Thông báo 307/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
2
download

Thông báo 307/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 307/TB-BYT về tình hình bệnh viêm phổi do virút cúm A H5N1 và các biện pháp phòng chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 307/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ******** NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 307/TB-BYT Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2005 THÔNG BÁO C A B Y T S 307/TB-BYT NGÀY 14 THÁNG 01 NĂM 2005 V TÌNH HÌNH B NH VIÊM PH I DO VIRÚT CÚM A H5N1 VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH Trư c tình hình b nh Viêm ph i do vi rút cúm A H5N1 ang xu hư ng gia tăng và di n bi n ph c t p t i nhi u nư c trên th gi i, b nh lây nhi m t gia c m b b nh sang ngư i, có t l t vong r t cao. Theo c nh báo c a t ch c y t th gi i nguy cơ s x y ra m t i d ch cúm A s gây t vong t 2 n 7 tri u ngư i và hàng t ngư i m c b nh. T i Vi t Nam, t 26/12/2004 n 14/01/2005 ã ghi nh n 6 trư ng h p m c, trong ó 5 trư ng h p ã t vong, t i m t s t nh ng B ng Sông C u Long. Các trư ng h p u có liên quan n gia c m b b nh, ngư i b b nh có bi u hi n s t cao, au u, au cơ, ho khan, khó th … có th d n n suy hô h p và t vong. ch ng tri n khai khNn c p các bi n pháp phòng ch ng d ch viêm ph i do vi rút cúm A - H5N1, B Y t thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS - Cúm thông báo và yêu c u Ban ch o các c p th c hi n nh ng bi n pháp như sau: 1. Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p SARS - các c p tăng cư ng ho t ng và ph i h p ch t ch v i B Nông nghi p Phát tri n Nông thôn ch o bao vây d p t t d ch t i a phương. 2. Các cơ s y t ã ư c phân công ph i h p ch t ch v i cơ quan thú y các c p tăng cư ng giám sát, phát hi n s m ca b nh, t ch c cách ly, i u tr k p th i ca b nh không b nh nhân t vong. 3. U ban nhân dân các c p c n thông báo n t ng h gia ình vi c phòng ch ng d ch, phát hi n d ch cúm gia c m a phương k p th i d p t t d ch. Tuy t i không ư c gi t m và s d ng gia c m nghi b b nh. 4. Khi có ngư i b s t cao có liên quan n gia c m b b nh ph i n ngay cơ quan y t i u tr k p th i. 5. Dùng Chloramin B và các ch t kh khuNn m nh di t khuNn và tNy u chu ng tr i thư ng xuyên trong t ng h gia ình và các khu v c có d ch cúm gia c m, và các cơ s thu dung, i u tr b nh nhân viêm ph i do vi rút. 6. Tình hình d ch cúm gia c m ang có nguy cơ lây lan, tuy nhiên v n trong kh năng kh ng ch c a các a phương. Ban ch o qu c gia yêu c u Ban ch o các t nh/thành ph t p trung ưu tiên ch ng d ch tri t trong mùa ông - Xuân 2005 và thư ng xuyên báo cáo k t qu v Ban ch o qu c gia - B Y t .
  2. Tr n Th Trung Chi n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản