Thông báo 162/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
47
lượt xem
4
download

Thông báo 162/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 162/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thủy điện Sơn La tại cuộc họp ban chỉ đạo ngày 10 tháng 5 năm 2009 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 162/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 162/TB-VPCP Hà N i, ngày 21 tháng 05 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN TH Y I N SƠN LA T I CU C H P BAN CH O NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2009 Trong th i gian t ngày 09 n ngày 11 tháng 5 năm 2009, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i, Trư ng Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La, ã i ki m tra tình hình thi công, công tác di dân, tái nh cư và ch trì cu c h p Ban Ch o Nhà nư c D án th y i n Sơn La (Ban Ch o Nhà nư c). Tham d cu c h p ngoài các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, còn có i di n B Tài nguyên và Môi trư ng, H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng, C c Giám nh Nhà nư c v ch t lư ng các công trình xây d ng và Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam. Sau khi nghe ng chí Thái Ph ng Nê, Phó Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, i di n lãnh o các B , ngành, a phương và ơn v liên quan báo cáo; ý ki n c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c; Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: I. ÁNH GIÁ CHUNG 1. Tình hình tri n khai th c hi n d án: Trong 4 tháng u năm 2009, các B , ngành, a phương và các ơn v tham gia D án ã có nhi u c g ng th c hi n nhi m v ư c giao và ã t ư c k t qu áng khích l : a) D án xây d ng công trình Kh i lư ng thi công xây l p cơ b n t k ho ch; ã hoàn thành bê tông m lăn (RCC) kh i R1 lòng kênh d n dòng, áp ng m c tiêu ch ng lũ năm 2009; công tác mua s m v t tư, thi t b công ngh áp ng ti n ; công tác nghi m thu, thanh toán và gi i ngân áp ng yêu c u; giá tr gi i ngân t 26,4% k ho ch năm 2009. b) D án di dân tái nh cư Các t nh ang t p trung xây d ng h t ng t i các khu ( i m) tái nh cư ô th (Mư ng Lay, Noong Bua, Phiêng Lanh, th xã Lai Châu) và các khu tái nh cư t p trung nông thôn còn l i th c hi n k ho ch di dân năm 2009; công tác thu h i và giao t s n xu t ã có chuy n bi n tích c c; n nay các h di dân tái nh cư ngo i xã, ngo i huy n cơ b n ã ư c giao t t m ph c v s n xu t cùng v i vi c hoàn thi n th t c giao t chính th c.
  2. Tính n nay, các t nh ã phê duy t quy ho ch chi ti t 88,6% khu, 91,5% i m dân cư. ã tri n khai thi công 82% s d án u tư, hoàn thành 30%. Th c hi n di dân tái nh cư t 69,4% s h ; s h ư c giao t s n xu t t 33,7%. c bi t, t nh Lai Châu ã có nhi u c g ng, hoàn thành phê duy t quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư trên a bàn t nh và cơ b n hoàn thành vi c chuy n các h dân n i m tái nh cư. c) D án các công trình giao thông tránh ng p Các ơn v giao thông ã b sung l c lư ng, Ny nhanh ti n thi công c u Pa Uôn, hoàn thành công tác khoan c c nh i các tr lòng sông c u Hang Tôm. d) H th ng i n u n i Nhà máy th y i n Sơn La Thi công các d án tuy n I áp ng ti n , công tác gi i phóng m t b ng cơ b n hoàn thành và ư c ADB ch p nh n cho gi i ngân v n cho D án. Bên c nh nh ng k t qu t ư c, v n còn nh ng t n t i c n kh c ph c trong th i gian t i: - Thi t k b n v thi công khu v c nhà máy b ch m m t s v trí; - Chưa hoàn thành phê duy t toàn b quy ho ch chi ti t; ch m hoàn thành quy ho ch t ng th hi u ch nh; chưa hoàn thành vi c b trí t s n xu t và phương án s n xu t lâu dài cho các h di vén tái nh cư nông nghi p, trong ó có các h tái nh cư theo hình th c di dân t p trung trên a bàn các huy n Quỳnh Nhai, Mư ng La (t nh Sơn La) và th xã Mư ng Lay (tinh i n Biên); - V n còn tình tr ng còn m t s h dân ã di chuy n t m d c su i Lay và m t s h dân chưa di chuy n, n m xen trong các khu v c ang thi công th xã Mư ng Lay, ti m Nn nhi u r i ro m t an toàn trong mùa mưa s p t i; - Kh i lư ng di dân và giá tr gi i ngân t th p so v i k ho ch, th c hi n di dân bình quân t 357 h /tháng so v i k ho ch 411 h /tháng; v n còn 551 h dân c a t nh Sơn La chưa ký cam k t di chuy n n khu tái nh cư; - Ti n xây d ng c u các công trình giao thông tránh ng p chưa t yêu c u; - Công tác gi i phóng m t b ng tuy n ư ng dây II b ch m so v i yêu c u. 2. V n qu n lý ch t lư ng công trình và x lý n t bê tông p dâng: - Công tác qu n lý ch t lư ng trên Công trình nhà máy th y i n Sơn La ã ư c giám sát ch t ch qua h th ng qu n lý ch t lư ng c a ch u tư, các nhà th u và ho t ng c a H i ng nghi m thu Nhà nư c các công trình xây d ng (H NTNN). - Khi xNy ra v t n t bê tông p dâng, ch u tư ã nghiêm túc ánh giá nguyên nhân, báo cáo lên H NTNN và th c hi n nhi u gi i pháp thi công h n ch v t n t.
  3. - H NTNN ã k p th i c chuyên gia n hi n trư ng và ch o ch u tư theo dõi, phân tích nguyên nhân và ánh giá nh hư ng c a các v t n t n an toàn p; H NTNN cũng ã ch nh các t ch c tư v n trong và ngoài nư c nghiên c u ánh giá, thNm nh các báo cáo c a ch u tư, tư v n thi t k và nhà th u v v n này. - Các báo cáo c a các t ch c thi t k , giám sát, thNm nh trong và ngoài nư c u có chung k t lu n: các v t n t không nh hư ng n an toàn c a p th y i n. Tuy nhiên, các ơn v c n ti p t c th c hi n quan tr c, phòng và kh c ph c hi n tư ng th m qua v t nút. Th y i n Sơn La là công trình quan tr ng qu c gia, òi h i ph i ư c b o m an toàn tuy t i; yêu c u H NTNN, ch u tư, nhà th u và các ơn v có liên quan ph i ch ng hơn n a trong vi c ki m tra, gi m sát công trư ng, b o m ch t lư ng công trình. Trư c khi tích nư c h ch a, c n ki m tra, ánh giá l i t ng th v ch t lư ng công trình nói chung và an toàn p nói riêng. II. CÁC M C TIÊU, NHI M V CHÍNH N CU I NĂM 2009 1. D án xây d ng công trình - Hoàn thành kh i lư ng c a k ho ch năm 2009: bê tông t 1,430 tri u m3 (RCC là 730 nghìn m3 và CVC là 700 nghìn m3); khoan phun ch ng th m n n p t 26,18 nghìn md; l p t các thi t b cơ khí thu công và các chi ti t t s n trong bê tông t 18,72 nghìn t n, thi t b cơ khí th y l c t 5,73 nghìn t n; m b o ch ng lũ năm 2009 an toàn. - Cung c p b n v thi công theo ti n ã tho thu n. - Cung c p thi t b công ngh theo yêu c u ti n ; t ch c t t công tác ti p nh n, v n chuy n, ng b , b o qu n, c p phát k p th i các thi t b . - T ch c t t công tác qu n lý ch t lư ng; m b o an toàn thi công và v sinh môi trư ng. 2. D án di dân tái nh cư - T p trung Ny nhanh ti n xây d ng các khu ( i m) tái nh cư và t ch c di dân cho kho ng 4.500 h còn l i c a k ho ch năm 2009. - Ny nhanh ti n xây d ng các khu tái nh cư t i th xã Mư ng Lay (t nh i n Biên); th tr n Phiêng Lanh (t nh Sơn La) và th xã Lai Châu (t nh Lai Châu). - Hoàn thành l p, thNm nh và phê duy t quy ho ch chi ti t toàn b các khu ( i m) trư c ngày 30 tháng 6 năm 2009. - Hoàn thành i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th ; t ch c thNm nh theo quy nh, trình Th tư ng Ch nh ph trư c ngày 31 tháng 7 năm 2009. - T p trung Ny nhanh vi c thu h i, giao t s n xu t, n nh s n xu t và i s ng cho các h ã tái nh cư.
  4. - Hoàn thành k p th i th t c gi i ngân t k ho ch ư c giao. - T nh Sơn La tăng cư ng tuyên truy n, v n ng 551 h dân còn l i trên a bàn các huy n Quỳnh Nhai và Mư ng La ký cam k t di chuy n n nơi tái nh cư m i. 3. D án các công trình giao thông tránh ng p T p trung l c lư ng thi công c u Pa Uôn m b o thông c u trong quý I năm 2010 và hoàn thành toàn b công trình trong tháng 4 năm 2010; vi c thi công các tr lòng sông T2, T3 c u Hang Tôm c n hoàn thành trư c lũ ti u mãn năm 2009, thông c u trong quý III năm 2010. 4. H th ng i n u n i Nhà máy th y i n Sơn La - Kh i công xây d ng ư ng dây 500kV Sơn La - Hi p Hoà trong tháng 6 năm 2009 và tr m bi n áp 500kV Hi p Hoà trong tháng 7 năm 2009. - Hoàn thành úc móng, d ng c t và th c hi n kéo dây 30% D án ư ng dây 500kV Sơn La - Hoà Bình - Nho Quan trong năm 2009. III. NHI M V C A CÁC B , NGÀNH, NA PHƯƠNG VÀ CÁC ƠN VN CÓ LIÊN QUAN th c hi n t t Ngh quy t s 775/2009/NQ-UBTVQH12 ngày 20 tháng 4 năm 2009 c a y ban Thư ng v Qu c h i v k t qu giám sát vi c th c hi n di dân, tái nh cư công trình th y i n Sơn La và các m c tiêu nêu trên, các cơ quan, ơn v c n t p trung th c hi n các nhi m v sau ây: 1. B Công Thương a) Ti p t c ph i h p v i các B , ngành, a phương có liên quan nghiên c u s a i b sung cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. b) Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam m b o c p v n, thi t b v t tư và b n v thi công cho D án xây d ng công trình theo các m c tiêu, nhi m v năm 2009. c) Gi i quy t k p th i các v n v thi t k , ơn giá nh m c xây d ng công trình theo ki n ngh c a ch u tư và t ng th u. S m phê duy t tiêu chuNn ánh giá ch t lư ng khoan phun ch ng th m i u ch nh; phê duy t t l ph n trăm khoán g n chi phí lán tr i theo t ng d toán. d) Ch o T p oàn i n l c Vi t Nam y quy n cho Ban qu n lý d án phê duy t d toán chi phí các kho n m c có giá tr nh theo Thông tư s 07/2009/TT-BXD c a B Xây d ng. ) ôn c ki m tra các ch u tư và các ơn v có liên quan c 3 d án thành ph n th c hi n các k t lu n c a Trư ng Ban Ch o Nhà nư c, áp ng ti n quy nh.
  5. 2. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Ch trì, ph i h p v i các B ngành có liên quan nghiên c u k n i dung Báo cáo k t qu giám sát vi c th c hi n di dân tái nh cư công trình th y i n Sơn La c a oàn giám sát c a y ban Thư ng v Qu c h i; có các gi i pháp, bi n pháp thi t th c và t p trung ngu n nhân l c, v t l c s m kh c ph c nh ng t n t i mà oàn giám sát ã nêu. b) Ch o và hư ng d n các t nh khNn trương xây d ng các phương án phát tri n s n xu t nông, lâm, ngư nghi p cho các xã có i m tái nh cư. Trong ó, c bi t chú ý n vi c m b o t s n xu t, t tr ng cây lương th c, cây công nghi p; t o gi ng cây, con có ch t lư ng t t hơn; chú tr ng phát tri n chăn nuôi và tr ng r ng kinh t ; xây d ng i ngũ cán b khuy n nông t t nh xu ng các thôn, b n giúp nông dân phát tri n s n xu t c) Ny nhanh vi c t m giao t s n xu t cho dân tái nh cư ph c v s n xu t, n nh i s ng ban u song song v i vi c hoàn ch nh th t c giao t chính th c. d) Có chính sách h tr phát tri n s n xu t, xóa ói, gi m nghèo, m b o an sinh xã h i cho các h tái nh cư và các h s t i b nh hư ng trong nhi u năm k t khi hoàn thành vi c di dân n nơi tái nh cư. ) Ti p t c ch o y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu th c hi n k ho ch di dân tái nh cư năm 2009 m b o ch t lư ng và ti n . e) T p trung nghiên c u xu t gi i pháp v t s n xu t và phương án s n xu t lâu dài cho các h tái nh cư nông nghi p trên a bàn các huy n Quỳnh Nhai, Mư ng La và Thu n Châu (t nh Sơn La) và th xã Mư ng Lay (t nh i n Biên), báo cáo Th tư ng Chính ph cu i năm 2009. g) Hoàn thành i u ch nh, b sung quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư theo quy nh hi n hành, trình Th tư ng Chính ph trư c ngày 31 tháng 7 năm 2009 h) Ch trì cùng y ban nhân dân t nh Lai Châu t ch c l hoàn thành công tác di dân, tái nh cư vào cu i tháng 5 năm 2009. i) Xây d ng các phương án phát tri n s n xu t trư c m t; ng th i xây d ng chính sách c thù, ti p t c h tr u tư phát tri n toàn di n, b n v ng cho các xã có i m tái nh cư và các h tái nh cư trong nhi u năm sau tái nh cư. 3. B Giao thông v n t i a) Ch o xây d ng c u Pa Uôn b o m hoàn thành vào cu i tháng 4 năm 2010; thi công các b tr T2, T3 c u Hang Tôm m b o ch ng lũ năm 2009, thông c u trong quý III năm 2010. b) Ki m tra thư ng xuyên ti n th c hi n c a các nhà: th u có bi n pháp x lý k p th i; ph i h p ch t ch v i y ban nhân dân các t nh i n Biên và Lai Châu trong công tác gi i phóng m t b ng D án tránh ng p qu c l 12.
  6. 4. B Xây d ng a) Ph i h p v i B Tài chính nghiên c u xu t v i Th tư ng Chính ph b sung nh m c u tư xây d ng các công trình công c ng, m b o áp ng các yêu c u thi t y u v v sinh môi trư ng. b) Ch o, t ch c ki m tra l i n nh mái ào, mái p san n�n t i th xã Mư ng Lay (t nh i n Biên) tránh nguy cơ xNy ra s t l , gây thi t h i v ngư i và tài s n c a nhân dân. c) Ti p t c ch o t ng th u và các nhà th u thành viên th c hi n các m c tiêu năm 2009 c a D án xây d ng công trình. d) Ch o các ơn v tư v n c a B ph i h p v i y ban nhân dân các t nh i n Biên, Sơn La trong công tác i u ch nh Quy ho ch chi ti t các khu tái nh cư ô th thu c th xã Mư ng Lay và th tr n Phiêng Lanh áp ng ti n và ch t lư ng. ) H NTNN tăng cư ng ki m tra, ch o, hư ng d n ch u tư ti p t c theo dõi, quan tr c, ánh giá và có các bi n pháp h n ch v t n t p dâng. 5. B Tài chính a) Ph i h p v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam ki m tra, rà soát l i các văn b n quy nh, hư ng d n các t nh nh n v n, gi i ngân và thanh quy t toán v n u tư cho tái nh cư th y i n Sơn La; m b o c p úng i tư ng, úng n i dung, v n và k p th i cho các a phương. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành t ch c ki m tra vi c tuân th các quy nh trong th c hi n chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các a phương, nh t là vi c qu n lý v n. 6. B K ho ch và u tư a) S m hoàn thành thNm nh i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư, t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét thông qua i u ch nh t ng m c u tư c a D án th y i n Sơn La (c ba h p ph n chính, trong ó có d án tái nh cư). Trong t ng m c u tư tái nh cư, ph n v n c a T p oàn i n l c Vi t Nam không i, v n phát sinh b sung t ngân sách nhà nư c. b) Rà soát, ki m tra l i vi c xây d ng tr s cho các xã có nh n dân tái nh cư. Vi c xây d ng m i ch th c hi n v i nh ng trư ng h p: nơi tái nh cư ư c thành l p xã m i ho c tr s xã n m trong vùng b ng p. c) Ph i h p v i B Tài chính xác nh c th v n u tư xây d ng khu tái nh cư v n u tư tái thi t ô th . Có bi n pháp b o m v n, áp ng yêu c u th c hi n ti n ; ng th i xác nh rõ v n thu c giá thành công trình và v n ngoài giá thành công trình ph c v h ch toán kinh doanh.
