intTypePromotion=3

Thông báo số 236/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
2
download

Thông báo số 236/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 236/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường kiểm tra tình hình thực hiện các dự án: QL6 đoạn Sơn La – Tuần Giáo, Cầu Pá Uôn, QL279 đoạn Tuần Giáo – Điện Biên, đường tránh ngập QL12, cầu Hang Tôm, QL4D đoạn tránh thị xã Tam Đường, QL70 đoạn Đoan Hùng – Lào Cai và QL2 đoạn Đền Hùng – Đoan Hùng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 236/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 236/TB-BGTVT Hà N i, ngày 02 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG KI M TRA TÌNH HÌNH TH C HI N CÁC D ÁN: QL6 O N SƠN LA – TU N GIÁO, C U PÁ UÔN, QL279 O N TU N GIÁO – I N BIÊN, Ư NG TRÁNH NG P QL12, C U HANG TÔM, QL4D O N TRÁNH THN XÃ TAM Ư NG, QL70 O N OAN HÙNG – LÀO CAI VÀ QL2 O N N HÙNG – OAN HÙNG T ngày 23 n ngày 25/5/2008, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ti n hành ki m tra tình hình th c hi n các D án: QL6 o n Hòa Bình – Tu n Giáo, c u Pá Uôn, QL279 o n Tu n Giáo – i n Biên, ư ng tránh ng p QL12, c u Hang Tôm, QL4D o n tránh th xã Tam ư ng, QL70 o n oan Hùng – Lào Cai và QL2 o n n Hùng – oan Hùng do các Ban Qu n lý d án: 1 và 5 làm i di n Ch u tư và các S GTVT: Lào Cai, Lai Châu làm Ch u tư (C T). Tham gia oàn ki m tra g m có Lãnh o, i di n các cơ quan, ơn v : C c Giám nh & QLCL CTGT; V K ho ch u tư; Các Ban QLDA: 1 và 5; Khu Qu n lý ư ng b II; Các S GTVT: i n Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái; H i ng GPMB các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái. oàn ã ti n hành ki m tra tình hình thi công t i hi n trư ng và làm vi c v i các t nh còn vư ng m c GPMB. Sau khi nghe các ơn v liên quan báo cáo, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: B GTVT ánh giá cao s quan tâm ch o và ph i h p c a UBND các t nh: Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Lào Cai và Yên Bái trong công tác GPMB c a các D án xây d ng công trình giao thông; Ti n thi công c a các D án có bi n chuy n t t. Tuy nhiên, áp ng ti n hoàn thành c a các D án xây d ng công trình giao thông nh m Ny nhanh s phát tri n kinh t , xã h i cho các t nh thu c khu v c Tây B c, các a phương, H GPMB, các Ban QLDA 1 và 5, Ch u tư và các Nhà th u thi công khNn trương th c hi n các n i dung sau: I. D ÁN C I T O, NÂNG C P QL6: I.1. o n Hòa Bình – Sơn La: D án ã ư c ưa vào khai thác s d ng; Năm 2007 do cơn bão s 5 ã gây hư h ng m t s v trí, B ã giao cho C c ư ng b Vi t Nam s a ch a kh c ph c nhưng n nay v n chưa hoàn ch nh: như m t s i m t i các lý trình: Km 129, Km 133, Km 150+800, Km 152+100, Km 204+100 và Km 209+600: m b o b n v ng cho công trình, an toàn và êm thu n cho phương ti n và ngư i tham gia giao thông trên tuy n, yêu c u C c ư ng b Vi t Nam ch o Khu qu n lý ư ng b II khNn trương s a ch a, kh c ph c các o n b h ng m t ư ng nêu trên (chi ti t có Thông báo riêng). I.2. o n Sơn La – Tu n Giáo: - V ti n : Kh i lư ng thi công c a toàn D án t trung bình: 61,77%. Nhi u gói th u kh i lư ng còn nhi u, như các Gói th u s 2, s 10 và s 12, theo ti n yêu c u th i gian thi công còn l i r t ng n. Vì v y, yêu c u Ban QLDA1 ch o các Nhà th u t p trung v t tư, thi t b , nhân l c, tài chính Ny nhanh ti n ; nghiêm kh c x lý theo quy nh i v i các Nhà th u có bi u hi n trì tr , kéo dài th i gian thi công. Ti n yêu c u: + i v i các o n ã có m t b ng, yêu c u Ban QLDA1 ch o các Nhà th u th m bê tông nh a xong trư c ngày 30/6/2008.
  2. + Các o n còn vư ng m c chưa có m t b ng, Ban QLDA1 ph i h p ch t ch v i a phương khNn trương GPMB bàn giao cho Nhà th u và th m bê tông nh a trư c 30/9/2008 nh m hoàn thành toàn b D án vào tháng 12/2008. - V ch t lư ng: Ban QLDA1 và Tư v n ki m tra nghiêm ng t v ch t lư ng c a công trình và thư ng xuyên có m t t i hi n trư ng ki m tra giám sát. Tư v n ưa gi i pháp x lý c a x các c ng không nh hư ng n sinh ho t c a nhân dân và chuy n ngay h sơ cho Nhà th u thi công. - V công tác GPMB: + Hi n t i toàn d án còn vư ng chưa bàn giao m t b ng 7,365Km; Trong ó trên a bàn t nh Sơn La vư ng 3.9Km và a bàn t nh i n Biên vư ng 3,465Km. Các vư ng m c trên, t i bu i làm vi c v i H i ng n bù GPMB (H GPMB) huy n Thu n Châu và UBND t nh i n Biên, H GPMB c a các a phương ã cam k t gi i quy t d t i m trong tháng 6/2008 và giao m t b ng cho ơn v thi công. Ban QLDA1 c n ph i h p ch t ch v i H GPMB a phương th c hi n. II. D ÁN C I T O, NÂNG C P QL279, O N TU N GIÁO – I N BIÊN (GIAI O N I): - Ti n thi công c a toàn D án nhìn chung có chuy n bi n nhưng v n ch m so yêu c u, áp ng ti n hoàn thành D án, B yêu c u: + i v i các o n ã có m t b ng, Ban QLDA5 ch o các Nhà th u th m bê tông nh a xong trư c ngày 30/6/2008. Các o n còn vư ng m c chưa có m t b ng, Ban QLDA5 ph i h p ch t ch v i a phương khNn trương GPMB bàn giao cho Nhà th u thi công hoàn thành vào tháng 12/2008. + Nhi u gói th u ã rãi l p Subbase c n thi công ngay l p base và th m bê tông nh a mb o không b bong b t, b i khi phương ti n lưu thông m b o ch t lư ng và môi trư ng. + Ban QLDA5 ch o Tư v n ki m tra nghiêm ng t v ch t lư ng c a công trình và thư ng xuyên có m t t i hi n trư ng ki m tra giám sát; k p th i x lý các v n sai khác liên quan n thi công trên công trư ng, nh ng v trí chưa th m c n ch o Nhà th u thư ng xuyên tư i nư c nh m gi m b i gây nh hư ng n môi trư ng và nhân dân sinh s ng t i khu v c. + V công tác GPMB: Hi n t i toàn d án còn vư ng chưa bàn giao m t b ng 14,7Km; Các vư ng m c này t n t i ã lâu. T i bu i h p, UBND t nh ã cam k t hoàn thành GPMB vào ngày 30/6/2008, do v y Ban QLDA5 c n ph i h p ch t ch v i UBND các c p, H GPMB c a các a phương th c hi n. III. D ÁN XÂY D NG C U PÁ UÔN: Hi n nay ã tri n khai thi công trên t t c các gói th u; Ti n th c hi n t theo k ho ch. B GTVT bi u dương s ch o c a Ban QLDA1 và s n l c thi công c a các ơn v thi công trên công trư ng c u Pá Uôn, ngh các ơn v c n phát huy m b o hoàn thành công trình úng ti n ã nh. - Ban QLDA1 ch o Tư v n Giám sát và các Nhà th u thi công th c hi n t t công tác an toàn lao ng; kiên quy t không x y ra tai n n lao ng trên công trư ng; Ki m tra nghiêm ng t v k thu t và ch t lư ng m b o quy nh. - V n c p cho D án (t T p oàn i n l c Vi t Nam): Ban QLDA1 ti p t c làm vi c v i EVN chuy n v n, trư ng h p EVN chưa áp ng c n báo cáo B gi i quy t ti p. IV. D ÁN TRÁNH NG P KHI CÓ TH Y I N SƠN LA QL12 VÀ C U HANG TÔM: Theo ch o c a Th tư ng Chính ph , B GTVT ang t p trung ch o các cơ quan, ơn v liên quan tri n khai vào tháng 6/2008 và hoàn thành D án trư c tháng 10/2010 ph c v óng p th y i n Sơn La. ngh UBND t nh i n Biên ch o UBND các c p, các S Ban ngành và H GPMB a phương Ny nhanh công tác GPMB c a D án. Ban QLDA1 khNn trương bàn giao h sơ và m c GPMB, m c l gi i cho a phương s m tri n khai công tác GPMB.
  3. Yêu c u các Nhà th u t n d ng t i a th i ti t mùa khô còn l i c a năm 2008 tri n khai ngay công tác xây l p c a D án. V. D ÁN QL12 (S GTVT I N BIÊN LÀM CH U TƯ): D án th c hi n ã b kéo dài quá lâu; hi n nay còn 1 s gói th u chưa hoàn thành. B yêu c u S GTVT i n Biên ki m tra năng l c Nhà th u, trư ng h p không còn kh năng th c hi n cho ch m d t H p ng và ch n Nhà th u năng l c thay th th c hi n hoàn thành D án vào năm 2008. C n chý ý v ch t lư ng thi công, c bi t là v t li u làm móng; c n ki m tra v t li u b o m úng á dăm (4 x 6) m i cho phép thi công. VI. D ÁN C I T O, NÂNG C P QL4D, O N TRÁNH THN XÃ TAM Ư NG: Hi n nay các D án m i tri n khai thi công, nhìn chung các Gói th u u thi công b o m ti n , S GTVT Lai Châu c n ti p t c ph i h p ch t ch v i H GPMB a phương và quy t tâm ôn c các Nhà th u thi công hoàn thành d án theo úng ti n . - Trong quá trình thi công c n chú ý: + Yêu c u Tư v n thi t k c cán b bám sát hi n trư ng th c hi n ch c năng giám sát tác gi và giúp Ch u tư k p th i tháo g các vư ng m c khi c n thi t. i v i các khu v c có a ch t y u, nư c ng m ph i có bi n pháp x lý d t i m, úng quy trình k thu t. + S GTVT Lai Châu ph i h p v i các cơ quan, Ban ngành c a t nh th ng nh t quy ho ch t ng th , c bi t là h th ng thoát nư c ph i tính lưu lư ng cho toàn khu v c, h th ng nư c th i c a ô th không cho ch y vào h tránh ô nhi m môi trư ng; b sung thêm hào k thu t tránh vi c ào ư ng. - V công tác GPMB: m b o thi công hoàn thành D án QL4D, o n tuy n tránh th xã Tam ư ng theo úng ti n , yêu c u S GTVT Lai Châu ph i h p ch t ch hơn n a v i UBND các c p, H GPMB c a a phương Ny nhanh công tác GPMB s m bàn giao m t b ng cho các ơn v thi công. VII. D ÁN C I T O, NÂNG C P QL70, O N OAN HÙNG – LÀO CAI (KM0 – KM188): Hi n nay ti n thi công c a toàn D án so v i yêu c u quá ch m, th i gian thi công còn l i không nhi u. - V ti n : Yêu c u hoàn thành công tác th m bê tông nh a toàn b D án trư c ngày 31/12/2008. C n quan tâm ch thư ng cho các ơn v hoàn thành s m và ph t i v i các ơn v thi công ch m so v i H p ng, nh m Ny nhanh ti n thi công. + T i gói th u s 6 v i chi u dài 18Km, hi n t i m t ư ng b bong, phương ti n i l i khó khăn, Ban QLDA5 ch o Nhà th u tri n khai ngay l p móng cũng như bù ph êm thu n (bù ph xong trư c ngày 10/6/2008). ng th i có bi n pháp i u ph i kh i lư ng t i các gói th u s 12, gói th u s 6 hoàn thành ng b D án. + Hi n nay gói th u s 13 chưa tri n khai, Ban QLDA1 c n Ny nhanh th t c Nhà th u vào thi công ngay. - Các n i dung khác: Yêu c u các Ban QLDA1 và 5 ch o TVGS và các Nhà th u gi i quy t d t i m các h ng m c thi công: C ng, rãnh d c và thi công l p móng m t trư c mùa mưa năm 2008. i v i các o n ã thi công móng m t xong, c n th m ngay 1 l p m b o giao thông; Ch ng b trí v t tư, v t li u … áp ng ti n hoàn thành D án. - V công tác GPMB: Hi n t i toàn b d án còn vư ng chưa bàn giao m t b ng 16,5Km; mb o thi công hoàn thành d án theo úng ti n , ngh UBND các t nh có D án i qua x lý nghiêm các trư ng h p ch u không di chuy n và bàn giao m t b ng cho các ơn v thi công.
  4. VIII. D ÁN C I T O, NÂNG C P QL2 O N N HÙNG – OAN HÙNG: - V ti n : B yêu c u hoàn thành cơ b n công tác thi công vào cu i năm 2008, hi n nay ti n thi công c a toàn D án còn ch m, các gói th u 2, 3, 4 và 5 kh i lư ng còn nhi u. Vì v y, yêu c u Ban QLDA5 t p trung ch o Tư v n Giám sát, các Nhà th u và các ơn v liên quan Ny nhanh ti n thi công D án, ph n u hoàn thành th m l p 1 trư c T t âm l ch năm 2009. - V ch t lư ng: Ban QLDA5 và Tư v n ki m tra nghiêm ng t v ch t lư ng c a công trình và thư ng xuyên có m t t i hi n trư ng ki m tra giám sát. Có phương án x lý ngay các v n liên quan n c a c ng chưa t yêu c u v k thu t trư c mùa mưa. - V công tác GPMB: Hi n t i toàn d án còn vư ng chưa bàn giao m t b ng hơn 5,8Km; mb o thi công hoàn d án theo úng ti n , ngh UBND t nh Phú Th x lý nghiêm các trư ng h p không ch u di chuy n và bàn giao m t b ng cho các ơn v thi công trư c ngày 15/6/2008. IX. M T S V N LIÊN QUAN KHÁC: - Yêu c u các Ban QLDA1 & 5 và các Ch u tư: + KhNn trương ph bi n, quán tri t th c hi n ngay vi c ki m kê kh i lư ng tính bù giá, trư t giá theo quy nh t i Thông tư s 09/2008/TT-BXD c a B XD hư ng d n i u ch nh giá và h p ng xây d ng do bi n ng giá nguyên, nhiên li u và v t li u xây d ng; Văn b n 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 c a Chính ph v i u ch nh giá và h p ng tr n gói t o i u ki n cho Nhà th u th c hi n. + T ch c cu c h p v i các Nhà th u ph bi n áp d ng, th c hi n ngay nh ng n i dung theo văn b n s 566/BGTVT-CG ngày 24/01/2008 c a B GTVT Ny nhanh công tác gi i ngân. m b o vi c gi i ngân ph i ư c th c hi n thư ng xuyên theo hàng tháng, không t n ng kh i lư ng xây l p hoàn thành. + Ch o các Nhà th u th c hi n công tác m b o giao thông và môi trư ng theo quy nh; không nư c t trên n n ư ng làm các phương ti n b sa l y, lưu thông không êm thu n; không x y ra tai n n do thi công và có bi n pháp gi m b i bNn; không gây ô nhi m môi trư ng. - Công tác b o m giao thông: Các Ban QLDA1 và 5 ph i h p v i các S GTVT Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , Khu QL BII tăng cư ng công tác ki m tra và x ph t Nhà th u trong vi c vi ph m th c hi n công tác m b o an toàn giao thông và v sinh môi trư ng và các phương ti n quá kh , quá t i lưu thông trên ư ng. - ngh UBND các t nh Sơn La, i n Biên, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Phú Th , ch o H GPMB a phương s m hoàn t t các th t c, Ny nhanh công tác GPMB s m bàn giao m t b ng cho ơn v thi công theo úng cam k t gi a UBND các t nh và B GTVT. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t, tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các ơn v tham d h p; - C c ư ng b Vi t Nam; - Lưu VP, CG (3). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản