Thông Báo Số: 156/TB-VPCP

Chia sẻ: Tuan Bui | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

Thông Báo Số: 156/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------Số: 156/TB-VPCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông Báo Số: 156/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHỦ NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 156/TB-VPCP Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2010 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ ƯU ĐÃI HỖ TRỢ CỦA CHÍNH PHỦ ĐỐI VỚI DỰ ÁN LIÊN HỢP LỌC HÓA DẦU NGHI SƠN Ngày 03 tháng 6 năm 2010 tại trụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp về ưu đãi hỗ trợ đối với Dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn, tham dự cuộc họp có đại diện các Bộ, ngành: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Công Thương, ý kiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải kết luận như sau: 1. Đồng ý nguyên tắc Bộ Công Thương thay mặt Chính phủ ký cam kết ưu đãi hỗ trợ của Chính phủ đối với dự án liên hợp lọc hóa dầu Nghi Sơn. Phạm vi của cam kết là các nội dung ưu đãi hỗ trợ tại công văn số 05/TTg-DK ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ, phụ lục ưu đãi đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư số 262022000036 của Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn cấp ngày 14 tháng 4 năm 2008 và hỗ trợ về đê chắn sóng tại công văn số 1137/TTg-KTN ngày 08 tháng 7 năm 2009. 2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thảo luận với Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn về nội dung của bản cam kết theo nguyên tắc các nội dung cam kết thuộc phạm vi nêu trên, không làm ảnh hưởng đến lợi ích Quốc gia, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam và cam kết quốc tế mà Việt Nam tham gia. Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.
  2. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - TTg, các PTTg; - Các Bộ: GTVT, XD, TC, CT, KH&ĐT, CA, TP; - Ngân hàng Nhà nước VN; Văn Trọng Lý - UBND tỉnh Thanh Hóa; - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Công ty TNHH lọc hóa dầu Nghi Sơn; - VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, Cổng TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản