thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 1

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
93
lượt xem
17
download

thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong lĩnh vực điện tử, chính nhu cầu của người tiêu dùng và mong muốn của nhà thiết kế, các mạch điện không ngừng được cải tiến để nâng cao khả năng sử dụng của một hệ mạch. Có thể thực hiện công việc này bằng nhiều cách khác nhau như tăng tầm hoạt động, thêm chức năng, chức năng ẩn (chỉ hoạt động khi có nhu cầu). Sự phát triển không ngừng của ngành Đien-điẹn^. tử, thông tin khiến cho những sản phẩm làm ra không thể ngừng lại ở đó, yêu cầu mới được đặt ra là tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế máy chấm bài trắc nghiệm, chương 1

  1. Chương 1: GIÔÙI THIEÄU CHUNG VEÀ COÅNG GIAO TIEÁP Trong lónh vöïc ñieän töû, chính nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng vaø mong muoán cuûa nhaø thieát keá, caùc maïch ñieän khoâng ngöøng ñöôïc caûi tieán ñeå naâng cao khaû naêng söû duïng cuûa moät heä maïch. Coù theå thöïc hieän coâng vieäc naøy baèng nhieàu caùch khaùc nhau nhö taêng taàm hoaït ñoäng, theâm chöùc naêng, chöùc naêng aån (chæ hoaït ñoäng khi coù nhu caàu). Söï phaùt trieån khoâng ngöøng cuûa ngaønh Ñieän-ñieän töû, thoâng tin khieán cho nhöõng saûn phaåm laøm ra khoâng theå ngöøng laïi ôû ñoù, yeâu caàu môùi ñöôïc ñaët ra laø tính töông thích. Maùy naøy coù theå giao tieáp, trao ñoåi, baét tay vôùi maùy khaùc, cuøng loaïi hay khaùc loaïi, moät chieàu hay nhieàu chieàu, ñoàng boä hay baát ñoàng boä, vôùi moät maùy hay nhieàu maùy. Caùc coång giao tieáp ra ñôøi. Port laø töø ñaïi dieän cho caùc coång giao tieáp, caùc coång truyeàn döõ lieäu höõu tuyeán töông töï hay soá, hai (02) daây ñeán n daây daãn. Vôùi xu höôùng aáy, coång giao tieáp khoâng coøn laø nôi truyeàn vaø nhaän thoâng tin giöõa hai (02) maùy, giöõa hai (02) hay nhieàu heä thoáng, maø coøn laø söï keát noái giöõa moät boä phaän vôùi moät heä thoáng hay heä thoáng naøy vôùi moät heä thoáng khaùc taïo neân söï thoáng nhaát, lieân hoaøn, boå sung cho nhau. Ñeå khai thaùc theâm nhöõng tính naêng chöa coù cuûa moät heä thoáng ngöôøi ta thöôøng thoâng qua coång giao tieáp vaø duøng coång naøy ñeå laáy thoâng tin cuûa heä thoáng trung taâm truyeàn qua cho heä thoáng boå sung vaø töø ñaây thoâng tin ñöôïc xöû lyù laàn hai ñeå ñaït ñöôïc yeâu caàu mong muoán. Maùy vi tính ra ñôøi coù theå ñöôïc xem laø coät moác phaùt trieån cuûa khoa hoïc kyõ thuaät, ñaùnh daáu moät kyû nguyeân môùi, kyû nguyeân cuûa coâng ngheä thoâng tin. Thôøi kyø ñaàu, ñeå minh hoïa cho tính ña
  2. naêng vaø khaû naêng töông thích cuûa mình, maùy AT thöïc hieän ñöôïc khaù nhieàu chöùc naêng; maùy AT laø baäc cao hôn cuûa chieác maùy tính boû tuùi vaø nôi noù coøn chöùa nhöõng tính naêng cuûa chieác maùy Tivi traéng ñen, vôùi haøng loaït caùc slot AT vaø caùc card maøn hình, card I/O, card IDE caém treân caùc slot naøy taïo cho noù coù theâm nhieàu khaû naêng veà löu tröõ, hieån thò, ñieàu khieån. Maùy XT, 286, 386 ra ñôøi cuõng döïa treân nhöõng tính naêng aáy nhöng ñöôïc naâng leân moät baäc cao hôn veà khaû naêng xöû lyù, chöùc naêng söû duïng, toác ñoä thöïc hieän. Moät heä thoáng coâ laäp khoâng coøn chieám vò trí haøng ñaàu. Söï ra ñôøi cuûa slot PCI laø söï hoaøn chænh laïi cuûa slot ISA veà toác ñoä thöïc hieän, laø söï keá thöøa coù naâng cao khaû naêng öùng duïng cuûa caùc slot tieàn nhieäm nhö AT, XT vaø laø tieàn ñeà cho caùc coång giao tieáp cao toác veà sau. Vôùi caùc maùy ñôøi sau, töø maùy 486 DX2, caùc card I/O, card IDE ñöôïc boå sung vaøo maïch chuû (mainboard) roài daàn daàn ñeán caùc ñôøi maùy 586 maïch aâm thanh (sound card) vaø maïch maøn hình (VGA card) cuõng ñöôïc thieát keá ngay treân maïch chuû (on board) döôùi daïng tích hôïp trong nhöõng IC vi xöû lyù. SÔ ÑOÀ BIEÁN ÑOÅI AÂM THANH TÖØ DAÏNG SOÁ SANG DAÏNG TÖÔNG TÖÏ THOÂNG QUA CARD GIAO TIEÁP CUÛA MAÙY VI TÍNH Program Slot Card Jack CPU Sound ISA/PCI Sound Phone Speaker Tín hieäu töôøng minh Tín hieäu nhò phaân Tín hieäu soá Tín hieäu aâm taàn
  3. SÔ ÑOÀ BIEÁN ÑOÅI TÍN HIEÄU HÌNH TÖØ DAÏNG SOÁ SANG DAÏNG TÖÔNG TÖÏ THOÂNG QUA CARD GIAO TIEÁP CUÛA MAÙY VI TÍNH Program Slot Card Jack CPU Graph ISA/PCI VGA VGA Monitor Tín hieäu töôøng minh Tín hieäu nhò phaân Tín hieäu soá Tín hieäu hình Tính ña daïng cuûa hình thöùc truyeàn döõ lieäu ñoøi hoûi caàn phaûi coù moät soá coång truyeàn rieâng, mang tính ñaëc thuø; coång noái tieáp, coång song song ñöôïc öùng duïng ñeå ñieàu khieån (giao tieáp) vôùi caùc thieát bò chuoät (mouse), baøn phím (key board), maùy in (printer) hoaëc giao tieáp I/O. Maùy vi tính thöïc hieän coâng vieäc giao tieáp naøy ra sao vaø döôùi hình thöùc naøo? Ñoù chính laø caâu hoûi ñöôïc ñaët ra. II. TÌM HIEÅU CHUNG VEÀ COÅNG MAÙY IN: Thoâng tin truyeàn trong maùy vi tính döôùi daïng nhò phaân, ñöôïc theå hieän qua hai chæ soá 0 vaø1. Taát caû moïi ngoân ngöõ, laäp trình vaø ñieàu khieån, ñeàu ñöôïc chuyeån veà ngoân ngöõ maùy döôùi daïng soá nhò phaân. Ngöôøi ta goïi vieäc truyeàn döõ lieäu naøy laø truyeàn döõ lieäu döôùi daïng soá (digital), vieäc truyeàn naøy khaùc haún vôùi vieäc truyeàn döõ lieäu döôùi daïng töông töï (analog) nhö tín hieäu aâm thanh, hình aûnh. Truyeàn döõ lieäu kieåu digital, coù boán (04) daïng truyeàn:
  4.  Truyeàn song song ñoàng boä.  Truyeàn song song baát ñoàng boä.  Truyeàn noái tieáp ñoàng boä.  Truyeàn noái tieáp baát ñoàng boä. Thöïc hieän giao tieáp qua coång maùy in laø hình thöùc truyeàn döõ lieäu döôùi daïng song song baát ñoàng boä. Vieäc truyeàn soá lieäu theo daïng song song baát ñoàng boä naøy cho pheùp truyeàn 08 bit cuøng moät laàn truyeàn, toác ñoä truyeàn tuøy thuoäc vaøo haøm truyeàn. Khuyeát ñieåm chính cuûa hình thöùc truyeàn naøy laø khoaûng caùch truyeàn ngaén, muoán truyeàn xa phaûi coù boä phaän ñeäm döõ lieäu. Vì laø hình thöùc truyeàn baát ñoàng boä neân khoâng ñoøi hoûi phaûi ñoàng boä töø nôi phaùt ñeán nôi thu, töùc laø xung clock (ck) nôi phaùt vaø nôi thu khoâng nhaát thieát phaûi ñoàng boä vôùi nhau. Öu ñieåm cuûa hình thöùc truyeàn baát ñoàng boä laø vaäy, tuy nhieân beân caïnh aáy vaãn toàn taïi nhöõng khoù khaên khaùc, ñoù laø tín hieäu baét tay giöõa nôi truyeàn vaø nôi thu. Coång maùy in giaûi quyeát vaán ñeà nhôø caùc tín hieäu: /STROBE, /ACK, /BUSY.
Đồng bộ tài khoản