intTypePromotion=3

Thông báo số 269/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
76
lượt xem
3
download

Thông báo số 269/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 269/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp thông qua báo cáo đầu kỳ dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh trên QL2C, tỉnh Hà Tây và tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 269/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 269/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 06 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P THÔNG QUA BÁO CÁO U KỲ D ÁN U TƯ XÂY D NG C U VĨNH THNNH TRÊN QL2C, T NH HÀ TÂY VÀ T NH VĨNH PHÚC Ngày 04 tháng 6 năm 2008, t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p thông qua báo cáo u kỳ d án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh trên QL2C, t nh Hà Tây và t nh Vĩnh Phúc. Tham d h p có các i di n: UBND t nh Hà Tây, UBND t nh Vĩnh Phúc, V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V Tài chính, C c QLXD&CLCTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA Thăng Long, T ng Công ty TVTK GTVT, Tư v n c a Ngân hàng Xu t nh p khNu Hàn Qu c. Sau khi nghe trình bày c a Tư v n Hàn Qu c, C c ư ng b Vi t Nam và ý ki n th o lu n, óng góp c a các ơn v tham gia cu c h p, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. S c n thi t u tư: - Theo quy ho ch xây d ng vùng Th ô Hà N i ư c Th tư ng Chính ph phê duy t t i quy t nh s 490/Q -TTg ngày 5/5/2008, khu v c TP. Sơn Tây và Vĩnh Phúc s là nơi t p trung các khu công ngh cao, khu công nghi p, du l ch, dân cư vì v y vi c xây d ng c u Vĩnh Th nh k t n i hai khu v c này là nhu c u b c thi t nh m thúc Ny s phát tri n kinh t , xã h i c a khu v c. - V giao thông, vi c xây d ng c u Vĩnh Th nh s có tác d ng k t n i 2 tr c hư ng tâm là QL32 và QL2 do ó s i u ti t giao thông t xa, gi m b t lưu lư ng giao thông vào trung tâm Hà N i. - Trong tương lai khi hình thành quy ho ch t ng th c a Th ô Hà N i, c u Vĩnh Th nh có th ư c s d ng như m t c u c a vành ai V. V i nh ng lý do nêu trên, vi c u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh là c n thi t. 2. Ph m vi d án: - i m u d án: nút giao c a QL21 v i tuy n tránh TP. Sơn Tây (khu v c Vi n 5). - i m cu i d án: n i v i QL2C như xu t c a Tư v n. - Hư ng tuy n: t nút giao QL21 v i tuy n tránh TP. Sơn Tây, tuy n i theo tuy n tránh t i nút giao v i QL32, ti p t c i th ng vư t qua hai ê t , h u sông H ng n i
  2. v i QL2C theo phương án tuy n phía Vĩnh Phúc do Tư v n xu t (tránh khu v c ông dân cư trên QL2C cũ thu c Vĩnh Tư ng). 3. Quy mô và tiêu chuNn k thu t: - Quy mô m t c t ngang quy ho ch cho tương lai t 6-8 làn xe. Tuy nhiên, do i u ki n cam k t tài tr c a EDCF là h n ch nên trư c m t u tư xây d ng v i quy mô 4 làn xe, b r ng 16m. B r ng n n ư ng t quy mô m t ư ng c ng thêm l và d i phân cách gi a i v i o n tuy n u c u phía Sơn Tây. -T c thi t k : 80km/h. - Gi i pháp thi t k : k t c u nh p chính d ng d m h p liên t c BTCT DƯL úc h ng c n b ng khNu kho ng 120m, k t c u nh p d n d ng d m gi n ơn super T khNu 40m. - T ng m c u tư: ngh Tư v n l p y t ng m c u tư bao g m c chi phí gi i phóng m t b ng m i bên 10m. V phân b ngu n v n, ngh l p thành 2 phương án: (1) S d ng toàn b v n u tư c a EDCF, bao g m c chi phí GPMB, (2) Trong trư ng h p v n c a EDCF h n ch , chi phí GPMB s do phía Vi t Nam u tư. 4. Th t c tri n khai: - Theo quy nh c a EDCF, nghiên c u kh thi c a Tư v n Hàn Qu c l p tương i ơn gi n, còn nhi u n i dung c n b sung m i áp ng yêu c u theo quy nh c a Vi t Nam (như tính toán th y l c, th y văn, th a thu n v i các a phương và các cơ quan liên quan, ánh giá tác ng môi trư ng, các n i dung khác theo quy nh t i Quy t nh s 48/2008/Q -TTg ngày 3/4/2008 c a Th tư ng Chính ph v.v…). Do ó, c n có tư v n i tác phía Vi t Nam hoàn ch nh b sung các n i dung còn thi u B GTVT có i u ki n phê duy t d án. - Giao V KH T tham mưu trình B GTVT th t c giao nhi m v cho T ng công ty TVTK GTVT (là ơn v ã ư c giao l p báo cáo u tư và hi n ang là tư v n i tác c a Tư v n Hàn Qu c) trên cơ s nh ng danh m c và k t qu nghiên c u c a Tư v n Hàn Qu c, b sung các n i dung còn thi u so v i quy nh c a Vi t Nam trình B GTVT phê duy t. - Giao C c BVN xem xét ký h p ng qu n lý d án v i Ban QLDA Thăng Long. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - Th trư ng Ngô Th nh c( b/c); - Các ơn v d h p; - Lưu VT, KH T.
  3. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản