intTypePromotion=3

Thông báo số 339/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
3
download

Thông báo số 339/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 339/TB-BGTVT về việc nội dung cuộc họp tổng kết của đoàn giám sát của Ngân hàng Thế giới kiểm điểm tình hình thực hiện dự án nâng cấp mạng lưới đường bộ vốn vay Ngân hàng Thế giới – dự án WB4 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 339/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 339/TB-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 07 năm 2008 THÔNG BÁO N I DUNG CU C H P T NG K T C A OÀN GIÁM SÁT C A NGÂN HÀNG TH GI I KI M I M TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN NÂNG C P M NG LƯ I Ư NG B V N VAY NGÂN HÀNG TH GI I – D ÁN WB4. Ngày 22/7/2008 t i B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p T ng k t v i oàn Giám sát c a Ngân hàng Th gi i (WB) ki m i m tình hình th c hi n D án nâng c p c i t o m ng lư i ư ng b v n vay Ngân hàng Th gi i – D án WB4. Tham d h i ngh có i di n WB, Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, B Tài chính, Lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư C c QLXD và CL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban Qu n lý các d án 18 và Ban qu n lý d án ư ng b 2. Sau khi nghe i di n WB t ng k t v quá trình th c hi n d án và các v n liên quan, C c ư ng b Vi t Nam (C c BVN), Ban Qu n lý các d án 18 (Ban QLCDA 18) và Ban qu n lý d án ư ng b 2 báo cáo v tình hình th c hi n D án nâng c p c i t o m ng lư i ư ng b (D án WB4), ý ki n tham mưu c a các cơ quan, Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. Nhìn chung d án ã có ti n tri n t t trong năm 2008. Nguyên nhân ch m ti n ch y u v n do GPMB. B GTVT s ôn c các ch u tư, ban QLDA Ny nhanh ti n m b o gi i ngân theo yêu c u c a WB vào cu i năm 2008. 2. B GTVT nh t trí v i các ý ki n v xu t c a WB, tuy nhiên B v n còn lo ng i v v n trư t giá và tính toán bù giá m b o không thi t thòi cho nhà th u, B ngh WB xem xét cùng gi i quy t. 3. V v n b sung v n hoàn thành các tuy n còn l i và các c u l n hơn 25 m, B GTVT mong mu n WB xem xét b sung v n trong t i u ch nh này (d ki n kho ng 300 tri u USD). B GTVT s ch o ch u tư và tư v n tính toán c th ưa ra danh sách các h ng m c và c u có kh năng hoàn thành trong th i gian gia h n Hi p nh cũ và Hi p nh b sung (Tháng 12/2011) s d ng ngu n v n b sung. 4. V th t c xin b sung v n và kéo dài Hi p nh tín d ng, B s ch o các ơn v liên quan khNn trương tri n khai th c hi n. B s có thư chính th c cho WB và trình Th tư ng Chính ph trong tháng 9/2008. 5. Giao Ban QLDA xây d ng k ho ch th c hi n chi ti t ph n v n c a Hi p nh cũ và k ho ch th c hi n d ki n các h ng m c d ki n s d ng v n Hi p nh b sung trình B và WB xem xét cu i tháng 9/2008. Ban QLDA ch o tư v n tính toán c th các h ng m c ã có trong d án nhưng không còn kinh phí do l m phát tăng cao
  2. (bao g m c chi phí xây l p, GPMB và các chi phí khác), d ki n th i gian th c hi n trình B và WB làm cơ s trình Th tư ng Chính ph và WB ch p thu n Hi p nh b sung và gia h n Hi p nh cũ. 6. Liên quan n th t c gi i ngân khi sát nh p l i Ban QLDA, do th i gian s a i Hi p nh có th kéo dài, B GTVT s có văn b n g i Ngân hàng nhà nư c Vi t Nam ngh có thư g i WB ch p thu n thanh toán gi i ngân theo ch ng t c a pháp nhân m i tránh nh hư ng n ti n gi i ngân các h p ng ang th c hi n và h p ng chuNn b thi công trư c khi s a Hi p nh. Các v n khác B GTVT s ph i h p ch t ch v i WB cùng gi i quy t mb od án hoàn thành m c tiêu ra. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các ơn v tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( báo cáo); - T.Tr Nguy n H ng Trư ng ( báo cáo); - Các Thành viên d h p; - Lưu: VT, V KH T. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản