Thông báo số 11/2007/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
1
download

Thông báo số 11/2007/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 11/2007/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng ban chỉ đạo nhà nước dự án thuỷ điện Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 11/2007/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 11/2007/TB-VPCP Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG, TRƯ NG BAN CH O NHÀ NƯ C D ÁN THU I N SƠN LA Ngày 03 tháng 01 năm 2007 t i Hà N i, Th tư ng Nguy n T n Dũng, Trư ng Ban ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La (Ban Ch o Nhà nư c) ã ch trì cu c h p ánh giá tình hình th c hi n năm 2006 và ra m c tiêu nhi m v năm 2007 D án th y i n Sơn La. Tham d cu c h p có các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, i di n Ti u Ban chuyên trách xây d ng, Tiêu Ban chuyên trách di dân tái nh cư, T T ng h p Ban Ch o Nhà nư c và Ban Qu n lý D án. Sau khi nghe ng chí Thái Ph ng Nê, Phái viên Th tư ng Chính ph , Phó Trư ng Ban Ch o Nhà nư c trình bày báo cáo t ng h p v tình hình th c hi n nhi m v năm 2006 và m c tiêu nhi m v năm 2007 c a c 3 D án thành ph n; T p oàn i n l c Vi t Nam và T ng công ty Sông à báo cáo v tình hình th c hi n nhi m v k ho ch năm 2006 và các gi i pháp th c hi n nhi m v k ho ch năm 2007 D án xây d ng công trình, B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và lãnh o các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu báo cáo v tình hình th c hi n công tác di dân tái nh cư; B Giao thông V n t i báo cáo v các công trình giao thông tránh ng p và công tác chuNn b xây d ng c u Pa Uôn; ý ki n phát bi u c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c, Th tư ng Chính ph , Trư ng Ban Ch o Nhà nư c ã có ý ki n k t lu n như sau: 1. ánh giá chung: năm 2006, các Ch u tư, T ng th u và các Nhà th u, các B , ngành và a phương liên quan ã có nhi u n l c, ph i h p ch t ch trong vi c th c hi n nhi m v , hoàn thành các m c tiêu chính ra c a năm 2006. i v i d án xây d ng công trình thu i n Sơn La: ã hoàn thành m c tiêu ch ng lũ năm 2006; phê duy t thi t k k thu t giai o n II, t ng m t b ng thi công t 3 và ban hành nh m c - ơn giá xây d ng công trình; ã ch n ư c nhà th u và ký h p ng các gói th u: cung c p thi t b cơ khí thu công x sâu; thi t b quan tr c t 1; thi t b s n xu t và thi công bê tông m lăn (RCC); tư v n nư c ngoài l p thi t k v thi công; ang l a ch n nhà th u tư v n nư c ngoài giám sát thi công và t ch c u th u các gói th u cung c p thi t b cơ i n, thi t b cơ khí công x m t; công tác ào h móng công trình chính và xây d ng các h ng m c ph tr áp ng ti n và ch t lư ng; - i v i d án di dân tái nh cư: công tác di dân tái nh cư ã có chuy n bi n tích c c; ã hoàn thành Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư áp ng k ho ch di
  2. dân năm 2006-2007; ang ti p t c Ny nhanh vi c rà soát i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư; hoàn thành vi c s a i, b sung Quy ho ch v b i thư ng, h tr và tái nh cư và chuNn b ban hành. Các t nh: Sơn La, i n biên, Lai Châu ã t p trung o và th c hi n di chuy n dân, xây d ng khu ( i m) tái nh cư và n nh i s ng nhân dân t i nơi m i; - i v i D án các công trình giao thông tránh ng p: ã hoàn thành l p án và hoàn thành các th t c u th u xây d ng c u Pa Uôn. Tuy v y, vi c tri n khai th c hi n k ho ch năm 2006 v n còn m t s t n t i như báo cáo t ng h p c a Ban Ch o Nhà nư c ã nêu; các B , ngành, a phương và các thành viên Ban Ch o c n tăng cư ng hơn n a s ph i h p gi i quy t t n t i, có bi n pháp kh c ph c k p th i áp ng ti n th c hi n D án. 2. M c tiêu và nhi m v c a D án thu i n Sơn La: a) i v i D án xây d ng công trình - M c tiêu chung: tích nư c h ch a tháng 7 năm 2010, phát i n thương m i t máy s 1 tháng 12 năm 2010; hoàn thành toàn b D án xây d ng công trình vào cu i năm 2012. D án di dân tái nh cư, D án các công trình giao thông tránh ng p th c hi n phù h p v i m c tiêu ti n tích c c h ch a nêu trên; - Nhi m v năm 2007: hoàn thành thNm nh và phê duy t t ng d toán công trình; - Hoàn thành k ho ch u th u hi u chính; hoàn thành công tác u th u và ký h p ng cung c p thi t b cơ i n và các gói th u thi t b công ngh còn l i áp ng yêu c u ti n quy nh; - S m hoàn thành nhi m xây d ng tr m tr n bê tông, h th ng băng t i và các D án s n xu t tro bay nhi t i n Ph L i, áp ng cung c p tro bay t tiêu chuNn ch t lư ng cho công trình; - T p trung thi công bê tông công trình chính v i m c tiêu năm 2007 ư c 435 nghìn m3 bê tông thư ng và 275 nghìn m3 bê tông m lăn; th c hi n khoan phun gia c và khoan phun ch ng th m áp ng ti n thi công; - T ch c t t công tác giám sát tác gi , giám sát thi công và h th ng qu n ch t lư ng công trình. b) i v i D án di dân tái nh cư - Hoàn thành xây d ng k ho ch di dân tái nh cư năm 2007 và th c hi n di chuy n dân v i t ng s 7.182 h (bao g m m t ph n l n kh i lư ng chưa th c hi n c a năm 2006), trong ó: t nh Sơn La 4.682 h , i n Biên 1.500 h và Lai Châu 1.000 h ; - Hoàn ch nh phê duy t i u ch nh, b sung Quy ho ch chi ti t toàn b các khu ( i m) tái nh cư trong quý III năm 2007, trên cơ s ó hoàn ch nh Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư trong quý IV năm 2007;
  3. -S m n nh s n xu t và i s ng t i các khu ( i m) ã tái nh cư. c) i v i D án các công trình giao thông tránh ng p - Tri n khai xây d ng c u Pa Uôn và o n qu c l 279 b ng p, c u Hang Tôm và o n qu c l 12 b ng p (KM 66 - Km 102); - Phê duy t Quy ho ch các công trình giao thông tránh ng p khu v c Tây B c khi có các công trình thu i n Sơn La, Lai Châu, Huôi Qu ng, B n Chát và N m Chi n. 3. M t s gi i pháp th c hi n ti n các D án thành ph n: a) V t ng d toán D án xây d ng công trình thu i n Sơn La: B Công nghi p có trách nhi m thNm nh và phê duy t và g i B K ho ch và u tư t ng h p cùng v i các D án thành ph n khác, trình Th tư ng Chính ph T ng u tư hi u chnhr c a toàn b D án. b) V di dân, tái nh cư: U ban nhân dân các t nh: Sơn La, i n Biên và Lai Châu căn c Quy t nh s 02/2007/Q -TTg ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph quy nh v b i thư ng, h tr và tái nh cư D án thu i n Sơn La, phê duy t Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư phát sinh chưa có trong Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư t i Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; i v i các khu ( i m) tái nh cư liên quan hai t nh: giao cho U ban nhân dân t nh có dân ph i di chuy n phê duy t ph n b i thư ng và h tr di chuy n: U ban nhân dân có dân chuy n n duy t ph n tái nh cư, h tr s n xu t, nhà và i s ng; - Cho phép thanh toán kh i lư ng hoàn thành theo các ch chính sách hi n hành và phù h p v i Quy ho ch chi ti t và D án u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. c) B Giao thông V n t i ư c s d ng 1.013 t ng t ngu n v n b i thư ng c a thu i n Sơn La thi công c u Pa Uôn, c u Hang Tôm và các o n ư ng tránh ng p Qu c l 279 và qu c l 12 áp ng ti n tích nư c h ch a vào tháng 7 năm 2010. T p oàn i n l c Vi t Nam có trách nhi m chuy n v n cho Ch u tư D án theo yêu c u c a B Giao thông V n t i phù h p v i ti n th c hi n c a các D án; d) Cho phép t p oàn i n l c Vi t Nam tri n khai xây d ng D án c u Lai Hà và ư ng giao thông vào a i m xây d ng thu i n Lai Châu, t ngu n v n c a công trình thu i n Lai Châu. Trư c m t ư c trích 170 t ng trong t ng s 1.013 t ng c a D án tránh ng p thu i n Sơn La th c hi n, sau khi D án thu i n Lai Châu ư c phê duy t u tư thì hoàn tr l i. 4. Nhi m v c a các thành viên Ban Ch o Nhà nư c: B trư ng B Công nghi p là Phó trư ng ban Thư ng tr c Ban ch o Nhà nư c D án thu i n Sơn La ph i h p v i các ng chí Phó trư ng Ban Ch o Nhà nư c ch o th c hi n m c tiêu, nhi m v k ho ch năm 2007 theo ti n quy nh. Trư ng h p vư t quá thNm quy n, ki n ngh gi i pháp, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. a) B Công nghi p:
  4. - ThNm nh T ng ti n c 3 D án thành ph n, trình Th tư ng Chính ph phê duy t trong quý I năm 2007; - ThNm nh và phê duy t b sung các v n còn t n t i c a thi t k k thu t giai o n II; - Hoàn ch nh xây d ng chính sách phát tri n công nghi p g n v i di dân tái nh cư trên a bàn 3 t nh, trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t; - Tham gia ý ki n v Quy ho ch c m công nghi p nh g n v i di dân tái nh cư t i M c Châu c a t nh Sơn La U ban nhân dân t nh phê duy t. b) B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn: - Ch o hoàn ch nh b sung Quy ho ch t ng th di dân, tái nh cư, trong ó có T ng m c u tư hi u ch nh, g i B Công nghi p t ng h p trình Th tư ng Chính ph t ng m c u tư hi u ch nh c a D án thu i n Sơn La vào quý IV năm 2007; - Ph i h p v i B Công nghi p khNn trương hoàn thành xây d ng Quy trình v n hành liên h ch a trên sông à và sông Lô khi chưa có h ch a Sơn La, trình Th tư ng Chính ph ; - Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, K ho ch và u tư, Giao thông v n t i và Văn phòng Chính ph nghiên c u quy mô và cơ ch thanh toán cho các tuy n ư ng n các khu ( i m) tái nh cư chưa có trong Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004, trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh; - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan thư ng xuyên t ch c ki m tra, ánh giá ch t lư ng Quy ho ch chi ti t và th c hi n u tư các khu ( i m) tái nh cư; vi c th c hi n b i thư ng, h tr và tái nh cư t i các a phương; ki n ngh các gi i pháp, báo cáo Ban Ch o Nhà nư c xem xét, gi i quy t. c) B Xây d ng: - Thư ng xuyên ki m tra các gi i pháp và gi i quy t các khó khăn các ơn v trên công trư ng b o m m c tiêu, ti n năm 2007 nêu trên; - Th c hi n trách nhi m c a H i ng nghi m thu Nhà nư c v D án thu i n Sơn La; - Ch o các ơn v tư v n thu c B giúp U ban nhân dân các t nh t ch c l p, thNm nh và phê duy t Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư ô th ; d) B Giao thông v n t i: - Thông báo cho T p oàn i n l c Vi t Nam v Ch u tư, ti n th c hi n và nhu c u v n xây d ng c u Pa Uôn và o n qu c l 279; c u Hang Tôm và o n qu c l 12 (Km 66-Km 102) phù h p v i ti n dâng nư c h ch a và ch o th c hi n;
  5. - Ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam xác nh t ng m c u tư hi u ch nh D án các công trình giao thông tránh ng p thu i n Sơn La, trình Th tư ng Chính ph vào quý III năm 2007; - Ti p t c ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và các B , ngành liên quan chuNn xác l i quy mô, kh i lư ng và xu t phương án b trí ngu n v n c a các công trình giao thông tránh ng p, hoàn ch nh án (Quy ho ch) các công trình giao thông tránh ng p khu v c Tây B c trình Th tư ng Chính ph quy t nh. ) B Tài chính: -Nghiên c u ngh c a các t nh v chi phí trang b ban u c a các Ban qu n lý D án, trình Th tư ng Chính ph trong quý I năm 2007; - Ti p t c hư ng d n T p oàn i n l c Vi t Nam và các nhà th u phát hành trái phi u trong và ngoài nư c huy ng v n xây d ng công trình. e) B K ho ch và u tư: - ThNm nh và trình Th tư ng Chính ph phê duy t K ho ch u th u hi u ch nh D án xây d ng công trình sau khi có báo cáo gi i trình c a T p oàn i n l c Vi t Nam; - ThNm nh D án u tư thu i n Lai Châu do T p oàn i n l c Vi t Nam trình; - Ti p t c ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn hoàn ch nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch t ng th di dân tái nh cư, trong ó có vi c xu t b trí ngu n v n xây d ng h t ng k thu t các khu ô th (th xã Mư ng Lay, th tr n Phiêng Lanh...) và ngu n v n xây d ng ư ng giao thông ngoài ngu n v n D án di dân tái nh cư trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ch trì, ph i h p các B : Công nghi p, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và Giao thông v n t i và T p oàn i n l c Vi t Nam t ng h p t ng m c u tư hi u ch nh c a 3 D án thành ph n báo cáo Qu c h i t i kỳ h p cu i năm 2007; g) Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam: ti p t c ch o các Ngân hàng Thương m i ký h p ng tr c ti p cho Ch u tư vay v n tín d ng cho D án. h) B Tài nguyên và Môi trư ng: - KhNn trương thNm nh và phê duy t Báo cáo nâng c p ánh giá tác ng môi trư ng D án thu i n Sơn La trong quý I năm 2007; - Ch trì, ph i h p v i các B : Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn và U ban nhân dân các t nh nghiên c u và quy nh cơ ch thu h i và giao t cho dân tái nh cư D án thu i n Sơn La theo hư ng ơn gi n hoá th t c hành chính. i) B Văn hoá Thông tin: ch o khNn trương th c hi n D án di d i, b o t n và tôn t o các di s n văn hoá vùng h m b o phù h p v i ti n xây d ng công trình.
  6. k) U ban nhân dân các t nh Sơn La, i n Biên và Lai Châu: - Hoàn thành l p k ho ch di dân tái nh cư năm 2007 và th c hi n di dân tái nh cư v i kh i lư ng 7.182 h (bao g m m t ph n l n kh i lư ng còn l i c a k ho ch năm 2006), trong ó: t nh Sơn La 4.682 h , i n Biên 1.500 h và Lai Châu 1.000 h , báo cáo B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn thNm tra trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Tri n khai xây d ng ô th Mư ng Lay, Phiêng Lanh và các ô th khác trên a bàn 3 t nh ph c v di dân tái nh cư; - Hoàn thành l p và phê duy t toàn b Quy ho ch chi ti t các khu ( i m) tái nh cư bao g m c các khu tái inh cư chưa có trong Quy t nh s 196/2004/Q -TTg ngày 29 tháng 11 năm 2004; l p và phê duy t D án u tư, thi t k k thu t-t ng d toán (TKKT-TDT) các D án thành ph n áp ti n quy nh; - Ti p t c n nh s n xu t và i s ng nhân dân t i các khu ( i m) ã tái nh cư; - Báo cáo Ban Ch o Nhà nư c trong quý I năm 2007 v tình hình khai thác t n thu khoáng s n khu v c lòng h . l) T p oàn i n l c Vi t Nam: - Hoàn thành l p T ng ti n D án xây d ng công trình và t ng h p T ng ti n c a D án di dân tái nh cư và D án các công trình giao thông tránh ng p, trình B Công nghi p thNm nh trong tháng 01 năm 2007; - Ti p t c hoàn ch nh k ho ch u th u D án xây d ng công trình, báo cáo B K ho ch và u tư thNm nh trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Ch o b sung các v n còn t n t i c a thi t k k thu t- 2 trình B Công nghi p xem xét, quy t nh; - Ch o cung c p k p th i b n v thi công; t ch c t t công tác giám sát tác gi và giám sát ch t lư ng thi công công trình; - Ph i h p v i B Giao thông v n t i chuNn xác l i quy mô và kh i lư ng, phân v n u tư các D án giao thông tránh ng p. Th c hi n chuy n 1.013 t ng t ngu n v n b i thư ng thu i n Sơn La cho Ch u tư các D án c u Pa Uôn, Hang Tôm và các tuy n ư ng tránh ng p thu i n Sơn la trên qu c l 12 và qu c l 279, phù h p v i ti n xây d ng c a các h ng m c này theo yêu c u c a B Giao thông v n t i; - L p k ho ch tài chính D án thu i n Sơn La phù h p v i các m c tiêu ti n ; - T ch c thương th o và ký h p ng T ng th u trên cơ s T ng ti n và T ng d toán ã trình duy t; - Ch u trách nhi m cung c p ph gia tro bay nhi t i n Ph L i áp ng yêu c u;
  7. - Hoàn thành báo cáo u tư D án u tư thu i n Lai Châu trong quý I năm 2007. m) T ng công ty Sông à và các Nhà th u thành viên: - T p trung nhân l c, v t tư, thi t b thi công công trình áp ng yêu c u v ti n và ch t lư ng quy nh; - Th c hi n xây d ng và l p t dây chuy n s n xu t và thi công bê tông m lăn, áp ng m c tiêu b t u bê tông m lăn t u quý IV năm 2007; - Thư ng xuyên báo cáo B trư ng B Xây d ng v các gi i pháp b o mm c tiêu ti n năm 2007 quy nh; n) ngh T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam ph i h p v i T p oàn i n l c Vi t Nam và T ng th u xu t phương án t o ngu n qu khen thư ng i v i các t p th , cá nhân t thành tích trong phong trào thi ua báo cáo Th tư ng Chính ph trong quý II năm 2007. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương, các ơn v liên quan và các thành viên Ban Ch o Nhà nư c bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M -Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B : Công nghi p, Xây d ng, K ho ch và u tư, Tài chính, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Giao thông v n t i, Tài nguyên và Môi trư ng, Văn hoá-Thông tin; - T ng Liên oàn Lao ng Vi t Nam; - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam;UBND các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu; - Các thành viên BC NN DATD Sơn La; Ki u ình Th - T p oàn i n l c Vi t Nam; - T ng công ty Sông à; - BQL D án NM T Sơn La; - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính ph , Các V : TH, NN, KTTH, VX, P; - Lưu VT, CN (5b). XH 65
Đồng bộ tài khoản