Thiết kế trình bày báo - 10 thủ thuật thiết kế báo in

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
291
lượt xem
104
download

Thiết kế trình bày báo - 10 thủ thuật thiết kế báo in

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có lẽ không nhiều nghề có cái điểm đặc trưng khá kỳ lạ như nghề thiết kế báo: đó là làm ra một sản phẩm đẹp để độc giả chú ý đến... một sản phẩm khác. Nhiều họa sĩ thiết kế mải thi triển trình độ, to son điểm phấn với những khung màu, font chữ mà quên mất mục tiêu là thu hút độc giả vào phần nội dung bài. Trong khi đó, những người khác lại coi thường cái việc quan trọng này, cứ bạ đâu đắp đấy, nghĩ chuyện đổ bài, chọn chữ, ghép ảnh, dàn trang...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết kế trình bày báo - 10 thủ thuật thiết kế báo in

  1. Thi t k trình bày báo - 10 th thu t thi t k báo in Có l không nhi u ngh có cái i m c trưng khá kỳ l như ngh thi t k báo: ó là làm ra m t s n ph m p c gi chú ý n... m t s n ph m khác. Nhi u h a sĩ thi t k m i thi tri n trình , to son i m ph n v i nh ng khung màu, font ch mà quên m t m c tiêu là thu hút c gi vào ph n n i dung bài. Trong khi ó, nh ng ngư i khác l i coi thư ng cái vi c quan tr ng này, c b âu p y, nghĩ chuy n bài, ch n ch , ghép nh, dàn trang c như cu c vư n, thành hàng thành lu ng là ư c. M ng IJNet c a Trung tâm các Nhà báo Qu c t gi i thi u m t s th thu t thi t k báo in như sau: 1. T o l p h th ng c p b c. c gi ch c n nhìn lư t qua cũng ph i th y ngay nh ng tin bài quan tr ng nh t trên trang báo. M i trang u ph i có tr ng tâm. 2. T o trung tâm th giác. Theo k t qu i u tra, hơn 80% c gi b t u c m t trang báo t hình ch o. M i trang báo nên có m t hình nh thu hút s chú ý - có th là nh/hình minh h a c a bài vi t chính trên trang ó. Tác ng trung tâm th giác là m t trong nh ng y u t quy t nh giá tr tin t c c a trang. 3. T ch c t t. Do c gi không có nhi u th i gian, thông tin trên trang báo ph i ư c t ch c t t tránh gây khó hi u. Ph i m b o r ng thi t k giúp làm n i b t nh ng câu h i mà c gi s nêu lên v nh ng thông tin ư c ăng t i.
  2. 4. S tương ph n. Nh ng trang thi t k thành công s có các y u t theo chi u d c và theo chi u ngang. Ph i có nh ng y u t ch o và y u t ph , nh ng tiêu chính và nh ng tít th y u. 5. Màu s c. Dùng màu s c thông báo ch không ph i trang trí. Bi t s d ng màu s c hay không th hi n vi c dùng nh và h a. Màu s c cũng giúp d nd t c gi i theo m t trình t nh t nh. Các h a sĩ thi t k c n n m v ng logic v cách s d ng màu. 6. Ki u ch . Càng nhi u ki u ch thì c gi càng th y l n x n. Các biên t p viên nên dành nhi u th i gian ch n tiêu th t ý nghĩa cho bài vi t, hơn là loay hoay v i vi c nên dùng ki u ch nào. 7. Gây b t ng . M i ngày ph i mang n cho c gi m t i u b t ng -- m t tiêu , m t b c nh, m t câu chuy n ho c hình h a -- nó ph i c bi t t i m c c gi s chuy n tay nhau c báo. Thi t k có th giúp t o ra s b t ng ó. Bí quy t ây là: hãy t o nên i u gì ó c bi t cho trang báo. 8. ng c ng nh c theo nguyên t c. Nguyên t c ư c t ra là ... b phá v , nhưng ch khi có lý do chính áng. Không th liên t c phá v nguyên t c ch o vì như th là làm m t c i m c chu n và không t o ra ư c b t ng v th giác cho c gi n a. Tuy nhiên các h a sĩ thi t k nên m nh sáng t o t nh ng nguyên t c cơ b n. C ng nh c quá s gây ra s bu n t . 9. Kiên nh. M c nào ng âu thì ngày nào cũng ph i ó nh ng c gi b n r n không m t công tìm ki m thông tin. 10. N i dung m i là quan tr ng. Nh ng thi t k ơn gi n nhưng năng ng m i là thi t k hi u qu . Dù th nào thì n i dung m i là ph n quan tr ng nh t trong trang báo, ph i luôn nh r ng vi c thi t k trang ph i là c gi chú ý vào n i dung./.
  3. Tr L i V i Trích D n M t s quy t c khi dàn trang Có m t s t nh t báo hi n nay ư c trình bày theo ki u... vô t i v , ch ng theo m t nguyên t c gì. Ngay c nh ng c gi ít quan tâm nh t n chuy n hình th c cũng ph i nghĩ r ng dư ng như các bài ư c "t ng" lên m t báo ch không h có bàn tay h a sĩ. T t nhiên là v i báo ngày thì ã có master layout - thi t k trang cơ b n, h a sĩ th m chí không ư c s a i nhi u. Nhưng i u ó không có nghĩa là không c n vai trò c a h . S p x p bài th nào, t hình nh ra sao, c ch cho tiêu th nào là úng, t t c u có logic c a nó. Và trên h t, ó là nh m ph c v t t nh t cho c gi . Herman Obermayer, ngư i t ng theo d chương trình Knight International Press ã t ng h p m t s quy t c căn b n như sau: LƯU Ý CHUNG: - Trong layout theo chi u ng (vertical), nên s p x p các y u t theo th t sau: nh, chú thích, tiêu , n i dung. - T t c các bài nên theo hình ch nh t. Các trang báo s bao g m nh ng hình ch nh t ghép l i mà thành. - Không t hình v cu i c t ch . - M i trang nên có m t hình minh h a n i b t. CH : - cao m i c t ch t 5cm n 25cm.
  4. - C t ch không r ng quá 20 pica và không h p hơn 10 pica. - S d ng các ki u nghiêng, m ho c hi u ng c bi t trong ph n n i dung m c t i thi u. - Ch nh hơn 8 point r t khó c. TIÊU : - Bài nào cũng ph i có tiêu . - Tiêu nên ng n g n. - C ch c a tiêu nên nh d n v i nh ng bài ph n dư i c a trang. Bài nh hơn thì c ch c a tiêu cũng nên nh hơn. - Không bao gi xen m t hình v minh h a gi a tiêu và b t uc am t bài vi t. - Không ng t dòng các tiêu . N u bu c ph i làm như v y vài l n trong m t trang thì nên thay i kích c và s dòng c a các tiêu . - Vi t tiêu : Tránh l i vi t c ng nh c, dùng bi t ng , thi u ng t . NH: - Ch p nh ngư i th t ang ho t ng. - Nh ng nh có hư ng nhìn nên quay v phía ph n ch i cùng. - Khi không ch c ch n thì nên dùng m t nh to thay vì hai nh nh . - Khi s d ng hai nh tr lên thì nên l y m t nh làm chính - t c là to hơn nh ng nh khác.
  5. - Kích c c a các nh (và c các bài vi t) trên cũng m t trang nên khác nhau. - Tránh gây hi u nh m b ng cách m i nh ch có m t chú thích và ph n chú thích ph i sát v i nh mà nó mô t . - Khi ch y chú thích bên c nh c a nh thì nên có chi u r ng ít nh t là 6 pica. - Khi ch y chú thích bên dư i c a nh thì t th ng v i hai c nh c a b c nh. Không ph n chú thích r ng hơn nh. - Tránh tình tr ng m t ch l loi khi ph n chú thích dài quá 1 dòng. - Không t nh ngay trên m t hình qu ng cáo. - Ph n n i dung ch y bên dư i m t b c nh nên có sâu ít nh t 2,5cm. NH Y TRANG: - M t bài vi t nên có cao ít nh t 10cm trên trang báo trư c khi "nh y" sang trang khác. - Ph n ti p theo trang khác ít nh t nên dài ít nh t 15cm (bõ công c gi l t trang). - M i bài vi t ch "nh y trang" m t l n mà thôi. - N u có th , ph n ti p theo c a bài vi t trang khác nên cùng v trí. Ngu n:sưu t m
Đồng bộ tài khoản