intTypePromotion=1

Thí nghiệm Số-Bài 3: Flip Flop và thanh ghi

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
62
lượt xem
7
download

Thí nghiệm Số-Bài 3: Flip Flop và thanh ghi

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thí nghiệm số-bài 3: flip flop và thanh ghi', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm Số-Bài 3: Flip Flop và thanh ghi

 1. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá Hoï teân: ..................................... BAØI 3 Lôùp: .......................................... Nhoùm: ....................................... FLIP FLOP & THANH GHI Baøn soá: ..................................... MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU THÍ NGHIEÄM Giuùp sinh vieân baèng thöïc nghieäm khaûo saùt : Tìm hieåu caùc yeáu toá nhôù baùn daãn cô baûn coù hai traïng thaùi beàn, söû duïng roäng raõi • trong caùc thieát bò logic. Laøm quen vôùi caùc Flip-Flop chuyeân duïng nhö: 74LS74, 74LS374, 74LS166… • Tìm hieåu nguyeân taéc choát döõ lieäu baèng vi maïch chuyeân duïng chöùa 8 trigger D, • nguyeân taét hoaït ñoäng cuûa boä ghi dòch trong caùc pheùp bieán ñoåi maõ song song thaønh noái tieáp hoaëc ngöôïc laïi. Thí nghieäm kieåm tra caùc baûng söï thaät cuûa caùc vi maïch, caùc maïch öùng duïng nhö • maïch ñeám, thanh ghi chuyeån döõ lieäu, thanh ghi choát döõ lieäu… THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG 1. Thieát bò chính cho thöïc taäp ñieän töû soá DTS-21. 2. Dao ñoäng kyù 3 tia. 3. Khoái thí nghieäm DM-207 cho baøi thöïc taäp veà caùc sô ñoà trigger vaø boä ghi dòch(Gaén leân thieát bò chính DTS-21). 4. Daây coù choát caém hai ñaàu. PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Phaàn naøy nhaèm toùm löôïc nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát thaät caàn thieát phuïc vuï cho baøi thí nghieäm vaø caùc caâu hoûi chuaån bò ñeå sinh vieân phaûi ñoïc kyõ vaø traû lôøi tröôùc ôû nhaø. 1. Maïch tuaàn töï (Flip-Flop) ñöôïc hình thaønh treân cô sôû caùc coång Logic, coù tính chaát nhôù (traïng thaùi ngoõ ra phuï thuoäc vaøo traïng thaùi ngoõ vaøo vaø tình traïng tröôùc ñoù cuûa maïch). 2. Caùc Flip-Flop ñöôïc cheá taïo ôû daïng vi maïch chuyeân duïng vaø söû duïng nhieàu trong caùc heä thoáng soá nhö ñöôïc duøng laøm maïch ñeám, maïch ghi döõ lieäu… 3. Coù 4 loaïi Flip-Flop cô baûn: RS-FF, JK-FF, T-FF vaø D-FF. 4. Set – Reset Flip-Flop a. RS-FF duøng coång NOR Trang 33 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 2. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá 2 SET SET RESET Output 1 Q 3 0 0 Khoâng thay ñoåi 74LS02 1 0 Q=1 0 1 Q=0 2 Q 1 3 RESET 1 1 Caám 74LS02 Khi SET = RESET = 0. Ñaây laø traïng thaùi nghæ vaø khoâng laøm aûnh • höôûng ñeán caùc traïng thaùi ngoõ ra. Khi SET = 1, RESET = 0. Ngoõ ra Q luoân = 1 vaø vaãn giöõ nguyeân traïng • thaùi Q=1 khi SET ñöôïc ñaët trôû laïi 0 (LATCH) Khi SET = 0, RESET = 1. Ngoõ ra Q luoân = 0 vaø vaãn giöõ nguyeân traïng • thaùi Q=0 khi RESET ñöôïc ñaët trôû laïi 0 (LATCH) Khi SET = CLEAR = 1: ñieàu kieän naøy laøm cho ngoõ ra Q = Q = 0. • Neáu caùc ngoõ vaøo trôû laïi möùc 0 ñoàng thôøi, keát quaû ngoõ ra seõ khoâng theå ñoaùn tröôùc ñöôïc. Traïng thaùi naøy khoâng ñöôïc duøng vaø goïi laø traïng thaùi caám. b. RS – FF duøng coång NAND (töông töï, chæ löu yù söï hoaùn chuyeån ngoõ ra Q vaø Q vaø caùc ñieàu kieän ngoõ vaøo) SET SET RESET Output 1 Q 3 2 3A 1 1 Khoâng thay ñoåi 74LS00 0 1 Q=1 1 0 Q=0 4 Q 3B 6 RESET 0 0 Caám 5 74LS00 5. Xung Clock vaø caùc CLOCKED FLIP-FLOPS: heä thoáng soá coù theå thieát keá hoaït ñoäng ôû 2 cheá ñoä ñoàng boä vaø khoâng ñoàng boä. ÔÛ caùc heä thoáng khoâng ñoàng boä, caùc ngoõ ra cuûa maïch logic coù theå thay - ñoåi traïng thaùi khi moät hay nhieàu ngoõ vaøo thay ñoåi. ÔÛ heä thoáng ñoàng boä, thôøi ñieåm taïi ñoù ngoõ ra coù theå thay ñoåi traïng thaùi - ñöôïc quyeát ñònh baèng moät tín hieäu goïi laø xung clock. Trang 34 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 3. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá 6. CLOCKED SR-FF S 1 3 1 S R CLK Output 2 3 2 0 0 Khoâng thay ñoåi ↑ CLK 1 0 Q=1 ↑ 1 0 1 Q=0 ↑ 1 3 3 2 R 2 1 1 Caám ↑ 7. CLOCKED JK-FF J K CLK Output 0 0 Qo (Khoâng ñoåi) ↑ 7 6 1 S J Q 1 0 Q=1 ↑ 3 CLK 0 1 Q=0 ↑ 5 2 R K Q 1402 1 1 ↑ 4 Q0 8. CLOCKED D-FF D CLK Output 4 2 5 PR Q D 1 Q=1 ↑ 3 CLK 0 Q=0 ↑ CL 6 Q 74LS74 1 9. Thanh ghi dòch: (Shift Register): coù 4 loaïi chính nhö sau: Vaøo song song/ ra song song Vaøo noái tieáp/ra noái tieáp Vaøo song song/ra noái tieáp Vaøo noái tieáp/ ra song song 10. Thanh ghi dòch vaøo song song/ ra song song (74374) 74374: vaøo 8 bit song song/ra 8 bit song song OC CLK D Output IC1 3 2 D0 Q0 4 5 ↑ 0 1 1 D1 Q1 7 6 D2 Q2 8 9 D3 Q3 ↑ 0 0 13 12 0 D4 Q4 14 15 D5 Q5 17 16 0 0 QO D6 Q6 X 18 19 D7 Q7 1 1 X HiZ X OC 11 CLK 74LS374 Moät soá IC thoâng duïng khaùc: Trang 35 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 4. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá 74174: vaøo 6 bit song song/ra 6 bit song song 74178: vaøo 4 bit song song/ra 4 bit song song 11. Thanh ghi dòch vaøo song song/ ra noái tieáp 74LS166 laø loaïi IC naïp döõ lieäu vaøo song • 74LS166 9 song (8bit), xuaát döõ lieäu ra noái tieáp (Döõ lieäu CLR 15 SH / LD 6 ñöôïc naïp vaøo töø chaân A,…,H vaø xuaát ra tuaàn IN H 7 CLK töï ôû chaân SER OUT. 14 13 H QH 12 G 11 CKI laø chaân cho pheùp xung CK taùc ñoäng ôû • F 10 IC7 E 5 ngaõ vaøo CK, CKI=[0]: cho pheùp xung CK, D 4 C 3 CKI=[1] : caám xung CK. B 2 A 1 SER SH/LD=[0]: naïp döõ lieäu, SH/LD=[1]: dòch • döõ lieäu. Sau khi dòch 1 bit ra khoûi haøng döõ lieäu (veà höôùng bit H), bit A seõ troáng vaø bit • SR (Serial in) seõ dòch vaøo thanh choát cuûa bit A. Moät soá IC thoâng duïng khaùc: 74LS165 Trang 36 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 5. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá PHAÀN II : TIEÁN TRÌNH THÍ NGHIEÄM Sau khi ñaõ hieåu kyõ nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát ñöôïc nhaéc laïi vaø nhaán maïnh ôû PHAÀN I, phaàn naøy bao goàm trình töï caùc böôùc phaûi tieán haønh taïi phoøng thí nghieäm. II.1. SÔ ÑOÀ TRIGGER II.1.1. Trigger RS duøng coång NAND: 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-1 (Hình 3.1) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-1. PS1 TTL R 15 Q 3A A LED 74LS00 PS2 TTL 14 3B Q LED S 74LS00 B Hình 3.1 Trigger RS duøng coång NAND 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.1) Böôùc 1: Noái 2 ngoõ vaøo R, S vôùi coâng taéc xung PS1, PS2 (vò trí A /TTL, B /TTL), Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.1 Baûn g 3.1 R S Q Q 1 1 Böôùc 2: Taùc ñoäng ngoõ vaøo Reset ( nhaán PS2). Ghi keát quaû vaøo baûng 3.2 Baûn g 3.2 R S Q Q 1 Böôùc 3: Taùc ñoäng ngoõ vaøo Set (nhaán PS1). Ghi keát quaû vaøo baûng 3.3 Baûn g 3.3 R S Q Q 1 Böôùc 4: Noái 2 ngoõ vaøo R, S vôùi coâng taéc LS1, LS2. Ñaët R, S ôû möùc logic [0]. Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.4 Trang 37 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 6. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá Baûn g 3.4 R S Q Q [0] [0] II.1.2. Trigger R-S Ñieàu Khieån Baèng Xung Duøng Coång Logic: 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-2 (Hình 3.2) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-2 R 1 U22A U24A 0 Q LS1 0 74LS00 LED PS1 TTL 74LS00 A U25A U23A 1 1 LED Q 74LS00 S LS2 0 74LS00 Hình 3.2. Sô ñoà trigger R-S ñieàu khieån baèng xung 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.2) • Noái 2 ngoõ vaøo R, S vôùi coâng taéc LS1, LS2. • Noái ngoõ vaøo C vôùi coâng taéc xung PS1 ôû vò trí A/TTL. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo R, S theo baûng 3.5 Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1, Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.5. Baûng 3.5 LS1-S LS2-R PS1 Q Q ↑ 0 0 ↑ 1 0 ↑ 0 1 ↑ 1 1 Chuù yù: ↑ laø kyù hieäu taùc ñoäng xung PS1. II.1.3. Trigger D taïo töø Trigger R-S Ñieàu Khieån Baèng Xung Duøng Coång Logic : 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-2 (Hình 3.3) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-2 Trang 38 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 7. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá LS1 D 1 1 0 3 4 Q 0 2 1A 6 5 1B LED 74LS00 PS1 TTL \Q 1 CK 12 8 11 1C LED 1 12 3 1D 74LS04 Hình 3.3. Sô ñoà trigger D 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.3) • Noái ngoõ vaøo D vôùi coâng taéc LS1. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1 ôû vò trí A/TTL. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo D theo baûng 3.6 Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1, Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.6. Baûng 3.6 LS8 - D PS1 - CK Q Q ↑ 0 ↑ 1 ↑ 0 ↑ 1 Chuù yù: ↑ laø kyù hieäu taùc ñoäng xung PS1. II.1.4. Trigger D loaïi vi maïch 74LS74: 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-4 (Hình 3.4) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-4 1 LS1 0 1 IC1aA PR Q D LS4 0 LED1 CLK CL PS1 A Q LED2 TTL 74LS74 1 Hình 3.4. D Flip-Flop (74LS74) LS2 0 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.4) Trang 39 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 8. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá • Noái caùc ngoõ vaøo D, PR, CLR vôùi caùc coâng taéc LS. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1 ôû vò trí A/TTL. • Noái caùc ngoõ ra Q , Q vôùi caùc LED. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo CLR, PR, D theo baûng 3.7 Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1, Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.7. Baûng 3.7 D PR CLR PS1 Q Q X 0 1 X X 1 0 X ↑ 0 1 1 ↑ 1 1 1 ↑ 0 1 1 ↑ 1 1 1 Chuù yù : X laø giaù trò tuøy ñònh. II.1.5. Trigger D kieåu 2 taàng ñieàu khieån theo söôøn xung : 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-3 (Hình 3.5) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-3 DS1 PR 1 0 0 1 9 3 Q Q1 LS1 2 3A 12 10 3C 8 1 4 5B 6 D 1 13 11 4A 3 5 2 LED 2C 0 74LS10 5 6 DS2 CLR 1 4 1 3 1 4B 6 9 \Q 0 4 3B 6 2 5A 12 5 10 5C 8 5 13 11 \Q1 74LS00 LED 74LS10 74LS10 /A/TTL 2B 2D CK PS1 3 4 9 8 74LS04 Hình 3.5. Trigger D 2 taàng 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.5) • Noái caùc ngoõ vaøo D, PR, CLR vôùi caùc coâng taéc LS1, DS1, DS2. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1 ôû vò trí /A/TTL. • Noái caùc ngoõ ra Q1, Q1,Q , Q vôùi caùc LED. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo D, PR, CLR theo baûng 3.8 Trang 40 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 9. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1, Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.8. Baûng 3.8 D PR CLR PS1 Q1 Q Q1 Q X 0 1 X X 1 0 X ↑ 0 1 1 ↑ 1 1 1 ↑ 0 1 1 ↑ 1 1 1 II.1.6. Trigger J-K ñieàu khieån theo söôøn xung : 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-5 (Hình 3.6) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-5 LS1 Q1 J 1 1 4 1 0 Q 5B 6A 3 6B 6 7A 3 0 2 5 2 LED CK PS1 TTL 74LS10 K 1 12 9 12 \Q 1 5C 6D 11 6C 8 7D 11 \Q1 0 13 10 13 LS2 LED 4 7B 6 5 74LS00 Hình 3.6. Trigger J-K 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.6) • Noái caùc ngoõ vaøo J, Kvôùi caùc coâng taéc LS1, LS2. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1 ôû vò trí A/TTL. • Noái caùc ngoõ ra Q1, Q1,Q , Q vôùi caùc LED. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo J, K theo baûng 3.9 Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1, Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.9. Baûng 3.9 LS1 - J LS2 - K PS1 Q1 Q Q1 Q ↑ 0 0 ↑ 1 0 ↑ 0 1 ↑ 1 1 Trang 41 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 10. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá II.2. THANH CHOÁT DÖÕ LIEÄU-LATCH II.2.1. Vaøo noái tieáp/ra song song 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-6 (Hình 3.7) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-6. DS1SER IN 1 1 0 2A 3 5A 2 1 1Q PR 1D 3A 3 2 5 74LS00 2 D Q 1 4 LS1 2B 6 3 6 R CLK Q 0 5 2 RS 74LS04 LED 74LS74A 9 1A 2C 8 5B 10 1 4 2Q PR 2D 1 3B 6 12 9 LS2 D Q 12 5 0 2D 11 11 8 R CLK Q 13 RS 1 DS2 LOAD LED 0 1 4A 3 6A 2 9 3Q PR 3C 8 2 5 D Q LS3 3D 4 10 1 4B 6 3 6 R CLK Q 5 RS 0 LED 9 4C 8 6B LS4 4D 1 10 12 4Q PR 0 3D 11 12 9 D Q 12 13 4D 11 11 8 R CLK Q 13 74LS32 PS1 A\TTL CK RS LED Hình 3.7. Thanh choát döõ lieäu duøng vi maïch rôøi 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.7) • Noái caùc ngoõ vaøo töø 1D ñeán 4D vôùi caùc coâng taéc LS1 ñeán LS4. • Noái caùc ngoõ ra töø 1Q ñeán 4Q vôùi caùc LED cuûa boä LOGIC INDICATORS. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1 choát A\TTL. • Noái ngoõ vaøo LOAD, SER IN vôùi coâng taéc DS2, DS1. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo LOAD, SER IN theo baûng 3.10 (chöa söû duïng caùc coâng taéc LS1 ñeán LS4) Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1 . Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.10 Trang 42 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 11. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá Baûng 3.10 DS2 - DS1 - SER PS1 -CK 4Q 3Q 2Q 1Q LOAD IN 0 1 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ 0 1 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ II.2.2. Vaøo song song/ra noái tieáp Söû duïng hình 3.7 treân, caùc böôùc thöïc hieän nhö sau: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo LOAD, LS1 ñeán LS4 theo baûng 3.11 (ñeå chuaån bò ghi caùc maõ song song vaøo caùc trigger D) Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1 ñeå ghi maõ töø caùc loái vaøo song song (1D-4D) vaøo caùc trigger D . Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.11 Böôùc 3: Ñeå dòch maõ caàn chuyeån DS2 -> 0 (chuyeån töø LOAD sang SHIFT) vaø nhaán PS1. Xaùc ñònh traïng thaùi loái ra 1Q - 4Q ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.11 Baûng 3.11 DS2 - DS1- PS1 - LS4 - LS3 - LS2 - LS1 - 4Q 3Q 2Q 1Q LOAD SER IN CK 4D 3D 2D 1D 1 0 0 1 0 1 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ 0 0 ↑ II.2.3. Vaøo song song/ra song song 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-6 (Hình 3.8) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-6. Trang 43 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 12. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá 1 0 0 LS1 LED 1 1 0 LS2 LED 1 2 0 LS3 LED 1 3 IC1 3 2 D0 Q0 LS4 4 5 0 LED D1 Q1 7 6 D2 Q2 1 8 9 4 D3 Q3 13 12 D4 Q4 14 15 D5 Q5 LS5 17 16 0 LED D6 Q6 18 19 D7 Q7 1 5 1 OC 11 CLK LS6 0 LED 74LS374 1 6 LS7 0 LED 1 7 LS8 0 LED 1 TTL Hình 3.8. Thanh choát döõ lieäu. 0 DS1 PS T T A 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.8) • Noái caùc ngoõ vaøo töø 1D ñeán 8D vôùi caùc coâng taéc LS1 ñeán LS8. • Noái caùc ngoõ ra töø 1Q ñeán 8Q vôùi caùc LED cuûa boä LOGIC INDICATORS. • Noái ngoõ vaøo CK vôùi coâng taéc xung PS1. • Noái ngoõ vaøo OC vôùi coâng taéc DS1. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Böôùc 1: Ñaët caùc ngoõ vaøo OC, 1D ñeán 8D theo baûng 3.12 Böôùc 2: Nhaán coâng taéc xung PS1 (kích xung CK cho 74LS374). Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.12 Trang 44 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 13. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá Baûng 3.12 LOÁI VAØO LOÁI RA 8 7 6 5 4 3 2 1 OC CK 8Q 7Q 6Q 5Q 4Q 3Q 2Q 1Q D D D D D D D D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ↑ 0 0 1 0 1 0 1 0 1 ↑ 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ↑ 0 1 1 0 0 1 1 0 0 ↑ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 ↑ II.2.4. Vaøo song song/ra noái tieáp 1. Maûng thí nghieäm : Maûng D 7-7 (Hình 3.9) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D 7-7. PS2 TTL B /B 1 TTL DS1 0 CKI 1 DS3 0 PS1 TTL A 1 74LS166 LS1 0 9 CLR 1 15 SH/LD 6 INH 7 CLK SER OUT LS2 0 14 13 H QH 1 12 G 11 LED F 10 IC7 E LS3 5 0 D 4 C 1 3 B 2 A 1 SER LS4 0 1 LS5 0 1 LS6 0 1 LS7 0 1 Hình 3.9. Boâ ghi dòch duøng vi maïch 74LS166 LS8 0 1 TTL SER IN DS2 0 Trang 45 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 14. Phoøng Thí Nghieäm Ñieän Töû Xung - Soá Taøi lieäu thí nghieäm soá 3. Thöïc hieän noái daây nhö sau (hình 3.9) • Noái caùc ngoõ vaøo töø A ñeán H vôùi caùc coâng taéc LS1 ñeán LS8. • Noái caùc ngoõ vaøo CKI, SH/LD, SR vôùi caùc coâng taéc DS/TTL. • Ñaët ngoõ ra SER OUT vôùi LED cuûa boä LOGIC INDICATORS. • Ñaët caùc ngoõ vaøo CK, CLEAR vôùi coâng taéc xung PS1, PS2. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: Quaù trình naïp döõ lieäu Böôùc 1: Cho pheùp xung CK baèng caùch cho CKI=[0] Böôùc 2: Ñaët döõ lieäu caàn naïp vaøo caùc chaân töø A … H : ví duï: 00011001. Böôùc 3: Ñaët SH/LD=[0], Kích xung CK (nhaán PS1) luùc naøy IC môùi naïp döõ lieäu vaøo. Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.13 Quaù trình dòch döõ lieäu: Böôùc 1: Cho pheùp xung CK baèng caùch cho CKI=[0] Böôùc 2: Ñaët SH/LD=[1], Kích xung CK (nhaán PS1). Ghi nhaän keát quaû vaøo baûng 3.13 Baûng 3.13 PS2 SH/ DS2 DS3 PS1 SER CLR LD SR CKI CK OUT X X X X ↓ 1 X X 0 0 1 0 X 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 1 0 0 ↑ 1 X X 1 ↑ Trang 46 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2