intTypePromotion=1

Thiết bị chưng cất gián đoạn-ks.phanquangthoai -phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo

Chia sẻ: Phan Quang Thoai | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

1
392
lượt xem
155
download

Thiết bị chưng cất gián đoạn-ks.phanquangthoai -phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đặc điểm của hệ đẳng phí: Tại điểm đẳng phí, pha lỏng và pha hơi có cùng một thành phần cấu tử, do đó nếu đun sôi hỗn hợp đẳng phí thì pha hơi sau khi ngưng tụ sẽ có thành phần giống như pha lỏng ban đầu. Không thể phân riêng hoàn toàn cấu tử này bằng phương pháp chưng cất thông thường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị chưng cất gián đoạn-ks.phanquangthoai -phan quang thoai-phanquangthoai@yahoo

 1. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b M CL C 1. M C ðÍCH .................................................................................................................2 2. PHÚC TRÌNH .............................................................................................................2 2.1. K t qu ño ñư c .......................................................................................... 3 2.2. Tính toán .................................................................................................... 3 2.2.1. Lư ng s n ph m ñ nh và ñáy thu ñư c ..................................................... 3 2.2.2. Tính t s hoàn lưu c c b r i suy ra t s hoàn lưu toàn ph n .................... 5 2.2.3. V sơ ñ xác ñ nh s mâm lý thuy t ......................................................... 6 2.2.4. Tính hi u su t t ng quát c a tháp ............................................................. 7 3. NH N XÉT.................................................................................................................7 3.1. Nh n xét c a Bùi R ng ðông ....................................................................... 8 3.1.1. H ñ ng phí là gì ? ð c ñi m c a h ñó? Cách kh c ph c? ........................ 8 3.1.2. Ý nghĩa c a vi c hoàn lưu? Vì sao t s hoàn lưu càng l n thì n ng ñ s n ph m ñ nh càng cao? Có th b qua hoàn lưu ñư c không? Vì sao? ..................... 9 3.1.3. Phù k ..................................................................................................... 9 3.2. Nh n xét c a Võ Phương Ghil ................................................................... 11 3.2.1. Gi a chưng c t gián ño n và chưng c t liên t c có gì gi ng và khác ........ 11 3.2.2. Tháp chưng c t ...................................................................................... 11 3.2.3. Nh n xét v ưu khuy t ñi m c a t ng lo i tháp ....................................... 12 3.3. Nh n xét c a Ngô Chí Ti m....................................................................... 13 3.3.1. Thi t b ngưng t ................................................................................... 13 3.3.2. H th ng chưng c t chân không ............................................................. 13 3.3.3. Hi u su t c a quá trình .......................................................................... 14 3.4. Nh n xét c a Nguy n Trung Tín ................................................................ 15 3.4.1. S lôi cu n c a ch t l ng ....................................................................... 15 3.4.2. Hi u su t............................................................................................... 15 3.4.3. Phương pháp chưng c t ......................................................................... 15 3.5. Nh n xét c a Nguy n Lê Huy n Trân......................................................... 16 phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 2. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.5.1. T i sao thi t b gia nhi t J1 l i ñ t ngoài n i ñun C1 mà không ñ t trong C1? ............................................................................................................. 16 3.5.2. T i sao ph i làm l nh hai l n h th ng ngưng t d ng xo n E1 và thi t b E2? ............................................................................................................. 16 3.5.3. T i sao gi a tháp có m t van x ? Công d ng c a van x ñó là gì? ........ 16 4. TÀI LI U THAM KH O .........................................................................................17 phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 3. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b CHƯNG C T GIÁN ðO N 1. M C ðÍCH Kh o sát quá trình phân riêng h n h p hai c u t b ng phương pháp chưng c t. S nh hư ng c a t s hoàn lưu d n hi u su t chưng c t. 2. PHÚC TRÌNH 2.1. K t qu ño ñư c B ng 2.1.1: K t qu Nh p li u S n ph m ñáy S n ph m ñ nh Nhi t ñ 29ºC Nhi t ñ 33ºC Nhi t ñ 31.5ºC R=1 ð rư u 43 ð rư u 42 ð rư u 95 B ng 2.1.2: Thi t b ngưng t Nhi t ñ nư c vào: 29.5ºC Nhi t ñ nư c ra: 30.4ºC Lưu lư ng nư c: 100 L/h 2.2. Tính toán B ng 2.2.1: Chuy n ñ i ñ rư u v 15ºC Nh p li u S n ph m ñáy S n ph m ñ nh ð rư u trên phù k 43.0 42.0 95.0 ð rư u v 15ºC 37.1 34.4 88.4 Ph n trăm th tích (%V) 37.1 34.4 88.4 2.2.1. Lư ng s n ph m ñ nh và ñáy thu ñư c Ch n căn b n tính là 1h G i: F là lư ng nh p li u ban ñ u (mol) D là lư ng s n ph m ñ nh (mol) phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 4. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b W là lư ng s n ph m ñáy (mol) Cân b ng v t ch t cho toàn h th ng: F=D+W (1) Cân b ng v t ch t cho c u t d bay hơi: F.xF = D.xD + W.xW (2) Ta có ñ rư u a ra ph n mol x: 1 x= ρ M 1− a  1+ N R   ρR M N  a  15ºC ρN = 999.68 kg/m3; ρR = 793.25 kg/m3 Suy ra: 1 xF = = 0.155 999.68 46  1 − 0.371  1+ ×   793.25 18  0.371  1 xD = = 0.703 999.68 46  1 − 0.884  1+ ×   793.25 18  0.884  1 xW = = 0.14 999.68 46  1 − 0.344  1+ ×   793.25 18  0.344  Phân t lư ng trung bình h n h p: Mhh = (1 - 0.155)×18 + 0.703×46 = 47.55 ñv.C Ph n kh i lư ng: xR 0.155 xR = = = 0.067 MR 46 xR + (1 − x R ) 0.155 + (1 − 0.155) MN 18 Kh i lư ng riêng c a h n h p: phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 5. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b ρR ×ρN ρ hh = x R ρ N + ρ R (1 − x R ) 999.68 × 793.25 ⇔ ρ hh = = 982.55 kg/m 3 0.067 × 999.68 + 793.25(1 − 0.067) Suy ra kh i lư ng h n h p: mhh = ρhh.Vhh = 982.55×0.005 = 4.913 kg V i Vhh = 5 L S mol c a h n h p: m hh 4.913 n hh = = × 1000 = 103.32 mol M hh 47.55 T (1) & (2) ta có h phương trình: D + W = 103.32 D = 2.753 mol  ⇒ 0.703D + 0.14W = 103.32 × 0.155 W = 100.567 mol V y s mol s n ph m ñ nh thu ñư c là 2.753 mol và s mol s n ph m ñáy thu ñư c là 100.567 mol. 2.2.2. Tính t s hoàn lưu c c b r i suy ra t s hoàn lưu toàn ph n T s hoàn lưu c c b ñư c tính theo công th c: Qi Ri = (*) x D .D.rR + (1 − x D ).D.rN Trong ñó: Qi = QR - QC QR = 483 W (nhi t cung c p cho n i ñun) QC = F.C. t F = 100 L/h (lư ng nư c qua thi t b ngưng t ) D a vào b ng thông s v t lý c a nư c trên ñư ng bão hòa, B ng tra c u cơ s nhi t công nghi p n i suy ta có: C = 4.174 (kJ/kg.ñ ) phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 6. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 29.5 + 30.4 Kh i lư ng riêng c a nư c t= = 29.95 o C là ρN = 995.61 kg/m3 2 100 × 10 3  m 3   J   s  × 995.61 m 3  × 4174 kg.o C  × 0.9( C ) = 103.89 W  kg  Ta có: Q C =     o 3600       Khi ñó Qi = QR - QC = 483 - 103.89 = 379.11 W = 1364.78 kJ/h Tra b ng nhi t hóa hơi c a m t s ch t thông d ng, sách tra c u - Phan Văn Thơm. nhi t ñ TI 1 = 84.8ºC ta có: rR = 903.208 kJ/kg rN = 2295.50 kJ/kg Tính D (kg): Ta có: mD = n.Mhh = 2.753[0.703×46 + (1 - 0.703)×18] = 103.74 g/h = 0.10374 kg/h (Ch n căn b n tính là 1h) T (*) ta ñư c t s hoàn lưu c c b : 1364.78 Ri = = 9.99 0.703 × 0.10374 × 903.208 + (1 − 0.703) × 0.10374 × 2295.5 Suy ra t s hoàn lưu t ng: RT = R + Ri = 0.5 + 9.99 = 10.49 2.2.3. V sơ ñ xác ñ nh s mâm lý thuy t V ñ th x,y T s li u cân b ng pha c a rư u etylic - nư c v ñư ng cân b ng x 0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 y 0 33.2 44.2 53.1 57.6 61.4 65.4 69.9 75.3 81.8 89.8 100 Phương trình ñư ng làm vi c c a ño n luy n (ño n c t) RT 1 y= x+ xD R T +1 R T +1 T s hoàn lưu t ng RT = 10.49 10.49 1 ⇒y= x+ × 0.703 = 0.913x + 0.061 10.49 + 1 10.49 + 1 ð th ñư ng làm vi c c a ño n c t ñi qua ñi m: phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 7. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b x = 0 => y = 0.061 x = xD => y = x = xD = 0.703 V s mâm lí thuy t b t ñ u t ñi m x = y = 0.703 y 1.2 1 0.8 0.6 0.4 0.2 x 0 xW xD 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 Hình 2.2.1: Sơ ñ xác ñ nh s mâm lý thuy t T (Hình 2.2.1) suy ra s mâm lý thuy t là 2 2.2.4. Tính hi u su t t ng quát c a tháp 2 E0 = × 100 = 28.57% 7 phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 8. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3. NH N XÉT 3.1. Nh n xét c a Bùi R ng ðông 3.1.1. H ñ ng phí là gì ? ð c ñi m c a h ñó? Cách kh c ph c? H ñ ng phí là h g m các c u t có nhi t ñ sôi g n b ng nhau. ð c ñi m c a h ñ ng phí: T i ñi m ñ ng phí, pha l ng và pha hơi có cùng m t thành ph n c u t , do ñó n u ñun sôi h n h p ñ ng phí thì pha hơi sau khi ngưng t s có thành ph n gi ng như pha l ng ban ñ u. Không th phân riêng hoàn toàn các c u t này b ng phương pháp chưng c t thông thư ng. Kh c ph c: Thêm vào h n h p ñ ng phí m t c u t th ba Ví d : ði m ñ ng phí c a h n h p etanol – nư c là n ng ñ 96% etanol và 4% nư c. ð phá v ñi m sôi h n h p nh m th c hi n vi c chưng c t thì m t lư ng nh benzen có th thêm vào. Benzen t o ra ñi m sôi h n h p c p ba v i nư c và etanol nh m lo i b etanol ra kh i nư c, và ñi m sôi h n h p c p hai v i etanol lo i b ph n l n benzen. Etanol ñư c t o ra không ch a nư c. Dùng ch t hút m cho vào h ñ hút b t nư c (n u chưng c t h có nư c) do ñó sau khi chưng s n ph m ñ nh thu ñư c s có n ng ñ cao hơn. K t h p phương pháp chưng c t v i phương pháp h p ph rây phân t b ng zeolit 3A ñ gi các phân t nư c có kích thư c nh trong các mao qu n zeolit ñi qua. Sau ñó gia nhi t ñ ñu i nư c trong mao qu n zeolit bay ra. Chưng c t áp su t chân không: khi thay ñ i áp su t thì nhi t ñ sôi c a các c u t s thay ñ i theo nh ng hư ng khác nhau. Lúc ñó ñi m ñ ng phí s không còn n a. Nhưng n u chưng c t chân không thì r t ñ c ti n, d n ñ n chi phí cao. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 9. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.1.2. Ý nghĩa c a vi c hoàn lưu? Vì sao t s hoàn lưu càng l n thì n ng ñ s n ph m ñ nh càng cao? Có th b qua hoàn lưu ñư c không? Vì sao? Ý nghĩa c a vi c hoàn lưu: Hoàn lưu giúp tăng n ng ñ s n ph m ñ nh, tránh hi n tư ng khô mâm. T s hoàn lưu càng l n thì lư ng h n h p l ng s n ph m ñ nh ñư c ñưa v càng cao. Hơi t tháp chưng c t ñi lên thi t b ngưng t ti p xúc v i lư ng l ng hoàn lưu này. Trong hơi ch a 2 thành ph n: ph n l n c u t etanol và m t ph n nh hơi nư c. Dòng hoàn lưu cũng ch a 2 thành ph n: etanol và nư c d ng l ng. Do s ti p xúc gi a pha hơi và pha l ng, c u t etanol trong hơi s lôi kéo m t lư ng etanol trong dung d ch hoàn lưu, ñ ng th i hơi nư c trong pha hơi s ñư c gi l i m t ph n trong dung d ch hoàn lưu. Lư ng hơi sau khi ti p xúc v i dung d ch hoàn lưu s có n ng ñ c u t etanol cao hơn, ñ ng th i gi m n ng ñ c u t nư c. Do ñó khi ñư c ngưng t , n ng ñ s n ph m ñ nh càng tăng lên. Quá trình ti p t c, s n ph m ñ nh này s ñư c hoàn lưu l i, tương ng s có n ng ñ c u t etanol cao hơn dòng hoàn lưu ban ñ u. C th s ti p xúc pha hơi và pha l ng kèm s lôi cu n c u t có ñ bay hơi cao di n ra liên t c, n ng ñ s n ph m ñ nh thu ñư c càng cao. V i ý nghĩa c a vi c hoàn lưu như trên nên n u b qua hoàn lưu thì n ng ñ s n ñ nh s không cao, hi u su t chưng c t s th p. 3.1.3. Phù k ð nh nghĩa: Phù k là m t d ng c ño lư ng ñ xác ñ nh kh i lư ng riêng c a m t ch t l ng. Nó thư ng ñư c làm b ng th y tinh có hình tr và m t ñ u có qu bóng ch a th y ngân hay kim lo i n ng ñ gi nó n m th ng ñ ng. Cách ño: Ch t l ng (rư u) ñư c rót vào ng ñong, và phù k ñư c th nh vào trong ng cho ñ n khi nó n i lơ l ng. V trí mà b m t ch t l ng ti p xúc v i phù k ñư c ñánh d u và ñư c so sánh trên thang ño b ng d i v ch ñ t n m phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 10. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b trong phù k . Kh i lư ng riêng c a ch t l ng ñư c ñ c tr c ti p trên thang ño ñó cũng là ñ rư u. Nguyên lý: Nguyên t c ho t ñ ng c a phù k d a vào l c ñ y Ácsimét. Phù k n i cân b ng khi tr ng l c c a nó b cân b ng b i tr ng lư ng c a th tích ch t l ng b nó chi m ch . N u kh i lư ng riêng ch t l ng càng nh , th tích chi m càng l n và phù k càng chìm sâu. Trong các ch t l ng nh như d u h a, xăng và c n, phù k chìm sâu hơn các ch t l ng n ng như s a, axít. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 11. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.2. Nh n xét c a Võ Phương Ghil 3.2.1. Gi a chưng c t gián ño n và chưng c t liên t c có gì gi ng và khác ð u là quá trình phân riêng h n h p l ng cũng như h n h p l ng - khí thành các c u t riêng bi t d a vào ñ bay hơi khác nhau c a các c u t trong h n h p. Chưng c t gián ño n là chưng c t theo t ng m . Gia nhi t cho m t h n h p g m hai ch t A và B ñ n khi dung d ch bay hơi phía trên ph n l ng.Trong ph n hơi này thì t l gi a A và B s khác v i t l trong ph n l ng (nghĩa là A s nhi u hơn B). ði u này s làm cho t l gi a 2 thành ph n luôn thay ñ i trong quá trình chưng c t và thành ph n B s ngày càng tăng lên trong dung d ch. Chưng c t liên t c. H n h p ch t l ng s liên t c ñư c cho vào quá trình và vi c tách ch t ñư c liên t c th c hi n theo th i gian. Quá trình này luôn t n t i thành ph n còn l i dư i ñáy và nó ch a các thành ph n khó bay hơi nh t trong dung d ch. Có m t ñi u khác bi t ñ c trưng gi a chưng c t liên t c so v i chưng c t theo m là n ng ñ dung d ch luôn không ñ i theo th i gian. 3.2.2. Tháp chưng c t Chưng c t là quá trình dùng nhi t ñ tách m t h n h p l ng ra thành các c u t riêng bi t d a vào ñ bay hơi khác nhau c a các c u t trong h n h p cùng m t nhi t ño. Trong nhi u trư ng h p có m t t l nh t ñ nh c a h n h p hai ch t l ng mà không th ti p t c tách b ng phương pháp chưng c t ñư c n a. Các h n h p này ñư c g i là h n h p ñ ng phí. N u mu n tăng n ng ñ c a c n ph i dùng ñ n các phương pháp tinh c t ñ c bi t khác. Có th s d ng các lo i tháp chưng c t sau: Tháp chưng c t dùng mâm xuyên l ho c mâm ñĩa lư i Tháp chưng c t dùng mâm chóp phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 12. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b Tháp ñ m (tháp chưng c t dùng v t chêm) 3.2.3. Nh n xét v ưu khuy t ñi m c a t ng lo i tháp Tháp mâm xuyên l Ưu ñi m: ch t o ñơn gi n, v sinh d dàng, tr l c th p hơn tháp chóp, ít t n kim lo i hơn tháp chóp. Như c ñi m: yêu c u l p ñ t cao: mâm l p ph i r t ph ng, ñ i v i nh ng tháp có ñư ng kính quá l n, l n hơn 2.4 m ít dùng mâm xuyên l vì khi ñó ch t l ng phân ph i không ñ u trên mâm. Tháp chóp Ưu ñi m: hi u su t truy n kh i cao, n ñ nh, ít tiêu hao năng lư ng hơn nên có s mâm ít hơn. Như c ñi m: ch t o ph c t p, tr l c l n. Tháp ñ m Ưu ñi m: ch t o ñơn gi n, tr l c th p Như c ñi m: hi u su t th p, kém n ñ nh do s phân b các pha theo ti t di n tháp không ñ u, s d ng tháp chêm không cho phép ta ki m soát quá trình chưng c t theo không gian tháp trong khi ñó tháp mâm thì quá trình th hi n qua t ng mâm m t cách rõ ràng, tháp chêm khó ch t o ñư c kích thư c l n qui mô công nghi p. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 13. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.3. Nh n xét c a Ngô Chí Ti m 3.3.1. Thi t b ngưng t Thi t b ngưng t có c u trúc ba l p g m: v ngoài, ph n trong và ng xo n. Khi ñó hơi s ñi trong ph n gi a c a thi t b ngưng t . Thi t b ñư c c u t o như th nh m m c ñích tăng b m t ti p xúc gi a ch t gi i nhi t và hơi ñ tăng hi u qu trong quá trình gi i nhi t và gi m th t thoát hơi ra môi trư ng ngoài khi lư ng hơi l n (do thi t b thông v i bên ngoài). Nư c làm mát sau khi qua thi t b ngưng t ñư c cho ti p qua thi t b gi i nhi t s n ph m E2. Vì nh ng lý do sau: Nư c cho vào thi t b ngưng t ñ ngưng t hơi nhưng v i m t lư ng thích h p ñ không làm gi m nhi t ñ c a dòng s n ph m ñ nh xu ng dư i nhi t ñ sôi c a h n h p ñ ñ m b o r ng không làm m t n ñ nh trong tháp do dòng hoàn lưu. Do ñó ñ t n d ng lư ng nư c trên ta cho qua thi t b gi i nhi t ki u ng l ng ng (E2), sau khi ra kh i thi t b E2 ta thu ñư c s n ph m có nhi t ñ th p hơn. ð ki m soát chính xác nhi t ñ c a dòng hoàn lưu, t i thi t b ñi u khi n dòng hoàn lưu EV1 có h th ng làm l nh ph . 3.3.2. H th ng chưng c t chân không H th ng g m V9, P1 và S1 nh m ph c v cho quá trình chưng c t chân không m t s trư ng h p các c u t t o thành h n h p ñ ng phí hay h n h p có nhi t ñ sôi khá cao. ðây cũng là h th ng d n dòng l ng ñi ra ñ nh tháp khi x y ra hi n tư ng ng p l t. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 14. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.3.3. Hi u su t c a quá trình Hi u su t t ng quát c a quá trình không cao. ð kh c ph c trư ng h p này ta c n ñi u ch nh lư ng nhi t cung c p cho h th ng (J1). Khi ñi u ch nh lư ng nhi t cung c p cho h th ng thì nó nh hư ng ñ n áp su t hơi và lư ng hơi trong h th ng. M c khác, t k t qu tính toán ta th y h u h t lư ng hoàn lưu là t dòng hoàn lưu c c b . Do ñó, khi thay ñ i lư ng nhi t cung c p cũng nh hư ng ñ n ch t lư ng s n ph m ñ nh. Tuy nhiên, n u áp su t hơi tăng lên và ñ ng th i lư ng hơi cũng tăng thì d gây ra hi n tư ng ng p l t. Vì v y, c n ch n m t giá tr thích h p cho lư ng nhi t cung c p. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 15. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.4. Nh n xét c a Nguy n Trung Tín 3.4.1. S lôi cu n c a ch t l ng Trong quá trình thi t b chưng c t v n hành, quan sát k ta th y bên trong tháp có hi n tư ng ch t l ng b pha hơi lôi cu n t mâm dư i lên mâm trên. Hi n tư ng lôi cu n ch t l ng này như v y làm gi m hi u su t mâm vì nó mang ch t l ng t mâm có n ng ñ c u t d bay hơi th p lên mâm có n ng ñ c u t d bay hơi cao. M t khác nó có th mang c u t không bay hơi ñi d n lên phía trên c t làm b n s n ph m ñ nh. 3.4.2. Hi u su t ð mâm có hi u su t cao, thì khi ho t ñ ng m c ch t l ng trên mâm và v n t c khí ph i l n. Tuy nhiên, ñi u này có th gây nên s lôi cu n cơ h c các gi t ch t l ng trong dòng hơi t mâm dư i lên mâm trên, làm gi m s bi n ñ i n ng ñ t o nên b i quá trình truy n kh i, và như v y làm gi m hi u su t mâm. M t khác, nó còn t o nên ñ gi m áp l n cho pha hơi, làm tăng nhi t ñ sôi n i ñun. Cu i cùng ñ gi m áp cao c a pha khí làm cho tháp d b ng p l t khi ho t ñ ng. 3.4.3. Phương pháp chưng c t Chưng c t là phương pháp ph bi n nh t dùng ñ tách h n h p các c u t d bay hơi có tính ch t hòa tan m t ph n ho c hòa tan hoàn toàn v i nhau. Trong trư ng h p các c u t c a h n h p d b phân h y nhi t ñ cao ho c h n h p có nhi t ñ sôi quá cao chưng c t ñư c th c hi n áp su t th p. N u các c u t c a h n h p không hóa l ng áp su t thư ng, chưng c t ñư c th c hi n áp su t cao. Quá trình chưng c t càng d th c hi n khi kho ng cách gi a ñư ng cân b ng và ñư ng 450 càng l n thì s sai bi t gi a thành ph n pha l ng và pha hơi càng l n. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 16. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 3.5. Nh n xét c a Nguy n Lê Huy n Trân 3.5.1. T i sao thi t b gia nhi t J1 l i ñ t ngoài n i ñun C1 mà không ñ t trong C1? Thi t b gia nhi t J1 ñ t ngoài n i ñun C1 là vì: Th nh t ta th y h n h p phân tách c n ñư c ñun nóng ñ u kh p trong bình ch a dung d ch, ch t l ng ñi t phía dư i qua ñi n tr ñi lên trên vào trong bình ch a dung d ch t o dòng ñ i lưu làm dung d ch ñư c nung nóng ñ u kh p. Th hai, n u ñ t ñi n tr b t kỳ v trí nào trong bình ch a, thì t i ch ñi n tr s có nhi t ñ cao hơn so v i các v trí khác trong bình ch a, s sinh ra ng su t l n r t d làm h ng bình ch a dung d ch nh p li u ñ c bi t là v t li u b ng th y tinh. 3.5.2. T i sao ph i làm l nh hai l n h th ng ngưng t d ng xo n E1 và thi t b E2? Khi ngưng t h th ng d ng xo n E1, thì cho hoàn lưu m t ph n, ta th y ph n hoàn lưu này s có nhi t ñ cao hơn so v i ch t l ng qua h th ng ngưng t ru t gà r i cho qua E2, do ñó khi ta hoàn lưu vào trong tháp thì ch m t lư ng nh nhi t do hơi t dư i ñi lên cung c p thì c u t c n pha tách trong ph n hoàn lưu s bay hơi theo. N u như ta dùng ñi n tr b o ôn thì có th không c n ph i ngưng t hai l n. Còn ph n ch t l ng là s n ph m ñáy nên ta c n ngưng t hai l n ñ ngưng t hoàn toàn hơi thành ch t l ng. 3.5.3. T i sao gi a tháp có m t van x ? Công d ng c a van x ñó là gì? gi a thân tháp ta th y có m t b ph n l y s n ph m trích ngang. B ph n này ñư c dùng trong trư ng h p ta chưng c t h g m nhi u c u t có nhi t ñ sôi khác xa nhau. Vì ta không th nào bi t chính xác nhi t ñ nào là t i ưu cho vi c chưng c t c u t c n phân tách, và vì trong h có nhi u c u t nên r t khó ki m soát. Ta dùng van này ñ l y m u hoàn lưu ñ ki m tra sau ñó ñi u ch nh nhi t ñ thích h p. Ngoài ra ta còn có th ki m tra khi nào k t thúc quá trình chưng c t c u t th nh t và ñi u khi n nhi t ñ ñ chưng c t c u t ti p theo. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
 17. Phúc trình thí nghi m quá trình và thi t b 4. TÀI LI U THAM KH O [1] ð Văn ðài và t p th tác gi , “Cơ s Quá trình và thi t b CNHH t p 1&2”, NXB ð i h c và THCN, Hà N i 1975. [2] Vũ Bá Minh - Võ Văn Bang, “Quá trình & Thi t b CNHH và Th c ph m t p 3”, NXB ðH Qu c gia TP. H Chí Minh, năm 1999. phanquangthoai@yahoo- upload Trang 17
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2