intTypePromotion=3

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 3

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
76
lượt xem
31
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 3', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 3

 1. +2 0 Mg → Mg + 2e 0,2 mol 0,4 (mol e) +3 0 Al → Al + 3e 0,3 0,9 (mol e) − Ph−¬ng tr×nh nhËn e: −2 0 O2 + 4e → 2 O y 4y − Cl2 + 2e → 2 Cl x 2x v× sè electron nh−êng = sè electron nhËn, → ta cã: 2x + 4y =1,3 71x + 32 y = 24,15 − Gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ta cã: x = 0,25 y = 0,2 − Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo thÓ tÝch cña hçn hîp A lµ: 0,25 × 100% = 55,56% %Cl2 = 0, 45 %O2 = 100% − 55,56% = 44,44% − Thµnh phÇn phÇn tr¨m theo khèi l−îng cña hçn hîp 0,25 × 71 × 100% = 73,5% %Cl2 = 24,15 %O2 = 26,5% HS: − S¬ ®å tinh chÕ NaCl nh− sau: − Cho hçn hîp vµo n−íc vµ khuÊy ®Òu, thªm BaCl2 d− vµo dung dÞch ta cã: 33
 2. Hçn hîp dung dÞch Na2SO4, MgCl2, CaCl2, CaSO4, NaCl KÕt tña: Dung dÞch cßn l¹i BaSO4, CaSO4 MgCl2, CaCl2, NaCl, BaCl2 + dung dÞch Na2CO3 (d−) KÕt tña: Dung dÞch MgCO3, CaCO3, BaCO3 NaCl, Na2CO3 d− + HCl d− KhÝ Dung dÞch CO2 NaCl, HCl d− §un nãng H¬i ChÊt kÕt tinh HCl, H2O NaCl GV: HS: Gäi mét HS nªu c¸ch lµm vµ gäi HS Nªu c¸ch lµm vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n kh¸c viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng øng: Na2SO4 + BaCl2 → BaSO4 + 2NaCl CaSO4 + BaCl2 → BaSO4↓ + CaCl2 MgCl2 + Na2CO3 → MgCO3↓ + 2NaCl 34
 3. BaCl2 + Na2CO3 → BaCO3↓ + 2NaCl CaCl2 + Na2CO3 → CaCO3↓ + 2NaCl Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2↑ GV: NhËn xÐt phÇn luyÖn tËp cña HS vµ chÊm ®iÓm. Ho¹t ®éng 3 GV: HS: KÕt luËn, tæng kÕt l¹i c¸c néi dung lÝ Nghe gi¶ng. thuyÕt vµ c¸c d¹ng bµi tËp ®· luyÖn tËp trong tiÕt häc. TiÕt 55 Bμi Thùc hμnh sè 3: tÝnh chÊt cña c¸c halogen A - Môc tiªu − TËp luyÖn l¾p r¸p mét dông cô thÝ nghiÖm ®¬n gi¶n ®Ó lµm viÖc víi ho¸ chÊt ®éc nh− clo vµ c¸c halogen kh¸c. − Cñng cè c¸c thao t¸c thÝ nghiÖm, kÜ n¨ng quan s¸t, nhËn xÐt c¸c hiÖn t−îng x¶y ra vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ho¸ häc. − Kh¾c s©u kiÕn thøc vÒ tÝnh oxi ho¸ m¹nh cña c¸c halogen. − So s¸nh kh¶ n¨ng oxi ho¸ cña mét sè halogen. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: 1) Dông cô thÝ nghiÖm: − èng nghiÖm: 5 − èng hót nhá giät : 5 − KÑp èng nghiÖm:1 − Nót cao su ®ôc lç: 1 35
 4. − Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 1 − Th×a xóc ho¸ chÊt: 1 − Bé gi¸ thÝ nghiÖm: 1 − èng thuû tinh h×nh ch÷ L: 1 − §Ìn cån: 1 2) Ho¸ chÊt: − Dung dÞch HCl ®Æc. − KClO3 hoÆc KMnO4. − Dung dÞch NaBr. − Dung dÞch NaCl. − N−íc clo. − Dung dÞch NaI. − Hå tinh bét. − N−íc iot. − B«ng. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. kiÓm tra c¸c néi dung lÝ thuyÕt cÇn ®−îc cñng cè b»ng c¸c thÝ nghiÖm trong buæi thùc hµnh (10 phót) GV: + Nªu môc ®Ých cña buæi thùc hµnh, nªu râ c¸c néi dung lÝ thuyÕt cÇn ®−îc cñng cè trong bµi. + Gäi HS nh¾c l¹i nh÷ng néi dung chÝnh sau: HS: 1) C¸ch ®iÒu chÕ khÝ clo trong phßng thÝ nghiÖm, ph¶n øng cña clo víi n−íc, Nh¾c l¹i c¸c néi dung lÝ thuyÕt vµ ghi l¹i vµo gãc b¶ng bªn ph¶i. tÝnh tÈy mµu cña clo Èm. 2) So s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña c¸c halogen. 3) T¸c dông cña iot víi hå tinh bét. Ho¹t ®éng 2 II. tiÕn hµnh thÝ nghiÖm (25phót) GV: H−íng dÉn HS lµm c¸c thÝ nghiÖm (nh− trong SGK) vµ ghi l¹i hiÖn t−îng, gi¶i thÝch... theo mÉu t−êng tr×nh sau: 36
 5. T−êng tr×nh: bµi thùc hµnh sè 3: tÝnh chÊt cña c¸c halogen Gi¶i thÝch vµ viÕt TT Tªn thÝ nghiÖm C¸ch tiÕn hµnh HiÖn t−îng PTP¦ 1 §iÒu chÕ clo. TÝnh + L¾p dông cô nh− tÈy mµu cña khÝ clo h×nh 5.9 (SGK tr. 151) Èm + Bãp nhÑ phÇn cao su cña èng nhá giät ®Ó dung dÞch HCl ch¶y xuèng èng nghiÖm cã chøa KClO3. 2 So s¸nh tÝnh oxi + Nhá vµi giät n−íc ho¸ cña clo, brom, clo lÇn l−ît vµo 3 èng iot. nghiÖm chøa: NaCl, NaBr, NaI. + Nhá vµi giät n−íc brom lÇn l−ît vµo 3 èng nghiÖm chøa NaCl, NaBr, NaI. + Nhá dung dÞch I2 vµo 3 èng nghiÖm: NaCl, NaBr, NaI. 3 T¸c dông cña iot + Nhá mét giät n−íc I2 víi hå tinh bét vµo èng nghiÖm cã chøa hå tinh bét. GV: HS: Yªu cÇu c¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ C¸c nhãm b¸o c¸o kÕt qu¶ thÝ nghiÖm. nghiÖm. GV: NhËn xÐt vµ chèt l¹i c¸c hiÖn t−îng thÝ nghiÖm ®Ó cñng cè cho c¸c néi dung lÝ thuyÕt ®· nªu ë ®Çu tiÕt häc. Ho¹t ®éng 3 (10 phót) HS: Dän röa dông cô thÝ nghiÖm vµ hoµn thµnh t−êng tr×nh. 37
 6. TiÕt 56 flo A - Môc tiªu 1. HS biÕt: − Tr¹ng th¸i tù nhiªn cña flo. Ph−¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó ®iÒu chÕ flo lµ ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n. − Flo lµ phi kim cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh nhÊt. Trong c¸c hîp chÊt, flo chØ thÓ hiÖn sè oxi ho¸ −1. − TÝnh chÊt vµ c¸ch ®iÒu chÕ hi®ro florua, axit flohidric, oxi florua (OF2). 2. HS hiÓu: − Flo lµ phi kim m¹nh nhÊt. Trong c¸c hîp chÊt, flo chØ thÓ hiÖn sè oxi ho¸ −1 lµ do flo cã ®é ©m ®iÖn lín nhÊt vµ líp electron ngoµi cïng cña nguyªn tö chØ cã mét electron ®éc th©n. − §iÒu chÕ flo chØ dïng ph−¬ng ph¸p duy nhÊt lµ ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n v× flo lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh nhÊt. 3. HS vËn dông: ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ho¸ häc minh ho¹ cho tÝnh chÊt phi kim cña flo. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: HS: C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. tr¹ng th¸i tù nhiªn − ®iÒu chÕ (10 phót) GV: 1) Tr¹ng th¸i tù nhiªn: GV giíi thiÖu vµ chiÕu lªn mµn h×nh: Trong tù nhiªn, flo chØ tån t¹i ë d¹ng hîp chÊt (GV yªu cÇu HS gi¶i thÝch). 38
 7. GV: HS: ThuyÕt tr×nh: trong tù nhiªn, flo tån t¹i Dùa vµo ®Æc ®iÓm flo lµ phi kim m¹nh ë d¹ng hîp chÊt nh−: men r¨ng, l¸ mét nhÊt ®Ó gi¶i thÝch. sè loµi c©y, kho¸ng vËt florit (CaF2) vµ criolit (Na3AlF6). 2) §iÒu chÕ: GV: HS: Giíi thiÖu: v× flo cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. nhÊt nªn ph−¬ng ph¸p duy nhÊt ®Ó ®iÒu chÕ flo lµ dïng dßng ®iÖn ®Ó oxi ho¸ − ion F (th−êng dïng ph−¬ng ph¸p ®iÖn ph©n hçn hîp KF + 2HF nãng ch¶y). Ho¹t ®éng 2 II. TÝnh chÊt − øng dông (20 phót) 1) TÝnh chÊt GV: Giíi thiÖu vÒ c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ cña flo: ë ®iÒu kiÖn th−êng, flo lµ chÊt khÝ mµu lôc nh¹t, rÊt ®éc. GV: HS: Yªu cÇu HS nªu kh¸i qu¸t vÒ ®é ©m Nªu: Flo lµ nguyªn tè cã ®é ©m ®iÖn lín nhÊt → flo lµ phi kim m¹nh nhÊt. ®iÖn, tÝnh phi kim cña flo. GV: HS: Giíi thiÖu c¸c ph¶n øng ®Ó chøng minh Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. −Flo oxi ho¸ ®−îc tÊt c¶ c¸c kim lo¹i kÓ flo lµ phi kim m¹nh nhÊt. c¶ vµng vµ platin +3 −1 o o 3 F2 + 2 Au → 3 Au F3 − Ph¶n øng cña flo víi hi®ro næ m¹nh ngay ë nhiÖt ®é rÊt thÊp, ph¶n øng to¶ nhiÖt m¹nh. H2 + F2 → 2HF (k) (k) (k) 39
 8. − Ph¶n øng víi nhiÒu hîp chÊt: o o 2 F2 + 2H2O → 4HF + O2 ↑ → nh− vËy flo oxi ho¸ ®−îc oxi tõ sè oxi ho¸ −2 lªn 0. KÕt luËn: Flo lµ phi kim m¹nh nhÊt 2) øng dông: GV: Yªu cÇu HS ®äc SGK vµ nªu c¸c øng dông cña flo. Ho¹t ®éng 3 (10 phót) III. Mét sè hîp chÊt cña flo 1) Hi®ro florua vµ axit flohi®ric GV: HS: Giíi thiÖu ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hi®ro Nghe gi¶ng vµ viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n florua vµ gi¶i thÝch. Sau ®ã GV gäi HS øng. viÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng. + Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hi®ro florua lµ cho canxi florua t¸c dông víi H2SO4 ®Æc ë 250OC. Ph−¬ng tr×nh: CaF2 + H2SO4 ®Æc → CaSO4 + 2HF GV: HS: Giíi thiÖu vÒ c¸c tÝnh chÊt cña axit Hi®ro florua tan v« h¹n trong n−íc t¹o flohidric ra dung dÞch axit flohi®ric + Axit flohi®ric lµ axit yÕu nh−ng cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt lµ ¨n mßn thuû tinh. Ph−¬ng tr×nh: 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O GV: Giíi thiÖu øng dông kh¾c thuû tinh cña dung dÞch HF vµ c¸ch b¶o qu¶n dung 40
 9. dÞch HF lµ ®ùng trong c¸c chai, lä b»ng chÊt dÎo. GV: HS: Giíi thiÖu vÒ c¸c muèi florua. Nghe gi¶ng vµ ghi bµi: Muèi cña axit flohi®ric lµ florua ®Òu dÔ tan trong n−íc (kh¸c víi AgCl, AgBr, AgI). 2) Hîp chÊt cña flo víi oxi: GV: HS: Yªu cÇu HS s¸nh ®é ©m ®iÖn cña flo vµ Nghe gi¶ng vµ ghi bµi +2 oxi ®Ó biÕt sè oxi ho¸ cña flo vµ oxi o 2 F + 2Na H → 2Na + H2O + O F2 +2 −1 trong hîp chÊt O F2 −Trong ph¶n øng trªn: − GV giíi thiÖu ph¶n øng ®iÒu chÕ OF2 o F2 lµ chÊt oxi ho¸ → yªu cÇu HS x¸c ®Þnh chÊt oxi ho¸, chÊt khö trong ph¶n øng trªn. O2 lµ chÊt khö Ho¹t ®éng 4 (4 phót) Cñng cè bµi − bµi tËp vÒ nhµ GV: HS: Gäi mét HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh Nh¾c l¹i c¸c néi dung chÝnh cña bµi vµ cña bµi. Nªu c¸c ®iÓm cÇn l−u ý vÒ tÝnh c¸c ®iÓm cÇn l−u ý. chÊt cña flo vµ c¸c hîp chÊt cña flo. GV: Yªu cÇu HS lµm bµi luyÖn tËp. Bµi tËp 1: HS: ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra Lµm bµi tËp. khi cho flo lÇn l−ît t¸c dông víi S, I2, C¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: SiO2, Cu. S + 3F2 → SF6 I2 + 5F2 → 2IF5 SiO2 + 2 F2 → SiF4 + O2 Cu + F2 → CuF2 41
 10. • Bµi tËp vÒ nhµ: 1, 2, 3, 4, 5, (SGK 139) PhiÕu häc tËp Bµi tËp 1: ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng x¶y ra khi cho flo lÇn l−ît t¸c dông víi S, I2, SiO2, Cu. TiÕt 57 brom A - Môc tiªu 1. HS biÕt: − Tr¹ng th¸i tù nhiªn, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ tÝnh chÊt ho¸ häc cña brom. − Ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ tÝnh chÊt mét sè hîp chÊt cña brom 2. HS hiÓu: − Brom lµ chÊt khÝ cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh nh−ng kÐm flo vµ clo, khi gÆp chÊt oxi ho¸ m¹nh brom thÓ hiÖn tÝnh khö. − TÝnh chÊt gièng vµ kh¸c nhau gi÷a hîp chÊt víi hi®ro, hîp chÊt víi oxi cña clo vµ brom. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − M¸y chiÕu, giÊy trong, bót d¹. − − ThÝ nghiÖm: oxi ho¸ I b»ng Br2. − Ho¸ chÊt: dung dÞch KI, n−íc brom. − Dông cô: èng nghiÖm, gi¸ èng nghiÖm, èng nhá giät. 42
 11. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 kiÓm tra bµi cò − ch÷a bµi tËp vÒ nhµ (10 phót) GV: HS: KiÓm tra lÝ thuyÕt HS 1: ViÕt c¸c ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®Ó chøng minh chøng minh flo lµ phi kim m¹nh nhÊt: flo lµ phi kim ho¹t ®éng m¹nh nhÊt. + Flo oxi ho¸ ®−îc tÊt c¶ c¸c kim lo¹i 3F2 + 2Au → 2AuF3 + Flo ph¶n øng víi hi®ro ngay c¶ trong bãng tèi, nhiÖt ®é thÊp: H2 + F2 → 2HF − + Flo oxi ho¸ ®−îc oxi O2 lªn Oo: 2F2 + 2H2O → 4HF + O2 GV: HS2: Gäi hai HS ch÷a bµi tËp 4, 5 (SGK tr. Ch÷a bµi tËp 4 (SGK tr. 139) 139). + TÝnh chÊt kh¸c nhau gi÷a axit flohi®ric vµ axit clohi®ric: − Axit flohi®ric lµ axit yÕu, cã ph¶n øng víi SiO2. 4HF + SiO2 → 2H2O + SiF4 − Axit clohidric lµ axit m¹nh, kh«ng ph¶n øng víi SiO2. + TÝnh chÊt kh¸c nhau gi÷a muèi florua vµ muèi clorua: AgCl kh«ng tan trong n−íc, AgF dÔ tan. HS3: Ch÷a bµi tËp 5 (SGK 139): Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: AgNO3 + NaCl → NaNO3 + AgCl↓ 43
 12. nNaCl = 0,1 × 0,1 = 0,01 mol → v× AgNO3 d− → NaCl ph¶n øng hÕt. → nAgCl = nNaCl = 0,01 mol → mAgCl = 0,01 × 143,5 = 1,435 gam Ho¹t ®éng 2 I. tr¹ng th¸i tù nhiªn − ®iÒu chÕ (5 phót) GV: 1) Tr¹ng th¸i tù nhiªn Giíi thiÖu chung vÒ tr¹ng th¸i tù nhiªn HS: cña brom vµ chiÕu lªn mµn h×nh. Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. GV: 2) §iÒu chÕ Yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ nªu HS: nguyªn liÖu vµ c¸ch ®iÒu chÕ brom (GV Nghiªn cøu SGK vµ nªu: chiÕu lªn mµn h×nh). + Nguån chÝnh ®Ó ®iÒu chÕ Br2 lµ n−íc biÓn. + §Ó thu ®−îc Br2, ng−êi ta oxi ho¸ ion − Br b»ng Cl2: 2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2 Ho¹t ®éng 3 II. tÝnh chÊt − øng dông (15phót) 1) TÝnh chÊt: GV: HS: Giíi thiÖu mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ c¬ b¶n Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. − Brom lµ chÊt láng, mµu ®á n©u, dÔ cña brom (chiÕu lªn mµn h×nh). bay h¬i. Brom rÊt ®éc. − Brom r¬i vµo da tay g©y báng nÆng. GV: HS: Cho c¸c nhãm th¶o luËn vµ rót ra c¸c Th¶o luËn nhãm vµ rót ra c¸c nhËn xÐt ®iÓm chÝnh vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña sau: brom, so s¸nh ®é ho¹t ®éng, tÝnh oxi + Brom lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh nh−ng ho¸ cña brom víi clo, flo, iot vµ viÕt kÐm flo, clo. ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ + Brom oxi ho¸ nhiÒu kim lo¹i. 44
 13. tO 2Al + 3Br2 ⎯⎯⎯ 2AlBr3 → + T¸c dông víi hi®ro khi ®un nãng: tO H2 + Br2 ⎯⎯⎯ 2HBr → − + Brom oxi ho¸ ®−îc I : 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2 GV: HS: Cã thÓ g¬i ý hoÆc giíi thiÖu thªm c¸c + Brom t¸c dông víi n−íc t−¬ng tù clo tÝnh chÊt mµ HS ch−a biÕt (GV chiÕu ý nh−ng ph¶n øng khã kh¨n h¬n: kiÕn cña HS lªn mµn h×nh vµ nhËn xÐt, Br + H O → HBr + HBrO 2 2 bæ xung ®Ó hoµn chØnh). + Brom thÓ hiÖn tÝnh khö khi gÆp chÊt oxi ho¸ m¹nh: tO Br2 + 5Cl2 + 6H2O ⎯⎯⎯ 10HCl → + 2HBrO3 2) øng dông: SGK tr. 141 Ho¹t ®éng 4 III. mét sè hîp chÊt cña brom (10 phót) GV: 1) Hi®ro bromua vµ axit brom hi®ric: Giíi thiÖu: ®Ó ®iÒu chÕ ®−îc hi®ro + Ph¶n øng ®iÒu chÕ hi®ro bromua: bromua, ng−êi ta thuû ph©n photphua tri PBr2 + 3H2O → H3PO4 + 3HBr bromua (GV chiÕu ph¶n øng lªn mµn h×nh). GV: Gîi ý ®Ó HS so s¸nh sù kh¸c nhau gi÷a ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ hi®ro clorua vµ hi®ro bromua vµ gi¶i thÝch do tÝnh khö − cña Br m¹nh h¬n cña Cl− GV: HS: Giíi thiÖu c¸c tÝnh chÊt vËt lÝ cña hi®ro Nghe vµ ghi bµi. bromua vµ axit brom hi®ric (chiÕu lªn + ë nhiÖt ®é th−êng: HBr lµ chÊt khÝ mµn h×nh). kh«ng mµu, “bèc khãi” trong kh«ng khÝ 45
 14. Èm vµ rÊt dÔ tan trong n−íc. Dung dÞch HBr trong n−íc gäi lµ dung dÞch axit brom hi®ric. + Axit HBr lµ mét axit m¹nh, m¹nh h¬n axit HCl + TÝnh khö cña HBr (tr¹ng th¸i khÝ, dung dÞch) m¹nh h¬n HCl: 2HBr + H2SO4 ®Æc → Br2 + SO2 + 2H2O + Dung dÞch HBr kh«ng mµu, ®Ó l©u trong kh«ng khÝ cã mµu vµng n©u do cã ph¶n øng: 0 0 − −2 4HBr + O2 → 2H2O + 2 Br2 GV: HS: Nªu øng dông cña AgBr vµ chiÕu Nghe gi¶ng, ghi bµi. ph−¬ng tr×nh ph¶n øng lªn mµn h×nh. + AgBr ®−îc sö dông trong kÜ thuËt phim ¶nh do cã ph¶n øng ph©n huû khi gÆp ¸nh s¸ng: 2AgBr → 2Ag + Br2 2) Hîp chÊt cã oxi cña brom: GV: HS: Giíi thiÖu: c¸c hîp chÊt cã oxi cña + C¸c axit cã oxi cña brom: brom cã thµnh phÇn t−¬ng t− hîp chÊt HBrO : axit hipobrom¬ cã oxi cña clo → GV gäi mét HS nªu HBrO2: axit brom¬ c«ng thøc c¸c axit cã oxi cña brom vµ HBrO3: axit bromic gäi tªn. HBrO4: axit plo bromic + TÝnh bÒn, tÝnh oxi ho¸ cña HBrO yÕu h¬n HClO. GV: HS: Gäi mét HS kh¸c nhËn xÐt vÒ c¸c sè C¸c sè oxi ho¸ cña brom: −1, 0, + 1, + 3, + 5, + 7 oxi ho¸ cña brom vµ so s¸nh víi clo. (t−¬ng tù clo) 46
 15. Ho¹t ®éng 5 Cñng cè bµi − bµi tËp vÒ nhµ GV: HS: Cã thÓ tæ chøc cho HS th¶o luËn nhãm Th¶o luËn nhãm ®Ó rót ra c¸c kÕt luËn ®Ó kh¾c s©u c¸c kiÕn thøc träng t©m cña sau: bµi häc b»ng c¸c c©u hái sau: 1) So s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña brom vµ clo, 1) Brom lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh flo, iot vµ minh ho¹ b»ng ph−¬ng tr×nh + TÝnh oxi ho¸ cña brom yÕu h¬n cña ph¶n øng. clo, flo nh−ng m¹nh h¬n iot. + Brom thÓ hiÖn tÝnh khö khi gÆp chÊt oxi ho¸ m¹nh. 2) So s¸nh tÝnh axit, tÝnh khö cña HBr 2) víi HCl vµ minh ho¹ b»ng ph−¬ng tr×nh + HBr cã tÝnh khö m¹nh h¬n HCl. ph¶n øng. + Dung dÞch HBr cã tÝnh axit m¹nh h¬n dung dÞch HCl. GV: Gäi c¸c nhãm tr×nh bµy, GV nhËn xÐt, bæ xung vµ tãm t¾t lªn mµn h×nh • Bµi tËp: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (SGK, tr. 142). TiÕt 58 iot A - Môc tiªu 1. HS biÕt: − Tr¹ng th¸i tù nhiªn, ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ vµ øng dông cña iot. − TÝnh chÊt ho¸ häc cña iot vµ mét sè hîp chÊt cña iot. Ph−¬ng ph¸p nhËn biÕt iot. 47
 16. 2. HS hiÓu: − Iot cã tÝnh oxi ho¸ yÕu h¬n c¸c halogen kh¸c. − Ion I – cã tÝnh khö m¹nh h¬n c¸c ion halogen kh¸c. 3. HS vËn dông: ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹ cho tÝnh chÊt cña iot vµ hîp chÊt cña iot. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: − M¸y chiÕu, giÊy trong, bót d¹. − ThÝ nghiÖm: t¸c dông cña iot víi hå tinh bét. − Dông cô: èng nghiÖm, èng hót. − Ho¸ chÊt: Iot (tinh thÓ), cån, n−íc. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 kiÓm tra bµi cò − ch÷a bµi tËp vÒ nhµ (10 phót) GV: HS1: KiÓm tra lÝ thuyÕt HS 1: so s¸nh tÝnh Tr¶ lêi c©u hái lÝ thuyÕt vµ viÕt ph−¬ng oxi ho¸ cña brom víi clo. ViÕt c¸c tr×nh ph¶n øng vµo gãc b¶ng bªn ph¶i. ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. GV: HS2: Gäi HS 2 ch÷a bµi tËp 5 (SGK tr. 142). Ch÷a bµi tËp 5 (SGK tr. 142). + Khèi l−îng brom láng cÇn ®Ó ®iÒu chÕ lµ: mBr = 3 × 3,12 = 9,36 kg 2 = 9,36.103 gam + Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 Theo PT: 22,4 ... 2 × 103 ... 160 y (lit) x (gam) 9,36.103 48

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản