Thông báo số 153/TB-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
41
lượt xem
1
download

Thông báo số 153/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 153/TB-BYT về nội dung họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống đại dịch cúm ở người ngày 22/02/2006 do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 153/TB-BYT

  1. BAN CH O QU C GIA C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÒNG CH NG I c l p - T do - H nh phúc DNCH ******** CÚM NGƯ I ****** S : 153/TB-BYT Hà N i, ngày 03 tháng 03 năm 2006 THÔNG BÁO V N I DUNG H P BAN CH Đ O QU C GIA PHÒNG, CH NG CH NG Đ I D CH CÚM NGƯ I NGÀY 22/02/2006 ti p t c tri n khai các ho t ng phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, ngày 22/02/2006, B Y t - Thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ã t ch c cu c h p thư ng kỳ. I. THÀNH PH N I BI U THAM D : 1.Ông Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i, ch trì cu c h p. 2.Ông Hoàng Th y Long, Nguyên Vi n trư ng Vi n V sinh d ch t Trung ương. 3.Ông Vũ Sinh Nam, Phó C c trư ng C c Y t d phòng Vi t Nam, B Y t . 4.Ông Doãn Huy Chung, V Văn xã, Văn phòng Chính ph . 5. Thuý H ng, Phó V trư ng V Hành chính văn xã, B Tài chính. 6.Bà Nguy n Th Huy n, C c A 25, B Công an. 7.Ông Lê L u, V Du l ch, T ng c c Du l ch. 8.Ông Lưu ình Phúc, C c Báo chí, B Văn hóa thông tin. 9.Ông Lâm Qu c Hùng, C c Quân y, B Qu c Phòng. 10.Ông Bùi Văn Tuân, S Y t Giao thông V n t i, B Giao thông V n t i. 11.Bà Tr n Hà Phương, C c Lãnh s , B Ngo i giao. 12.Ông Văn ăng Kỳ, C c Thú y, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 13.Ông Lý Ng c Kính, V trư ng V i u tr , B Y t . 14.Ông Nguy n Nam Liên, Phó V trư ng V K ho ch- Tài chính, B Y t .
  2. 15.Ông Tr n c Long, Phó V trư ng V pháp ch , B Y t . 16.Ông ng Qu c Vi t, Phó Giám c Trung tâm Truy n thông - Giáo d c s c kho , B Y t . 17.Ông Ph m Lê Tu n, Phó Giám c S Y t Hà N i. Và các chuyên viên C c Y t d phòng Vi t Nam, V i u tr và V K ho ch - Tài chính, B Y t . II.N I DUNG CU C H P: Cu c h p ã t p trung th o lu n các n i dung chính sau: 1. Tình hình d ch SARS và m t s b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch, các bi n pháp phòng ch ng d ch ã tri n khai. 2. Di n bi n tình hình d ch cúm gia c m và cúm A (H5N1) ngư i trên th gi i và t i Vi t Nam. M t s bi n pháp c n ti p t c tri n khai kh ng ch d ch. 3. Công tác tri n khai mua s m và t p hu n s d ng thu c, hoá ch t, trang thi t b cho công tác phòng ch ng i d ch cúm ngư i do Chính ph u tư cho các a phương và các B , ngành trong c nư c. 4. Công tác tuyên truy n phòng, ch ng d ch cúm A(H5N1) gia c m và ngư i. 2.1. Công tác phòng ch ng SARS và các b nh truy n nhi m nguy hi m gây d ch khác: 2.1.1. Tình hình d ch trên th gi i: B i li t:Theo thông tin t Cơ quan thanh toán B i bi t toàn c u: B i li t trên th gi i v n x y ra r i rác. T 08/02 - 14/02/2006, trên th gi i ghi nh n thêm 44 trư ng h p m c m i. Hi n có 16 Qu c gia ã ghi nh n b i li t v i t ng s trư ng h p m c là: 1.926 ngư i. Trong ó các nư c có s m c nhi u là Nigeria, Yemen, Indonesia và Somalia. 2.1.2.Tình hình d ch t i Vi t Nam: SARS: Theo báo cáo c a các a phương, các ơn v ki m d ch y t biên gi i t i c a khNu, không phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m SARS. S t Dengue/S t xu t huy t Dengue: trong tu n t 15/02 - 22/02/2006 ghi nh n 441 trư ng h p m c, tích lu s m c c nư c t u năm là 4.441, có 02 trư ng h p t vong. S m c tăng 25,9% so v i cùng kỳ năm 2005 (3.290/0). S m c cao t p trung nhi u nh t t i TP. H Chí Minh (21,7%), ti p theo là các t nh Kiên Giang, ng Nai, Ti n Giang, B n Tre, ng Tháp, Kiên Giang, Cà Mau. S i: Theo báo cáo c a Vi n V sinh d ch t Trung ương d ch S i t i xã Căn Co, huy n Sìn H , t nh Lai Châu, t tháng 11/2005 n nay (22/02/2006) có t ng s m c
  3. 52 trư ng h p. Trong tháng 02/2006 ã có thêm 08 trư ng h p m c b nh t i xã N m Cu i. C c Y t d phòng Vi t Nam ã có công i n khNn ch o S Y t Lai Châu tri n khai g p các ho t ng phòng ch ng d ch, giám sát ch t ch và g i báo cáo hàng ngày v B Y t . Viêm ph i do vi rút: Theo S Y t Hà N i, trong tháng 02/2006, t i m t s trư ng Ti u h c, PTTH thu c qu n C u Gi y, qu n Tây H và huy n T Liêm, TP. Hà N i ã có 482 h c sinh s t, bi u hi n nhi m vi rút, c th : Tên trư ng M cm i C ng d n PTTH Nghĩa Tân 05 79 Ti u h c Nghĩa tân 0 159 Ti u h c D ch V ng 8 30 Ti u h c Mai D ch 18 98 Ti u h c Qu ng An 13 85 PTTH Tr n Qu c To n 1 31 T ng s 45 482 Trung tâm Y t d phòng Hà N i ã c oàn cán b ki m tra, l y m u b nh phNm. Vi n V sinh d ch t Trung ương xác nh do các nguyên nhân sau: Rubella, Adeno vi rút, Thu u, Quai b . 2.1.3.Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1.Ti p t c ch o các ơn v ki m d ch y t biên gi i giám sát ch t ch t i các c a khNu có các i tư ng nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ vào Vi t Nam. Trong tu n t 16/02 - 22/02/2006, t i 7 c a khNu l n c a 7 t nh, thành ph (Hà N i, H i Phòng, H Chí Minh, Qu ng Ninh, L ng Sơn, à N ng, Lào Cai) có 90.920 khách nh p c nh, trong ó có 47.770 ngư i nh p c nh t vùng có d ch SARS cũ. Giám sát 41.235 ngư i t nư c có d ch cúm A (H5N1) trên ngư i nh p c nh vào Vi t Nam, chưa phát hi n trư ng h p nào nghi nhi m cúm A. 2.Ch o các Vi n VSDT/Pasteur và S Y t các t nh/thành ph tăng cư ng các ho t ng giám sát, phát hi n s m, tích c c i u tr các trư ng h p nghi nhi m SARS và các b nh truy n nhi m nguy hi m. 2.2. Công tác phòng ch ng d ch cúm A(H5N1): 2.2.1.Tình hình d ch cúm gia c m: Trên th gi i: Theo T ch c Y t th gi i ngày 21/02/2006, ch trong tháng 02/2006, d ch cúm gia c m ã lây lan sang 13 qu c gia trên th gi i (theo th t l n lư t) : Iraq, Nigeria, Azerbaijan, Bulgaria, Hy L p, Italy, Slovenia, Iran, Áo, c, Ai C p, n
  4. và Pháp. T i Châu Âu, d ch cúm gia c m lây lan nhanh, ch y u các chim hoang d i m c b nh. T i Nigeria và n : D ch cúm ghi nh n u tiên t i 1 nông trư ng, nơi có kh năng lây lan b nh r t nhanh. T i Rumania: ã tìm th y gia c m m c b nh và ch t t i làng Tuzla và khu ngh mát t i Navodari, g n Constanta. Hi n gia c m t i hai khu v c trên ã b tiêu hu . T i Áo: ngo i ô Floridsorf và m t làng t nh Lower, Áo ã tìm th y hai con v t hoang m c b nh. T i Italy: Trong tu n qua, H i ng Châu Âu thông báo, ã phát hi n 17 con thiên nga ch t mi n Nam Italy, trong ó hai con ã xét nghi m dương tính v i cúm A(H5N1). T i c: Phía Tây bang Mecklenburg ã phát hi n 2 chim ch t nghi do m c cúm A. Sau ó vi rút cúm A(H5N1) ã lây lan nhanh chóng t i o Ruegen. T i Hy L p: B Nông nghi p thông báo 03 con thiên nga t i vùng Salonika và Pieria ã xét nghi m nhi m cúm A(H5N1). Ng ng trên o Aegean c a Skyros cũng bi nghi nhi m b nh và ang ư c ti n hành xét nghi m. T i Bulgaria: D ch cúm gia c m v n ti p t c x y ra t i nư c này. H i ng Châu Âu ã kh ng nh các con thiên nga t i Bulgaria b nhi m cúm A(H5N1). T i Pháp: M t v t hoang t nh Ain phía ông nư c Pháp ã ư c kh ng nh nhi m cúm A(H5) b ng xét nghi m. M t v t ch t ư c tìm th y Lyon và 2 con v t ch t sông Somme nghi ng do nhi m b nh, ang ch xét nghi m kh ng nh. T i Ai C p: Thông báo vi rút cúm A(H5N1) ã t n công vào m t trang tr i cách 60km phía B c c a Cairo. Toàn b 100.000 gia c m t i ây ã b tiêu hu . Hi n nay gia c mt i Cairo, Giza, Minya ang xét nghi m kh ng nh nhi m cúm A(H5N1). T t c các gia c m c a các trang trai lân c n ã b tiêu hu . D ch cúm gia c m hi n ghi nh n 10 bang c a nư c này. T i n : D ch cúm gia c m ã x y ra trong các trang tr i t i t nh Nandurbar. Các nhân viên làm vi c t i ây ang ư c ki m tra kh ng nh, hi n ang ch k t qu xét nghi m. T i châu Á, các v d ch cúm gia c m ti p t c x y ra t i các nư c H ng Kông, Azerbaijan, Trung Qu c. T i H ng Kông: Các xét nghi m b nh phNm c a 01 con chim và 01 con gà ch t trong khi ang v n chuy n l u t Trung Qu c sang H ng Kông ã kh ng nh dương tính v i vi rút cúm A(H5N1). T i Azerbaijan: B Y t nư c này ã thông báo các con chim trên bi n Caspian, ang xét nghi m có kh năng nhi m cúm A(H5N1). Trong tháng 10/2005 m t àn chim di cư vùng Nakhchivan b ch t chưa rõ nguyên nhân.
  5. T i Trung Qu c: Tu n trư c, t i m t trang tr i t nh Shanxi, ã có 15.000 gia c m ch t. Hi n 35 công nhân làm vi c t i ây ang ư c giám sát ch t ch v y t . T i Châu Phi, cúm gia c m ti p t c di n ta t i Nigeria: T i Nigeria: D ch cúm A(H5N1) gia c m l i ti p t c ư c ghi nh n thêm t i 2 bang Kano và Plateau, sát biên gi i bang Kaduna. Kho ng 46.000 gia c m m c b nh ã b tiêu hu . 1.2 T i Vi t Nam: Tình hình d ch cúm A(H5N1) gia c m ã cơ b n ư c kh ng ch . Theo thông báo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, t ngày 15/12/2005 n nay (22/02/2006), ã hơn 2 tháng toàn qu c không phát sinh thêm d ch cúm gia c m m i. 2.2.2. Tình hình d ch cúm A (H5N1) trên ngư i: Trên th gi i: T i Indonesia: Theo T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 20/02/2006: B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 01 trư ng h p m c m i cúm A(H5N1). B nh nhân nam 23 tu i, s ng phía ông t nh Jakarta, kh i b nh ngày 05/02/2006, nh p vi n ngày 07/02/2006 và t vong ngày 10/02/2006. B nh nhân là ngư i bán tr ng t i ch . Như v y, n nay t i Indonesia ã ghi nh n 26 trư ng h p m c, trong ó có 19 trư ng h p t vong. T i Vi t Nam:K t trư ng h p m c g n ây nh t ngày 14/11/2005 n nay chưa ghi nh n trư ng h p m c m i cúm A (H5N1) ngư i. Tính t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 170 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 92 trư ng h p t vong t i 7 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 26, ch t 19), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 12, ch t 08), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 04), Iraq (m c 01, ch t 01). 2.2.3. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã th c hi n: 1.Ti p t c theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch báo cáo Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính Ph , Ban Khoa giáo Trung ương và thông tin hàng ngày trên trang web c aB Yt . 2.Duy trì các ho t ng c a Ban ch o phòng ch ng d ch viêm ư ng hô h p c p do vi rút (SARS), cúm ngư i các tuy n. Tăng cư ng các ho t ng ki m d ch y t biên gi i t i các c a khNu, ch o các ơn v y t d phòng cơ s giám sát ch t ch , phát hi n s m các trư ng h p nghi m c b nh có bi n pháp x lý k p th i.
  6. 3.Ch o các Vi n V sinh d ch t Trung ương, Vi n Y h c lao ng và V sinh môi trư ng, S Y t TP. Hà N i tăng cư ng giám sát phòng ch ng d ch, ki m tra y t môi trư ng, v sinh san toàn th c phNm b o v s c kho i bi u tham d ih i i bi u toàn qu c l n th X c a ng. 4.Ch o các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giámsát phòng ch ng không x y d ch và lây lan d ch vào Hà N i trong th i gian i h i ng X. 5.Ti p t c các bư c hoàn ch nh D th o Quy nh hư ng d n v an toàn sinh h c phòng xét nghi m c p I, II và III . 6.ChuNn b báo cáo cho oàn cán b B Y t i ki m tra và ch o công tác y t và phòng ch ng d ch b nh t i các t nh B c C n, Cao B ng (t ngày 14/02 - 16/02/2006). 7.ChuNn b “Báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) ngư i t i Vi t Nam và tri n khai các bi n pháp phòng ch ng d ch" và “Báo cáo tóm t t nh ng h p tác Y t Vi t Nam - Indonesia" cho oàn tháp tùng Th tư ng Chính ph thăm chính th c nư c c ng hoà Indonesia (t 22/02 - 24/02/2006). 8.Xây d ng cơ s thu c, hoá ch t, trang b phòng ch ng d ch cúm A(H5N1) d tr năm 2006 t i các c p t Trung ương n cơ s . 9.Làm vi c v i các chuyên gia T ch c Y t th gi i v phát tri n H th ng c nh báo s m d ch b nh t i Vi t Nam trong th i gian t i (t ngày 13/02 - 23/02/2006). Tích c c tri n khai các ho t ng c a d án WHO/FAO/UNDP tài tr v vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI) và D án h tr cho công tác phòng ch ng cúm gia c m do Chính ph c vi n tr không hoàn l i. III. K T LU N CU C H P: Sau khi th ng nh t ý ki n c a các thành viên tham gia d h p, PGS.TS. Tr nh Quân Hu n, Th trư ng B Y t , Phó Trư ng ban thư ng tr c Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i ã k t lu n cu c h p như sau: 1.Trên th gi i, d ch cúm gia c m còn r t ph c t p, áng lo ng i, d ch ti p t c di n bi n t i các nư c châu Âu, châu Á và châu Phi. T ch c Y t th gi i ánh giá 5 châu l c u có nguy cơ lan tràn d ch trên gia c m vì không kh ng ch ư c chim di cư. Nhi u nư c trên th gi i ánh giá Vi t Nam ã thành công trong vi c kh ng ch d ch cúm gia c m r t hi u qu . C n ti p t c tích c c tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch gi v ng thành qu t ư c. 2.Ngày 21/02/2006 Th tư ng Chính ph ã ký ban hành Quy t nh s 348/Q -TTg v vi c thành l p Ban ch o qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i. ngh các B , ngành trong danh sách các thành viên Ban ch o có b ph n Thư ng tr c tham gia các cu c h p giao ban y , thư ng xuyên n m ch c tình hình, báo cáo Lãnh o B , ngành. 3.Ti u ban Giám sát, ch ng d ch:
  7. ·Tăng cư ng t ch c ho t ng giám sát, tuyên truy n phòng, ch ng d ch b nh Xuân – Hè. Ti p t c ph i h p v i các cơ quan Thông t n và báo chí tuyên truy n nhân dân v s d ng gia c m s ch, có ngu n g c, không b b nh, có ki m nh c a cơ quan thú y và m b o v sinh cá nhân, phòng d ch b nh có th x y ra b t c khi nào. Ph i h p v i C c An toàn v sinh th c phNm t ch c ki m tra giám sát s d ng gia c m. ·Tri n khai ch o các S Y t , Trung tâm Y t d phòng các t nh/thành ph trong c nư c t ch c phát ng và hư ng ng ti p 1 t chi n d ch tăng cư ng V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i trong tháng 3/2006 (t 01/3 – 31/3/2006). ·Ti p t c tăng cư ng công tác ki m d ch biên gi i, giám sát d ch t , phát hi n s m, x lý tri t d ch tránh lây lan. Phát hi n s m, i u tr tích c c các trư ng h p nghi nhi m cúm A(H5N1). ·Ch o các t nh lân c n Hà N i (Hà Tây, Hà Nam, B c Ninh, H i Dương, Vĩnh Phúc và Hưng Yên) tăng cư ng giámsát phòng ch ng không x y d ch và lây lan d ch vào Hà N i trong th i gian i h i ng X. 4.Các Ti u ban, thành viên các B , ngành liên quan ph i h p trong t ch c th c hi n chi n d ch V sinh môi trư ng, v sinh chu ng tr i và thành l p các oàn cán b giám sát th c hi n chi n d ch t i các a phương t u tháng 3/2006. 5.Ti u ban Tuyên truy n phát hành các n i dung truyên truy n, cu n “CNm nang phòng ch ng i d ch cúm ngư i” n t n xã, phư ng. 6.Ti u ban H u c n: -KhNn trương báo cáo trình Lãnh o B , Th tư ng Chính ph chi ti t tình hình mua s m trang thi t b , thu c, hoá ch t, phương ti n phòng, ch ng d ch t I, chuNn b k ho ch mua s m t II. - ngh các a phương báo cáo c th tình hình s d ng kinh phí theo Quy t nh 1239/Q -TTg v vi c h tr kinh phí cho ho t ng phòng, ch ng d ch. Ban ch o Qu c gia phòng, ch ng i d ch cúm ngư i s ti p t c giao ban nh kỳ vào 16h00 ngày 01/3/2006 báo cáo tình hình d ch cúm A(H5N1) và tri n khai các ho t ng phòng ch ng d ch. KT. TRƯ NG BAN PHÓ TRƯ NG BAN THƯ NG TR C TH TRƯ NG B Y T Tr nh Quân Hu n
Đồng bộ tài khoản