intTypePromotion=3

Thông báo số 127/TB-VPCP

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Thông báo số 127/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 127/TB-VPCP về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 127/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc --------- S : 127/TB-VPCP Hà N i, ngày 15 tháng 04 năm 2009 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P V RÀ SOÁT CÁC ÁN QUY HO CH, D ÁN U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Ngày 03 tháng 4 năm 2009 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p v rà soát các án quy ho ch, d án u tư xây d ng trên. a bàn thành ph Hà N i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, y ban nhân dân thành ph Hà N i và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a y ban nhân dân thành ph Hà N i và ý ki n c a các i bi u d h p, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i có ý ki n như sau: 1. Bi u dương y ban nhân dân thành ph Hà N i có nhi u c g ng trong vi c tri n khai th c hi n ch o c a Th tư ng Chính ph t i Thông báo s 240/TB-VPCP ngày 05 tháng 9 năm 2008. Công tác rà soát các án quy ho ch, các d án u tư xây d ng ư c th c hi n công phu, cNn th n, ph n ánh y hi n tr ng quy ho ch th c t c a Thành ph , làm cơ s cho vi c quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i trong th i gian t i; 2. B Xây d ng ch o Tư v n nư c ngoài trúng tuy n l p Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i nghiên c u, ti p thu các xu t, ki n ngh c a y ban nhân dân thành ph Hà N i v các n i dung: Phân b , ki m soát dân cư ngo i vi; quy ho ch h th ng giao thông, c bi t là h th ng ư ng tr c giao thông không có các d i ô th bám ven tr c; tiêu chí s d ng t trong t ng giai o n; vi c s d ng t vùng phân lũ sông Tích, sông áy trong i u ki n các công trình tr thu u ngu n ưa vào khai thác s d ng. Hoàn thành Báo cáo Quy ho ch chung xây d ng Th ô Hà N i l n 1, báo cáo Ban Ch o Quy ho ch u tư xây d ng vùng Th ô Hà N i trong tháng 4 năm 2009 và báo cáo Thư ng tr c Chính ph vào tháng 5 năm 2009; 3. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn trong tháng 5 năm 2009, báo cáo Th tư ng Chính ph v v n phân lũ, ch m lũ cho khu v c vùng Th ô Hà N i; 4. y ban nhân dân thành ph Hà N i ti p thu ý ki n các cơ quan, hoàn thi n tiêu chí ánh giá, cho phép ti p t c tri n khai các án quy ho ch, các d án u tư xây d ng. Các án quy ho ch, các d án u tư ư c phép ti p t c tri n khai ph i áp ng y
  2. các yêu c u th t c c a nhà nư c, phù h p v i Quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i và yêu c u phát tri n kinh t xã h i c a Th ô Hà N i. i v i các d án ã ư c Th tư ng Chính ph cho phép u tư, y ban nhân dân thành ph Hà N i ch o àm phán và quy t nh tri n khai th c hi n, c bi t là các d án u tư phát tri n ô th phù h p v i yêu c u phát tri n ô th và theo úng quy nh hi n hành. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Th tư ng Chính ph , PTT Hoàng Trung H i; - Các B : Xây d ng, Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài nguyên và Môi trư ng; - UBND thành ph Hà N i; - VPCP: BTCN, các PCN Văn Tr ng Lý, Ph m Văn Phư ng; - C ng TT T, các V : KTTH, P; - Lưu: VT, KTN (3). Ph m Văn Phư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản