Thông báo số 09/TB-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
3
download

Thông báo số 09/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 09/TB-BYT về dịch cúm A(H1N1) do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 09/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 09/TB-BYT Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO S 9 V DNCH CÚM A(H1N1) Th a y quy n B trư ng B Y t , Trư ng Ban ch o phòng ch ng i d ch cúm ngư i. Tôi Nguy n Huy Nga – C c trư ng C c Y t d phòng và Môi trư ng – Ngư i phát ngôn c a B Y t v lĩnh v c y t d phòng và môi trư ng xin thông báo: 1.Tình hình d ch cúm A(H1N1), tính n ngày 04 ngày 5 năm 2009, theo báo cáo c a T ch c Y t th gi i ã có ã có 20 nư c chính th c thông báo ghi nh n 985 trư ng h p m c, dương tính v i cúm A(H1N1): Mexico 590 trư ng h p m c, trong ó 25 trư ng h p t vong, t i M 226 trư ng h p m c, trong ó 1 trư ng h p t vong, Canada (85), Tây Ban Nha (40), Anh (15), c (8), New Zealand (4), Israel (3), Pháp (2), Elsanvador (2), Áo (1); Hà Lan (01), Th y s (01), an M ch (1), H ng Kông – Trung Qu c (1), Hàn Qu c (1), Costa Rica (1), Ireland (1), Italia (1), Colombia (1). S nư c chính th c xác nh n có trư ng h p dương tính v i cúm A(H1N1) tăng lên hàng ngày. 2.T i Vi t Nam n nay chưa ghi nh n trư ng h p b nh nhân cúm A(H1N1). ch ng phòng ch ng d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam, B Y t khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t các bi n pháp sau phòng ch ng d ch cúm A(H1N1): 1.Th c hi n t t các bi n pháp phòng ch ng d ch t i c ng ng. Thư ng xuyên r a tay b ng xà phòng, dung d ch sát khuNn, c bi t sau khi ti p xúc v i d ch ti t h u, h ng; s d ng thư ng xuyên thu c sát trùng ư ng mũi h ng; làm thông thoáng nơi , h n ch s d ng i u hòa. 2.Các hành khách nh p c nh t các vùng có d ch trong vòng 7 ngày qua ph i theo dõi s c kh e b n thân và thông báo v i các cơ quan y t nơi cư trú ư c tư v n, theo dõi theo s hư ng d n c a cán b y t . 3.Khi có bi u hi n s t, ho, au h ng thì ch ng cách ly, không n nơi t t p ông ngư i phòng cho ngư i khác không b m c b nh, thông báo ngay cho các cơ s y t ư c i u tr k p th i gi m nguy cơ bi n ch ng d d n n t vong. 4.Khi có hi n tư ng nhi u ngư i b cúm ho c viêm ph i n ng, nghi ng cúm A(H1N1) thì thông báo theo ư ng dây nóng c a S Y t trên a bàn, các Vi n V sinh d ch t /Pasteur ng th i thông báo B Y t (C c Y t d phòng và Môi trư ng
  2. theo s i n tho i ư ng dây nóng: 0989.671.115, Fax: 043 7366 241, Email: baocaodich@gmail.com). B Y t ã và ang ph i h p ch t ch v i T ch c Y t th gi i t i Vi t Nam theo dõi sát tình hình và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng không d ch xâm nh p và lây lan t i Vi t Nam. TUQ. B TRƯ NG C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản