Thông báo số 13/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
2
download

Thông báo số 13/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 13/TB-VPCP về việc ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp của ban chỉ đạo xây dựng nhà Quốc hội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 13/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T PH NAM --------- c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 13/TB-VPCP Hà N i, ngày 22 tháng 01 năm 2008 THÔNG BÁO Ý KI N C A PHÓ TH TƯ NG HOÀNG TRUNG H I T I CU C H P C A BAN CH O XÂY D NG NHÀ QU C H I Ngày 15 tháng 01 năm 2008 t i Văn phòng Chính ph , Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã ch trì cu c h p Ban Ch o xây d ng Nhà Qu c h i. Tham d cu c h p có i di n lãnh o các B và cơ quan: Xây d ng, Tài chính, Văn phòng Qu c h i, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam, y ban nhân dân thành ph Hà N i, Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) và Văn phòng Chính ph . Sau khi nghe báo cáo c a B Xây d ng, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam và ý ki n c a các i bi u, Phó Th tư ng Hoàng Trung H i ã k t lu n như sau: 1. B Xây d ng ch o Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ti p t c tri n khai công tác chuNn b u tư xây d ng Nhà Qu c h i theo k ho ch ra; 2. Th ng nh t d ki n ti n th c hi n d án xây d ng Nhà Qu c h i theo phương án 1 (hoàn thành vào tháng 2 năm 2011) do Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) xu t t i Báo cáo s 26/BQLDA-KT ngày 15 tháng 01 năm 2008. Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) ti p t c hoàn ch nh ti n chi ti t sau khi có phương án ki n trúc ư c phê duy t. 3. B Xây d ng ch o Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) hoàn thi n cơ c u t ch c c a Ban Qu n lý d án tri n khai d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i có s tham gia c a Văn phòng Qu c h i, Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam; 4. Ban Qu n lý d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i và H i trư ng Ba ình (m i) báo cáo hàng tháng Ban Ch o xây d ng Nhà Qu c h i v vi c th c hi n d án u tư xây d ng Nhà Qu c h i. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, a phương liên quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH Nơi nh n: NHI M - Th tư ng Chính ph , PTT Nguy n Sinh Hùng, PTT Hoàng Trung H i; PHÓ CH NHI M - Các B : Xây d ng, Tài chính, K ho ch và u tư, Công an, Văn hóa, Th thao và Du l ch; - Vi n Khoa h c Xã h i Vi t Nam; - Văn phòng Qu c h i;
  2. - UBND thành ph Hà N i; - BQL DA TXD Nhà QH và HT Ba ình (m i); - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, Văn Tr ng Lý các V : VX, KTTH, TH, Website CP; - Lưu: VT, CN (3). 25
Đồng bộ tài khoản