Thông báo số 10781/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
63
lượt xem
2
download

Thông báo số 10781/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 10781/BC-BYT về báo cáo tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ba hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 10781/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 10781/BC-BYT Hà N i, ngày 26 tháng 12 năm 2005 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 37) Ti p theo báo cáo s 36 ngày 23/12/2005, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO), ngày 23/12/2005, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 2 trư ng h p nhi m cúm A (H5N1): Trư ng h p th nh t: B nh nhân nam 8 tu i, s ng vùng trung tâm Jakarta. Kh i b nh ngày 08/12/2005 v i tri u ch ng s t, viêm h ng, nh p vi n ngày 13/12/2005 và t vong ngày 15/12/2005. Các thành viên trong gia ình và nh ng ngư i có ti p xúc ang ư c theo dõi ch t ch . Trư ng h p th hai: B nh nhân nam 39 tu i, s ng vùng ông Jakarta. Kh i b nh ngày 09/12/2005 v i s t, au u, viêmh ng và th nhanh, nh p vi n ngày 11/12/2005 và t vong ngày 12/12/2005. Các nhà ch c trách ang i u tra xác minh ngu n lây nhi m. Gia ình b nh nhân không nuôi gia c m nhưng các gia ình xung quanh có nuôi chim. Các m u b nh phNm l y t nh ng con chim này ang ư c xét nghi m xác nh ngu n lây nhi m. Tính t u năm 2005, t i Indonesia ghi nh n 16 trư ng h p m c, trong ó có 11 trư ng h p t vong. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 141 trư ng h p m c, trong ó có 73 trư ng h p t vong t i 5 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 6, ch t 2), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2. Tình hình trong nư c: - Trong các ngày t 24-26/12/2005, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam
  2. (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. C oàn cán b ph i h p v i S Y t Th a Thiên Hu và các ơn v liên quan chuNn b t ch c di n t p phòng ch ng i d ch cúm vào ngày 27/12/2005 3. T ng h p báo cáo ánh giá k ho ch tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) ngư i c a 64 t nh, thành ph . 4. Các Vi n VSDT/Pasteur và Trung tâm Y t d phòng ti p t c tri n khai t p hu n i u tra, giám sát phát hi n và các ho t ng phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) và i d ch cúm ngư i 5. Ph i hơp tri n khai k ho ch ti p nh n vi n tr trang thi t b c a Nh t B n cho h p tác nghiên c u gi a Trư ng i h c NAGASAKI – Nh t B n và Vi n V sinh d ch t Trung ương v cúm A(H5N1) và các b nh d ch m i n i 6. Ti p t c xúc ti n các ho t ng tri n khai th c hi n d án WHO/FAO/UNDP tài tr v “Tăng cư ng qu n lý các tình hu ng khNn c p v y t t i Vi t Nam – t p trung vào vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI)” III. Các ý ki n xu t: 1. Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, tính n 26/12/2005, c nư c ch còn 7 a phương ghi nh n d ch gia c m chưa quá th i gian quy nh là 21 ngày. 2. K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) ngư i ghi nh n t 14/11/2005 n nay, sau hơn 40 ngày không ghi nh n trư ng h p m c m i. 3. Kính ngh V T ng h p – Văn phòng Trung ương ng, V Văn xã – Văn phòng Chính ph , V T ng h p – Văn phòng Chính ph xem xét và cho phép B Y t ư c báo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i theo ch báo cáo hàng tu n. B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG
  3. Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản