Thông báo số 249/TB-VPCP

Chia sẻ: Trương Kiện | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
123
lượt xem
16
download

Thông báo số 249/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 249/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về bản quyền tác giả, quyền liên quan do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 249/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ------ NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------ Số: 249/TB-VPCP Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2009 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢN QUYỀN TÁC GIẢ, QUYỀN LIÊN QUAN Thời gian gần đây, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam có nhiều đơn gửi Thủ tướng, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước phản ánh một số đài phát thanh, truyền hình khi sử dụng tác phẩm âm nhạc đã không tôn trọng trả tiền nhuận bút cho tác giả theo quy định. Đồng thời, cũng có nhiều ý kiến phản ánh Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam đặt ra mức tiền nhuận bút và cách thu tiền không hợp lý, làm ảnh hưởng đến việc phổ biến các tác phẩm âm nhạc Việt Nam và nhu cầu hưởng thụ âm nhạc của công chúng. Để xem xét, giải quyết vấn đề này và đánh giá tình hình thực hiện pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan, ngày 03 tháng 8 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành liên quan. Tham dự cuộc họp có các Phó Thủ tướng: Trương Vĩnh Trọng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân; đại diện các Bộ, cơ quan: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến kết luận như sau: 1. Chủ trương của Đảng, Nhà nước ta là coi trọng và bảo hộ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả theo quy định của pháp luật, góp phần khuyến khích, thúc đẩy hoạt động sáng tạo, đồng thời tôn trọng quyền hưởng thụ âm nhạc của công chúng làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân, tạo thuận lợi cho việc phổ biến rộng rãi các tác phẩm âm nhạc và tên tuổi của các nhạc sỹ Việt Nam ở trong nước và ra nước ngoài. 2. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan: a) Nghiên cứu xây dựng nguyên tắc xác định tiền nhuận bút, thù lao làm cơ sở cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, tổ chức quản lý tập thể quyền tác giả, quyền liên quan và người sử dụng tác phẩm thỏa thuận khi có sử dụng tác phẩm trên cơ sở bảo đảm hài hòa lợi ích chính đáng, hợp pháp của tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả với lợi ích công cộng
  2. trong việc phổ biến các tác phẩm góp phần thiết thực vào việc nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; b) Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính, cơ chế thực hiện việc mua bản quyền cho các cơ quan, tổ chức nhà nước có nhiệm vụ phổ biến tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng có giá trị tư tưởng, khoa học và nghệ thuật phục vụ lợi ích công cộng, nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 3. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, trương soạn thảo trình Chính phủ Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng quy định rõ cơ chế bảo hộ, nhất là tiền nhuận bút, thù lao trả cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả. 4. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Nhạc sỹ Việt Nam làm việc với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam rà soát Điều lệ, hoạt động của Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam để bảo đảm Trung tâm hoạt động công khai, có hiệu quả, đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP; - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; - UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW; - Hội Nhạc sỹ Việt Nam; -Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc VN; Nguyễn Hữu Vũ - VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: PL, KTTH, TH, TKBT; - Lưu: Văn thư, KGVX (3)
Đồng bộ tài khoản