  7. d) Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu cân i b trí k p th i ngu n v n th c hi n D án di dân tái nh cư và tái thi t ô th , trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. ) Th c hi n vi c giám sát u tư D án th y i n Sơn La theo quy nh. 7. B Tài nguyên và Môi trư ng a) Ch o o c b n a chính ph c v công tác di dân, tái nh cư. Theo dõi, tháo g k p th i các khó khăn vư ng m c khi th c hi n giao t. b) C cán b giúp các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu trong vi c t ch c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư, thu h i t, giao t cho các h tái nh cư. c) Ch trì, ph i h p v i y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu xem xét tình hình th c t t i các a phương v vi c qu n lý, s d ng t, nh ng khó khăn vư ng m c và bi n pháp x lý theo thNm quy n; trư ng h p vư t thNm quy n, trình Th tư ng Chính ph s a i, b sung m t s n i dung quy nh t i Quy t nh s 246/Q -TTg ngày 29 tháng 02 năm 2008. d) Ch o l p Quy trình v n hành liên h ch a Sơn La - Hoà Bình - Thác Bà - Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm trình duy t vào cu i năm 2009. ) Ch o di d i tr m th y văn Mư ng Lay trong tháng 5 năm 2009 ph c v thi công c u Hang Tôm. 8. B Văn hóa, Th thao và Du l ch T p trung ch o th c hi n D án di d i, b o t n và tôn t o các di s n văn hóa vùng h , m b o phù h p v i ti n xây d ng công trình, báo cáo Ban Ch o Nhà nư c nh ng v n còn vư ng m c. 9. Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam Ph i h p v i B Tài chính ch o Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n nông thôn th c hi n rút ng n th i gian chuy n ti n và th i gian thanh toán v n cho các d án giao thông tránh ng p, áp d ng ch h u ki m cho công tác thanh toán. 10. y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu a) Tăng cư ng công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân th c hi n t t ch trương, ch nh sách c a ng và Nhà nư c v di dân; t o s ng thu n, ng h cao c a nhân dân trong quá trình th c hi n. b) Ch o s m giao t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và s h u nhà cho các h dân nơi tái nh cư.
  8. c) Xác nh cơ c u kinh t , xây d ng phương án s n xu t phù h p v i i u ki n c th c a t ng vùng, b o m tính n nh lâu dài; ng th i xây d ng phương án d y ngh , ào t o vi c làm phù h p v i c i m, tình hình th c t t ng vùng, t ng dân t c, nh m nâng cao thu nh p, n nh i s ng lâu dài cho các h dân. d) Giao các ngành ch c năng th ng nh t xây d ng quy ch qu n lý, s d ng, duy tu, b o dư ng các công trình công c ng t i các khu tái nh cư sau khi bàn giao ưa vào s d ng, b o m hi u qu lâu dài (ph i c bi t chú ý phát huy n i l c c a ngư i dân). ) Th c hi n t t vi c qu n lý, c p phát v n và gi i ngân cho công tác tái nh cư b o m y , k p th i; ng th i t p trung ch o công tác quy t toán v n b i thư ng, h tr và tái nh cư, các d án, công trình xây d ng. e) Xây d ng khu tái nh cư c n chú tr ng vi c g n công tác gi gìn, phát huy và phát tri n các giá tr văn hóa truy n th ng, phong t c t p quán t t p c a ng bào các dân t c. V n ng và hư ng d n bà con xây d ng, s d ng các công trình v sinh, x lý rác, ch t th i trong gia ình, trong c ng ng, m b o v sinh môi trư ng chung c a c ng ng. Th c hi n t t hơn quy ch dân ch cơ s , công khai các ch , chính sách nh hư ng tr c ti p n quy n l i c a nhân dân g) B ng m i bi n pháp t ch c di dân còn trong vùng lòng h n nơi m i tránh nguy cơ lũ s m, m b o an toàn cho nhân dân, hoàn thành di dân trư c tháng 7 năm 2010. h) T p trung hoàn thi n th t c và Ny nhanh công tác xây d ng h t ng các khu ( i m) tái nh cư ph c v công tác di dân tái nh cư c a k ho ch năm 2009. i) Hoàn thành vi c l p, thNm nh và phê duy t toàn b quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư trong tháng 5 năm 2009. k) Xây d ng k ho ch chi ti t và t ch c th c hi n thu h i, giao t s n xu t nông nghi p và xây d ng phương án s n xu t lâu dài cho các h dân ã tái nh cư. l) y ban nhân dân các t nh i n Biên và Lai Châu t p trung Ny nhanh công tác gi i phóng m t b ng D án tránh ng p Qu c l 12 và c u Hang Tôm. m) Th c hi n quy t toán các d án tái nh cư ngay sau khi hoàn thành. n) Trình Th tư ng Chính ph mô hình b n, làng mang b n s c văn hóa dân t c c a các dân t c có b n, làng tái nh cư. 11) y ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên, Phú Th , Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và B c Giang Ch o hoàn thành gi i phóng m t b ng d án tuy n II c a h th ng i n u n i Nhà máy th y i n Sơn La trong quý II năm 2009; các d án tuy n qu c l 6, qu c l 12 và tuy n ư ng 279. 12. T p oàn i n l c Vi t Nam
  9. a) Thông báo ti n nư c dâng, nhân dân có phương án di d i và tranh th t n d ng canh tác khi m c nư c chưa lên. b) B trí v n và thanh toán k p th i kh i lư ng hoàn thành d án xây d ng công trình; chuy n v n k p th i cho các d án di dân tái nh cư và giao thông tránh ng p theo ngh c a các ch u tư. c) Hoàn thành gi i trình Báo cáo u tư xây d ng công trình th y i n Lai Châu, báo cáo B Công Thương trư c ngày 31 tháng 5 năm 2009 k p t ng h p trình Qu c h i kỳ h p cu i năm 2009. d) Ch o T ng công ty Truy n t i i n qu c gia t p trung th c hi n các gi i pháp cung c p thi t b , thi công và n bù gi i phóng m t b ng h th ng i n u n i Nhà máy th y i n Sơn La, áp ng ti n yêu c u. ) Th c hi n các k t lu n c a H NTNN v các v n liên quan n ch t lư ng công trình. e) Làm vi c v i Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam rút ng n th i gian thanh toán cho các d án giao thông tránh ng p. M t s quy trình thanh toán s ư c th c hi n trong quá trình h u ki m. g) Thúc Ny nhà th u hoàn thành các kh i lư ng c n thi t c a D án th y i n Hu i Qu ng m b o tích nư c h ch a th y i n Sơn La úng h n. 13. T ng công ty Sông à và các nhà th u thành viên T ch c thi công D án xây d ng công trình theo các m c tiêu, nhi m v năm 2009 m b o ch t lư ng và an toàn. IV. V CÁC KI N NGHN 1. ng ý áp d ng cơ ch qu n lý và th c hi n D án th y i n Sơn La; quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư c a D án th y i n Sơn La cho D án th y i n Lai Châu. 2. ng ý T p oàn i n l c Vi t Nam tri n khai h ng m c ph tr có th kh i công th y i n Lai Châu vào quý IV năm 2010 sau khi Qu c h i thông qua ch trương u tư. 3. ng ý áp d ng chính sách b i thư ng, h tr và tái nh cư D án th y i n Sơn La cho các h b thu h i t, ph i di chuy n t i th tr n Phiêng Lanh, t nh Sơn La dành t xây d ng khu tái nh cư cho các h vùng ng p lòng h . y ban nhân dân t nh Sơn La căn c vào di n tích b thu h i t, m c thi t h i v tài s n trên t b thu h i phân lo i i tư ng và quy t nh m c h tr các h thu c i tư ng nêu trên cho phù h p. 4. b o v di n tích t tr ng lúa hai v t i phư ng Thanh Trư ng, thành ph i n Biên, ng ý y ban nhân dân t nh i n Biên m r ng quy mô khu tái nh cư Noong Bua và tri n khai th c hi n các d án thành ph n t i khu tái nh cư này b trí các
  10. h tái nh cư c a th xã Mư ng Lay ã ăng ký nguy n v ng v khu tái nh cư Thanh Trư ng. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương và các ơn v liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Công thương, Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Văn hóa, Th thao và Du l ch, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; - UB Khoa h c – Công ngh và Môi trư ng c a QH; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; Văn Tr ng Lý - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBND các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Ninh Bình, Hòa Bình, Phú Th , Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, B c Giang; - Các thành viên BC Nhà nư c D án T Sơn La; - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T ng Công ty Sông à; - Ban Qu n lý D án nhà máy Th y i n Sơn La; - Ban Qu n lý D án nhà máy Th y i n Sơn La; - Ban Qu n lý D án 1 (B GTVT); - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V : TKBT, TH, KTTH, KGVX, P; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản