intTypePromotion=3

Thiết lập hệ thống tưới để trồng cỏ chất lượng cao - chương 2

Chia sẻ: Vu Dinh Hiep | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
142
lượt xem
37
download

Thiết lập hệ thống tưới để trồng cỏ chất lượng cao - chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2: Trồng cỏ Úc trong hệ thống tưới Dự án bò sữa Việt Bỉ đã chuyển giao kỹ thuật trồng cỏ hỗn hợp Úc kết hợp hệ thống tưới cho các hộ ch8an nuôi bò sữa, Đây là giống cỏ có chất lượng cao bao gồm 5 giống cỏ nhiệt đới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập hệ thống tưới để trồng cỏ chất lượng cao - chương 2

  1. CHÖÔNG 2 TROÀNG COû UÙC TRONG HEÄ THOÁNG TÖÔÙI Döï aùn Boø söõa Vieät Bæ ñaõ chuyeån giao kyõ thuaät troàng coû hoãn hôïp UÙc keát hôïp heä thoáng töôùi cho caùc hoä chaên nuoâi boø söõa. Ñaây laø gioáng coû coù chaát löôïng cao bao goàm 5 gioáng coû nhieät ñôùi: Brachiaria decumbens (coû Signal), Brachiaria brizantha, Digitaria milanjiana, Setaria sphacelate and Chloris gayana) vaø 4 gioáng coû hoï ñaäu: Clitoria ternatea, Macroptilium atropurpureum, Stylosanthes guianensis and Stylosanthes seabranna. Ñaëc ñieåm cuûa gioáng coû naøy laø sinh tröôûng phaùt trieån toát, chaát löôïng cao, coù theå thích öùng vôùi moïi loaïi ñaát vaø ñieàu kieän thôøi tieát ñaëc bieät laø muøa ñoâng vaø giaûi quyeát moät phaàn thieáu thöùc aên cho ñaøn boø söõa taïi Mieàn Baéc Vieät Nam. Döôùi ñaây laø quy trình troàng, chaêm soùc vaø thu hoaïch gioáng coû naøy 40 41
  2. 1. Gieo haït 1.2. Thôøi gian gieo haït Muøa xuaân laø thích hôïp nhaát (ñoä aåm thôøi gian naøy cao) 1.1. Thôøi gian gieo haït Toát nhaát laø gieo haït khi trôøi khoâ raùo, coù naéng nheï hoaëc laø sau khi ñaõ traûi qua ñôït möa Toát nhaát keùo daøi. Gieo haït vaøo thôøi gian ñoù chuùng ta coù theå ñieàu chænh ñöôïc ñoä aåm cuûa ñaát Coù theå chaáp nhaän ñöôïc baèng caùch vaän haønh heä thoáng töôùi vaø tyû leä naûy maàm cuûa haït gioáng seõ cao hôn Khoâng thích hôïp Neáu ñaát öôùt, gieo haït ngay sau khi caøy böøa neânø coû daïi seõ naûy maàm vaø phaùt trieån nhanh seõ laán aùt coû hoãn hôïp UÙc Thaùng Dieãn giaûi Tuøy thuoäc vaøo ñieàu kieän thôøi tieát, neân gieo haït sau khi laäp xuaân 1.3. Nhieät ñoä Thaùng 2 - Nhieät ñoä > 20O C Coû Hoãn hôïp UÙc laø gioáng coû nhieät ñôùi neân nhieät ñoä thích hôïp ñeå naûy maàm laø >15OC. - Ít maây RAÁT TOÁT 1.4. Gieo haït - Muøa xuaân laø teát troàng caây Thaùng 3 - thaùng 4 - Ñoä aåm cao, aùnh saùng vaø nhieät ñoä phuø hôïp vôùi söï phaùt Xaùc ñònh löôïng haït caàn gieo (khoaûng 1kg/1.000 m²) trieån cuûa caây con Troän laãn haït coû vôùi phaân boùn NPK, phaân chuoàng hoai muïc, caùt hoaëc ñaát boät (ñaõ COÙ THEå CHAÁP NHAÄN ÑÖÔÏC, TUY NHIEÂN saøng) - Neáu gaëp thôøi tieát möa to, haït bò röûa troâi, tyû leä naûy Ñoái vôùi ruoäng coù kieán neân troän thuoác choáng kieán (Vifuran 0,3 kg/1.000 m²) vôùi haït gioáng. maàm thaáp Neáu khoâng troän thuoác kieán seõ aên haït (coù theå aên ñeán 90 - 95% haït) vaø tyû leä naûy maàm raát Thaùng 5 - thaùng 9 - Cöôøng ñoä aùnh saùng quaù maïnh coù theå aûnh höôûng thaáp. Ngoaøi ra chim, gaø vaø moät soá ñoäng vaät khaùc cuõng aên haït gioáng coû naøy ñeán caây con Neân theo doõi döï baùo thôøi tieát ñeå quyeát ñònh troàng hay khoâng Thaùng 12 - thaùng 1 KHOÂNG NEÂN TROÀNG vì nhieät ñoä quaù laïnh 42 43
  3. 1.5. Caùch troän haït gioáng: Traùnh gaø aên haït gioáng vaø caây con: Söû duïng löôùi baûo veä Phaân NPK: 40 kg/1.000 m² Caùt hoaëc ñaát boät: 20 kg/1.000 m² Haït coû UÙc: 1 kg/1.000 m² Saøng ñaát boät, caân phaân boùn vaø haït gioáng Troän haït vôùi phaân boùn, caùt vaø ñaát boät 44 45
  4. 2. Töôùi coû 1.6. Phaân boùn Toát nhaát laø duøng NITROPHOSKA - bLAU. Neáu khoâng LÒCH TÖÔÙI COû HOÃN HÔÏP UÙC* coù theå duøng N:P:K 18:18:6, 16:16:8 (söû duïng troàng ngoâ) hoaëc caùc loaïi phaân coù tyû leä gioáng NPK nhö treân vôùi soá löôïng 40 kg/1.000 m². Thôøi gian töôùi (phuùt) Thôøi gian troàng Töôùi nöôùc Ñoä saâu thaám (cm) Gieo haït Ngay sau khi gieo 60 1.7. Gieo haït Saùng sôùm: 20 Chia haït gioáng vaø dieän tích ñaát ñeå gieo, ví duï 2 - 10 ngaøy 2 laàn/ngaøy 3-4 Chieàu toái: 20 chia laøm 2 - 3 phaàn hoaëc coù theå theo haøng Gieo haït baèng tay 11 - 20 ngaøy 1 laàn/ngaøy 20 20 (khoaûng caùch giöõa 2 ñöôøng oáng phuï), theo khoaûnh... > 20 ngaøy 4 - 5 ngaøy/laàn 45 - 60 40 Gieo baèng tay Ngay sau khi thu Khi thu hoaïch 20 - 60 40 hoaïch Laáp haït: söû duïng caønh caây (coù laù) keùo leâ treân maët luoáng ñeå laáp haït, ñoä saâu laáp haït Sau khi thu hoaïch 4 - 5 ngaøy/laàn 45 - 60 40 khoaûng 0,5 - 1 cm Löu yù Höôùng daãn treân coù theå thay ñoåi phuï thuoäc vaøo ñaát, thôøi tieát, tình traïng coû, quaûn lyù vaø 1.8. Töôùi nöôùc Duøng caønh caây laáp haït kinh nghieäm cuûa hoä chaên nuoâi sau khi vaän haønh heä thoáng Sau khi gieo vaø laáp haït, phaûi vaän haønh heä thoáng 2 - 3 giôø sau khi töôùi, ñaøo hoá xaùc ñònh ñoä aåm ñeå quyeát ñònh thôøi gian töôùi vaø khoaûng töôùi ngay. Thôøi gian töôùi khoaûng 50 - 60 phuùt ñoái caùch giöõa caùc laàn töôùi cho hôïp lyù (xem trang 62) vôùi moãi laàn môû van. Khi töôùi, haït chui vaøo caùc khe ñaát vaø phaân thaám vaøo ñaát. Töôùi nöôùc ngay sau khi gieo haït 46 47
  5. 3. Phaân boùn Töôùi ngay sau khi gieo haït, khi töôùi phaân boùn seõ ñöôïc hoøa tan vaø thaám vaøo ñaát, haït gioáng seõ ñöôïc ñaát vuøi kín. Haït seõ tröông leân vaø naûy maàm raát nhanh QUY TRÌNH bOÙN PHAÂN CHO COû HOÃN HÔÏP UÙC* Ngaøy 2 - 10: 2 x 20 phuùt/ngaøy (vaøo saùng sôùm vaø chieàu toái) Ñeå cho haït coû naûy maàm nhanh vaø ñeàu, beà maët ñaát phaûi luoân ñöôïc giöõ aåm Thôøi ñieåm Loaïi phaân Soá löôïng (kg/1.000 m²) 24/24 giôø vôùi ñoä saâu 3 - 4 cm. Coû seõ moïc nhanh thaønh thaûm Gieo haït Nitrophoska - Blau or N:P:K 40 Ngaøy 11 - 20: 1 x 20 phuùt/ngaøy Ñaïm Ureâ hoaëc Calcium 25 ngaøy sau gieo haït 6 10 ngaøy sau khi gieo haït, soá laàn töôùi giaûm coøn 1 laàn/ngaøy vaø moãi laàn 20 phuùt hoaëc nitrate hoaëc Potassium nitrate cho ñeán khi nöôùc thaám saâu khoaûng 20 cm. Neân töôùi vaøo caùc buoåi saùng sôùm 6 ngaøy sau khi thu hoaïch Nitrophoska - Blau or N:P:K 8 - 10 Sau 20 ngaøy: 45 - 60 phuùt/ngaøy, khoaûng caùch giöõa caùc laàn töôùi 4 - 5 ngaøy Ñaïm Ureâ hoaëc Calcium 25 ngaøy sau khi thu hoaïch 6 Töôùi cho ñeán khi nöôùc thaám saâu 40 cm. Thôøi gian töôùi phuï thuoäc vaøo keát caáu nitrate hoaëc Potassium nitrate ñaát, thôøi tieát vaø coâng suaát cuûa maùy bôm Nöôùc thaûi bioga/nöôùc röûa Sau löùa caét 1 tyû leä nöôùc: nöôùc thaûi = 1 - 1 chuoàng Sau 4 - 5 löùa, 2 tuaàn sau khi Phaân chuoàng 3 - 4 taán thu hoaïch Löu yù Löu yù Moät soá tröôøng hôïp (ñaát thòt naëng, thoaùt nöôùc keùm), neân ñaøo raõnh thoaùt nöôùc traùnh Löôïng phaân boùn coù theå ñieàu chænh cho phuø hôïp chaát löôïng ñaát, khí haäu, möùc ñoä sinh ngaäp uùng khi möa to tröôûng vaø phaùt trieån, coâng taùc quaûn lyù vaø kinh nghieäm cuûa ngöôøi noâng daân Khi coù möa, löôïng nöôùc khoâng ñuû thaám saâu 40 cm vaãn phaûi vaän haønh heä thoáng töôùi Neáu ñaát chua, neân boùn theâm voâi cho ñeán khi ñoä thaám cuûa nöôùc ñaït 40 cm. Coû hoãn hôïp UÙc coù theå chòu ñöôïc ngaäp uùng cuïc boä neáu ñoä cao caét ñuùng theo yeâu caàu Phaûi töôùi coû sau khi thu hoaïch vaø boùn phaân traùnh tröôøng hôïp bò “chaùy xeùm” Heä thoáng töôùi laø “coâng cuï boùn phaân raát hieäu quaû”. Nöôùc hoøa tan phaân vaø ñöôïc töôùi ñeàu treân ñaát, caây troàng deã daøng söû duïng Röûa boä loïc thöôøng xuyeân. Moãi laàn töôùi neân thaùo ra röûa laïi (xem trang 73) 48 49
  6. Töôùi nöôùc sau khi boùn phaân, khi töôùi phaân boùn seõ ñöôïc hoøa tan vaøo ñaát vaø reã caây deã daøng haáp thuï, ngoaøi ra laù caây khoâng bò “chaùy xeùm” do phaân 4. Laøm coû daïi Hoøa phaân boùn vaø söû duïng heä thoáng töôùi ñeå boùn phaân laø toát nhaát, phaân boùn seõ ñöôïc phaân boá ñoàng ñeàu Sau khi gieo haït, haït coû UÙc vaø coû daïi cuøng naûy maàm vaø phaùt trieån, thaäm trí coû daïi coøn phaùt trieån nhanh hôn coû UÙc, ñieàu ñoù khoâng thaønh vaán ñeà. Do ñoù KHOÂNG NEÂN laøm coû Sau khi thu hoaïch löùa ñaàu coù theå söû duïng nöôùc thaûi bioga/ nöôùc röûa chuoàng töôùi coû. daïi töø khi gieo haït ñeán sau löùa caét thöù 2 Ñaây laø nguoàn phaân boùn reû tieàn - Giaûm ñaùng keå löôïng phaân hoùa hoïc söû duïng Sau 2 - 3 löùa caét, coû daïi seõ bò cheát hoaëc luïi ñi, coû UÙc seõ phaùt trieån nhanh hôn laán aùt coû daïi vaø thaûm coû seõ laø thaûm coû UÙc - Taêng löôïng muøn höõu cô vaø caûi taïo ñaát Maät ñoä coû UÙc: 7 - 10 caây con/m² laø ñuû ñeå coù thaûm coû toát. AÙp duïng: Khi coû phaùt trieån, coù theå taùch caùc raûnh coû ñeå troàng