intTypePromotion=3

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 4

Chia sẻ: Ajsdk Askdakdj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
87
lượt xem
29
download

Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 4', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế bài giảng hóa học 10 nâng cao tập 2 part 4

 1. 9,36.103 × 2 × 103 → mNaBr= =12051 g 160 thÓ tÝch dung dÞch NaBr cÇn dïng lµ: 12051 VddNaBr = = 301,275(lit) 40 9,36.103 × 22, 4 = 1301,4 (lÝt) VCl = 2 160 GV: Gäi c¸c em HS kh¸c nhËn xÐt, GV chÊm ®iÓm Ho¹t ®éng 2 I. tr¹ng th¸i tù nhiªn − ®iÒu chÕ (5 phót) GV: 1) Tr¹ng th¸i tù nhiªn: GV cho HS ®äc SGK, sau ®ã GV yªu SGK tr. 143 cÇu HS nªu tr¹ng th¸i tù nhiªn, c¸ch ®iÒu chÕ iot. GV: 2) §iÒu chÕ NhËn xÐt, bæ xung vµ chiÕu lªn mµn SGK tr. 143 h×nh Ho¹t ®éng 3 II. tÝnh chÊt − øng dông (15 phót) 1) TÝnh chÊt: GV: HS: Giíi thiÖu mét sè tÝnh chÊt vËt lÝ cña + ë nhiÖt ®é th−êng, iot lµ tinh thÓ mµu iot, hiÖn t−îng th¨ng hoa. ®en tÝm cã vÎ s¸ng kim lo¹i, khi bÞ ®un nãng nhÑ, iot biÕn thµnh h¬i mµu tÝm, khi lµm l¹nh, h¬i iot chuyÓn thµnh tinh thÓ, kh«ng qua tr¹ng th¸i láng. HiÖn t−îng nµy gäi lµ sù th¨ng hoa. + Iot tan Ýt trong n−íc, t¹o ra dung dÞch n−íc iot. Iot tan nhiÒu trong c¸c dung m«i h÷u c¬ nh− r−îu etylic, benzen... 49
 2. GV: HS: Giíi thiÖu vÒ tÝnh chÊt cña iot: t¸c dông Nghe gi¶ng vµ ghi bµi. víi hå tinh bét vµ giíi thiÖu thuèc thö ®Ó nhËn ra iot lµ tinh bét. GV lµm thÝ nghiÖm. GV: HS: Yªu cÇu HS dùa vµo b¶ng tuÇn hoµn dù + Iot lµ chÊt oxi ho¸ m¹nh nh−ng kÐm ®o¸n tÝnh chÊt cña iot vµ so s¸nh víi c¸c brom. halogen kh¸c. Sau ®ã gäi HS viÕt + Iot oxi ho¸ ®−îc nhiÒu kim lo¹i ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. nh−ng ph¶n øng chØ x¶y ra khi ®un nãng hoÆc cã chÊt xóc t¸c: +3 −1 0 0 xt,H O 2 Al + 3 I 2 ⎯⎯⎯⎯ 2 Al I3 → 2 + T¸c dông víi hi®ro ë nhiÖt ®é cao, cã xóc t¸c (ph¶n øng thuËn nghÞch vµ lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt): to ⎯⎯→ H2 + I2 ←⎯ 2HI ⎯ 2) øng dông: GV: HS: Gîi ý ®Ó HS nªu ®−îc c¸c øng dông + Cån iot (dung dÞch I2 5% trong r−îu cña iot → GV bæ xung vµ chiÕu lªn etylic) ®Ó lµm chÊt s¸t trïng. mµn h×nh. + Muèi iot (muèi ¨n trén víi mét l−îng nhá KI hoÆc KIO3) gióp chóng ta cã thÓ phßng vµ ch÷a bÖnh b−íu cæ. Ho¹t ®éng 4 III. mét sè hîp chÊt cña Iot (10 phót) 1) Hi®ro iotua vµ axit iothi®ric GV: HS: Giíi thiÖu vµ chiÕu c¸c néi dung chÝnh + Hi®ro iotua kÐm bÒn víi nhiÖt h¬n so lªn mµn h×nh. víi c¸c hi®ro halogen kh¸c: +1 −1 0 0 300 0 C 2 H I ⎯⎯⎯→ I 2 + H 2 50
 3. + Hi®ro iotua dÔ tan trong n−íc t¹o thµnh dung dÞch axit iot hi®ric. Axit HI lµ mét axit rÊt m¹nh (m¹nh h¬n axit HCl, axit HBr). + Hi®ro iotua cã tÝnh khö m¹nh, m¹nh h¬n c¶ hi®ro bromua +6 −2 0 − H2 S O4 ® + 8HI → 4 I 2 + H2 S + 4H2O 2FeCl3 + 2HI → 2FeCl2 + I2 + 2HCl 2) Mét sè hîp chÊt kh¸c: + §a sè muèi iotua dÔ tan trong n−íc, nh−ng mét sè muèi iotua kh«ng tan nh− AgI (mµu vµng), PbI2 (mµu vµng). + Ion iotua bÞ oxi ho¸ khi gÆp clo, brom: 2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2 2NaI + Br2 → 2NaBr + I2 Ho¹t ®éng 5 Cñng cè bµi − Bµi tËp vÒ nhµ GV: HS: Gäi mét HS nh¾c l¹i néi dung chÝnh Nh¾c l¹i c¸c néi dung cña bµi. cña bµi (®Æc biÖt so s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña I2 víi Cl2, Br2 vµ tÝnh khö, tÝnh axit cña HI so víi axit HCl, HBr). • Bµi tËp vÒ nhµ: 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK tr. 145). 51
 4. TiÕt 59 LuyÖn tËp ch−¬ng 5 A - Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc − CÊu t¹o nguyªn tö, tÝnh chÊt, øng dông cña c¸c halogen vµ mét sè hîp chÊt cña chóng. − So s¸nh, rót ra quy luËt vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ mét sè hîp chÊt cña chóng. 2. RÌn kÜ n¨ng − VËn dông lÝ thuyÕt chñ ®¹o vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc, liªn kÕt ho¸ häc, ph¶n øng oxi ho¸ − khö ®Ó gi¶i thÝch tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ hîp chÊt cña halogen. − ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chøng minh cho tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ hîp chÊt cña halogen. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: M¸y chiÕu, giÊy trong, bót d¹. HS: ¤n l¹i c¸c lÝ thuyÕt vÒ cÊu t¹o nguyªn tö vµ tÝnh chÊt cña c¸c ®¬n chÊt halogen vµ c¸c kiÕn thøc cã trong ch−¬ng. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. cÊu t¹o nguyªn tö vµ tÝnh chÊt cña c¸c ®¬n chÊt halogen (20 phót) GV: HS: Yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn víi c¸c Th¶o luËn nhãm theo c¸c néi dung mµ néi dung sau (GV chiÕu c©u hái gîi ý GV ®· gîi ý. lªn mµn h×nh): 52
 5. 1) ViÕt cÊu h×nh electron cña flo, clo, brom, iot. CÊu h×nh viÕt d−íi d¹ng « l−îng tö. Rót ra nhËn xÐt vÒ sù gièng vµ kh¸c nhau vÒ cÊu h×nh electron, vÒ ®é ©m ®iÖn. 2) Dùa vµo cÊu h×nh electron, dù ®o¸n tÝnh chÊt ho¸ häc, tÝnh khö, tÝnh oxi ho¸ cña c¸c halogen. 3) So s¸nh tÝnh oxi ho¸ cña c¸c halogen vµ viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng minh ho¹. GV: HS: Gäi c¸c nhãm lÇn l−ît nªu ý kiÕn cña C¸c nhãm ph¸t biÓu ý kiÕn: nhãm m×nh vÒ tõng néi dung trªn (GV 1) CÊu h×nh electron: bæ xung, nhËn xÐt vµ chiÕu lªn mµn F : [He] 2s22p5 h×nh). Cl: [Ne] 3s23p5 Br: [Ar] 3d104s24p5 I : [Kr] 4d105s25p5 NhËn xÐt: + Gièng nhau: Líp electron ngoµi cïng cã 7 electron, cã cÊu h×nh: ns2np5. + Kh¸c nhau: − Tõ Flo ®Õn iot, líp electron ngoµi cïng cµng xa h¹t nh©n, lùc hót cña h¹t nh©n ®èi víi electron ngoµi cïng cµng yÕu h¬n. − Flo kh«ng cã ph©n líp d trèng ë ngoµi cïng, c¸c halogen kh¸c cã ph©n líp d trèng. 2) §é ©m ®iÖn: F : 3,89; Cl : 3,16 Br : 2,96; I : 2,66 53
 6. + C¸c halogen cã ®é ©m ®iÖn lín. + §é ©m ®iÖn gi¶m dÇn tõ flo ®Õn iot. 3) TÝnh chÊt ho¸ häc: + Halogen lµ nh÷ng phi kim cã tÝnh oxi ho¸ m¹nh. + TÝnh oxi ho¸ gi¶m dÇn tõ flo ®Õn iot. + Flo kh«ng thÓ hiÖn tÝnh khö (kh«ng cã sè oxi ho¸ d−¬ng), cßn c¸c halogen kh¸c cã thÓ hiÖn tÝnh khö, tÝnh khö t¨ng dÇn tõ clo ®Õn iot. Ho¹t ®éng 2 II. bµi tËp vÒ c¸c halogen vµ hîp chÊt (24 phót) GV: HS: Yªu cÇu HS chuÈn bÞ bµi tËp sè 2, 3, 4 ChuÈn bÞ bµi tËp 2, 3, 4 (SGK tr. 149). SGK tr. 149. GV: HS1: Gäi 3 HS lªn ch÷a 3 bµi tËp trªn b¶ng. Ch÷a bµi tËp 2 (SGK tr. 149). (GV chÊm ®iÓm vë cña mét vµi HS + LÊy mÉu thö vµ ®¸nh sè thø tù. kh¸c). + Nhá vµo mçi èng nghiÖm vµi giät hå tinh bét, sau ®ã cho dung dÞch n−íc clo vµo c¸c èng nghiÖm. −NÕu trong èng nghiÖm cã chÊt mµu xanh t¹o thµnh, èng nghiÖm ®ã chøa NaI: Cl2 + 2NaI → 2NaCl + I2 −NÕu thÊy dung dÞch chuyÓn sang mµu vµng lµ dung dÞch NaBr: Cl2 + 2NaBr → 2NaCl + Br2 + Cßn l¹i lµ dung dÞch NaCl. HS2: Ch÷a bµi tËp 3 (SGK tr. 149) 54
 7. A: Cl2 B: HCl C: HClO Ph−¬ng tr×nh: tO Cl2 + H2 ⎯⎯⎯ 2HCl → Cl2 + H2O → HCl + HClO Cl2 + SO2 + 2H2O → 2HCl + H2SO4 2HClO → 2HCl + O2 HS3: Ch÷a bµi tËp 4 (SGK tr. 149). KhÝ A: SO2 KhÝ B: HI. V×: SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4 (dung dÞch kh«ng mµu) Br2 + 2HI → I2 + 2HBr (n©u thÉm) Ho¹t ®éng 3 (1 phót) GV: − Ra bµi tËp vÒ nhµ: 1, 5, 6, 7 (SGK tr. 150) − DÆn HS «n tËp vÒ c¸c hîp chÊt cña halogen. 55
 8. TiÕt 60 LuyÖn tËp ch−¬ng 5 (tiÕp) A - Môc tiªu 1. Cñng cè kiÕn thøc − CÊu t¹o nguyªn tö, tÝnh chÊt, øng dông cña c¸c halogen vµ mét sè hîp chÊt cña chóng. − So s¸nh, rót ra quy luËt vÒ sù biÕn ®æi tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ mét sè hîp chÊt cña chóng. 2. RÌn kÜ n¨ng − VËn dông lÝ thuyÕt chñ ®¹o vÒ cÊu t¹o nguyªn tö, b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc, liªn kÕt ho¸ häc, ph¶n øng oxi ho¸− khö ®Ó gi¶i thÝch tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ hîp chÊt cña halogen. − ViÕt ph−¬ng tr×nh ph¶n øng chøng minh cho tÝnh chÊt cña c¸c halogen vµ hîp chÊt cña halogen. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: PhiÕu häc tËp, bót d¹, m¸y chiÕu,.... C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. «n tËp lÝ thuyÕt II. hîp chÊt cña halogen (15 phót) 1) Hi®ro halogenua vµ axit halogenhi®ric GV: HS: Yªu cÇu c¸c nhãm HS th¶o luËn víi Th¶o luËn nhãm theo c¸c néi dung mµ néi dung sau (GV chiÕu néi dung cÇn GV yªu cÇu (ghi l¹i vµo b¶ng nhãm). th¶o luËn lªn mµn h×nh): 56
 9. 1) ViÕt c«ng thøc cña c¸c hi®ro halogenua vµ axit halogen hi®ric. + So s¸nh tÝnh axit cña c¸c halogen hi®ric. + So s¸nh tÝnh khö cña c¸c halogenua. + So s¸nh ph¶n øng víi dung dÞch AgNO3 vµ mµu s¾c cña c¸c kÕt tña b¹c halogenua. + So s¸nh sè oxi ho¸ cña c¸c halogen trong c¸c hîp chÊt cã oxi. GV: HS: Yªu cÇu ®¹i diÖn c¸c nhãm tr¶ lêi theo Tr¶ lêi tõng néi dung c¸c c©u hái trªn. tong néi dung trªn (hoÆc treo b¶ng cña + C«ng thøc: HF, HCl, HBr, HI. c¸c nhãm lªn nhËn xÐt). + ë nhiÖt ®é th−êng, c¸c halogenua ®Òu lµ c¸c chÊt khÝ, dÔ tan trong n−íc t¹o ra axit halogen hi®ric. + Tõ HF ®Õn HI tÝnh axit m¹nh dÇn. + TÝnh khö t¨ng lªn tõ HCl ®Õn HI. − + Ion F kh«ng t¸c dông víi dung dÞch AgNO3, c¸c ion halogenua cßn l¹i ®Òu t¸c dông víi dung dÞch AgNO3 t¹o ra kÕt tña, trong ®ã: AgCl mµu tr¾ng, AgBr, AgI mµu vµng. 2) Hîp chÊt cã oxi cña halogen: Trong c¸c hîp chÊt cã oxi, c¸c nguyªn tè clo, brom, iot cã sè oxi ho¸ d−¬ng, nguyªn tè flo cã sè oxi ho¸ −1. GV: NhËn xÐt, bæ xung råi chiÕu lªn mµn h×nh. 57
 10. Ho¹t ®éng 2 III. ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ halogen (5 phót) GV: HS: Tæ chøc ®Ó c¸c nhãm th¶o luËn víi néi Th¶o luËn nhãm víi c¸c néi dung mµ dung sau: Nªu ph−¬ng ph¸p ®iÒu chÕ GV ®· nªu. c¸c halogen vµ gi¶i thÝch. 1) §iÒu chÕ F2: §iÖn ph©n hçn hîp HF vµ KF. 2) §iÒu chÕ Cl2: a) Cho axit HCl ®Æc t¸c dông víi c¸c chÊt oxi ho¸ m¹nh nh− MnO2, KMnO4. b) §iÖn ph©n dung dÞch NaCl cã mµng ng¨n. 3) §iÒu chÕ Br2: − Dïng Cl2 ®Ó oxi ho¸ Br trong NaBr, KBr (cã trong n−íc biÓn). 4) §iÒu chÕ I2: Oxi ho¸ ion I trong NaI (NaI ®−îc t¸ch ra tõ rong biÓn). Ho¹t ®éng 3 Bµi tËp (24 phót) GV: ChiÕu lªn mµn h×nh bµi tËp 1 (trong phiÕu häc tËp) vµ yªu cÇu lµm vµo vë. Bµi tËp 1: Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1) HCl + ? → Cl2 + ? + ? 2) ? + ? → CuCl2 + ? 3) HCl + ? →? + ? + CO2 4) NaBr + ? → Br2 + ? 5) NaI + ? → I2 + ? 6) ? + ? → SiF4 + ? 58
