intTypePromotion=1

Thông báo số 265/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Thông báo số 265/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 265/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp thẩm định dự án đầu tư xây dựng cầu Cốc Lếu – QL4D, tỉnh Lào Cai do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 265/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 265/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P TH M NNH D ÁN U TƯ XÂY D NG C U C C L U – QL4D, T NH LÀO CAI Ngày 04/6/2008 t i Văn phòng B Giao thông v n t i, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p thNm nh D án u tư xây d ng c u C c L u – Qu c l 4D, t nh Lào Cai. Tham d h i ngh có Lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Khoa h c Công ngh , V Tài chính, C c Giám nh và QLCL CTGT, S GTVT Lào Cai (Ch u tư), Công ty CP TVTK C u ư ng (Tư v n d án), Công ty CP TV TXD & TM Th ng Nh t (Tư v n thNm tra). Sau khi nghe ch u tư, tư v n báo cáo n i dung d án và ý ki n c a các i bi u tham d , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng k t lu n như sau: 1. V phương án v trí c u: Th ng nh t l a ch n phương án v trí 1 trùng v i c u C c L u cũ phù h p v i quy ho ch và gi m chi phí n bù GPMB. 2. V quy mô và phương án k t c u: - Chi u r ng c u: B = 16m, cho hai làn xe cơ gi i và hai làn xe h n h p thô sơ và ngư i i. - K t c u nh p d m BTCT DUL liên t c úc h ng cân b ng, sơ nh p (38 + 42 + 63 + 42 + 38)m. M tr b ng BTCT t i ch , móng dùng c c khoan nh i. - Lưu ý: Tư v n thi t k c n nghiên c u tính toán k bi n pháp thi công ph n k t c u nh p t i ch cho phù h p, m b o an toàn công trình. 3. V tĩnh không thông thuy n: Yêu c u S GTVT Lào Cai có văn b n xin ý ki n C c ư ng sông Vi t Nam có th a thu n chính th c v tĩnh không thông thuy n áp d ng cho công trình. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n./.
  2. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng (b/c); - UBND t nh Lào Cai; - Các ơn v d h p; - Lưu: VT, KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản