Thông báo số 117/TB-UBND

Chia sẻ: Khac Trieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
61
lượt xem
1
download

Thông báo số 117/TB-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 117/TB-UBND về việc công bố bổ sung số điện thọai, fax, địa chỉ email của các cơ quan Nhà nước tỉnh để tiếp nhận thông tin từ tổ chức, công dân do Ủy ban nhân dân Tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 117/TB-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 117/TB-UBND Long Xuyên, ngày 09 tháng 8 năm 2005 THÔNG BÁO V/V CÔNG BỐ BỔ SUNG SỐ ĐIỆN THOẠI, FAX, ĐỊA CHỈ EMAIL CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH ĐỂ TIẾP NHẬN THÔNG TIN TỪ TỔ CHỨC, CÔNG DÂN Qua hơn 2 tháng thực hiện Thông báo số 69/TB-UB ngày 10/5/2005 về công bố số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan nhà nước tỉnh để tiếp nhận thông tin từ tổ chức, công dân, các cơ quan nhà nước tỉnh đã tiếp nhận và trả lời nhiều thông tin phản ánh của người dân góp phần tạo niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước (Văn phòng UBND tỉnh đã có báo cáo số 142/BC-VP.UBND ngày 02/8/2005). Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả lời các thông tin, UBND tỉnh An Giang công bố bổ sung các số điện thoại, fax, địa chỉ Email của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh (do chưa được công bố hoặc mới thành lập) có trách nhiệm tiếp nhận và trả lời các thông tin nhận được từ tổ chức, công dân (có phụ lục danh sách đính kèm). Các số điện thoại, địa chỉ này đã được các cơ quan phân công, bố trí cán bộ sẳn sàng tiếp nhận và giải đáp các thắc mắc, khiếu nại của tổ chức, công dân trong giờ hành chính. Mọi tổ chức, công dân có thể liên hệ trực tiếp với các số điện thoại, số fax và địa chỉ Email trên để được: 1- Giải đáp các thắc mắc liên quan đến công việc, thủ tục hành chính ở các cơ quan nhà nước. 2- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các bức xúc của công dân, tổ chức do thiếu sót của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 3- Ghi nhận, kiểm tra và xử lý các hiện tượng tiêu cực, thái độ hách dịch, cửa quyền của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ. Khi nhận được các yêu cầu của tổ chức, công dân qua đường dây nóng, cơ quan có trách nhiệm phải phân công cán bộ trực tiếp trả lời ngay hoặc trả lời bằng văn bản nếu các công việc cần phải có thời gian kiểm tra (trong thời hạn tối đa không quá 7 ngày làm việc). Hàng tuần, tháng, quí các cơ quan hành chính nhà nước đưa kết quả thực hiện công tác này vào báo cáo định kỳ để báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh (bộ phận trang Web), Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo An Giang tổ chức thông tin rộng rãi, thường xuyên thông báo này và các địa chỉ, số điện thoại trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết và thực hiện.
