Thiết bị ngoại vi và ghép nối . chương 3

Chia sẻ: Nguyen Thi Ngoc Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
100
lượt xem
41
download

Thiết bị ngoại vi và ghép nối . chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phương pháp thăm dò (polling) • K/n Polling: Dùng phần mềm để kiểm tra các cờ trạng thái @ IO Ports = quyết định trao đổi số liệu hay không. • Nhanh, đơn giản, thường dùng trong các hệ nhỏ hoặc đơn nhiệm - ít thiết bị IO, • Tốt cho việc thử nghiệm, • Dùng với các thiết bị ngoại vi tần suất truy nhập thấp, tốc độ chậm, ví dụ các kênh đo nhiệt độ, • Không phù hợp với ‘đa nhiệm’, đặc biệt trong máy tính ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết bị ngoại vi và ghép nối . chương 3

 1. Ch. 3. c¸c ph−¬ng ph¸p trao ®æi th«ng tin • Polling - Th¨m dß • Interrupt - ng¾t & • DMA - truy nhËp trùc tiÕp mem - IO P&I Ch3: Methodes 1 3.1. Phương pháp thăm dò (polling) • K/n Polling: Dùng phần mềm để kiểm tra các cờ trạng thái @ IO Ports => quyết định trao đổi số liệu hay không. • Nhanh, đơn giản, thường dùng trong các hệ nhỏ hoặc đơn nhiệm - ít thiết bị IO, • Tốt cho việc thử nghiệm, • Dùng với các thiết bị ngoại vi tần suất truy nhập thấp, tốc độ chậm, ví dụ các kênh đo nhiệt độ, • Không phù hợp với ‘đa nhiệm’, đặc biệt trong máy tính P&I Ch3: Methodes 2 1
 2. Ví dụ về PP polling • Cổng Comm (RS232) của máy tính PC: – Thanh ghi Line Status Register có các bit: • b0 – Char received, đã thu xong 1 char, • b1 – Overrun Error, char bị xóa đè • b3 – Parity Error • b4 – Framing Error • B5 – TxHR Empty, thanh ghi phát rỗng, gửi tiếp • B6 – Char transmitted – Polling: thu - kiểm tra b0, phát kiểm tra – b5 P&I Ch3: Methodes 3 Polling Một l−u ®å : Device #1 Y Device #1 Request ? Service Routine N Device #2 Y Device #2 Request ? Service Routine N Device #n Y Device #n Request ? Service Routine N Quit H×nh 3.1. L−u ®å ph−¬ng ph¸p IO interface polling P&I Ch3: Methodes 4 2
 3. 3.2. Ph−¬ng ph¸p ng¾t (Interrupt) • Kh¸i niÖm, • Ph©n lo¹i vµ • ‘Case studies’ P&I Ch3: Methodes 5 3.2. Phương pháp ngắt (Interrupt): 3.2.1. Khái niệm • Là sự dừng thực hiện CTC để thực hiện ctc, thường là do TBNV yêu cầu thông qua port. • Khi CPU đang thực hiện CTC, đến dòng lệnh thứ n, ngẫu nhiên, ngoại vi thứ i xin phục vụ bằng cách phát ra tín hiệu IRQ(i) (Interrupt Request) đến CPU. Nói chung, CPU sẽ ngừng xử lý CTC và cất ngữ cảnh (flags và địa chỉ của lệnh tiếp theo) vào Stack Mem, rồi tìm địa chỉ của ctc phục vụ ngắt tương ứng (Interrupt Service Routine - ISR) để thực hiện. • Sau khi thực hiện xong ISR, gặp lệnh iret (reti...), CPU khôi phục lại ngữ cảnh (từ Stack Mem) của CTC và tiếp H×nh 3.2. K/n tục thực hiện. ng¾t P&I Ch3: Methodes 6 3
 4. 3.2. Phương pháp ngắt (Interrupt): 3.2.1. Khái niệm: • Đặc điểm: – Là phương pháp vào/ra kết hợp tín hiệu và phần mềm, để thực hiện đa nhiệm. – Đối tượng bị ngắt: CTC bị dừng xử lý để thực hiện ctc. – Là chế độ hoạt động riêng cho các Vi xử lý/ máy tính ON-LINE, – Nguồn ngắt: chủ yếu từ ngoại vi thông qua IO ports, CPU (exceptions, internal), – Xảy ra ngẫu nhiên, – Nhiều IOs • => Tranh chấp => Phải giải quyết ưu tiên ngắt. P&I Ch3: Methodes 7 3.2. Ph−¬ng ph¸p ng¾t (Interrupt): 3.2.1. Kh¸i niÖm • Ưu tiên ngắt - Interrupt Priority: - T/bị ưu tiên cao có thể dừng ISR của t/bị ưu tiên thấp - Hệ lớn, nhiều IOs thường dùng PIC (Intel PIC8259A) - Chỉ số ưu tiên do nhà sx qui định cho các t/bị ngoại vi, cố định, mức 0 là cao nhất. Theo hình 3.2: Level (j) > Level(i), i>j. • Ưu tiên phân định do các tín hiệu ngắt trong CPU (Intel 8085: INTR, 5.5, 6.5, 7.5 và TRAP), • Z80 CPU & others: ưu tiên theo kiểu Daisy Chain P&I Ch3: Methodes 8 4
 5. 3.2. Interrupt: 3.2.2. ph©n lo¹i: Gåm: Hardware, software, internal, exception, NMI... a. Software Interrupt: • Là việc gọi 1 ctc (Subroutine) được xây dựng riêng mà ctc này còn có thể được gọi bởi thiết bị ngoại vi. • Các lệnh gọi như INT n; (Intel x86) hay SWI n; (Moto). • Tuy nhiên, việc thực hiện lệnh ngắt mềm giống như gọi thủ tục, và đôi khi được hiểu là TRAP, • Ngắt mềm không phải là ngắt P&I Ch3: Methodes 9 3.2. Interrupt: 3.2.2. ph©n lo¹i: b. Hardware: • Do Ports phát tín hiệu NMI/ IRQ đến CPU. • Chia thành 2 loại: Maskable & Non Maskable Maskable Interrupt: là các ngắt thông thường, có thể cấm (disable) bởi lệnh CLI hay cho phép (enable) bởi lệnh STI (Intel vs Moto!). Các ngắt sẽ bị cấm (tại CPU) - IF disabled: sau khi CPU reset, trước đó đã có IRQ khác, sau khi th/h lệnh CLI. Non Maskable Interrupt, NMI là ngắt có mức ưu tiên cao nhất, thường cho các việc: mất điện, sai số liệu (DRAM parity)... PC hiện nay, thường không dùng NMI. P&I Ch3: Methodes 10 5
 6. 3.2. Interrupt: 3.2.2. ph©n lo¹i: c. Internal: Trong một số CPU, để bẫy/ để xử lý các sự kiện trong khi thực hiện, như Intel x86: - Divide by zero: tương ứng thực hiện lệnh, Int 0, - Trap - Single Step: thực hiện từng lệnh, debugger, Int 1, dùng cùng với Trap Flag (Trace). - Break Point: tạo điểm dừng, debugger, Int 3, - Overflow: (tràn số nguyên), Int 4 - ... P&I Ch3: Methodes 11 3.2. Interrupt: 3.2.2. ph©n lo¹i: c. Exceptions: Lµ vÊn ®Ò hay ®iÒu kiÖn ®Ó CPU dõng c«ng viÖc ®ang t/h, t×m ®Þa chØ vµ thùc hiÖn 1 ctc, ®−îc thiÕt kÕ ®Ó xö lý sù kiÖn nµy. • Exception gièng Interrupt, thùc hiÖn lÖnh riªng. • Trong PC, Exp kh¸c Intr qua 2 ®iÓm: - Liªn quan tíi viÖc thùc hiÖn ch−¬ng tr×nh, - Cã −u tiªn cao ®Ó dõng ch/tr (Apple Macintosh Computers): c¸c Error, thay ®æi ®iÒu kiÖn, kÓ c¶ ng¾t, ®−îc CPU ph¸t hiÖn trong khi ch−¬ng tr×nh ®ang ho¹t ®éng. P&I Ch3: Methodes 12 6
 7. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: tæ chøc ng¾t cña c¸c hÖ VXL/M¸y tÝnh a. Intel 8x51 Micro Controllers: Hä Intel 8x51 cã 6 nguån ng¾t: 02 Ext. Interrupts: Int0 vµ Int1, 03 Timer Interrupts: Timer 0, 1, 2 vµ 01 Serial port Interrupt (ph¸t/thu char). øng víi c¸c ng¾t nµy, cã c¸c ®Þa chØ ®Çu cho ISR t−¬ng øng t¹i trang zero @ Prog. Memory: 0003, 000Bh, 0013h, 001Bh, 0023h vµ 002Bh. T¹i c¸c ®Þa chØ nµy th−êng ®Æt lÖnh LJMP nnnn vµ ®−îc ®Æt lÖnh RETI nÕu kh«ng cã ISR. P&I Ch3: Methodes 13 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: ng¾t c¸c hÖ VXL/M¸y tÝnh b. Z80 system: • Z80-CPU, 3 modes ng¾t: C¸c lÖnh ReStart (nh− Intel 8085), NMI vµ Daisy Chain. KiÓu Daisy Chain: • GhÐp nèi víi c¸c Z80-Ports: Z80-PIO, Z80-SIO, Z80-CTC... • IRQs tõ c¸c ports lµ Open Drain, • Khi CPU: M1 & IO Request => INTA ®Õn port1, • NÕu Port1 Resq, sÏ ph¸t m∙ ‘Addr’ lªn data bus, nÕu kh«ng • ChuyÓn INTA ®Õn Port 2... • ¦u tiªn cè ®Þnh/ jumper. P&I Ch3: Methodes 14 7
 8. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: ng¾t c¸c hÖ VXL/M¸y tÝnh c. x86 & PC interrupt : Real & Protected modes REAL MODE: B¶ng vector ng¾t IVT - Interrupt Vector Table: 1st kilo byte (RAM) b¶ng vector ng¾t 1 KB = 256 elements of 4 bytes Chøa ®Þa chØ ®Çu cña ISR t−¬ng øng CS:IP. Khi khëi t¹o, BIOS n¹p vµo IVT ®c® cña c¸c ISR øng víi IO. §æi vector ng¾t: ®æi néi dung c¸c vector nµy C¸c ng¾t cøng, NMI vµ Internal ®Òu t−¬ng øng víi 1 lÖnh ng¾t mÒm cã cïng vector type, tøc cã vector trong b¶ng IVT. P&I Ch3: Methodes 15 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc IVT P&I Ch3: Methodes 16 8
 9. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, int n instruction Software Interrupt: lÖnh Int n, n=0..FFh, n - vector type M« t¶ lÖnh: Tr−íc khi thùc hiÖn lÖnh, ph¶i cã chtr khëi t¹o ng¾t (Intr house-keeping): ®Þnh vÞ ISR vµ ®æi vector ng¾t, Khi gÆp lÖnh Int n, CPU sÏ cÊt 6 byte Flag Reg, CS vµ IP vµo Stack mem, (n x 4) lµ ®Þa chØ IVT, ®äc 4 byte n¹p vµo IP vµ CS t−¬ng øng => ISR b¾t ®Çu ®−îc thùc hiÖn. Khi gÆp lÖnh IRET, CPU kh«i phôc l¹i tõ Stack Mem IP, CS vµ Flag Reg (LIFO!). P&I Ch3: Methodes 17 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int Hardware Interrupt, irq: IRQ trong PC: dïng 2 PICs - Priority Interrupt Controller PIC 8259A Master PIC (®Þa chØ: 20h, 21h, IO Space), IRQ0..IRQ7 => Int 8..Int 0Fh Slave PIC (®ịa chØ: 0a0h, 0a1h) = IRQ8..IRQ15 => => Int 70h..Int 77h P&I Ch3: Methodes 18 9
 10. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int PCI bus dïng chung 1 IRQ P&I Ch3: Methodes 19 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int Priority Interrupt Controller Intel 8259A 8 Channel (8 I/O ports) ¦u tiªn cè ®Þnh, vßng, vßng ®Þnh tr−íc Nèi tÇng víi Slave PIC(s), më réng thªm IOs NhiÒu chÕ ®é ho¹t ®éng - ICWs & OCWs Dïng víi nhiÒu hÖ VXL cña Intel, IBM-PC ... Tham kh¶o VXL cña MTV P&I Ch3: Methodes 20 10
 11. Các IRQ được mô tả theo mức ưu tiên giảm dần: • IRQ0: System Timer, HĐH và các ứng dụng căn cứ nhịp thời gian này để thực hiện các tác vụ chu kỳ 55ms, được tạo từ: 14.31818 MHz/3 = 4.77MHz 4.77 MHz/4 = 1.19 MHz, qua PIT8254, f = 1.19MHz/65536 = 18.2Hz T=55ms (Channel 0 của PIT8254, divisor=65536) • IRQ1: Key board Port Interrupt: khi có người dùng bấm phím P&I Ch3: Methodes 21 – IRQ2: Nối sang Slave PIC, mở rộng các thiết bị ngoại vi – IRQ8: Real time Clock – RTC, (Motorola MC146818 hoặc Dallas 12C887) được lập trình đúng hết Thế kỷ 21 – IRQ9: Thay cho IRQ2 trước đây, thường là ngắt màn hình – unused, reserved – IRQ10: Reserved (available) – IRQ11: Reserved – IRQ12:PS/2 mouse P&I Ch3: Methodes 22 11
 12. – IRQ13:Math Processor Errors: báo thực hiện xong phép tính, báo lỗi phép toán: chia zero, căn bậc chẵn của số âm, arcsin >1, loga của số âm, số 0... – IRQ14:IDE ghép qua ISA bus = báo ngắt mỗi khi HD Controller thực hiện xong 1 lệnh do CS yêu cầu (có kết quả tốt hay lỗi) – IRQ15:Reserved – Đ/v Industrial PC Watch Dog Timer – WDT, là mạch chống treo. P&I Ch3: Methodes 23 Watch Dog Timer • Là cơ chế dùng để chống treo cho VXL • Dùng 01 counter down, và mạch Oscillator độc lập với CPU. Trong quá trình hoạt động, theo 1 chu kỳ, do IRQ15 gọi ISR15 nạp giá trị preload cho counter để sao cho nội dung bộ đếm không về đến zero. Nếu CPU bị treo (halted), bộ đếm sẽ đếm lùi đần đến zero, phát ra xung BORROW OUT, xung này sẽ reset CPU – cold start. • Tùy thuộc vào hằng số thời gian của đối tượng, tùy từng hệ thống, bộ đếm WDT có thể được nạp giá trị đếm, nạp số chia tần để các khoảng thời gian từ 200us, 2ms, 20ms, 200ms, 2s đến 20s P&I Ch3: Methodes 24 12
 13. Fig. 3.5b Watch dog Timer principle P&I Ch3: Methodes 25 • IRQ3: Cổng truyền tin RS232 số 2 (Comm2), báo ngắt khi: thu/phát xong 1 byte, lỗi khi thu, có tín hiệu báo về từ MODEM • IRQ4: Comm1 • IRQ5: Cổng máy in số 2 – LPT2, báo ngắt mỗi khi có sườn xuống của xung ACK (từ máy in hoặc từ bên ngoài) – Reserved P&I Ch3: Methodes 26 13
 14. • IRQ6: FDC Interrupt – Floppy Disk Contronller báo thực hiện xong 1 lệnh do CS yêu cầu (có kết quả normal or error), như khởi động xong motor, tìm thấy track, tìm thấy sector, ghi/đọc/verify xong 1 sector, format 1 track... • IRQ7: Như 5, LPT1 • Chú ý: các thiết bị ghép qua PCI bus dùng chung 1 IRQ => CRTC, HDC, USB controller, Sound Controller... không dùng ngắt riêng – thường dùng chung IRQ11 P&I Ch3: Methodes 27 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int Hardware Interrupt, irq: Ho¹t ®éng Hardware Intr trong PC (xem PIC 8259A) Interrupt Housekeeping - chuÈn bÞ: ISR, vÝ dô files.sys[com], gmouse.com - cæng comm 1 Load ISR vµ x¸c ®Þnh ®Þa chØ vËt lý, Thay vector ng¾t, cÇn l−u vector cò? Enabling IRQi @ PIC’s, Mask Reg (OCW1): b(i) = 0, Enabling cê IF trong CPU, lÖnh STI, Set Interrupt Enable Flag, cho phÐp ng¾t. P&I Ch3: Methodes 28 14
 15. P&I Ch3: Methodes 29 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int Ho¹t ®éng: 1 Khi trao ®æi sè liÖu: Ngo¹i vi víi IO port 2 IO port ph¸t tÝn hiÖu IRQ(i) tíi PIC 8259A, 3 NÕu ®−îc, PIC ph¸t tÝn hiÖu INT => CPU. CPU thùc hiÖn nèt lÖnh hiÖn t¹i 4 CPU cÊt ng÷ c¶nh cña main prog. vµo stack mem 5 T/h #1 INTA bus cycle => Prioritizing, thiÕt lËp −u tiªn 6 T/h #2 INTA bus cycle => ®äc Vector type cña IO port, VectorType = i+8; nÕu i =0..7 int8.. int 0Fh = i+ 68h nÕu i = 8..15 int 70h..int 77h P&I Ch3: Methodes 30 15
 16. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int 7 CPU lÊy (VectorType x 4) => IVT, ®äc ISR ®c® t−¬ng øng, n¹p vµo IP&CS, IRS b¾t ®Çu ®−îc thùc hiÖn. 8 L−u ý khi x©y dùng ISR: (nÕu dïng ASM) - Realtime Prog. Languages: MASM, C... - Enabling Interrupt for Higher priority Levels, - CÊt nh÷ng thanh ghi-ISR dïngvµo STACK Mem, - T/h néi dung ISR, - Kh«i phôc Reg tõ STACK Mem, LIFO, - Depriorotizing: OCW2: VÝ dô: mov al, 20h out 20h, al ; Non Specific EOI iret ; Return fron Intr. P&I Ch3: Methodes 31 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int d. X©y dùng PC ISR: - NN cao Pascal/C: Pointers (for Old Vector) vµ procedure cã chØ dÉn Interrupt. Chó ý cÇn cã thªm c¸c lÖnh STI vµ CLI hoÆc inline m∙ m¸y FAh vµ FBh (En/Dis). - MASM vµ OS: thay vector ng¾t trùc tiÕp, lÖnh mov c¸c con trá vµo IVT; int 21h subfunctions: 25h vµ 35h cña DOS. - Case Study: X©y dùng øng dông dïng ng¾t cøng ®Ó ghÐp nèi ngo¹i vi: IRQ1 (Any key), IRQ4: CommPort, IRQ5 (Option) hoÆc IRQ7 (LPT1, Falling Edge of -ACK), c¶nh b¸o virus ... - Th−êng tró ng¾t thêi gian Int 1Ch thuéc Int 8 ISR, Timer P&I Ch3: Methodes 32 16
 17. 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Hardware Int 80x86 Interrupt in Protected Mode: • Int. Descriptor Table (IDT) có thể định vị bất kỳ vùng nhớ nào • Vị trí và kích thước trong bảng IDTR: 32bit addr và 16 bit limit • Gate, not vector. • 256 gate descriptor: trap/ interrupt/ task - ISR's Addr & Attribute • Int/ trap cho phép chuyển đến ISR trong current task. P&I Ch3: Methodes 33 3.2. Interrupt: 3.2.3. Case study: x86 & pc, Int. instruction CLI STI LIDT EA ; Load IDT từ Effct Addr SIDT EA INT n IRET INT O ; ( INT 4) HLT ; Wait for Ext IRQ or Reset WAIT ; Wait for -Busy => inactive P&I Ch3: Methodes 34 17
 18. 3.3. direct memory access - dma 3.3.1. kh¸i niÖm: Controlled by DMAC, bus master (ph¸t ®Þa chØ, th ®iÒu khiÓn bus) In/Out dïng hardware [burst mode] => nhanh, 2-5 MBps ISA bus (max 33 MBps, MCA/EISA bus) ChuyÓn block/ Single byte (FDC) IO port Mem, Mem Mem (Ýt) Specified Block/ IO Requirement Stealing cycle (DRAM controller Intel 8208) P&I Ch3: Methodes 35 3.3. direct memory access – dma 3.3.1. Kh¸i niÖm dma: P&I Ch3: Methodes 36 18
 19. 3.3. direct memory access - dma 3.3.2. dmac 8237a, Intel : MTV 4 Channel of 8/16 bit IOR-MEMW & MEMR-IOW DMA bus cycles Mem to Mem Single byte/ block transfer (64KB/Kw max) ¦u tiªn cè ®Þnh/ vßng Specified block (kÕt thóc bëi t/h TC) / IO Requirement (EoP) Nèi tÇng ®Ó më réng sè kªnh DMA ... P&I Ch3: Methodes 37 3.3. direct memory access - dma 3.3.3. PC’s dma: • DMAC#1: 8 bit Channels, 64KB max, 0h-0fh addr • Ch0 - DRAM Refresh, Spare • Ch1 - SDLC, LPT’s EPP/ECP/IEEE1284 mode Alt., Spare • Ch2 - FDC, single byte mode • Ch3 - LPT’s EPP/ECP/IEEE1284 mode, Ir port (IEEE 802.11b), Spare • DMAC #2: 16 bit Channels, 64KW max, 0C0-0Cfh ®Þa chØ • Ch4 - Cascade for DMAC 1 • Ch5 - HDC ISA bus, spare • Ch6 - Spare, • Ch7 - Spare. • Page Registers: 080h..08Fh: Gi÷ ®Þa chØ cao v× DMAC chØ ph¸t 16 low addr bit • SysBus in DMA mode, AEN = 1 (Addr Enable) P&I Ch3: Methodes 38 19
 20. 3.3. direct memory access - dma 3.3.3. PC’s dma: Case study - S¬ ®å khèi: IOR P&I Ch3: Methodes 39 3.3. direct memory access – dma 3.3.3. PC’s dma: Case study – M« t¶ H§: • DMA Housekeeping khëi t¹o tr−íc khi ho¹t ®éng – DMAC as Passive Device: – Addr lines (DMAC & Page Reg) input/ Hi-Z – Init: 8bit(Master:0..1F)/ 16bit (Slave:0C0..0DFh) • Channel (i): DRQi vµ -DACKi trªn ISA bus. • Port (IO Addr), AEN = 1 (Address decode) • IOR-MEMW hay MEMR-IOW • Hi Addr of data memory => page reg t/øng. Addr tõ Ch0 (hex): 87, 83, 81, 82, 88, 89, 8A, IO space • Low Addr => BaseAddrRegi, (TechHelp 6.0) • KÝch th−íc m¶ng: BaseCounteri • Single byte/ block • Specificed block/ IO Port Requirement • Burst mode: SRAM vµ counter- ®Þa chØ, DACKi P&I Ch3: Methodes 40 20
Đồng bộ tài khoản