ một giai đoạn phát triển nào đó của chúng các lực lượng sản xuất vật chất của xã hội mâu thuẫn với những quan hệ sản xuất hiện có trong đó từ trước đến nay các lực lượng sản xuất vẫn tiếp tục phát triển. Từ chỗ là những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất những quan hệ đấy trở thành những xiềng xích của các lực lượng sản xuất. Khi đó bắt đầu một cuộc cách mạng xã hội”Đó cũng chính là nội dung quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất
 14. Khi mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản • xuất đã bộc lộ gay gắt đòi hỏi phải giải quyết nhưng còn lực lượng sản xuất người không phát hiện được cũng như mâu thuẫn được phát hiện mà không giải quy ết được hoặc giải quyết một cách sai lầm thì tác dụng kìm hãm của quan hệ sản xuất sẽ trở thành nhân t ố phá hoại đối với lực lượng sản xuất. Tuy nhiên bên cạnh đó, chúng ta không nên tuy ệt đ ối • hóa vai trò của lực lượng sản xuất mà bỏ qua sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với nó khi giữa chúng có sự phù hợp. Đôi khi sự phát triển ch ệch h ướng của quy luật quan hệ sản xuất phù h ợp với tính ch ật và trình độ phát triển của lượng sản xuất là do yếu tố ch ủ quan, chứ không phải do tính chất đặc thù của quy lu ật đó
 15. Chủ nghĩa duy vật lịch sử đã chứng minh vai trò • quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất song nó cũng chỉ rõ rằng quan hệ sản xuất bao giờ cũng thể hiện tính độc lập tương đối với lực lượng sản xuất. Nó làm nhiệm vụ chỉ ra mục tiêu bước đi và tạo • quy mô thích hợp cho lực lượng sản xuất hoạt động, cũng như đảm bảo lợi ích chính đáng cho người lao động phát huy tính tích cực, sáng tạo cho con người là nhân tố quan trọng và quyết định trong lực lượng sản xuất
 16. Sở dĩ quan hệ sản xuất có thể tác động • mạnh mẽ trở lại đối với lực lượng sản xuất vì nó quyết định mục đích sản xuất, quy định hệ thống quản lí sản xuất và quản lí xã hội quy định phân phối và phần của cải ít hay nhiều mà người lao động được hưởng. Do đó nó tạo ra những điều kiện hoặc kích thích, hoặc hạn chế sự phát triển của công cụ sản xuất áp dụng thành tựu khoa học và sản xuất hợp tác phân công lao động.
 17. C. Biểu hiện quy luật về quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội được hơn • 30 năm ở miền Bắc và hơn 10 năm trên phạm vi toàn quốc nếu tính đến thời điểm bắt đầu đổi mới. Ngôi nhà xã hội chủ nghĩa mà chúng ta bắt muốn xây dựng có thể có nhiều đặc trưng,nhưng có hai dặc trưng chất lượng quan trọng nhất mà dứt khoát chúng ta phải đạt tới, đó là vừa giàu có hơn, vừa công bằng hơn so với chủ nghĩa tư bản.
 18. Tuy nhiên trong quá trình đi lên chủ nghĩa • xã hội thì nền kinh tế sản xuất của nước ta lại chậm phát triển, đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn. Sự khó khăn này có thể có nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ một trong những nguyên nhân quan trọng nhất là: không nắm vững quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phá triển của lực lượng sản xuất.
 19. Nghị quyết Đại hội VIII đã chỉ rõ những yếu  kém, khuyết điểm. Nền kinh tế phát triển chưa vững chắc, hiệu quả • và sức mạnh thấp. Nhịp độ tăng trưởng tổn sản phẩm trong nước(GDP), nhịp độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, dịch vụ, kinh ngạch xuất khẩu, nhập khẩu,…không đạt chỉ tiêu đề ra. Nhìn chung năng xuất lao động thấp, chất lượng • sản phẩm chưa tốt, giá cao. Nhiều sản phẩm nông nghiệp , công nghiệp, thủ công nghiệp thiếu thị trường tiêu thụ cả trong và ngoài nước. Hệ thống tài chính ngân hàng còn yếu kém và thiếu lành mạnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, cơ cấu đầu tư chưa hợp lý, đầu tư còn phân tán, lãng phí và thất thoát nhiều.
 20. Cơ chế chính sách không đồng bộ và • chưa tác động lực mạnh để phát triển một số cơ chế, chính sách còn thiếu, chưa nhất quán, chưa sát với cuộc sống, thiếu tính khả thi. Nhiều cấp ngành chưa thay thế, sửa đổi những quy định về quản lý nhà nước không còn phù hợp, chưa bổ xung những cơ chế, chính sách mới có tác dụng giải phóng mạnh mẽ lực lượng sản xuất.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản