intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Thí nghiệm Số-Bài 5: Bộ nhớ Ram tĩnh

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
54
lượt xem
7
download

Thí nghiệm Số-Bài 5: Bộ nhớ Ram tĩnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thí nghiệm số-bài 5: bộ nhớ ram tĩnh', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thí nghiệm Số-Bài 5: Bộ nhớ Ram tĩnh

 1. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá BAØI 5 Hoï teân: .......................................... Lôùp: ............................................... Nhoùm: ........................................... BOÄ NHÔÙ RAM TÓNH Baøn soá: .......................................... MUÏC ÑÍCH VAØ YEÂU CAÀU THÍ NGHIEÄM Giuùp sinh vieân baèng thöïc nghieäm khaûo saùt : • Vi maïch nhôù chæ ñoïc coù khaû naêng xoaù vaø laäp trình EPROM ( Erasable Programmable Read Only Memory). • Vi maïch nhôù coù theå vieát vaø ñoïc soá lieäu tuyø yù RAM ( Random Access Memory) • Caùch laáy döõ lieäu töø EPROM. THIEÁT BÒ SÖÛ DUÏNG 1. Thieát bò chính cho thöïc taäp ñieän töû soá DTS-21. 2. Dao ñoäng kyù 2 tia. 3. Khoái thí nghieäm DM-211 cho baøi thöïc taäp veà boä nhôù (Gaén leân thieát bò chính DTS-21). 4. Phuï tuøng : daây coù choát caém hai ñaàu. PHAÀN I : CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT Phaàn naøy nhaèm toùm löôïc nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát thaät caàn thieát phuïc vuï cho baøi thí nghieäm vaø caùc caâu hoûi chuaån bò ñeå sinh vieân phaûi ñoïc kyõ vaø traû lôøi tröôùc ôû nhaø. Caùc yù nieäm cô baûn: Trong kyõ thuaät soá vieäc löu tröõ caùc thoâng tin theo moät quy luaät ñaõ ñònh saún hay taïo • ra caùc linh kieän cho pheùp thay ñoåi caùc thoâng tin ñöôïc thöïc hieän thoâng qua caùc boä nhôù tónh ( RAM tónh ) hay boä nhôù ñoäng. Memory Cell: laø moät thieát bò hay moät maïch ñieän töû ñöôïc duøng ñeå löu tröõ moät bit • ñôn (0 hay 1). Ví duï nhö 1 Flip Flop, 1 tuï ñieän hay 1 ñieåm ñôn treân baêng töø hoaëc ñóa töø. Memory word: laø moät nhoùm caùc bit (cell) trong boä nhôù bieåu thò caùc leänh hay döõ • lieäu. Ví duï, 1 thanh ghi bao goàm 8 FF coù theå ñöôïc xem nhö laø moät boä nhôù löu tröõ 1 töø (word) 8bit. Kích thöôùc cuûa töø coù theå töø 4 ñeán 64bit. Byte: laø moät töø 8 bit. • Ñòa chæ: chæ ra vò trí cuûa moät töø (word) trong boä nhôù, moãi töø löu tröõ trong boä nhôù coù 1 • ñòa chæ duy nhaát. Ñòa chæ luoân ñöôïc bieåu thò döôùi daïng soá nhò phaân. Dung löôïng boä nhôù = 2N (word). Vôùi N laø soá ñöôøng ñòa chæ. Word ôû ñaây laø 1 töø nhôù • trong boä nhôù, ñoái vôùi boä nhôù 8bit, thì 1 word = 1 byte. Ví duï: RAM 6132 coù 12 ñöôøng ñòa chæ (N=12), 8 ñöôøng döõ lieäu (1byte) thì coù dung löôïng laø: Trang65 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 2. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá 212 bytes = 210.22 = 22 Kbytes = 4 Kbytes = 212. 8 = 32768 bits RAM (random-access memory): Laø vi maïch nhôù cho pheùp ngöôøi söû duïng coù theå ghi • vaø ñoïc caùc döõ lieäu tuyø yù, thôøi gian truy xuaát laø baèng mhau cho taát caû caùc ñòa chæ trong boä nhôù. SAM (sequential-access memory): laø moät daïng cuûa boä nhôù maø thôøi gian truy xuaát • khoâng phaûi laø haèng soá, noù thay ñoåi tuøy thuoäc vaøo vò trí cuûa ñòa chæ. ROM (read only memory): trong kyõ thuaät, moät ROM coù theå ñöôïc ghi 1 laàn bôûi nhaø • saûn xuaát, sau ñoù ROM chæ ñöôïc ñoïc, khoâng ghi. EPROM: laø vi maïch nhôù coù khaû naêng xoaù vaø laäp trình theo yeâu caàu ngöôøi söû duïng. • Moät soá IC ñeäm, vaø dòch data thoâng duïng trong caùc maïch truy xuaát boä nhôù: • 74LS374: (ñaõ khaûo saùt ôû baøi Flipflop) sinh vieân caàn xem laïi sô ñoà chaân vaø baûng söï thaät, cuõng nhö chöùc naêng cuûa IC. 74LS245: vaøo song song/ra song song (8 bits) U 53 2 18 A1 B1 3 17 DIR Moâ taû G hay OE A2 B2 4 16 A3 B3 5 15 1 X Khoâng tích cöïc A4 B4 6 14 A5 B5 7 13 A6 B6 0 1 Höôùng truyeàn töø A⇒B 8 12 A7 B7 9 11 A8 B8 0 0 Höôùng truyeàn töø B⇒A 19 G 1 DI R 74LS245/ LC C Trang66 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 3. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá PHAÀN II : TIEÁN TRÌNH THÍ NGHIEÄM Sau khi ñaõ hieåu kyõ nhöõng vaán ñeà lyù thuyeát ñöôïc nhaéc laïi vaø nhaán maïnh ôû PHAÀN I, phaàn naøy bao goàm trình töï caùc böôùc phaûi tieán haønh taïi phoøng thí nghieäm. II.1. KHAÛO SAÙT RAM: 1. Maûng thí nghieäm : Maûng DM 211 (Hình D11-2) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D211. 3. Thöïc hieän noái daây (hình 4.5) • Noái caùc ñöôøng ñòa chæ cuûa RAM töø A0 A3 vôùi caùc coâng taéc Logic LS13 LS16 cuûa thieát bò chính DTS-21. • Noái caùc ñöôøng Data töø 1D 8D vôùi caùc coâng taéc Logic LS1 LS8 cuûa thieát bò chính DTS-21. • Noái caùc ngaõ ra töø 1Q 8Q (IC5) vôùi caùc LED ñôn (LOGIC INDICATOR) cuûa thieát bò chính DTS-21. • Noái chaân ñieàu khieån RAM (IC2) : CE vôùi caùc coâng taéc DS1/TTL. • Noái chaân ñieàu khieån cuûa RAM (IC2) : OE vôùi caùc coâng taéc DS2/TTL. • Noái chaân WR cuûa RAM (IC2) vôùi coâng taéc xung PS1 (ngoõ ra A/TTL). • Noái loái ñieàu khieån IOR vôùi choát +5V ñeå taïo möùc 0 cho pheùp ôû chaân OE cuûa IC4. • Noái chaân DIR cuûa IC 74LS245 vôùi coâng taéc Logic DS3/TTL. • Noái choát OE (chaân1/IC6) vôùi coâng taéc Logic DS4/TTL cho pheùp môû loái ra thanh choát IC6 khi DS4/TTL= [0]. • Noái choát CK cuûa IC6 vôùi coâng taéc PS2 (ngoõ ra B/TTL). Söû duïng ñeå choát soá lieäu töø ngoaøi vaøo thanh choát IC6. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: a. Chuyeån soá lieäu töø thieát bò ngoaøi vaøo RAM Böôùc 1: Ñaët caùc coâng taéc ñieàu khieån nhö trong baûng D11-1. Baûng D11-1 COÂNG TAÉC TRAÏNG GIAÛI THÍCH THAÙI 0 Choïn RAM hoaït ñoäng. DS1 ( CE \RAM) 1 Caám RAM xuaát ra. DS2 ( OE \RAM) DS3 (DIR\IC4) 1 Ñònh chieàu nhaäp soá lieäu töø ngoaøi vaøo RAM (A B) . 0 Cho pheùp boä choát soá lieäu vaøo theo tín hieäu CK DS4 ( OE \IC6) (IC6). Böôùc 2: Ñaët ñòa chæ Address cho RAM (ñaët caùc coâng taéc LS13-LS16 theo caáu hình ñòa chæ choïn). Ghi laïi maõ ñòa chæ. Böôùc 3: Ñaët maõ soá loái vaøo Data (ñaët caùc coâng taéc LS1-LS8 theo caáu hình ñòa chæ choïn). Ghi laïi giaù trò maõ vaøo. Trang67 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 4. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá Böôùc 4: Nhaán PS2 (CK)ñeå choát soá lieäu töø ngoaøi vaøo thanh choát IC6. Böôùc 5: Nhaán PS1 (WR) ñeå ghi maõ ngoaøi töø thanh choát IC6 vaøo RAM theo ñòa chæ ñaõ choïn. Böôùc 6: Ñaët ñòa chæ Address khaùc cho RAM vaø choïn laïi maõ ngoaøi Data, laëp laïi caùc böôùc neâu treân (laàn 1) ñeå ghi vaøi soá lieäu vaøo ñòa chæ töông öùng trong RAM. b. Chuyeån soá lieäu töø RAM ra ngoaøi : thöïc hieän kieåm tra soá lieäu vöøa ghi töø ngoaøi vaøo RAM. Böôùc 1: Giöõ nguyeân caáu hình noái daây vöøa thöïc hieän ôû muïc 1 vaø khoâng taét nguoàn cung caáp cho maïch Böôùc 2: Noái coâng taéc PS2 (B/TTL) vôùi chaân CK cuûa IC5. Böôùc 3: Ñaët coâng taéc DS4 (OE\IC6) = [1]. Caám thanh choát (IC6), khoâng cho soá lieäu töø IC6 xuaát vaøo BUS chung. Böôùc 4: Ñaët caùc coâng taéc ñieàu khieån nhö trong baûng D11-2. Baûng D11-2 COÂNG TAÉC TRAÏNG GIAÛI THÍCH THAÙI DS4 (OE\IC6) 1 Caám thanh choát IC6. DS3 (DIR\IC4) 0 Ñònh chieàu xuaát soá lieäu töø RAM ra ngoaøi (B A) . DS1 (CE\RAM) 0 Choïn RAM hoaït ñoäng. DS2 (OE\RAM) 0 Cho pheùp RAM xuaát soá lieäu ra ngoaøi. Böôùc 5: Ñaët caùc coâng taéc LS13 LS16 cho ñòa chæ RAM baát kyø (moät trong caùc ñòa chæ ñaõ naïp soá lieäu töø ngoaøi vaøo RAM). Böôùc 6: Vôùi moãi ñòa chæ ñaõ choïn, nhaán PS2 ñeå choát soá lieäu xuaát töø RAM vaøo thanh choát IC5. Ghi laïi traïng thaùi daõy LED (loái ra-LED saùng = [1]. loái ra-LED taét = [0]). Böôùc 7: So saùnh keát quaû nhaän ñöôïc vôùi soá lieäu naïp vaøo RAM luùc tröôùc theo moãi ñòa chæ xaùc laäp. II.2. KHAÛO SAÙT ROM: 1. Maûng thí nghieäm : Maûng DM 211 (Hình D11-2) 2. Caáp nguoàn +5V cuûa nguoàn DC POWER SUPPLY cho maûng D211. 3. Thöïc hieän noái daây: Coù theå söû duïng caùc coâng taéc logic ñeå khaûo saùt töøng nhòp ñoïc ghi soá lieäu giöõa ROM, RAM vaø thieát bò ngoaøi. Ñeå giaûm nheï khoù nhoïc khi thöïc taäp, Khoái DM-211 chöùa moät boä ñeám ñoâi 4 bit (IC8-74LS93) ñeå taïo 4 ñòa chæ thaáp (A0-A3). Caùc coâng taéc noái vaøo ñòa chæ cao (töø A4 - A11) seõ taïo ñòa chæ cho caùc chöông trình rieâng trong ROM. • Noái caùc chaân ra cuûa boä ñeám IC8 : A -> A0, B -> A1, C -> A2, D -> A3 cuûa IC1 * Loái vaøo (Input) noái vôùi caùc maûng coâng taéc cuûa thieát bò chính DTS-21: • Noái loái vaøo A4 vôùi coâng taéc logic LS1. Trang68 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 5. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá Noái loái vaøo A5 vôùi coâng taéc logic LS2. • Noái loái vaøo A6 vôùi coâng taéc logic LS3. • Noái loái vaøo A7 vôùi coâng taéc logic LS4. • Noái loái vaøo A8 vôùi coâng taéc logic LS5. • Noái loái vaøo A9 vôùi coâng taéc logic LS6. • Noái loái vaøo A10 vôùi coâng taéc logic LS7. • Noái loái vaøo A11 vôùi coâng taéc logic LS8. • Noái loái ñieàu khieån IOR vôùi choát +5V ñeå taïo möùc 0 cho pheùp ôû chaân OE cuûa IC4. • Noái loái vaøo CE /ROM (Choïn ROM hoaït ñoäng) vôùi coâng taéc logic DS1/ choát • TTL. Chuyeån coâng taéc DS1 sang vò trí [ 0 ] • Noái loái vaøo OE/RAM ( Môû loái ra cho RAM) vôùi coâng taéc logic DS2/ choát TTL. Chuyeån coâng taéc DS2 sang vò trí [ 1 ] • Noái loái vaøo CE/RAM ( Choïn RAM hoaït ñoäng ) vôùi coâng taéc logic DS3/ choát TTL. Chuyeån coâng taéc DS3 sang vò trí [ 0 ] • Noái loái vaøo DIR (höôùng xuaát nhaäp soá lieäu)vôùi coâng taéc logic DS4 / choát TTL. Chuyeån coâng taéc DS4 sang vò trí [ 0 ] • Noái choát OE chaân 1/IC6 leân +5V ñeå caám IC6, khoâng cho soá lieäu choát trong IC6 xuaát ra ñöôøng BUS chung. * Loái ra (Output - IC5) :noái vôùi boä chæ thò LED ñôn cuûa DTS-21. • Noái loái ra 1Q vôùi LED0. • Noái loái ra 2Q vôùi LED1. • Noái loái ra 3Q vôùi LED2. • Noái loái ra 4Q vôùi LED3. • Noái loái ra 5Q vôùi LED4. • Noái loái ra 6Q vôùi LED5. • Noái loái ra 7Q vôùi LED6. • Noái loái ra 8Q vôùi LED7. 4. Caùc böôùc thöïc hieän: a. Chuyeån soá lieäu töø ROM sang RAM vaø ra thieát bò ngoaøi : Böôùc 1: Ñaët caùc coâng taéc ñieàu khieån nhö trong baûng D11-3. Baûng D11-3 COÂNG TRAÏNG THAÙI GIAÛI THÍCH TAÉC DS1 0 Choïn ROM ñeå hoaït ñoäng. DS2 1 Caám loái ra RAM. DS3 0 Choïn RAM hoaït ñoäng. DS4 0 Ñònh chieàu xuaát soá lieäu töø ROM, RAM ra ngoaøi. Chuù yù : ñaët vaø thao taùc ñuùng coâng taéc DS2 ñeå caám tröôøng hôïp caû ROM vaø RAM cuøng môû loái ra vaø cuøng xuaát soá lieäu vaøo ñöôøng BUS (D0-D7) chung. Böôùc 2: Noái maùy phaùt xung CLOCK GEN. (1Hz) cuûa DTS-21 vôùi loái vaøo IN - IC8, vôùi WR vaø vôùi choát CK - IC5. Nhôø vaäy, vôùi moãi ñòa chæ ñoïc ROM(IC1), boä RAM (IC2) vaø thanh choát (IC5) seõ ñöôïc ñieàu khieån ñoàng boä ghi taøi lieäu xuaát töø ROM. Taøi lieäu ñöôïc Trang69 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 6. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá ghi trong thanh choát IC5 theo moãi nhòp ñoåi ñòa chæ seõ xuaát ra ngoaøi vaø chæ thò treân daõy LED. Xaùc ñònh maõ loái ra ñöôïc ghi theo moãi ñòa chæ cuûa EPROM. * Trong baûng D11-4 coù ñöa vaøo maõ ruùt goïn cho 4 coät ñòa chæ hoaëc taøi lieäu keá tieáp nhau töø thaáp ñeán cao theo maõ nhò phaân. Löu yù maõ ruùt goïn cho ñòa chæ vaø taøi lieäu laø maõ thöôøng duøng ñeå laäp trình cho caùc EPROM. Baûng D11-4 Maõ nhò phaân Maõ ruùt goïn 0000 0 0001 1 0010 2 0011 3 0100 4 0101 5 0110 6 0111 7 1000 8 1001 9 1010 A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F Ví duï : 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 vieát goïn thaønh : 0A4F -------- -------- -------- -------- 0 A 4 F Böôùc 3: Caùc coâng taéc logic ñaët theo baûng D11-5 ñeå taïo ñòa chæ . Baûng D11-5 ÑÒA CHÆ DATA LOÁI RA A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Maõ ruùt D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Maõ ruùt goïn ñòa goïn taøi chæ lieäu 000000000000 000000000001 000000000010 000000000011 000000000100 000000000101 000000000110 000000000111 000000001000 Trang70 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 7. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá 0 0 0 0 000 0 1 0 01 0 0 0 0 000 0 1 0 10 0 0 0 0 000 0 1 0 11 0 0 0 0 000 0 1 1 00 0 0 0 0 000 0 1 1 01 0 0 0 0 000 0 1 1 10 0 0 0 0 000 0 1 1 11 0 0 0 0 000 1 0 0 01 0 0 0 0 000 1 0 0 10 0 0 0 0 000 1 0 0 11 0 0 0 0 000 1 0 1 00 0 0 0 0 000 1 0 1 01 0 0 0 0 000 1 0 1 10 0 0 0 0 000 1 0 1 11 0 0 0 0 000 1 1 0 00 0 0 0 0 000 1 1 0 01 0 0 0 0 000 1 1 0 10 0 0 0 0 000 1 1 0 11 0 0 0 0 000 1 1 1 00 0 0 0 0 000 1 1 1 01 0 0 0 0 000 1 1 1 10 0 0 0 0 000 1 1 1 11 0 0 0 0 001 0 0 0 00 0 0 0 0 001 0 0 0 01 0 0 0 0 001 0 0 0 10 0 0 0 0 001 0 0 0 11 0 0 0 0 001 0 0 1 01 0 0 0 0 001 0 0 1 10 0 0 0 0 001 0 0 1 11 0 0 0 0 001 0 1 0 00 0 0 0 0 001 0 1 0 01 0 0 0 0 001 0 1 0 10 0 0 0 0 001 0 1 0 11 0 0 0 0 001 0 1 1 00 0 0 0 0 001 0 1 1 01 0 0 0 0 001 0 1 1 10 ÑÒA CHÆ DATA LOÁI RA A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Maõ ruùt D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Maõ ruùt goïn ñòa goïn taøi chæ lieäu 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Trang71 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 8. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá 0 0 0 0 010 0 0 0 01 0 0 0 0 010 0 0 0 10 0 0 0 0 010 0 0 0 11 0 0 0 0 010 0 0 1 00 0 0 0 0 010 0 0 1 01 0 0 0 0 010 0 0 1 10 0 0 0 0 010 0 0 1 11 0 0 0 0 010 0 1 0 00 0 0 0 0 010 0 1 0 01 0 0 0 0 010 0 1 0 10 0 0 0 0 010 0 1 0 11 0 0 0 0 010 0 1 1 00 0 0 0 0 010 0 1 1 01 0 0 0 0 010 0 1 1 10 0 0 0 0 010 0 1 1 11 0 0 0 0 100 0 0 0 01 0 0 0 0 100 0 0 0 10 0 0 0 0 100 0 0 0 11 0 0 0 0 100 0 0 1 00 0 0 0 0 100 0 0 1 01 0 0 0 0 100 0 0 1 10 0 0 0 0 100 0 0 1 11 0 0 0 0 100 0 1 0 00 0 0 0 0 100 0 1 0 01 0 0 0 0 100 0 1 0 10 0 0 0 0 100 0 1 0 11 0 0 0 0 100 0 1 1 00 0 0 0 0 100 0 1 1 01 0 0 0 0 100 0 1 1 10 0 0 0 0 100 0 1 1 11 0 0 0 1 000 0 0 0 00 0 0 0 1 000 0 0 0 01 0 0 0 1 000 0 0 0 11 0 0 0 1 000 0 0 1 00 0 0 0 1 000 0 0 1 01 ÑÒA CHÆ DATA LOÁI RA A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Maõ ruùt D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Maõ ruùt goïn ñòa goïn taøi chæ lieäu 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 Trang72 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 9. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá 0 0 0 1 000 0 1 0 01 0 0 0 1 000 0 1 0 10 0 0 0 1 000 0 1 0 11 0 0 0 1 000 0 1 1 00 0 0 0 1 000 0 1 1 01 0 0 0 1 000 0 1 1 10 0 0 0 1 000 0 1 1 11 0 0 1 0 000 0 0 0 00 0 0 1 0 000 0 0 0 01 0 0 1 0 000 0 0 0 10 0 0 1 0 000 0 0 0 11 0 0 1 0 000 0 0 1 00 0 0 1 0 000 0 0 1 01 0 0 1 0 000 0 0 1 10 0 0 1 0 000 0 0 1 11 0 0 1 0 000 0 1 0 00 0 0 1 0 000 0 1 0 01 0 0 1 0 000 0 1 0 10 0 0 1 0 000 0 1 0 11 0 0 1 0 000 0 1 1 00 0 0 1 0 000 0 1 1 01 0 0 1 0 000 0 1 1 10 0 0 1 0 000 0 1 1 11 0 1 0 0 000 0 0 0 01 0 1 0 0 000 0 0 0 10 0 1 0 0 000 0 0 0 11 0 1 0 0 000 0 0 1 00 0 1 0 0 000 0 0 1 01 0 1 0 0 000 0 0 1 10 0 1 0 0 000 0 0 1 11 0 1 0 0 000 0 1 0 00 0 1 0 0 000 0 1 0 01 0 1 0 0 000 0 1 0 10 0 1 0 0 000 0 1 1 00 ÑÒA CHÆ DATA LOÁI RA A11 A10 A9 A8 A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0 Maõ ruùt D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 Maõ ruùt goïn ñòa goïn taøi chæ lieäu 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Trang73 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä
 10. Phoøng thí nghieäm Ñieän Töû Xung –Soá Taøi lieäu thí nghieäm Soá 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 01 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 11 b. Chuyeån soá lieäu töø RAM ra thieát bò ngoaïi vi : Böôùc 1: Giöõ nguyeân caáu hình noái daây vöøa thöïc hieän ôû muïc a vaø khoâng taét nguoàn cung caáp cho maïch. Böôùc 2: Tín hieäu töø maùy phaùt vaãn noái vaøo loái vaøo IN – IC8 vaø CK - IC5. Böôùc 3: Ruùt choát cuûa ñöôøng WR phía loái vaøo IN, caém choát naøy vôùi choát A/TTL coâng taéc PS1 cuûa thieát bò chính. Ñoäng taùc naøy cho pheùp döøng vieäc ghi töø ROM -> RAM. Böôùc 4: Gaït coâng taéc DS1 cuûa thieát bò chính töø 0 -> 1 ñeå caám ROM. Böôùc 5: Gaït coâng taéc DS2 cuûa thieát bò chính töø 1 -> 0 ñeå môû loái ra RAM, cho pheùp chuyeån soá lieäu ñaõ ghi trong RAM ra ngoaøi. Soá lieäu naøy phaûi truøng vôùi soá lieäu ghi trong ROM. Böôùc 6:Töông öùng vôùi moãi ñòa chæ cao ( xem baûng D11-5) , quan saùt vaø ghi nhaän traïng thaùi chuyeån ñoåi cuûa daõy LED, xem xeùt söï töông öùng giöõa traïng thaùi chæ thò (soá lieäu ghi trong RAM) vôùi chöông trình ghi trong ROM ñaõ hieån thò luùc tröôùc. Trang74 ÑH Kyõ Thuaät Coâng Ngheä

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản