Thi trắc nghiệm 15 phút - lớp 12

Chia sẻ: Trương Ngọc Quang Hoàng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
129
lượt xem
16
download

Thi trắc nghiệm 15 phút - lớp 12

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề thi trắc nghiệm 15 phút - môn vật lý - lớp 12

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thi trắc nghiệm 15 phút - lớp 12

  1. Kỳ thi: 15PHUT Môn thi: V T LÍ 12A10 001: M¹ch chän sãng ë ®Çu vµo cña m¸y thu v« tuyÕn ®iÖn gåm tô ®iÖn C = 1nF vµ cuén c¶m L = 100µH (lÊy π2 = 10). Bíc sãng ®iÖn tõ mµ m¹ch thu ®îc lµ A. λ = 300m. B. λ = 600m. C. λ = 300km. D. λ = 1000m. 002: Dao ñ ng ñi n t trong m ch LC là do hi n tư ng A. c ng hư ng ñi n. B. t c m. C. truy n sóng ñi n t . D. to nhi t. 003: Trong m ch dao ñ ng ñi n t LC, n u ñi n tích c c ñ i trên t là Qo và cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch là Io thì chu kì dao ñ ng ñi n t trong m ch là: I0 Q0 A. T= 2π LC B. T= 2π C. T= 2π D. T= 2π QoIo Q0 I0 004: Dùng ñ thông tin liên l c gi a các tàu ng m ta s d ng A. sóng dài B. sóng c c ng n. C. sóng ng n D. sóng trung 005: M t m ch dao ñ ng g m t ñi n có ñi n dung 5000pF, cu n c m có ñ t c m 200µH. T n s dao ñ ng riêng c a m ch là A. 15,92kHz. B. 159,2kHz. C. 62,8MHz. D. 6,28MHz. 006: ði n tích c a m t b n t ñi n trong m ch dao ñ ng lí tư ng là: q = Q0cosωt. Bi u th c c a cư ng ñ dòng ñi n trong m ch s là: i = I0cos( ωt + φ); v i φ có giá tr là: π π π A. 0 B. C. − D. 2 2 3 007: Trong chân không ,sóng ñi n t có ñ i lư ng nào sau ñây như nhau ? A. biên ñ B. T n s . C. t c ñ D. Chu kì 008: Cu n c m c a m ch dao ñ ng LC có ñ t c m 50 µ H . T ñi n có ñi n dung bi n thiên t 60pF-240pF. T n s dao ñ ng bi n thiên t : A. 1,5MHz-2,9MHz B. 1,5MHz-2MHz C. 1,5MHz-4MHz D. 2MHz-5MHz 009: G i I0 là giá tr c c ñ i c a dòng ñi n, U0 là giá tr ñi n áp c c ñ i trên hai b n t ñi n trong m ch LC, ch n công th c liên h I0 và U0 C C A. U 0 = I 0 LC B. I 0 = U 0 C. U 0 = I 0 D. I 0 = U 0 LC L L 010: Công th c tính ñi n dung c a t ñi n c a m ch ch n sóng c a m t,áy thu vô tuy n ch n sóng có t n s f 1 1 1 1 A. C = B. C = 2 2 C. C = 2 2 D. C = 2 2 4π Lf 2 4π Lf 2π Lf 4π L f 011: Sóng ñi n t nào sau ñây có kh năng xuyên qua t n ñi n li? A. Sóng dài B. Sóng trung. C. Sóng ng n. D. Sóng c c ng n. 012: Sóng ñi n t nào sau ñây b ph n x m nh nh t t ng ñi n li ? A. Sóng dài. B. Sóng trung. C. Sóng ng n. D. Sóng c c ng n. 013: Khi m c t ñi n có ñi n dung C1 v i cu n c m L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ1 = 60 m; khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng λ1 = 80 m. Khi m c song song C1 và C2 v i cu n L thì m ch thu ñư c sóng có bư c sóng là bao nhiêu ? A. λ = 48 m. B. λ = 70 m. C. λ = 100 m. D. λ = 140 m. 014: khi m c t ñi n có ñi n dung C1 v i cu n c m L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f1 = 6 kHz; khi m c t ñi n có ñi n dung C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là f2 = 8 kHz. Khi m c C1 song song C2 v i cu n L thì t n s dao ñ ng c a m ch là bao nhiêu ? A. f = 4,8 kHz. B. f = 7 kHz. C. f = 10 kHz. D. f = 14 kHz.
  2. 015: Phát bi u nào sau ñây v tính ch t c a sóng ñi n t là không ñúng? A. Sóng ñi n t là sóng ngang. B. Sóng ñi n t mang năng lư ng. C. Sóng ñi n t có th ph n x , khúc x , giao thoa. D. Sóng ñi n t không truy n ñư c trong chân không. 016: Trong m ch LC, hi u ñi n th c c ñ i hai b n t là U0 h i th i ñi m nào thì năng lư ng ñi n trư ng trong m ch b ng 1/3 l n năng lư ng t trư ng. A. U0/ 2 B. U0/2 C. U/2 D. U/ 2 017: M ch dao ñ ng lý tư ng : C=50 µF, L=5mH. Hi u ñi n th c c ñ i hai ñ u b n c c t là 6(v) thì dòng ñi n c c ñ i ch y trong m ch là : A. 0.6 (A). B. 0.7 (A). C. 0.06 (A). D. 42mA 018: M ch dao ñ ng lý tư ng LC. C=0.5 µF, hi u ñi n th c c ñ i trên 2 b n t là 6 (v) thì năng lư ng ñi n t c a m ch dao ñ ng là : A. 8.10-6(J). B. 9.10-6(J). C. 9.10-7(J). D. 5.10-6 (J) 019: Khung dao ñ ng v i t ñi n C và cu n dây có ñ t c m L ñang dao ñ ng t do. Ngư i ta ño ñư c ñi n tích c c ñ i trên m t b n t là Q0 = 10–6(C) và dòng ñi n c c ñ i trong khung I0 = 10(A). Bư c sóng ñi n t c ng hư ng v i khung có giá tr : A. 188,5(m) B. 188(m) C. 160(m) D. 18(m) 020: Trong m ch dao ñ ng LC lý tư ng, g i i và u là cư ng ñ dòng ñi n trong m ch và hi u ñi n th gi a hai ñ u cu n dây t i m t th i ñi m nào ñó, I0 là cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch. H th c bi u di n m i liên h gi a i, u và I0 là : ( 2 ) I0 + i2 C L = u2. ( ) I0 − i 2 2 L C = u2 . ( ) I0 − i 2 2 C L = u2 . ( ) I0 + i2 2 L C = u2 . A. B. C. D. 021: M t m ch dao ñ ng g m cu n dây thu n c m L và t ñi n C. N u g i I0 là dòng ñi n c c ñ i trong m ch thì h th c liên h gi a ñi n tích c c ñ i trên b n t ñi n Q0 và I0 là CL C 1 A. Q0 = I0 . B. Q0 = I0. LC C. Q0 = I0 . D. Q0 = I0 . π πL LC 022: m t m ch dao ñ ng có C = 10-6 F, L = 1H, R = 1 Ω. Hi u ñi n th hi u d ng gi a hai b n t ñi n là là 2 V. ð duy trì dao ñ ng trong m ch không t t d n c n cung c p cho m ch m t công su t b ng A. 2.10-6 W B. 2.10-4 W C. 4.10-6 W D. 2,5.10-6 W 023: Cư ng ñ dòng ñi n t c th i trong m ch dao ñ ng LC có d ng i = 0,02cos2000t(A).T ñi n trong m ch có ñi n dung 5 µF . ð t c m c a cu n c m là: −8 A. L = 5.10 -4H B. L = 50mH C. L = 5.10 H D. L = 50 H 024: ð t vào hai ñ u ño n m ch ch có cu n dây thu n c m m t ñi n áp t c th i u = U0cosωt(V). Cư ng ñ dòng ñi n hi u d ng trong m ch là U U Lω U0 A. 0 . B. 0 . C. . D. U 0Lω. Lω 2 2 Lω 025: M ch ch n sóng c a m t máy thu vô tuy n ñi n g m m t t ñi n có ñi n dung 1 (pF) và cu n c m có ñ t c m 25 (mH). M ch dao ñ ng trên có th b t ñư c sóng vô tuy n thu c d i A. sóng trung . B. sóng ng n . C. sóng dài . D. sóng c c ng n . 026: M ch dao ñ ng LC có t n s dao ñ ng là f thì năng lư ng t trư ng trong cu n thu n c m L A. không bi n thiên tu n hoàn theo th i gian. B. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i t n s f. C. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i t n s 2f. D. bi n thiên tu n hoàn theo th i gian v i t n s f/2. 027: Trong m t m ch dao ñ ng ñi n t LC, n u ñi n tích c c ñ i t ñi n là Q0 và cư ng ñ dòng ñi n c c ñ i trong m ch là I0 thì t n s dao ñ ng c a m ch là: Q I I Q A. f = 2π 0 B. f = 0 C. f = 2π 0 D. f = 0 I0 2πQ 0 Q0 2πI0 028: Lo i sóng vô tuy n nào ñư c s d ng trong lĩnh v c vô tuy n truy n hình?
  3. A. Sóng dài và c c dài B. Sóng trung C. Sóng ng n D. Sóng c c ng n
Đồng bộ tài khoản