 11. 7) NaCl + ? → HCl + ? 8) FeCl2 + ? → FeCl3 GV: HS: Gäi mét HS lªn lµm bµi tËp vµ nhËn Lµm bµi tËp vµo vë. xÐt. Bµi tËp 1: hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: o t 1) 4HCl + MnO2 ⎯⎯→ Cl2 + MnCl2 + 2H2O 2) CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O 3) 2HCl + Na2CO3 → 2NaCl + H2O + CO2↑ 4) 2NaBr + Cl2 → Br2 + 2NaCl 5) 2NaI + Br2 → I2 + 2NaBr 6) 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2O o t 7) 2NaCl + H2SO4 ⎯⎯→ 2HCl + Na2SO4 (r) (®Æc) 8) 2FeCl2 + Cl2 → 2FeCl3 GV: ChiÕu bµi tËp 2 lªn mµn h×nh Bµi tËp 2: HS: Chän c¸c chÊt A, B, C, D, E cho phï Lµm bµi tËp vµo vë. hîp vµ hoµn thµnh s¬ ®å sau: Chän c¸c chÊt cho phï hîp vÝ dô: HCl Giaven A : Cl2 ↑4 ↑6 B : FeCl3 HCl → A → B → D → A → KClO3 C : NaCl 1 2 3 5 7 ↓8 E : AlCl3 E Ph−¬ng tr×nh: tO 1) 4HCl + MnO2 ⎯⎯⎯ MnCl2 + Cl2 → + 2H2O 59
 12. tO 2) 2Fe + 3Cl2 ⎯⎯⎯ 2FeCl3 → 3) FeCl3 + 3NaOH →Fe(OH)3 + 3NaCl tO 4) 2NaCl + H2SO4 ® ⎯⎯⎯ Na2SO4 → (r) + 2HCl dp;mn 5) 2NaCl + 2H2O ⎯⎯⎯→ 2NaOH + Cl2 + H2 6) Cl2 + 2NaOH → NaCl + NaClO + H2O O t 7)3Cl2 + 6KOH ⎯⎯⎯ 5KCl → + KClO3 + 3H2O O t 8) 3Cl2 + 2Al ⎯⎯⎯ 2AlCl3 → GV: ChiÕu bµi lµm lªn mµn h×nh vµ gäi HS kh¸c nhËn xÐt. GV chÊm ®iÓm. GV: Yªu cÇu HS lµm bµi tËp 3 (GV chiÕu ®Ò bµi lªn mµn h×nh). Bµi tËp 3: HS: Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i R cã Lµm bµi tËp 3 ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia 11 gam hçn hîp Ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: A thµnh 2 phÇn b»ng nhau: PhÇn 1: − PhÇn 1: hoµ tan hoµn toµn trong dung Fe + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1) dÞch HCl d−, thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ H2 a a (®ktc). 2R + 2nHCl → 2RCln + nH2 − PhÇn 2: t¸c dông võa ®ñ víi 5,04 l khÝ (2) bn clo (dktc), thu ®−îc m1 gam muèi b 2 clorua. a) X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh khèi PhÇn 2: l−îng cña mçi kim lo¹i cã trong 11g 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 (3) hçn hîp A. a 1,5a 60
 13. 2R + nCl2 → 2RCln (4) bn b 2 + Gäi sè mol Fe vµ R cã trong5,5 gam hçn hîp lµ a vµ b. theo ph−¬ng tr×nh 1, 2 ta cã: bn a+ = 0,2 2 56a + b × MR =5,5 + theo ph−¬ng tr×nh 3, 4: bn 1,5a + = 0,225 2 gi¶i hÖ ph−¬ng tr×nh ta cã: a = 0,05 bn = 0,3 b × MR=2,7 → b= 0,1 ; n=3 ; MR = 27 → vËy R lµ Al + Trong 5,5 gam hçn hîp A cã: mFe = 0,05 × 56 = 2,8 gam. mAl = 5,5− 2,8 =2,7 gam. b) TÝnh m1: b) TÝnh m1 GV: Theo ®Þnh luËt b¶o toµn khèi l−îng, ta cã: m1 = mhçn hîp A + m Cl2 Gäi HS lªn ch÷a bµi tËp, GV nhËn xÐt. → m1 = 5,5 + 0,225 × 71 = 21,475 (g) Ho¹t ®éng 4 DÆn dß (1 phót) DÆn dß HS lµm c¸c bµi tËp cßn l¹i trong bµi luyÖn tËp vµ chuÈn bÞ thùc hµnh. 61
 14. PhiÕu häc tËp Bµi tËp 1: Hoµn thµnh c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng: 1) HCl + ? → Cl2 + ? + ? 2) ? + ? → CuCl2 + ? 3) HCl + ? →? + ? + CO2 4) NaBr + ? → Br2 + ? 5) NaI + ? → I2 + ? 6) ? + ? → SiF4 + ? 7) NaCl + ? → HCl + ? 8) FeCl2 + ? → FeCl3 Bµi tËp 2: Chän c¸c chÊt A, B, C, D, E cho phï hîp vµ hoµn thµnh s¬ ®å sau: HCl Giaven ↑4 ↑6 HCl ⎯⎯ A ⎯⎯ B ⎯⎯ D ⎯⎯ A ⎯⎯ KClO3 → → → → → 1 2 3 5 7 ↓8 E Bµi tËp 3: Hçn hîp A gåm Fe vµ kim lo¹i R cã ho¸ trÞ kh«ng ®æi. Chia 11 gam hçn hîp A thµnh 2 phÇn b»ng nhau: − PhÇn 1: hoµ tan hoµn toµn trong dung dÞch HCl d−, thu ®−îc 4,48 lÝt khÝ H2 (®ktc). − PhÇn 2: t¸c dông võa ®ñ víi 5,04 l khÝ clo (dktc), thu ®−îc m1 gam muèi clorua. a) X¸c ®Þnh kim lo¹i R vµ tÝnh khèi l−îng cña mèi kim lo¹i cã trong 11g hçn hîp A. b) TÝnh m1 62
 15. TiÕt 61 Bμi thùc hμnh sè 4: TÝnh chÊt cña c¸c halogen A - Môc tiªu − Cñng cè kÜ n¨ng tiÕn hµnh thÝ nghiÖm, quan s¸t nhËn xÐt vµ viÕt t−êng tr×nh. − Kh¾c s©u tÝnh tÈy mµu cña n−íc Gia-ven. − Lµm quen víi viÖc gi¶i mét bµi to¸n thùc nghiÖm vÒ nhËn biÕt c¸c dung dÞch b»ng nh÷ng ph−¬ng ¸n kh¸c nhau. B - ChuÈn bÞ cña GV vμ HS GV: 1) Dông cô thÝ nghiÖm: − èng nghiÖm: 5. − èng nhá giät: 5 − CÆp èng nghiÖm: 1 − Gi¸ ®Ó èng nghiÖm: 5 − Th×a xóc ho¸ chÊt: 1 − B×nh thuû tinh cì nhá, − Bé gi¸ TN thùc hµnh: 1 − Nót cã èng nhá giät: 4 2) Ho¸ chÊt: − CaCO3 − Bét CuO. − Cu phoi bµo. − Zn viªn. − Dung dÞch HNO3 − Dung dÞch HCl. − Dung dÞch NaNO3. − Dung dÞch NaCl − Dung dÞch AgNO3 − Dung dÞch hoÆc giÊy qu× tÝm. − Bét CaCO3. − V¶i (giÊy) mµu − Dung dÞch CuSO4 − N−íc Gia-ven. − Mét sè kim lo¹i, phi kim vµ muèi kh¸c. − Dung dÞch NaOH 63
 16. C - TiÕn tr×nh d¹y − häc Ho¹t ®éng cña GV Ho¹t ®éng cña HS Ho¹t ®éng 1 I. kiÓm tra c¸c néi dung lÝ thuyÕt cÇn ®−îc cñng cè trong bµi (10 phót) GV: HS: Yªu cÇu HS nh¾c l¹i c¸c néi dung lÝ Nh¾c l¹i c¸c néi dung lÝ thuyÕt vµ ghi thuyÕt sau: l¹i vµo gãc b¶ng bªn ph¶i. 1) TÝnh chÊt cña axit HCl. 2) Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña n−íc Gia-ven − 3) Thuèc thö ®Ó nhËn ra ion Cl . Ho¹t ®éng 2 II. tiÕn hµnh c¸c thÝ nghiÖm (25 phót) GV: HS: H−íng dÉn HS lµm c¸c thÝ nghiÖm vµ Lµm thÝ nghiÖm vµ ghi l¹i c¸c hiÖn yªu cÇu HS ghi l¹i c¸ch tiÕn hµnh, hiÖn t−îng thÝ nghiÖm. t−îng vµo mÉu t−êng tr×nh sau (riªng thÝ nghiÖm 3: ph©n biÖt c¸c dung dÞch bÞ mÊt nh·n, GV yªu cÇu c¸c nhãm th¶o luËn vµ ghi l¹i c¸ch tiÕn hµnh): Ph−¬ng tr×nh ph¶n STT Tªn thÝ nghiÖm C¸ch tiÕn hµnh HiÖn t−îng øng vµ gi¶i thÝch 1 TÝnh axit cña axit + Cho Cu(OH)2 vµo HCl èng nghiÖm chøa dung dÞch HCl + Cho CaCO3 vµo èng nghiÖm chøa dung dÞch HCl + Cho 1miÕng Zn vµo èng nghiÖm chøa dung dÞch HCl 64

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản