Thông báo số 107/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
1
download

Thông báo số 107/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 107/TB-BYT về việc chuyến thăm và làm việc của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 107/TB-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 107/TB-BYT Hà N i, ngày 15 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO V CHUY N THĂM VÀ LÀM VI C C A B TRƯ NG B Y T T I B NH VI N A KHOA TRUNG ƯƠNG THÁI NGUYÊN Ngày 14/02/2006, oàn công tác c a B Y t do ng chí Tr n Th Trung Chi n, U viên Trung ương ng, B trư ng B Y t d n u ã t i thăm và làm vi c v i B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên. Cùng i v i B trư ng có /c Nguy n Th Xuyên- Th trư ng B Y t , /c Lý Ng c Kính- V trư ng V i u tr , /c Dương Văn T nh, V trư ng V Trang thi t b & công trình y t , /c Nguy n ình Thư ng- Phó V trư ng V K ho ch Tài chính, /c oàn H u - Phó V trư ng V T ch c Cán b , /c Ph m Văn Tác- Phó V trư ng V Khoa h c & ào t o, /c Nguy n Văn Thanh- Phó C c trư ng C c Qu n lý Dư c Vi t Nam, /c Hoàng Thu Ti n- Phó C c trư ng C c An toàn V sinh Th c phNm, /c Tr n c Phu- Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, /c Dương Qu c Tr ng- Chánh Văn phòng B , /c ào Th Khánh Hoà- Phó Chánh Văn phòng và m t s chuyên viên c a Văn phòng B . Tham d bu i làm vi c v phía B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên có /c L i Phú Thư ng- Giám c B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên, /c Nguy n Thành Trung- Phó Giám c B nh vi n, Hi u trư ng Trư ng i h c Y Thái Nguyên, các ngchí trong ng u , Ban Giám c, Ban Ch p hành Công oàn, oàn thanh niên, i di n các khoa, phòng c a B nh vi n. Tham gia bu i làm vi c còn có /c Tr nh Th Cúc- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh, /c Hà Văn Th c - Giám c S Y t t nh Thái Nguyên. T i bu i làm vi c, /c L i Phú Thư ng- Giám c B nh vi n ã báo cáo tóm t t v k t qu ho t ng c a B nh vi n trong th i gian qua và nh ng nh hư ng l n trong th i gian t i. Sau khi nghe /c Tr nh Th Cúc- U viên Thư ng v T nh u , Phó Ch t ch UBND T nh Thái Nguyên và i di n Lãnh o các v , c c c a B Y t phát bi u ý ki n, ng chí B trư ng ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. B Y t bi u dương, ánh giá cao nh ng n l c, c g ng c a cán b , viên ch c c a B nh vi n ã vư t qua nh ng khó khăn thách th c, có nh ng bư c ti n quan tr ng, v i i ngũ cán b có trình chuyên môn t t, góp ph n hoàn thành xu t s c nhi m v b o v và chăm sóc s c kho nhân dân, c bi t trên a bàn các t nh mi n núi phía B c.
  2. 2. B Y t ng h vi c ưa B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên tham gia Trung tâm y t k thu t cao Vùng ông B c theo tinh th n Ngh quy t s 37-NQ/TW c a B Chính tr . Trên cơ s tham gia Trung tâm y t k thu t cao Vùng, s u tư nâng c p B nh vi n c v cơ s v t ch t và trang thi t b . B nh vi n c n ch ng chuNn b th t t t ngu n nhân l c tham gia án này, chú ý vi c ào t o l i, nâng cao trình c v chuyên môn, tin h c và ngo i ng ; trư c m t c n tăng cư ng liên k t v i các b nh vi n u ngành Hà N i ti p nh n vi c chuy n giao k thu t, không ng ng nâng cao trình , năng l c cho cán b . Làm t t hơn n a vi c k t h p B nh vi n - Trư ng trong công tác i u tr , gi ng d y và nghiên c u khoa h c. 3. B nh vi n c n xây d ng phương án tri n khai th c hi n Ngh nh 10 c a Chính ph có th t ng bư c t ch v tài chính và nhân l c; tăng cư ng công tác xã h i hoá; ch ng m r ng h p tác qu c t tìm thêm ngu n l c cho B nh vi n cũng như ào t o cán b . 4. B nh vi n c n làm t t công tác ch o tuy n, giúp nâng cao năng l c chuyên môn cho các b nh vi n c a t nh Thái Nguyên nói riêng và c a các t nh mi n núi ông B c nói chung; hình thành m ng lư i các b nh vi n v tinh (k c các b nh vi n quân y) c a B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên giúp nâng cao năng l c chuyên môn cho tuy n dư i ng th i cũng gi m t i cho B nh vi n. 5. ng chí B trư ng ã nói chuy n, thông báo v nh ng thành qu n i b t c a ngành y t trong th i gian qua, nh ng nh hư ng l n trong th i gian t i. B trư ng ã t ng 1 chi c ti vi cho cán b , viên ch c c a B nh vi n; B trư ng cũng ã t i t n các giư ng b nh, ân c n thăm h i, ng viên và t ng quà b nh nhân ang n m i u tr t i B nh vi n. Th a l nh B trư ng, Văn phòng xin trân tr ng thông báo các ơn v bi t và tri n khai th c hi n các ý ki n k t lu n t i bu i làm vi c B nh vi n a khoa Trung ương Thái Nguyên. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản