intTypePromotion=3

Thông báo số 254/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
38
lượt xem
2
download

Thông báo số 254/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 254/TB-VPCP về việc ý kiến kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về dự án đầu tư xây dựng nhà ga hành khách T2 cảng hàng không quốc tế Nội Bài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 254/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 254/TB-VPCP Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2007 THÔNG BÁO Ý KI N K T LU N C A TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I CU C H P V D ÁN U TƯ XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 C NG HÀNG KHÔNG QU C T N I BÀI Ngày 05 tháng 12 năm 2007, t i Văn phòng Chính ph , Th tư ng Nguy n T n Dũng ã ch trì cu c h p v D án u tư xây d ng nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i Bài. Tham d cu c h p có các Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng, Ph m Gia Khiêm, Hoàng Trung H i, Nguy n Thi n Nhân, i di n lãnh o các B : Giao thông v n t i, K ho ch và u tư, Xây d ng, Văn phòng Chính ph , C c Hàng không Vi t Nam, T ng Giám c C m c ng Hàng không mi n B c. Sau khi nghe báo cáo c a lãnh o B Giao thông v n t i, C c Hàng không Vi t Nam, ý ki n c a các Phó Th tư ng Chính ph và i di n lãnh o các B , Th tư ng Nguy n T n Dũng k t lu n như sau: 1. Ngu n v n và th i gian th c hi n D án: - D án u tư b ng ngu n v n trong nư c. Giao Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam ch u trách nhi m b trí v n và cho vay phù h p v i ti n s d ng v n c a D án. Ch u tư D án là C m c ng Hàng không mi n B c vay v n v i lãi su t ưu ãi, ch u trách nhi m thanh toán v n và lãi v i ngân hàng theo quy nh. Giao B trư ng B Tài chính su t m c lãi su t, th i h n cho vay trình Th tư ng phê duy t. - Vi c ti n hành th c hi n D án v i tinh th n th t khNn trương cu i quý II năm 2008 kh i công, hoàn thành vào cu i quý II năm 2010, theo úng ti n Th tư ng Chính ph ã ch o t i công văn s 101/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2006. 2. Phương th c th c hi n D án: - Th c hi n phương th c nhân ôi nhà ga hành khách qu c t sân bay Tân Sơn Nh t. Giao B Giao thông v n t i, C c Hàng không Vi t Nam ch o t ch c th c hi n vi c này. - B Giao thông v n t i ch o Ch u tư s m hoàn thành D án, su t cơ ch c bi t cho D án nh m t m c tiêu c v ch t lư ng, giá thành và th i gian, báo cáo cho Th tư ng Chính ph . - Trong khi ch o s m hoàn thi n D án, B Giao thông v n t i, C c Hàng không Vi t Nam ch o th c hi n ngay nh ng vi c có th làm trư c, ti n hành các th t c gi i phóng m t b ng 37 ha t, quy t nh t ch c Ban i u hành D án, l a ch n
  2. nh ng ngư i năng l c, trình và kinh nghi m, k c kinh nghi m t vi c làm Nhà ga Tân Sơn Nh t. 3. Các công vi c liên quan n D án: - Giao B K ho ch và u tư àm phán v i Nh t B n chuy n ph n tài chính d ki n cho D án xây d ng nhà ga T2 N i Bài sang làm tuy n ư ng Nh t Tân - N i Bài và nâng c p tuy n ư ng Thăng Long - N i Bài. - Giao y ban nhân dân Hà N i th c hi n nhanh và theo quy nh vi c gi i phóng m t b ng cho xây d ng nhà ga T2 N i Bài và các vi c liên quan n tri n khai u tư xây d ng và nâng c p 2 tuy n ư ng nêu trên có th hoàn thành các công trình trư c ngày k ni m 1000 năm Thăng Long. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng CP, các Phó TTg; - Các B : K ho ch và u tư, Tài chính, Giao thông v n t i, Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng, Qu c phòng; - UBND thành ph Hà N i; - C c Hàng không VN; - C m c ng Hàng không mi n B c; - Ngân hàng Phát tri n VN; - VPCP: BTCN, các Phó CN, Văn Tr ng Lý các V : TH, KTTH, QHQT, TT&BC, NN, Website CP; - Lưu: VT, CN (4). 35

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản