Thông báo số 149/2005/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
54
lượt xem
3
download

Thông báo số 149/2005/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 149/2005/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn Tấn Dũng tại hội nghị quán triệt Chỉ thị số 25/2005/CT-TTg về tiêm vắc xin phòng dịch cúm gia cầm do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 149/2005/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 149/2005/TB-VPCP Hà N i, ngày 23 tháng 08 năm 2005 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG THƯ NG TR C NGUY N T N DŨNG T I H I NGHN QUÁN TRI T CH THN S 25/2005/CT-TTG V TIÊM V C XIN PHÒNG DNCH CÚM GIA C M Ngày 17 tháng 8 năm 2005, t i Hà N i, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n T n Dũng ã ch trì h i ngh quán tri t Ch th s 25/2005/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2005 c a Th tư ng Chính ph v tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m. Tham d h i ngh có lãnh o các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Y t , Tài chính, các thành viên Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m, lãnh o y ban nhân dân và các S : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Tài chính, Y t các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương. Sau khi nghe B nông nghi p và Phát tri n nông thôn báo cáo k ho ch tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2005-2006, B Y t báo cáo k ho ch giám sát b nh cúm A (H5N1) trong quá trình tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m, B tài chính hư ng d n b trí s d ng kinh phí tiêm v c xin a phương, Phó Th tư ng thư ng tr c Nguy n T n Dũng có ý ki n như sau: 1.Th tư ng Chính ph ã có ch th v vi c tiêm v c xin phòng ch ng d ch cúm gia c m, do ó yêu c u các a phương, các B , ngành ph i quán tri t và th c hi n nghiêm túc n i dung Ch th này. m b o k t thúc chi n d ch tiêm phòng trên ph m vi c nư c năm nay ch m nh t vào cu i tháng 11 năm 2005, áp ng hi u qu phòng, ch ng d ch v ông xuân năm 2005-2006 và m b o nhu c u tiêu dùng gia c m, s n phNm gia c m vào d p u năm m i. 2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s m báo cáo Thư ng v T nh y, Thành y v n i dung Ch th s 25/2005/CT-TTg v tiêm v c xin phòng d ch cúm gia c m c a Th tư ng Chính ph ; xin ý ki n v k ho ch, bi n pháp t ch c công tác tiêm phòng a phương; ban hành ch th và phê duy t k ho ch tri n khai tiêm phòng trên a bàn. K ho ch ph i ng b , c th t vi c b o m cung c p v c xin, l c lư ng tham gia, kinh phí, phương ti n, v t tư, trang b b o h cho ngư i tham gia tiêm phòng. Các c p t t nh n xã ph i thành l p ban ch o tiêm phòng v i s tham gia c a cơ quan, l c lư ng chuyên môn v thú y và các t ch c chính tr , xã h i ch o th c hi n. 3.B nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m ch o, ki m tra, ôn c k ho ch tiêm phòng, m b o cung c p v c xin, có ch t lư ng t t và áp ng k p th i yêu c u, k ho ch tiêm phòng c a các a phương.
  2. y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m có n i dung tuyên truy n th ng nh t, phù h p trên các phương ti n thông tin i chúng trung ương và a phương t o s nh t trí, ng tình c a nhân dân và h th ng chính tr khi tri n khai th c hi n tiêm phòng. Các phương ti n thông tin i chúng trung ương và a phương ph i có chuyên m c và giành th i lư ng thích h p tuyên truy n cho nhi m v này. 4. ng th i v i vi c t p trung tri n khai tiêm v c xin phòng ch ng d ch cúm gia c m, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương ph i ti p t c th c hi n nghiêm túc các gi i pháp phòng, ch ng d ch ã ư c Th tư ng Chính ph , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Ban ch o qu c gia phòng ch ng d ch cúm gia c m ch o, ban hành; n u d ch x y ra ph i ti n hành tiêu h y gia c m, bao vây d ch, c m v n chuy n gia c m, s n phNm gia c m ra kh i vùng d ch; i v i àn gia c m làm gi ng, trư c khi ưa ra tiêu th ph i ư c tiêm phòng 100%. 5.B Y t ph i chuNn b các phương án v thu c, phác i u tr , b nh vi n i u tr , h p tác qu c t trong trư ng h p có d ch v x y ra. Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành và a phương bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M -Ban Bí thư Trung ương ng ( báo cáo) -Th tư ng, các Phó Th tư ng; -Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; Nguy n Công S -H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; -Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; -Văn phòng Ch t ch nư c; -Văn phòng Qu c h i; -Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; -VPCP; BTCN, các PCN, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng, các V : TH, KTTH, VX, P, V4, TTBC; -Lưu: VT, NN(3), Tr.220.
Đồng bộ tài khoản