  2. UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, các doanh nghiệp, công dân có liên quan tổ chức thực hiện. TL. CHỦ TỊCH UBND TỈNH AN GIANG CHÁNH VĂN PHÒNG Hồ Việt Hiệp PHỤ LỤC SỐ ĐIỆN THOẠI, ĐỊA CHỈ ĐƯỜNG DÂY NÓNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TỈNH AN GIANG ĐỂ TIẾP NHẬN VÀ TRẢ LỜI CÁC KIẾN NGHỊ CỦA CÔNG DÂN (kèm theo Thông báo số 117/TB-UBND ngày 09/8/2005 Số ĐT ĐT Cơ quan, đơn vị Số Fax Địa chỉ Email di động TT cố định Huyện, thị xã, (076) (076) thành phố UBND huyện Phú 1 827312 827227 vothanhtung_ag@hcm.vnn.vn Tân UBND huyện Tri 2 874022 874022 Tôn UBND huyện Chợ 3 883217 883217 vp-ubndchomoi@vnws.com Mớ i 4 688314 688635 chauphu@angiang.gov.vn UBND huyện
  3. Châu Phú UBND huyện Tân 5 530188 532708 Châu UBND huyện 6 879593 710667 nguyenductrungts@yahoo.com Thoại Sơn UBND huyện 7 650808 650042 ubndhchauthanhag@hopthu.com Châu Thành UBND huyện Tịnh 8 740399 875365 ubndtinhbien@yahoo.com Biên UBND huyện An 9 826702 826693 0918683930 Phú UBND TP. Long 10 841310 843137 thanhbinhagg@hcm.vnn.vn 0903825752 Xuyên UBND TX. Châu 11 869530 866211 0918684170 Đốc Sở, ban, ngành (076) (076) tỉnh Văn phòng Tỉnh 1 952873 852004 tuag@vnn.vn ủy
  4. Sở Kế hoạch và 4 852913 853380 spiagg@hcm.vnn.vn Đầu tư 5 Sở Tài chính 852099 857278 stcangiang@mof.gov.vn 0913877166 6 Sở Xây dựng 852105 856513 soxaydung@angiang.gov.vn Sở Nông nghiệp & 7 852164 853705 huynhthenang@hcm.vnn.vn 0913877676 PTNT Sở Tài nguyên và 8 853709 853217 tnmtangiang@vnn.vn Môi trường 9 Thanh tra tỉnh 852379 952110 thanhtra@angiang.gov.vn 10 Công an tỉnh 944800 944800 Sở Khoa học và 11 852212 854598 agidoste@hcm.vnn.vn 0913971784 Công nghệ 12 Sở Công nghiệp 841566 846498 socongnghiep@hcm.vnn.vn 0913972122 13 Sở Thương mại 952638 952694 tmdlag@hcm.vnn.vn 0919017092 14 Sở Du lịch 952541 0913877407 Sở Giao thông - 15 831250 831459 sogiaothongvt@angiang.gov.vn 0907175999 Vận tải 16 854268 854061 0918073454 Sở Lao động -
  5. Thương binh và Xã hội Sở Giáo dục và 17 852578 852578 sogddtag@hcm.vnn.vn Đào tạo 18 Sở Y tế 854246 952245 bslapxag@yahoo.com 19 Sở Tư Pháp 859483 859483 trungtintpag@yahoo.com 0913877501 Sở Thể dục - Thể 20 854577 954421 thao Sở Văn hoá - 21 952920 952755 0913971261 Thông tin Sở Bưu chính Viễn 22 956898 956898 sbcvtag@yahoo.com.vn 0913971099 thông Ủy ban Dân số, 23 859017 953073 ubdsgdteangiang@yahoo.com Gia đình và Trẻ em Trung tâm Xúc 24 tiến Thương mại - 952382 952926 attip@vnn.vn 0913877052 Du lịch và Đầu tư Trung tâm Phát 25 956657 triển Quỹ đất Ban Quản lý Khu 26 952507 952655 bqlkcnangiang@hcm.vnn.vn công nghiệp 27 Ban Quản lý Dự án 856369 854705 banqldaag@vnn.vn
  6. Đầu tư và Xây dựng tỉnh 28 Ban Tôn giáo tỉnh 956133 0918262311 29 Cục Thuế 841623 942403 httct@hcm.vnn.vn 30 Cục Hải quan 866892 867055 haiquanagg@hcm.vnn.vn 0913970879 31 Kho bạc Nhà nước 859005 852541 ast_vst@yahoo.com Bảo hiểm Xã hội 32 857868 857580 bhxhangiang@hopthu.com tỉnh Trường Đại học 33 846284 842560 agu@agu.edu.vn 0913971768 An Giang 34 Điện lực An Giang 992000 857016 Ngân hàng Nhà 35 844245 843473 nước tỉnh Ngân hàng Công 36 847236 843238 icbag@vnn.vn thương AG Ngân hàng Ngoại 37 842033 841591 thương AG Ngân hàng Nông 38 nghiệp & PTNT 954852 856748 nhnnag@yahoo.com AG
  7. Quỹ Hỗ trợ Phát 39 942720 846223 khanhag@vnn.vn 0913125553 triển AG
Đồng bộ tài khoản