Thiết lập web quản lí sinh viên

Chia sẻ: Vy Vy | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
412
lượt xem
99
download

Thiết lập web quản lí sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Sau đây là những hướng dẫn cho các bạn thiết lập một hệ thống quản lí sinh viên

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thiết lập web quản lí sinh viên

  1. using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using QuanLySinhVien; namespace MinhHoaDaHinh { class Program { static void Main(string[] args) { Nguoi[] ng = new Nguoi[5]; ng[0] = new Nguoi("Nguyen"); ng[1] = new SinhVien("Sinh vien", 1, 2.4, 10); ng[2] = new Nguoi("Van"); ng[3] = new NhanVien("Nguyen Van", 2.3); ng[4] = new NhanVien("dd", 4); foreach (Nguoi x in ng) x.HienThi(); } } } Minh hoa ke thua: using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace MinhHoaKeThua { class Nguoi { protected string hoTen; #region Hàm khởi dựng public Nguoi(string name) { hoTen = name; } public Nguoi() { hoTen = "!!!"; } #endregion virtual public void HienThi() { Console.WriteLine("Nguoi - ten = {0}", hoTen); } } class NhanVien : Nguoi { double heSoLuong;
  2. public NhanVien(string ht, double hsl) :base(ht) { this.heSoLuong = hsl; } /// /// Muốn thay đổi hành vi của lớp --> new /// override public void HienThi() { Console.WriteLine("Nhan vien - ten {0}, he so luong: {1}", this.hoTen, this.heSoLuong); } } class Program { static void Main(string[] args) { Nguoi nva = new Nguoi("Nguyen A"); nva.HienThi(); NhanVien x = new NhanVien("Tran Van", 1.23); x.HienThi(); #region Tính chất gắn kết sớm (early binding) #region Giải thích /// y nắm giữ 1 NhanVien nhưng không HienThi() theo cách của /// NhanVien /// /// Khi khai báo y là một Nguoi thì y.HienThi() được xác định /// là HienThi theo cách của Nguoi /// /// Đa hình = sử dụng phương thức DỰA THEO KIỂU GIÁ TRỊ /// MÀ ĐỐI TƯỢNG ĐANG NẮM GIỮ lúc thực thi chương trình #endregion //Khai báo y là 1 đối tượng Nguoi Nguoi y; //Khởi tạo giá trị cho y y = new NhanVien("Nguyen Van Y", 1.11); //Hiển thị thông tin của y y.HienThi(); y = nva; // Giá trị y đang tham chiếu bây giờ có kiểu là Nguoi y.HienThi(); #endregion }
  3. } } using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace MinhHoaREFOUT { class Program { static void Main(string[] args) { Diem p = new Diem(10.12, 12.0); int x = 1, y = 2; Console.WriteLine("Truoc khi goi ham thanh phan: "); Console.WriteLine("\tx = {0}", x); Console.WriteLine("\ty = {0}", y); p.LayToaDo(ref x, ref y); Console.WriteLine("Sau khi goi ham thanh phan: "); Console.WriteLine("\tx = {0}", x); Console.WriteLine("\ty = {0}", y); Diem O = new Diem(); O.HienThi("Toa do cua goc la: "); O.HienThi(); } } } using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace MinhHoaREFOUT { public class Diem { int x, y; /// /// Hàm khởi tạo 1 điểm với 2 đối số đầu vào /// /// /// public Diem(int x, int y) { this.x = x; this.y = y; } public Diem(double x, double y) { this.x = (int)x; this.y = (int)y;
  4. } /// /// Hàm khởi dựng không có đối số. Mặc định là (0, 0) /// public Diem() { this.x = this.y = 0; } public void HienThi() { Console.WriteLine("(x, y) = ({0}, {1})", this.x, this.y); } public void HienThi(string gioiThieu) { Console.Write(gioiThieu); Console.WriteLine(" (x, y) = ({0}, {1})", this.x, this.y); } public void LayToaDo(ref int hoanhDo, ref int tungDo) { //Trong này //- có thể sử dụng giá trị của hoanhDo //- không được sử dụng giá trị của tungDo //- PHẢI thay đổi giá trị của tungDo Console.WriteLine("Trong than ham: "); Console.WriteLine("\ttso 1 = {0}", hoanhDo); Console.WriteLine("\ttso 2 = {0}", tungDo); hoanhDo = this.x; tungDo = y; Console.WriteLine("\t-->tso 1 = {0}", hoanhDo); Console.WriteLine("\t-->tso 2 = {0}", tungDo); } } } using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; using System.Collections; namespace QuanLySinhVien { /// /// Nhập danh sách sinh viên /// In danh sách sinh viên ra màn hình /// class Program { static void Main(string[] args) { /*
  5. //Nhập số lượng sinh viên Console.Write("so luong sv: "); int n = int.Parse(Console.ReadLine()); //Nhập danh sách sv SinhVien[] sv = new SinhVien[n]; for (int i = 0; i < sv.Length; i++) { Console.WriteLine("Nhap thong tin cho sinh vien thu {0}", i + 1); Console.Write("\tHo ten: "); string stHoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("\tGioi tinh (1/0 tuong ung Nam/Nu): "); string stGioiTinh = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 1: "); string m1 = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 2: "); string m2 = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 3: "); string m3 = Console.ReadLine(); sv[i] = new SinhVien(stHoTen, stGioiTinh, m1, m2, m3); } //In danh sách sinh viên for (int i = 0; i < sv.Length; i++) sv[i].HienThiDangBang(); */ //Khai báo và khởi tạo arrayList ArrayList sv = new ArrayList(); //Nhập dữ liệu cho arrayList while (1 == 1) { Console.WriteLine("Nhap thong tin cho sinh vien"); Console.Write("\tHo ten: "); string stHoTen = Console.ReadLine(); Console.Write("\tGioi tinh (1/0 tuong ung Nam/Nu): "); string stGioiTinh = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 1: "); string m1 = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 2: "); string m2 = Console.ReadLine(); Console.Write("\tDiem mon 3: "); string m3 = Console.ReadLine(); Student x = new Student(stHoTen, stGioiTinh, m1, m2, m3); sv.Add(x); //sv.Add(new SinhVien(stHoTen, stGioiTinh, m1, m2, m3)); Console.Write("\nNhap tiep (C/K)"); if (Console.ReadLine().ToUpper() == "K") break; }
  6. //In dữ liệu for (int i = 0; i < sv.Count; i++) { //Xử lý phần tử sv[i]: object --> cần phải ép về kiểu SinhVien Student x = (Student)sv[i]; x.HienThiDangBang(); //((SinhVien)sv[i]).HienThiDangBang(); } //foreach (object x in sv) //{ // ((SinhVien)x).HienThiDangBang(); //} } } } using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace QuanLySinhVien { class Nguoi { string hoTen; public Nguoi(string name) { this.hoTen = name; } public virtual void HienThi() { Console.WriteLine("Ten toi la {0}", hoTen); } } class SinhVien : Nguoi { double m1, m2, m3; public SinhVien(string hoTen, double m1, double m2, double m3) :base(hoTen) { this.m1 = m1; this.m2 = m2; this.m3 = m3; } public override void HienThi() {
  7. base.HienThi(); //Sử dụng hàm HienThi() của lớp cha Console.WriteLine("Diem {0}, {1}, {2}\n", this.m1, this.m2, this.m3); } } class NhanVien : Nguoi { private double heSoLuong; /// /// Hiển thị thông tin của Nhân viên /// public override void HienThi() { base.HienThi(); Console.WriteLine("He so luong: {0}\n", this.heSoLuong); } public NhanVien(string hoTen, double heSoLuong) :base(hoTen) { this.heSoLuong = heSoLuong; } } } using System; using System.Collections.Generic; using System.Text; namespace QuanLySinhVien { /// /// Lớp mô tả thực thể Sinh viên /// class Student { #region Các biến thành phần private string hoTen; private bool gioiTinh; private double mon1; private double mon2; private double mon3; #endregion #region Các hàm khởi dựng /// /// Hàm khởi dựng không có tham số /// public Student() { this.hoTen = "Khong biet";
  8. this.gioiTinh = true; this.mon1 = this.mon2 = this.mon3 = 0; } /// /// Hàm khởi dựng SinhVien /// /// Họ tên /// Giới tính (1/True: Nam) /// Chuỗi điểm môn 1 /// Chuỗi điểm môn 2 /// Chuỗi điểm môn 3 public Student(string hoTen, string gioiTinh, string m1, string m2, string m3) { this.hoTen = hoTen; this.gioiTinh = (gioiTinh == "1" || gioiTinh.ToUpper() == "TRUE"); this.mon1 = double.Parse(m1); this.mon2 = double.Parse(m2); this.mon3 = double.Parse(m3); } /// /// Hàm khởi dựng cho SinhVien với các tham số trực tiếp /// /// /// /// /// /// public Student(string hoTen, bool gioiTinh, double m1, double m2, double m3) { this.hoTen = hoTen; this.gioiTinh = gioiTinh; this.mon1 = m1; this.mon2 = m2; this.mon3 = m3; } #endregion #region Hàm tính toán public double DiemTrungBinh() { return (mon1 + mon2 + mon3) / 3; } #endregion #region Các hàm hiển thị thông tin public void HienThi() { Console.WriteLine("{0} {1} Mon 1: {2}, Mon 2: {3}, Mon 3 {4}", this.gioiTinh ? "Anh" : "Chi", this.hoTen, this.mon1, this.mon2, this.mon3);
  9. } public void HienThiDangBang() { Console.WriteLine("{1, 35} {0,5} {2} {3} {4} {5}", this.gioiTinh ? "Nam" : "Nu", this.hoTen, this.mon1, this.mon2, this.mon3, this.DiemTrungBinh()); } #endregion } }

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản