Thiết bi lạnh ô tô P3

Chia sẻ: Nguyen Hoang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
126
lượt xem
75
download

Thiết bi lạnh ô tô P3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dung dịch làm việc trong hệ thống điều hòa không khí được gọi là môi chất lạnh hay gas lạnh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bi lạnh ô tô P3

  1. Giáo trình Thi t b l nh ôtô 1.3. 1.3. MÔI CH T L NH Dung d ch làm vi c trong h th ng i u hòa không khí ư c g i là môi ch t l nh môi hay gas l nh – là ch t môi gi i s d ng trong chu trình nhi t gas ng ngư c chi u hp thu nhi t c a môi trư ng c n làm l nh có nhi t th p và t i nhi t ra môi trư ng có nhi t cao hơn. Có khá nhi u môi ch t l nh ư c s d ng trong k thu t i u hòa không khí, nhưng ch có 2 lo i ư c s d ng r ng rãi trong h th ng i u hòa không khí c a ôtô i m i ó là R-12 và R-134a. Môi ch t l nh ph i có i m sôi dư i 320F (00C) có th b c hơi và h p thu n nhi t t i nh ng nhi t th p. Nhi t th p nh t chúng ta có th s d ng làm l nh ôtô là 320F (00C) b i vì khi các khoang hành khách nhi t dư i nhi t này s t o ra á và làm t t lu ng không khí i qua các cánh t n nhi t c a thi t b b c hơi. Môi ch t l nh ph i là m t ch t tương i “trơ”, hòa tr n ư c v i d u bôi trơn tr thành m t hóa ch t b n v ng, sao cho d u bôi trơn di chuy n thông su t trong h th ng bôi trơn máy nén khí và các b ph n di chuy n khác. S tr n l n gi a d u bôi trơn v i môi ch t l nh ph i tương thích v i các lo i v t li u ư c s d ng trong h th ng như: kim lo i, cao su, nh a d o… ng th i, ch t làm l nh ph i là m t ch t không c, không cháy, và không gây n , không sinh ra các ph n ng phá h y môi sinh và môi trư ng khi x nó vào khí quy n. 1.3.1. R- 1.3.1. Môi ch t l nh R-12 Môi ch t l nh R-12 là m t h p ch t c a clo, flo và carbon; có công th c hóa h c là CCl2F2, g i là chlorofluorocarbon (CFC) – thư ng có tên nhãn hi u là Freon 12 hay R-12. Freon12 là m t ch t khí không màu, có mùi thơm r t nh , n ng hơn không khí 300C, có i m sôi là 21,70F (-29,80C). Áp su t hơi c a nó trong b b c kho ng 4 l n hơi kho ng 30 PSI và trong b ngưng t kho ng 150-300 PSI, và có lư ng nhi t n b c hơi là 70 BTU trên 1 pound. R-12 d hòa tan trong d u khoáng ch t và không tham gia ph n ng v i các lo i kim lo i, các ng m m và m kín s d ng trong h th ng. Cùng v i c tính có kh
  2. Giáo trình Thi t b l nh ôtô năng lưu thông xuyên su t h th ng ng d n nhưng không b gi m hi u su t, chính nh ng i u ó ã làm cho R-12 tr thành môi ch t l nh lí tư ng s d ng trong h th ng i u hòa không khí ôtô. H.1.3. Cơ ch và tình tr ng phá h y t ng ozon c a môi ch t l nh R12 Tuy nhiên, R-12 l i có m c phá h y t ng ôzôn c a khí quy n và gây hi u ng nhà kính l n – do các phân t c a nó có th bay lên b u khí quy n trư c khi phân gi i; và t i b u khí quy n, nguyên t clo ã tham gia ph n ng v i O3 trong t ng ôzôn c a khí quy n, chính i u này ã làm phá h y ôzôn c a khí quy n. Do ó, môi ch t l nh R-12 ã b c m s n xu t, lưu hành và s d ng t ngày 1.1.1996. Th i h n này kéo dài thêm 10 năm các nư c ang phát tri n. 1.3.2. R- 1.3.2. Môi ch t l nh R-134a gi i quy t v n môi ch t l nh R-12 (CFC-12) phá h y t ng ôzôn c a khí quy n, m t lo i môi ch t l nh m i v a ư c dùng thay th R-12 trong h th ng i u hòa không khí ôtô, g i là môi ch t l nh R-134a có công th c hóa h c là CF3 – CH2F, là m t hydrofluorocarbon (HFC). Do trong thành ph n h p ch t c a R-134a không có clo, nên ây chính là lí do c t y u mà ngành công nghi p ôtô chuy n t vi c s d ng R-12 sang s d ng R-134a. Các c tính, các m i quan h gi a áp su t và nhi t c a R-134a, và các yêu c u k thu t khi làm vi c trong h th ng i u hòa không khí r t gi ng v i R-12.
  3. Giáo trình Thi t b l nh ôtô Tuy nhiên, môi ch t l nh R-134a có i m sôi là -15,20F (-26,80C), và có lư ng nhi t n b c hơi là 77,74 BTU/pound. i m sôi này cao hơn so v i môi ch t R-12 nên hi u su t c a nó có ph n thua R-12. Vì v y h th ng i u hòa không khí ôtô dùng môi ch t l nh R-134a ư c thi t k v i áp su t bơm cao hơn, ng th i ph i tăng kh i lư ng l n không khí gi i nhi t th i xuyên qua giàn nóng (b ngưng t ). R-134a không k t h p ư c v i các d u khoáng dùng bôi trơn h th ng R-12. Các ch t bôi trơn t ng h p polyalkaneglycol (PAG) ho c là polyolester (POE) ư c s d ng v i h th ng R-134a. Hai ch t bôi trơn này không hòa tr n v i R-12. Môi ch t R-134a cũng không thích h p v i ch t kh m s d ng trên h th ng R-12. Vì th , khi thay th môi ch t l nh R-12 h th ng i u hòa không khí trên ôtô b ng R-134a, ph i thay i nh ng b ph n c a h th ng n u nó không phù h p v i R-134a, cũng như ph i thay i d u bôi trơn và ch t kh m c a h th ng. Có th d dàng nh n ra nh ng h th ng dùng R-134a nh nhãn “R-134a” dán trên các b ph n chính c a h th ng
  4. Giáo trình Thi t b l nh ôtô B ng 01: So sánh c tính k thu t c a môi ch t l nh R-12 và R134a tính R-12 c tính k thu t R – 134a - Công th c phân t CH2FCF3 CCl2F2 - Tr ng lư ng phân t 120,3 120,91 -26,80C -29,790C - i m sôi 101,150C 111,800C - Nhi t t ih n 4,065 mpa (41,45 Kgf/cm2) 4,125 mpa (41,45 Kgf/cm2) - Áp su t t i h n 511 Kg/cm3 558 Kg/cm3 -M t t ih n 1206,0 Kg/cm3 1310,9 Kg/cm3 -M t dung d ch bão hòa 0,031009 m3/Kg 0,027085 m3/Kg - Th tích riêng ( hơi bão hòa) - Nhi t dung riêng (dung 1,4287 KJ/Kg.K (0,3413 0,9682 KJ/Kg.K (0,3413 d ch bão hòa áp su t Kcal/Kgf.K) Kcal/Kgf.K) không i) - Nhi t dung riêng (ch t 0,8519 KJ/Kg.K (0,2035 0,6116 KJ/Kg.K (0,3413 hơi bão hòa áp su t Kcal/Kgf.K) Kcal/Kgf.K) không i) - Nhi t n khi b c hơi 216,5 KJ/Kg (51,72 Kcal/Kg) 166,56 KJ/Kg (39,79 Kcal/Kg) - Tính d n nhi t (dung 0,0815 W/m.K (0,0701 0,0702 W/m.K (0,0604 d ch bão) Kcal/m.h.K) Kcal/m.h.K) - Tính cháy ư c Không cháy Không cháy - Ch s làm suy ki t ozon 0,24 ÷0,29 1,0 - Ch s làm nóng trái t 0,24 ÷3,4
Đồng bộ tài khoản