Thông báo số 14/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Thông báo số 14/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 14/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 14/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 14/BC-BYT Hà N i, ngày 05 tháng 01 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 44) Ti p theo báo cáo s 43 ngày 04/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: - Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) và ngu n thông tin khác: Trong ngày 05/01/2006, không ghi nh n thêm trư ng h p m c cúm A (H5N1) m i. - K t tháng 12/2003 n nay ã có 142 trư ng h p m c, trong ó có 74 trư ng h p t vong t i 5 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 16, ch t 11), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 7, ch t 3), Vi t Nam (m c 93, ch t 42). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 05/01/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - T ngày 14/11/2005 n nay không ghi nh n trư ng h p m c m i. -T u năm n nay ghi nh n 66 trư ng h p m c t i 25 t nh/thành ph , trong ó có 22 trư ng h p t vong. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2. Báo cáo trình Th tư ng Chính ph v tình hình d ch cúm A(H5N1) và các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai trong tu n t i cu c h p Ban Ch o Qu c gia phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS) và cúm ngư i t i Văn phòng Chính ph
  2. 3. Ti p t c tri n khai D án WHO/FAO/UNDP tài tr v phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao. 4. Hòan thi n K ho ch trung và dài h n phòng ch ng d ch cúm ngư i t i Vi t Nam trong D án c a WB, UNDP Theo Thông báo c a C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, tính n nay toàn qu c còn 6 xã c a 6 huy n thu c 4 t nh d ch cúm gia c m x y ra chưa qua 21 ngày là: Hà Giang, Ngh An, Cao B ng, Qu ng Tr . K t 14/11/2005 n nay ã qua 50 ngày không ghi nh n trư ng h p m c cúm A(H5N1) ngư i. Di n bi n tình hình d ch trong nư c và trên th gi i ã ư c thông tin hàng ngày trên trang Web c a B Y t . ngh Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph xem xét và cho phép B Y t ư c báo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i theo ch báo cáo hàng tu n. Kính mong Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph cho ý ki n ch o b ng văn b n B Y t ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Dương Qu c Tr ng
Đồng bộ tài khoản