Thông báo số 306/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
5
download

Thông báo số 306/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 306/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp bàn về việc triển khai dự án cầu Vàm Cống, cầu Cao Lãnh (ODA) và cầu Đồng nai, QL51 (BOT) do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 306/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 306/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 7 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P BÀN V VI C TRI N KHAI D ÁN C U VÀM C NG, C U CAO LÃNH (ODA) VÀ C U NG NAI, QL51 (BOT) Ngày 19/6/2007 t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p bàn v tri n khai d án c u Vàm C ng, c u Cao Lãnh s d ng b ng ngu n v n ODA và c u ng Nai, QL51 (BOT). Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên: V K ho ch u tư, V Tài chính, V T ch c cán b , V Pháp ch , V Khoa h c công ngh , C c ư ng b VN, C c Giám nh & QLCL CTGT và T ng công ty TVTK GTVT. Sau khi nghe ý ki n tham gia c a các thành viên d h p, Th trư ng Ngô Th nh c k t lu n như sau : 1. V c u Cao Lãnh và Vàm C ng: C u Vàm C ng và c u Cao Lãnh n m trong t ng th d án TXD ư ng H Chí Minh ã ư c Qu c h i phê duy t ch trương u tư xây d ng b ng Ngh quy t s 38/2004/QH11, ư c Chính ph phê duy t qui ho ch t ng th b ng quy t nh s 242/Q -TTg, theo ó 2 c u Vàm C ng và Cao Lãnh ư c ưu tiên u tư trong giai o n 2007-2010, ng th i giao B K ho ch và u tư nghiên c u, kêu g i v n ODA ho c ngu n v n khác cho 2 c u này. B Giao thông v n t i ã có bu i làm vi c v i Ngân hàng phát tri n Châu Á (ADB) v k ho ch kêu g i ngu n v n ODA u tư xây d ng h t ng GTVT giai o n 2008- 2012 cho c u Vàm C ng và c u Cao Lãnh. B s có báo cáo k t qu bu i làm vi c này v i Th tư ng Chính ph , ng th i xu t 2 c u Vàm C ng và Cao Lãnh s d ng ngu n v n ODA, ư c tách ra qu n lý theo qui nh các d án s d ng ngu n v n ODA. Do ây là các công trình có qui mô l n, k thu t ph c t p và n m trong t ng th d án TXD ư ng H Chí Minh ư c Qu c h i phê duy t ch trương u tư, Th tư ng Chính ph phê duy t d án u tư và giao cho B GTVT làm ch u tư. B GTVT v i tư cách là Ch u tư s l a ch n ơn v qu n lý d án theo các qui nh hi n hành. gi p cho lãnh o B giao nhi m v qu n lý d án theo úng qui nh hi n hành, B GTVT giao :
  2. - V K ho ch u tư ch trì, ph i h p v i C c G và QLCL CTGT, V Tài chính, V T ch c cán b , V Khoa h c Công ngh , C c ư ng b Vi t Nam xây d ng tiêu chí cơ b n l a ch n ơn v qu n lý d án theo hư ng: Ban QLDA tr c thu c B qu n lý các d án s d ng ngu n v n ODA có qui mô tương t , có năng l c t t, không b sai sót nhi u trong quá trình qu n lý d án, có a bàn ho t ng phù h p tránh vi c i u ng l c lư ng ph c t p và trình Lãnh o B xem xét quy t nh vào u tháng 7/2007. Trư c m t m b o ti n d án, giao V KH T ch trì cùng các C c V có liên quan ti p xúc v i Nhà tài tr th ng nh t các công vi c c n tri n khai. Do ây là các công trình có qui mô l n k thu t ph c t p, B s thành l p Ban ch o và T công tác ch o và i u ph i công vi c trong quá trình tri n khai d án. 2. V c u ng Nai: Do nhu c u c p bách c n thi t u tư xây d ng c u ng Nai m i, TTCP ã có văn b n s 430/TTg-CN ngày 5/4/2007 v/v ch p thu n cho phép u tư xây d ng c u ng Nai m i và tuy n n i 2 u c u theo hình th c BOT; Theo ngh c a C c ư ng b VN t i văn b n s 1601/C BVN-KH T ngày 11/5/2007, B GTVT giao: - V KH T d th o văn b n ch p thu n T ng Công ty XD s 1 là Nhà u tư th c hi n d án. - C c ư ng b VN ( ã ư c B GTVT giao là Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT) khNn trương hoàn ch nh xu t d án và tri n khai th t c phê duy t ti n hành các bư c ti p theo quy nh hi n hành. Trư c m t C c ư ng b Vi t Nam có báo cáo B v phương án m b o giao thông c u ng Nai trư c ngày 30/6/2007. 3. V D án m r ng QL51: B GTVT ã có quy t nh cho phép CB T l p D án u tư m r ng QL51 (Km 0 – Km 73+600) và giao Ban QLDA M Thu n là Ch u tư. Do chưa xác nh ư c ngu n v n nên B GTVT ã có văn b n s 1962/BGTVT-KH T ngày 12/4/2006 t m d ng tri n khai d án. Th c hi n ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph theo Thông báo s 2623/VPCP- KTTH ngày 17/5/2007 c a Văn phòng Chính ph v vi c chuy n như ng quy n thu phí QL51 và u tư m r ng QL51 theo hình th c BOT, B GTVT giao: - V KH T d th o văn b n giao C c ư ng b VN là Cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ký k t h p ng BOT d án m r ng QL51. - Ban QLDA M Thu n có trách nhi m bàn giao h sơ D án m r ng QL51 ã th c hi n theo Q s 594/Q -BGTVT cho C c ư ng b VN theo quy nh. - C c ư ng b VN ti p nh n l i d án và ch o tư v n Ny nhanh ti n l p xu t d án phê duy t s m.
  3. - V KH T d th o văn b n báo cáo Th tư ng Chính ph v vi c coi u tư m r ng QL51 là i u ki n ràng bu c trong quá trình l a ch n nhà u tư chuy n nhương quy n thu phí QL51. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT xin thông báo các ơn v liên quan bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: B trư ng ( báo cáo); Các Th trư ng( báo cáo); Các ơn v d h p; T công tác c a B trư ng; Ban QLDA M Thu n; Lưu VT, V KH T. Nguy n Văn Công
Đồng bộ tài khoản