thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
94
lượt xem
12
download

thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây chỉ là một phần nhỏ trong hệ thống có chức năng tạo một xung tác động vào chân Clẻa của 74LS192 (Clr, chân số 14). Chân clẻa của 74LS192 chịu tác động ở mức cao. Có nghĩa là khi ta đưa tín hiệu [1] vào chân mang tên Clẻa sẽ làm cho 74LS192 quay trở lại trạng thái ban đầu, tác động này được gọi là Rết bộ đếm. Do chương trình điều khiển hệ thống luôn là 0H, chính thao tác Rết sẽ xác lập trạng thái ban đầu của các IC 74LS192 là 0H. Như vậy chân...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 5

  1. Chương 5: MAÏCH AUTORESET Ñaây chæ laø moät phaàn nhoû trong heä thoáng coù chöùc naêng taïo moät xung taùc ñoäng vaøo chaân Clear cuûa 74LS192 (Clr, chaân soá 14). Chaân clear cuûa 74LS192 chòu taùc ñoäng ôû möùc cao. Coù nghóa laø khi ta ñöa tín hieäu [1] vaøo chaân mang teân Clear seõ laøm cho 74LS192 quay trôû laïi traïng thaùi ban ñaàu, taùc ñoäng naøy ñöôïc goïi laø Reset boä ñeám. Do chöông trình ñieàu khieån heä thoáng luoân laø 0H, chính thao taùc Reset seõ xaùc laäp traïng thaùi ban ñaàu cuûa caùc IC 74LS192 laø 0H. Nhö vaäy chaân Clear thöôøng ôû traïng thaùi thaáp. Chæ khi naøo caàn Reset laïi 74LS192 taïm thôøi chaân Clear ñöôïc ñöa leân traïng thaùi cao. Trong thieát keá chæ caàn Reset laïi traïng thaùi ban ñaàu khi coù nguoàn cung caáp vaø ñoâi khi caàn neân Reset khi heä thoáng bò söï coá ñieàu khieån neân maïch coøn caàn coù phaàn Reset baèng tay. Maïch naøy chæ ñöôïc öùng duïng cho phaàn Autoreset cuûa maïch Ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. 1. Maïch Reset ñôn giaûn: * Khi coâng taéc môû thì chaân Reset noái vôùi Vcc ôû traïng thaùi cao. * Khi ñoùng coâng taéc thì chaân Reset xuoàng thaáp tính naêng reset coù taùc ñoäng. Hình 08: sô ñoà nguyeân lyù cho maïch Reset ñôn giaûn * Khuyeát ñieåm cuûa maïch :traïng thaùi ban ñaàu cuûa maïch chính laø giaù trò cuûa nguoàn cung caáp khi cung caáp tín hieäu
  2. Reset seõ mang giaù trò [1] vì vaäy ta khoâng theå xaùc laäp laïi moät traïng thaùi Reset xaùc laäp oån ñònh trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù. Do ñoù, ta caàn phaûi giöõ cho tín hieäu Reset mang giaù trò [0] thì taùc ñoäng Reset môùi taùc ñoäng ñöôïc. 2. Maïch AutoReset cho heä thoáng: Ñeå khaéc phuïc cho nhöôïc ñieåm cuûa maïch treân ta ñöa ra sô ñoà nguyeân lyù AutoReset cho heä thoáng nhö sau : Hình 09: Sô ñoà nguyeân lyù maïch Autoreset Nhö vaäy ôû maïch AutoReset heä thoáng chuùng ta söû duïng theâm moät tuï ñieän nhaèm keùo daøi thôøi gian ôû möùc cao cuûa traïng thaùi Reset. Khoaûng thôøi gian naøy phuï thuoäc vaøo giaù trò tuï C_RS vaø ñieän trôû R_RS döïa treân phöông trình naïp tuï. Maïch AutoReset naøy hoaït ñoäng nhö sau: Khi ta ñoùng coâng taéc nguoàn (nguoàn aùp cung caáp, Vcc, coù giaù trò laø 05 VDC, töông thích vôùi caùc möùc aùp söû duïng trong maïch ñieàu khieån), ñieän naïp vaøo tuï C neân trong moät khoaûng thôøi gian naøo ñoù chaân mang tín hieäu Reset seõ mang giaù trò ñieän aùp cao (ñieän aùp naøy chính laø ñieän aùp vi phaân
  3. laáy treân ñieän trôû R_RS) töông öùng vôùi traïng thaùi hoaït ñoäng [1]. Tín hieäu naøy qua coång OR (IC 74LS32) ñeå laøm chuaån möùc tín hieäu vaø taùc ñoäng ñeán caùc chaân Clear cuûa caùc IC 74LS192 ñeå xaùc laäp traïng thaùi ban ñaàu cho chuùng. Sau thôøi gian quaù ñoä vaø naïp ñaày cuûa tuï aùp treân tuï ñaït leân ñieän aùp 5v, ñieän aùp vi phaân treân R_RS töông öùng möùc 0V, ñöa chaân Clear veà traïng thaùi khoâng taùc ñoäng, maïch hoaït ñoäng bình thöôøng. Trong thöïc teá, möùc aùp treân R_RS khoâng trôû veà möùc khoâng maø noù chæ caàn chuyeån veà möùc aùp ñuû ñeå coång OR nhaän bieát vaø chuyeån sang traïng thaùi möùc [0]. Choïn R_RS = 10k, C_RS = 10F, thôøi haèng naïp (thöïc hieän Autoreset) laø  = R_RS.C_RS. Phím SW_RS duøng ñeå Reset khi coù nhu caàu. Khi taùc ñoäng, SW_RS noái nguoàn Vcc vôùi ñaàu treân ñieän trôû R_RS. Aùp treân R_RS ñaït möùc [1], tín hieäu Reset ñöôïc xaùc laäp. III. MAÏCH ÑEÄM VAØ MAÏCH COÂNG SUAÁT PHAÀN CÔ: Maïch ñeäm vaø maïch coâng suaát phaàn cô ñöôïc aùp duïng trong maïch ñieàu khieån ñoäng cô böôùc. Maïch ñöôïc thieát keá ban ñaàu laø maïch khueách ñaïi kieåu CC vaø CE noái tieáp lieân taàng ñeå thöïc hieän
  4. chöùc naêng ñeäm doøng, naâng aùp vaø taêng cöôøng doøng cung caáp cho ñoäng cô böôùc. Sô ñoà thieát keá maïch coâng suaát ñöôïc thöïc hieän nhö sau: Trong ñoù cuoän daây L1 chính laø töôïng tröng cho moät pha cuûa ñoäng cô böôùc vaø cuõng laø taûi chính cho maïch thieát keá. Diod D1 coù nhieäm vuï choáng doøng ñoå qua moái noái BE cuûa SQ_DC1, traùnh hieän töôïng ñaùnh thuûng moái noái naøy khiHình t pha ñoà nguyeân lyùDiod maá 10: Sô treân L1. maïch D2 coù nhieäm vuï gioáng nhö Diod D1. D2 coùvaø khueách laø igiaûi phoùñieàu ñeäm vai troø ñaï coâng suaát ng khieån moät pha ñoäng cô böôùc naêng löôïng treân L1 khi maát pha treân L1. RBB vaø RB laø hai ñieän trôû phaân cöùc cho SQ_DC1 (goïi laø Q1) vaø Q_DC1 (goïi laø Q2). Vieäc tính toaùn caùc ñieän trôû naøy ñöôïc tieán haønh nhö sau:  Trong thöïc nghieäm cho ta heä soá khueách ñaïi cuûa Q_DC1 Q1 (D468, tra cöùu saùch coù hfe= 85240, Icmax= 1A) laø hfe= 120; heä soá khueách ñaïi cuûa SQ_DC1 (C828, tra cöùu saùch coù hfe= 130520, Icmax= 50mA) laø hfe= 253.  Coâng suaát ñònh möùc cuûa moät pha laø 05VA ñieän theá söû duïng laø 12VDC. Trong ñoù, maïch söû duïng ñieän theá cung caáp laø 11,3VDC (12-0,7VDC- ñieän aùp ghim aùp treân diode nguoàn). Vaäy doøng caàn cung caáp cho moät pha laø 0,44A  0,5A  RB chính laø ñieän trôû phaân cöïc cho cöïc B cuûa BJT Q_DC1. I CQ 2 0,5 A IB2 = = = 0,003687  3,7mA h fe 2 120 5V  2 * 0,7  0,2 RB2 = = 976,32  I B2 Choïn RB2 = 1K Vaäy IB2 = 5V  2 * 0,7  0,2 = 0,0036A = 3,6mA RB 2
  5. ICQ2 = IB2hfe = 0,0036 x 120 = 0,432A (ñaït yeâu caàu). Coâng suaát RB ñöôïc tính nhö sau: 2 PR  R B xI B 2 = 1000x(0,0036) = 0,0129 W B 2 Choïn RC = 1K; 0,125W  RBB laø ñieän trôû phaân cöïc cho cöïc B cuûa Q1. VCE1 = 0,2V. V R = 5-2*0,7- 0,2 = 3,4V C ICQ1 = IB2= 3,7 mA I CQ1 3,7 mA IB1 = = = 0,0148mA (Thoûa cho coång ra cuûa h fe1 250 CMOS) Choïn RB = 10 K; 0,125W.
Đồng bộ tài khoản