daëm ôû nhöõng choã bò maát khoùm - Hoøa nöôùc thaûi vôùi nöôùc töôùi theo tyû leä 50 - 50 vaøo trong beå chöùa ñeå töôùi coû - Töôùi vaøo buoåi chieàu toái ñeå traùnh löôïng ñaïm bay vaø traùnh bò “xeùm laù” Löu yù - Khoâng ñöôïc töôùi nöôùc thaûi 10 ngaøy tröôùc khi thu hoaïch, neáu töôùi coû coù muøi vaø boø seõ khoâng aên coû Moät soá ruoäng coù moät soá caây coû daïi coù laù raát to, moïc raát khoûe. Neáu xaùc ñònh roõ laø coû daïi thì chuùng ta neân nhoå. Tuy nhieân caån thaän nhoå caû coû UÙc. Nöôùc thaûi bioga laø Daëm coû UÙc nguoàn phaân boùn vaø neáu caây moïc caûi taïo ñaát raát toát khoâng ñeàu 50 51
  7. Xem söï khaùc bieät giöõa 2 maûnh ruoäng Töø ruoäng coû daïi cho ñeán ñoàng coû cho naêng suaát cao Tröôùc löùa caét 1: 90 % laø coû daïi vaø 7 - 10 caây coû UÙc/ m² Sau löùa caét 1: 60 % laø coû daïi vaø coû UÙc ñaõ daàn moïc thaønh buïi 6 thaùng sau: 0 % laø coû daïi vaø thaûm coû haàu heát laø coû UÙc Hoä noâng daân laøm saïch coû daïi vaø goác coû Hoä noâng daân naøy kieân nhaãn vaø saùng suoát coøn soùt laïi, hoï nhoå luoân caû coû UÙc. neân maëc keä coû daïi moïc laãn vôùi coû UÙc. Thaûm coû moïc daøy vaø baûo veä ñaát khoâng bò xoùi moøn röûa troâi. 52 53
  8. 5. Söï phaùt trieån cuûa coû Hoãn hôïp UÙc 6. Thu hoaïch Quy trình thu hoaïch coû UÙc Maät ñoä 7 - 10 caây/m² coû UÙc laø ñaûm baûo cho coû phaùt trieån vaø taïo thaønh thaûm. KHOÂNG Khoaûng caùch Chieàu cao Chieàu cao ÑÖÔÏC laøm coû daïi. Sau 2 - 3 löùa caét, coû UÙc seõ phaùt trieån vöôït leân Löùa Ñieàu kieän 2 löùa caét thaûm khi thu caét (cm) Moät soá haït coû UÙc coù thôøi gian nguû nghæ daøi, noù naèm trong ñaát ñôïi ñeán khi ñieàu kieän caét (ngaøy)* hoaïch (cm) thích hôïp seõ naûy maàm Thôøi tieát naéng aám, thuaän lôïi/ñaát toát ± 30 Caét 1 nöûa Trong moät soá tröôøng hôïp, khoâng phaûi taát caû caùc haït gioáng ñeàu cuøng phaùt trieån, 2 hoaëc 1 > 50 Thôøi tieát laïnh/ñaát ngheøo dinh döôõng ± 50 > 25 cm 3 gioáng seõ phaùt trieån vöôït troäi so vôùi caùc gioáng khaùc tuøy thuoäc vaøo thôøi tieát, khí haäu vaø ñieàu kieän ñaát ñai Thôøi tieát aám aùp 20 - 30 > 20 cm 2 trôû ñi 75 - 100 Thôøi tieát laïnh 40 - 60 *Tuøy thuoäc vaøo muøa vuï, ñieàu kieän thôøi tieát vaø ñaát ñai Taïi thôøi ñieåm naøy, chaát löôïng coû raát cao (haøm löôïng Protein thoâ, Vitamin,…), ngon mieäng vaø tyû leä tieâu hoùa cao Löùa caét 1, coû caàn ñöôïc caét ñeå “taïo thaûm”, kích thích naûy maàm, ñeû nhaùnh. Chieàu cao caét 25 cm so vôùi maët ñaát Löùa 2 vaø caùc löùa caét tieáp theo, coù theå caét luaân phieân theo soá löôïng coû maø ñaøn gia suùc caàn. Chieàu cao caét 20 cm vaø luùc naøy chieàu cao thaûm khoaûng 75 -100 cm Naûy maàm 10 ngaøy tuoåi 15 ngaøy tuoåi 20cm 30 ngaøy tuoåi Löùa caét ñaàu tieân 6 thaùng tuoåi Chieàu cao thu caét 20 cm so vôùi maët ñaát 54 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản