intTypePromotion=3

Thông báo số 234/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
1
download

Thông báo số 234/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 234/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cầu Bến Thủy II, tỉnh Nghệ An và tỉnh Hà Tĩnh do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 234/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 234/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P THÔNG QUA BÁO CÁO U KỲ D ÁN U TƯ XÂY D NG C U B N TH Y II, T NH NGH AN VÀ T NH HÀ TĨNH Ngày 15 tháng 5 năm 2008, Th trư ng B Giao thông v n t i Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thông qua báo cáo u kỳ d án u tư xây d ng c u B n Th y II, t nh Ngh An và t nh Hà Tĩnh. Tham d cu c h p g m có lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , C c ư ng b Vi t Nam, C c Giám nh & QLCL CTGT, S GTVT t nh Ngh An, S GTVT t nh Hà Tĩnh, Ban QLDA 85 và T ng công ty TVTK GTVT (TEDI). Sau khi nghe Tư v n TEDI trình bày báo cáo u kỳ, ý ki n tham gia c a các thành viên d h p, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. V hư ng tuy n: Vi c u tư xây d ng c u B n Th y II là nh m hoàn ch nh tuy n tránh Vinh, vì v y th ng nh t i m u d án phía B c k t n i v i tuy n tránh Vinh, i m cu i phía Nam v lâu dài k t n i v i Qu c l 8B, trư c m t ưu tiên k t n i v i QL1A. 2. V quy mô m t c t ngang: - Th ng nh t xây d ng c u v i quy mô 4 làn xe cơ gi i, 2 làn xe thô sơ có b r ng làn t 2.5 ~ 3.0m. - Quy mô ư ng hai u c u b ng quy mô c u, riêng ư ng d n phía Nam o n n i t nút giao QL1A n QL8B giai o n trư c m t u tư xây d ng v i quy mô 2 làn xe cơ gi i, 2 làn xe thô sơ, t ng b m t Bm t = 12m. 3. V phương án k t c u nh p: V chi u dài c u: cơ b n th ng nh t v i Tư v n ki n ngh , nhưng c n nghiên c u kéo dài thêm nh p d n phía Hà Tĩnh, ng th i nghiên c u l a ch n chi u cao p u c u cho phù h p. Tư v n ti p t c nghiên c u các gi i pháp thi t k làm tăng tính thNm m cho công trình, t o i m nh n ki n trúc cho khu v c có nhi u truy n th ng l ch s , sơ b th ng nh t ch n phương án k t c u c u chính d ng d m khung liên t c BTCT DƯL úc h ng cân b ng. V k t c u c u d n nên so sánh l a ch n phương án dùng d m gi n ơn Super T ho c úc Ny, b n m t c u liên t c nhi t. 4. V kh thông thuy n: Ch u tư và Tư v n c n làm vi c v i C c ư ng sông Vi t Nam th ng nh t chi u cao tĩnh không thông thuy n kho ng 6m gi m d c c u, m b o an toàn và thu n l i cho các xe thô sơ i qua c u. 5. V nút giao: V phía B c thi t k b trí nút giao b ng, phía Nam c n nghiên c u giao b ng ho c giao khác m c, ho c phân kỳ u tư, tuy nhiên công tác gi i phóng m t b ng ph i th c hi n luôn cho giai o n hoàn ch nh. 6. Ti n th c hi n:
  2. C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA 85 ch o Tư v n hoàn ch nh h sơ báo cáo cu i kỳ trong tháng 6 năm 2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản