Thiết bị lạnh ô tô P13

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
52
lượt xem
19
download

Thiết bị lạnh ô tô P13

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị lạnh ô tô P13

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 3.7 3.7. 3. DÒNG I U KHI N DÒNG KHÔNG KHÍ B ng i u khi n h th ng ư c g n chung v i nhóm khí c o ki m trên b ng táplô trong ôtô. Bao g m các c n i u khi n và công t c c n thi t i u khi n các ch làm vi c khác nhau c a h th ng i u hòa không khí. - T t, m h th ng. - S d ng không khí t môi trư ng bên ngoài vào ho c luân chuy n l i. - Các ch c năng làm l nh, sư i m, làm tan băng. - i u ch nh nhi t theo yêu c u. - Ki m soát t c qu t gió. u i u khi n hay b ng i u khi n n i v i nh ng thi t b khác nhau trong h th ng thông qua các dây d n i n, các ng n i chân không, hay nh ng dây cáp cơ khí…. S khu ch tán và phân ph i c a không khí trong vùng khí h u ư c i u hòa trên ôtô nh vào các nút, c n g t i u khi n qui nh m i ch c năng khác nhau: H.3.20. Dòng khí phân ph i trong ôtô - Hai c a thông gió ki u xoay có núm i u ch nh (A,B) b trí khí l nh th i th ng phía trư c. - Sáu c a thông gió (C) x tuy t cho kính ch n gió.
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô - Hai c a thông gió (D) x tuy t cho các c a s bên. - Hai khe thông gió (E) hư ng gió vào chân và các ch ng i phía sau. Có nhi u lo i b ph n i u khi n h th ng i u hòa không khí trên ôtô hi n nay. Các b ph n i u khi n này khác nhau r t nhi u gi a các nhà t o, th m chí có s khác nhau gi a các i xe c a cùng m t nhà ch t o. Các u i u khi n này th c hi n công vi c như nhau, nhưng phương pháp v n hành khác nhau. H.2.21. M t lo i b ng i u khi n i u hòa không khí trên ôtô 1. Nút i u khi n c a nhi t , v trí nóng (4) và l nh (5); 2. Nút ch n ch l nh; 3. Công t c qu t b n v n t c; 6. T t máy l nh; 7. L nh t i a; 8. Khí l nh th i th ng phía trư c và m t ít th i phía dư i sàn xe; 9. Gió l nh th i th ng xu ng sàn và m t ít n kính ch n gió; 10. Máy nén ng ng, không khí t ngoài ư c rút vào xe; 11. Máy nén ng ng không khí t ngoài phân ph i 80% xu ng sàn xe, 20% n kính ch n gió; 12. Gió l nh; 13. T c th p; 14. T c cao. H u h t nh ng u i u khi n trư c ây hoàn toàn b ng cơ khí hay còn g i là H th ng i u hòa không khí i u khi n b ng tay (dùng cho các c a) và s d ng các lo i hòa dây cáp Bowden n i c n g t i u khi n n c ng n p không khí vào và các c a ch . Nh ng c n i u khi n b ng cơ khí khá ơn gi n và ít b s c , nhưng chúng cũng có m t s b t ti n. Chúng có th b bó k t và yêu c u ph i i u ch nh thư ng xuyên m b o cho các c a khí ho t ng y . Nhi u h th ng ôtô i m i thì s d ng b ph n i u ch nh dây cáp t ng.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Trên ôtô th h m i, ư c trang b h th ng t ng i u khi n nhi t i u hòa không khí, c a nhi t ư c i u khi n t ng hoàn toàn nh m duy trì m c l nh t i ưu trong ôtô. H th ng i u hòa không khí i u khi n t hòa ng s phát hi n nhi t bên trong xe và môi trư ng, s t a nhi t c a m t tr i… và i u ch nh nhi t khí th i cũng như t c m t cách t ng theo nhi t t trư c b i lái xe, do v y duy trì ư c nhi t bên trong xe t i nhi t t trư c. Các h th ng i u khi n này ho t ng b ng cách g t các c n và b t các công t c t trên b ng i u khi n c a h th ng i u hòa không khí (hình 3.22.). H.3.22. M t lo i b ng i u khi n không khí t ng c a ôtô - C n i u khi n nhi t : C n này ư c g t b ng tay t nhi t bên trong xe theo ý mu n. - C n i u khi n t c qu t th i khí: Khi t v trí AUTO, c n này cho phép qu t th i khí t ng chuy n t c phù h p v i nhi t khí trong xe. - Công t c t ng t ch th i khí: Công t c này cho phép ch th i khí thay it ng gi a FACE và BI-LEVEL, BI-LEVEL và FOOT tương ng v i nhi t khí th i. Không khí có th i vào h th ng ư ng ng d n t bu ng thông gió phía trư c kính ch n gió xe ôtô (không khí s ch t ngoài vào) ho c t các van i u ti t tr v hay là không khí luân chuy n trong ôtô (hình 3.23). Van i u ti t không khí lưu thông tr l i t phía dư i u bên ph i c a b ng thi t b o ki m (phía bên ph i c a tài x ). Bu ng l y không khí s ch t bên ngoài vào g m m t màn lư i ch n không cho lá cây
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô và các rác b n i theo vào v i lu ng không khí. Sau ó, lu ng khí m i ư c hút v phía qu t gió, ly tâm các rác b n và nư c ra kh i lu ng không khí. H.3.23. Các c a i u khi n không khí vào và không khí tu n hoàn trong ôtô C a i u khi n ưa không khí vào h th ng g i là c a l y không khí s ch, c a l y không khí tu n hoàn, ho c là c a l y không khí t ngoài vào. H u h t các h th ng làm l nh nh v b b c hơi (hay lõi c a b sư i m) sao cho toàn b dòng không khí ph i i qua nó. i u này ã lo i b ư c m t ph n nh hơi nư c và ch t b n nh vào nhi t l nh c a b b c hơi. Lõi c a b sư i m ư c t phía h lưu c a dòng khí sao cho không khí có th i xuyên qua nó ho c bao quanh nó, có m t ho c hai c a ư c s d ng i u khi n dòng không khí này. Nh ng c a này g i là c a h n h p nhi t , c a nhi t ,c a i hư ng ho c c a nhánh (hình 3.24).
  5. Giáo trình Thi t b l nh ôtô H.3.24. C a nhi t h n h p i u khi n dòng không khí n p vào cabin ôtô
Đồng bộ tài khoản