thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 5

Chia sẻ: Nguyen Van Dau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
63
lượt xem
14
download

thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc điều chỉnh tốc độ theo kiểu này chỉ cho phép giảm điện áp (nhỏ hơn điện áp định mức) và chỉ cho tốc độ nhỏ hơn tốc độ định mức. Uđm U1 U2 n 0 n 1 n2 Phương pháp điều chỉnh này có phạm vi điều chỉnh D = 101/. Ưu điểm của phương pháp này là giữ nguyên đặc tính của đường đặc tính cơ. 2. Điều chỉnh tốc độ bằng cách đưa thêm điện trở phụ vào phần ứng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: thiết kế và thi công bộ thí nghiệm điện tử công suất, chương 5

  1. CAÙC PHÖÔNG PHAÙP ÑIEÀU Chương 5: CHÆNH TOÁC ÑOÄ ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN MOÄT CHIEÀU. 1. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp ñaët vaøo phaàn öùng ñoäng cô. U n n0 TN M 1 Boä ñieàu chænh n1 ñieän aùp Uñm n2 U1 CKT RKT U2 0 MC M Hình II.3 Sô ñoà ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch thay ñoåi ñieän aùp ñaët treân phaàn öùng. TRANG : 15
  2. Vieäc ñieàu chænh toác ñoä theo kieåu naøy chæ cho pheùp giaûm ñieän aùp (nhoû hôn ñieän aùp ñònh möùc) vaø chæ cho toác ñoä nhoû hôn toác ñoä ñònh möùc. Uñm > U1 > U2 n 0 > n 1 > n2 Phöông phaùp ñieàu chænh naøy coù phaïm vi ñieàu chænh D = 10/1. Öu ñieåm cuûa phöông phaùp naøy laø giöõ nguyeân ñaëc tính cuûa ñöôøng ñaëc tính cô. 2. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch ñöa theâm ñieän trôû phuï vaøo phaàn öùng. n n2 n0 Rö n3 R1 R2 0 Mc M Hình II.4 Sô ñoà ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp theâm ñieän trôû phuï. Theo sô ñoà treân, ta coù : R ö < R1 < R2 . n 0 > n 1 > n2 > n3 TRANG : 16
  3. Khi ñieän trôû phuï R caøng lôùn thì ñoä cöùng cuûa ñöôøng ñaëc tính cô caøng giaûm vaø ngöôïc laïi. Phöông phaùp naøy chæ cho toác ñoä nhoû hôn toác ñoä cô baûn vì chæ theâm ñieän trôû vaøo chöù khoâng giaûm nhoû hôn Rö ñöôïc. Ñoàng thôøi, phöông phaùp naøy cho toác ñoä ñieàu chænh nhaûy caáp, möùc ñoä nhaûy caáp phuï thuoäc vaøo soá caáp khôûi ñoäng. 3. Ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp thay ñoåi töø thoâng . n U _ + n1 n0 M 1 CKT RKT 0 MN MC M Hình II.5 Sô ñoà ñieàu chænh toác ñoä ñoäng cô baèng phöông phaùp giaûm töø thoâng. TRANG : 17
  4. Vôùi phöông phaùp naøy, ta chæ coù theå giaûm töø thoâng do trong thieát keá Ikt gaàn ñònh möùc,  gaàn ôû baûo hoaø. Neáu taêng Ikt ,  cuõng khoâng taêng bao nhieâu. Nhöng khi giaûm Ikt ,  giaûm raát nhieàu. Khi giaûm töø thoâng thaáp hôn giaù trò ñònh möùc, toác ñoä ñoäng cô taêng lôùn hôn toác ñoä cô baûn. ñm > 1 > 2 ncb < n1 < n2 Khi giaûm töø thoâng, toác ñoä taêng leân raát cao vaø toác ñoä naøy coù theå laøm hoûng ñoäng cô, neân thoâng thöôøng ngöôøi ta chæ cho pheùp ncb = 3nñm . 4. Ñieàu chænh toác ñoä baèng caùch reõ maïch phaàn öùng. n ncb n1 TN Reõ maïch phaàn öùng Rf = Rnt 0 Mc M Hình II.6 Sô ñoà ñieàu chænh toác ñoä baèng phöông phaùp reõ maïch phaàn öùng. TRANG : 18
  5. Phöông trình ñaëc tính cô cuûa phöông phaùp naøy : Udm Ru  kRnt nk  M Ke KeKm 2 Rss Vôùi : k Rss  Rnt Vôùi phöông phaùp naøy, ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc toác ñoä nhoû hôn toác ñoä cô baûn, toån thaát naêng löôïng thaáp vaø ñieàu chænh toác ñoä nhaûy caáp. TRANG : 19
Đồng bộ tài khoản