intTypePromotion=1
ADSENSE

Thiết kế hệ thống bảo hiểm tự động qua mạng PSTN và di động

Chia sẻ: Basso Basso | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

317
lượt xem
72
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ trên thế giới đã đưa đến những tiến bộ vượt bậc trong các hệ thống thông tin liên lạc đáp ứng được ngày càng nhiều các yêu cầu của con người. Nhất là những ứng dụng của kỹ thuật thông tin liên lạc vào lĩnh vực kinh tế, khoa học, đời sống... Chính nhờ nó xã hội loài người đã phát triển không ngừng. Đặc biệt trong những thập niên gần đây, ngành bưu chính viễn thông đã phát triển mạnh mẽ tạo ra bước ngoặt quan trọng......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế hệ thống bảo hiểm tự động qua mạng PSTN và di động

  1. Chuyªn ngµnh §iÖn tö thiÕt kÕ chÕ t¹o hÖ thèng b¸o ®iÓm tù ®éng qua m¹ng pstn vµ di §éng 1. TÝnh cÊp thiÕt cña ®Ò tµi Sù ph¸t triÓn nh vò b·o cña khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ®· ®a ®Õn nh÷ng tiÕn bé vît bËc trong c¸c hÖ thèng th«ng tin liªn l¹c ®¸p øng ®îc ngµy cµng nhiÒu c¸c yªu cÇu cña con ngêi. NhÊt lµ nh÷ng øng dông cña kü thuËt th«ng tin liªn l¹c vµo lÜnh vùc kinh tÕ, khoa häc, ®êi sèng... ChÝnh nhê nã x· héi loµi ngêi ®· ph¸t triÓn kh«ng ngõng. §Æc biÖt trong nh÷ng thËp niªn gÇn ®©y, ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng ®· ph¸t triÓn m¹nh mÏ t¹o ra bíc ngoÆt quan träng trong lÜnh vùc th«ng tin ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña con ngêi. Ngoµi nhu cÇu vÒ th«ng tin con ngêi cßn muèn nh÷ng nhu cÇu kh¸c nh : tù ®éng tr¶ lêi ®iÖn tho¹i khi chñ v¾ng nhµ, hép th tho¹i, hÖ thèng ®iÒu khiÓn tõ xa th«ng qua m¹ng ®iÖn tho¹i,... V× thÕ ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng lu«n lµ ®Ò tµi cho c¸c nhµ khoa häc, kü s vµ ®«ng ®¶o c¸c b¹n ®äc thuéc c¸c ngµnh cã liªn quan ®Õn ngµnh bu chÝnh viÔn th«ng. Víi chñ tr ¬ng kÕt hîp m« h×nh ®µo t¹o nghiªn cøu vµ s¶n xuÊt cña Häc viÖn c«ng nghÖ bu chÝnh viÔn th«ng, phong trµo nghiªn cøu khoa häc trong häc sinh, sinh viªn ®ang ®îc sù tham gia rÊt nhiÖt t×nh cña ®«ng ®¶o c¸c b¹n sinh viªn còng nh c¸c thÇy c« gi¸o. Th«ng qua ho¹t ®éng nghiªn cøu khoa häc ®· gióp sinh viªn lµm quen víi t¸c phong tù lµm viÖc, thóc ®Èy sù t×m tßi, nghiªn cøu tµi liÖu, qua ®ã bæ sung kiÕn thøc cho b¶n th©n. Sù ph¸t triÓn cña c«ng nghÖ th«ng tin khiÕn chóng ta ®Æt ra c©u hái: liÖu cã thÓ kÕt hîp m¸y vi tÝnh vµ ®iÖn tho¹i, th«ng qua ®iÖn tho¹i mäi ngêi cã thÓ tra cøu th«ng tin quan träng trªn m¸y tÝnh, xem ®iÓm thi, lËp ra c¸c h×nh thøc hép th tho¹i trong gia ®×nh vµ ghi l¹i néi dung cuéc gäi ®îc kh«ng? Hoµ chung vµo kh«ng khÝ thi ®ua häc tËp vµ v× môc tiªu trªn nhãm sinh viªn chóng em gåm NguyÔn Trung HiÕu, Hoµng §×nh Thä ®· thµnh lËp mét nhãm nghiªn cøu khoa häc, tiÕn hµnh nghiªn cøu ®Ò tµi: “ThiÕt kÕ chÕ t¹o Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  2. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV hÖ thèng b¸o ®iÓm tù ®éng qua m¹ng PSTN vµ di ®éng” díi sù híng dÉn cña thÇy §inh Sü Qu¶ng vµ thÇy §Æng ViÖt Hïng. Néi dung cña ®Ò tµi lµ nghiªn cøu, thiÕt kÕ hÖ thèng b¸o ®iÓm thi tù ®éng th«ng qua m¹ng ®iÖn tho¹i. Ngoµi ra cßn tÝch hîp thªm tÝnh n¨ng tù tr¶ lêi vµ ghi l¹i lêi nh¾n khi chñ v¾ng nhµ. 2. Néi dung khoa häc cña ®Ò tµi Néi dung cña ®Ò tµi bao gåm hai phÇn chÝnh lµ thiÕt kÕ phÇn cøng, viÕt phÇn mÒm ®iÒu khiÓn cho vi ®iÒu khiÓn vµ truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu trong m¸y tÝnh. 2.1 ThiÕt kÕ phÇn cøng 2.1.1 S¬ ®å khèi tæng qu¸t §êng ®iÖn tho¹i M¹ch Relay M¹ch cÇu b¶o vÖ vµ ®iÒu vµ khèi ghÐp nèi khiÓn t¹o t¶i gi¶ ®-êng d©y kÕt nèi Khèi ph¸t Vi Detect hiÖn ®iÒu DTMF M¹ch phèi M¹ch ph¸t ghÐp víi ©m t hanh m¸y t Ýnh M¸y vi tÝnh Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  3. Chuyªn ngµnh §iÖn tö M¹ch thu ©m thanh H×nh 1: S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña hÖ thèng thiÕt kÕ 2.1.2 Chøc n¨ng vµ ho¹t ®éng cña c¸c khèi Tr íc hÕt ta m¾c m¹ch ®iÒu khiÓn song song víi m¸y ®iÖn tho¹i ®Ó bµn. M¹ch b¶o vÖ cã t¸c dông b¶o vÖ chèng qu¸ ¸p cho c¸c phÇn tö trong m¹ch, vµ thùc hiÖn ghÐp nèi víi ®êng d©y tho¹i, nhËn tÝn hiÖu tho¹i, tÝn hiÖu DTFM vµ tÝn hiÖu ®iÒu khiÓn. M¹ch cÇu ®Ó chèng ®¶o cùc cña ®êng truyÒn tr íc vµ sau khi kÕt nèi thuª bao, gióp ph©n cùc tÝn hiÖu vµo MT8870 vµ m¹ch thu ph¸t ©m thanh, ®¶m b¶o cho MT8870 cã thÓ detect ®îc tÝn hiÖu DTMF, vµ viÖc truyÒn nhËn tÝn hiÖu ©m thanh tho¹i víi m¸y tÝnh th«ng qua phÇn m¹ch chøc n¨ng ®îc ®¶m b¶o. T¶i gi¶ t¹o tÝn hiÖu gi¶ nhÊc m¸y ®Ó kÕt nèi thuª bao (®¶m b¶o trë kh¸ng 300Ω ®èi víi ®iÖn ¸p mét chiÒu, vµ 600Ω ®èi víi ®iÖn ¸p xoay chiÒu). Khèi nhËn biÕt tÝn hiÖu chu«ng nhËn biÕt ®îc khi tæng ®µi ®æ chu«ng vµ b¸o cho Vi ®iÒu khiÓn. Khèi detect DTMF: nhËn d¹ng phÝm bÊm. Khi thuª bao nhÊn phÝm, mét cÆp tÇn sè DTMF truyÒn trªn ®êng d©y tho¹i. TÇn sè nµy n»m trªn d¶i th«ng cña tÝn thiÖu tho¹i, mét tÇn sè cao vµ mét tÇn sè thÊp nªn kh«ng thÓ trïng lÊp víi tÝn hiÖu ngêi nãi. Thùc hiÖn gi¶i m· DTMF, 4 bit gi¶i m· ®îc ®a vµo Vi ®iÒu khiÓn ®Ó xö lý. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  4. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Vi ®iÒu khiÓn sÏ thùc hiÖn: ®Õm sè lÇn ®æ chu«ng, ®iÒu khiÓn relay t¹o tr¹ng th¸i nhÊc m¸y gi¶, nhËn tÝn hiÖu DTMF, thùc hiÖn trao ®æi víi m¸y vi tÝnh (cho phÐp m¸y tÝnh ghi ph¸t ©m thanh). M¹ch thu ©m thanh ®Ó thu tiÕng tho¹i gäi ®Õn vµ ghi l¹i lêi nh¾n trong m¸y tÝnh. M¹ch ph¸t ©m thanh ®Ó ph¸t ra c©u tr¶ lêi tù ®éng b¸o ®iÓm hoÆc ph¸t ra lêi nh¾n khi chñ v¾ng nhµ. M¹ch ghÐp nèi Vi ®iÒu khiÓn víi m¸y tÝnh thùc hiÖn trao ®æi th«ng tin gi÷a Vi ®iÒu khiÓn víi m¸y tÝnh. §iÒu ®ã ®îc thùc hiÖn th«ng qua IC MAX232 theo ph¬ng thøc truyÒn cña cæng nèi tiÕp. 2.1.3 ThiÕt kÕ hÖ thèng ThiÕt kÕ hÖ thèng bao gåm viÖc thiÕt kÕ m¹ch thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô nh ®· nªu trong s¬ ®å khèi tæng qu¸t trong h×nh 1.  Khèi giao tiÕp ®êng d©y vµ c¶m biÕn chu«ng.  Relay ®iÒu khiÓn vµ m¹ch cÇu.  M¹ch t¹o t¶i gi¶.  Khèi detect DTMF.  M¹ch thu ©m thanh tho¹i vµ tÝn hiÖu DTMF.  M¹ch ph¸t ©m thanh tõ m¸y tÝnh lªn ®êng ®iÖn tho¹i.  M¹ch Vi ®iÒu khiÓn.  Khèi ghÐp nèi Vi ®iÒu khiÓn víi m¸y tÝnh. 2.2 X©y dùng phÇn mÒm 2.2.1 ViÕt phÇn mÒm cho Vi ®iÒu khiÓn AT89C52 Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  5. Chuyªn ngµnh §iÖn tö Nhãm ®· tiÕn hµnh x©y dùng lu ®å thuËt to¸n vµ viÕt hoµn thiÖn phÇn mÒm cho vi ®iÒu khiÓn, tiÕn hµnh ch¹y thö nghiÖm nhiÒu lÇn vµ cho kÕt qu¶ tèt. 2.2.2 ViÕt phÇn mÒm truy cËp d÷ liÖu trong m¸y tÝnh Chóng em ®· hoµn thµnh phÇn mÒm cho viÖc truy cËp ®iÓm thi theo c¬ së d÷ liÖu trong Windows vµ ®a ra ngoµi tíi ®Çu kia thuª bao víi giao diÖn ®Ñp vµ cã c¸c tr×nh gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn cña m¸y tÝnh. Ngoµi ra cßn tiÕn hµnh viÕt phÇn mÒm ghi l¹i tin nh¾n khi chñ v¾ng nhµ... 3. Ph ¬ng ph¸p nghiªn cøu cña ®Ò tµi §Ó thùc hiÖn vµ hoµn thµnh ®Ò tµi nhãm chóng em cÇn chuÈn bÞ ®Çy ®ñ c¶ vÒ kiÕn thøc lý thuyÕt, kh¶ n¨ng thùc hµnh, còng nh kü n¨ng lËp tr×nh. Nhãm tiÕn hµnh ph©n chia khèi l îng c«ng viÖc thµnh c¸c phÇn nhá ®Ó nghiªn cøu: - T×m hiÓu cÊu t¹o vµ nguyªn lý ho¹t ®éng cña m¸y ®iÖn tho¹i. - T×m hiÓu b¸o hiÖu tæng ®µi thuª bao, tiÕng chu«ng vµ thêi l îng mçi håi chu«ng ®iÖn tho¹i. - T×m hiÓu ho¹t ®éng vµ chøc n¨ng cña c¸c linh kiÖn ®îc sö dông. - T×m hiÓu vÒ tÝn hiÖu ®a tÇn DTMF, vµ IC thu DTMF MT8870. - ThiÕt kÕ phÇn cøng, tiÕn hµnh ®o ®¹c tÝnh to¸n c¸c th«ng sè. - ViÕt phÇn sôn ®iÒu khiÓn hÖ thèng. - ViÕt phÇn mÒm ghÐp nèi víi PC trªn m«i tr êng Windows. 3.1 T×m hiÓu m¸y ®iÖn tho¹i, tiÕng chu«ng vµ b¸o hiÖu cña tæng ®µi ®Õn thuª bao Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  6. TuyÓn tËp ®Ò tµi nghiªn cøu khoa häc HS-SV Nhãm cã tham kh¶o tµi liÖu M¸y ®iÖn tho¹i Ên phÝm cña Kü s NguyÔn Xu©n Hße vµ mét sè tµi liÖu kh¸c ®Ó t×m hiÓu vÒ nh÷ng vÊn ®Ò nµy. 3.2 T×m hiÓu vÒ IC MT8870 thu tÝn hiÖu DTMF Tham kh¶o ë c¸c s¸ch níc ngoµi viÕt rÊt râ vÒ c¸c IC 8870 vµ 8880. 3.3 T×m hiÓu vÒ Vi ®iÒu khiÓn hä 8051 vµ häc c¸ch lËp tr×nh cho nã Tham kh¶o trong s¸ch Hä vi ®iÒu khiÓn 8051 cña t¸c gi¶ Tèng V¨n On, nhµ xuÊt b¶n Lao ®éng - x· héi 2001. Tõ ®ã nhãm chóng em cã kh¶ n¨ng lËp tr×nh cho Vi ®iÒu khiÓn AT89C52. 3.4 LËp tr×nh phÇn mÒm truy cËp c¬ së d÷ liÖu trong m¸y tÝnh Nhãm chóng em sö dông ng«n ng÷ lËp tr×nh Delphi víi c¸c øng dông API ®- îc hç trî nhiÒu trong Windows. 3.5 Häc phÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch in Nhãm nghiªn cøu ®· häc vµ sö dông thµnh th¹o phÇn mÒm thiÕt kÕ m¹ch in OrCad 9.2, tõ ®ã cã kh¶ n¨ng tù thiÕt kÕ m¹ch in vµ phÇn cøng cho ®Ò tµi cña m×nh. 4. Kh¶ n¨ng øng dông cña ®Ò tµi §Ò tµi hoµn thiÖn c¶ vÒ phÇn mÒm ®iÒu khiÓn vµ phÇn mÒm truy xuÊt c¬ së d÷ liÖu cã thÓ øng dông ®Ò tµi trong phßng ®µo t¹o cña Häc viÖn cho phÐp sinh viªn cã thÓ xem ®iÓm cña m×nh mét c¸ch chÝnh x¸c qua ®êng ®iÖn tho¹i. Gia ®×nh c¸c sinh viªn cã thÓ kiÓm tra kÕt qu¶ häc tËp cña con m×nh th«ng qua hÖ thèng b¸o ®iÓm tù ®éng ®Æt trong c¸c phßng ®µo t¹o mµ nhãm ®Ò tµi thiÕt kÕ. §Ò tµi cßn cã thÓ øng dông cho viÖc xem ®iÓm thi cña c¸c sinh viªn trong líp khi t¹i nhµ cña líp tr ëng líp ®ã cã g¾n thªm phÇn cøng vµ cµi ®Æt phÇn mÒm cña ®Ò tµi. §Ò tµi cã thÓ triÓn khai thµnh c¸c dÞch vô b¸n hµng tù ®éng qua ®iÖn tho¹i chØ qua viÖc thay ®æi vµ ph¸t triÓn thªm phÇn mÒm. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
  7. Chuyªn ngµnh §iÖn tö øng dông trong c¸c gia ®×nh díi h×nh thøc tr¶ lêi tù ®éng khi chñ v¾ng nhµ vµ hép th tho¹i. Tuy nhiªn, do míi bíc ®Çu tiÕp cËn nghiªn cøu còng nh thêi gian nghiªn cøu cã h¹n nªn ch¬ng tr×nh ch¾c ch¾n cã nhiÒu h¹n chÕ, thiÕu sãt chóng em rÊt mong ®îc sù gãp ý, gióp ®ì cña c¸c thÇy c« gi¸o còng nh cña c¸c b¹n sinh viªn ®Ó ch¬ng tr×nh cã thÓ hoµn thµnh ®îc tèt h¬n./. Häc viÖn C«ng nghÖ BC - VT
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=317

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2