intTypePromotion=3

Thông báo số 359/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
56
lượt xem
2
download

Thông báo số 359/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 359/TB-BGTVT về việc kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại cuộc họp kiểm điểm việc thực hiện dự án xây dựng đường vành đai 3 và dự án xây dựng cầu Thanh Trì do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 359/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 359/TB-BGTVT Hà N i, ngày 13 tháng 08 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A B TRƯ NG B GTVT T I CU C H P KI M I M VI C TH C HI N D ÁN XÂY D NG Ư NG VÀNH AI 3 VÀ D ÁN XÂY D NG C U THANH TRÌ Ngày 08/8/2008, t i Văn phòng B GTVT, B trư ng H Nghĩa Dũng ã ch trì cu c h p ki m i m ti n th c hi n, gi i ngân, công tác GPMB và tháo g m t s vư ng m c Ny nhanh ti n th c hi n D án xây d ng ư ng vành ai 3 và D án xây d ng c u Thanh Trì. Tham d cu c h p có Th trư ng Nguy n H ng Trư ng cùng i di n Lãnh o và chuyên viên c a các ơn v : V KH T, V KHCN, C c Qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT, Ban QLDA Thăng Long và các T ng Công ty XDCTGT 1, 4, 8 Thăng Long. Sau khi nghe các ơn v báo cáo v ti n th c hi n, gi i ngân, công tác GPMB, các vư ng m c c a d án và ý ki n c a các thành viên tham gia d h p, B trư ng k t lu n như sau: 1. Hi n nay, Th ô Hà N i ã ư c m r ng. Cùng v i vi c quy ho ch l i Th ô, quy ho ch giao thông c n ph i ư c nghiên c u toàn di n, ng b , th m chí c n ph i i trư c m t bư c. V i quy ho ch th ô m i, ư ng vành ai 3 và c u Thanh Trì s tr thành tr c ô th l n có t m quan tr ng i v i vi c phát tri n kinh t xã h i c a Th ô m i, nh t là trong th i i m chuNn b k ni m 1000 năm Thăng Long - Hà N i. 2. Chia s v i các ơn v thi công các khó khăn trong th i i m hi n t i v tình hình bi n ng giá, v vi c huy ng v n thi công t Ngân hàng, vi c ch m trong công tác GPMB, Chính ph và các B ngành liên quan ã có nhi u văn b n, hư ng d n nh m tháo g v n này. B GTVT cũng ã có các văn b n ch o c th . Yêu c u các ơn v khNn trương nghiên c u áp d ng x lý, gi i quy t s m. Trong quá trình th c hi n, nh ng vư ng m c ho c xu t c n ti p t c gi i quy t, B GTVT s ti p t c ph i h p v i các B ngành liên quan tháo g . 3. ây là giai o n cu i th c hi n các d án chào m ng k ni m 1000 năm Thăng Long, yêu c u Ban QLDA Thăng Long, Nhà th u và các ơn v liên quan ph i xác nh quy t tâm t p trung năng l c, t ch c h p lý nh m hoàn thành d t i m các d án theo các m c th i gian cơ b n như sau: - D án xây d ng ư ng vành ai 3: i v i các v trí không vư ng m t b ng, hoàn thành cơ b n trư c 30/9/2008, hoàn thi n và bàn giao trư c 31/12/2008; i v i các v trí khác, hoàn thành cơ b n trư c 31/12/2008, hoàn thi n bàn giao sau 02 tháng.
  2. - D án xây d ng c u Thanh Trì: + Gói th u s 2: Hoàn thi n trư c 30/9/2008; + Gói th u s 3: - o n t c u Thanh Trì n c u Tam Trinh: ư ng gom hai bên cơ b n hoàn thành và thông xe trư c ngày 30/9/2008; ư ng chính tuy n cơ b n hoàn thành và thông xe trư c ngày 30/11/2008. - o n t c u Tam Trinh n c u c n Pháp Vân: ư ng gom bên trái cơ b n hoàn thành và thông xe trư c ngày 30/9/2008; ư ng gom bên ph i cơ b n hoàn thành và thông xe trư c ngày 31/12/2008; ư ng chính tuy n hoàn thành trư c ngày 30/6/2009; Nút Pháp Vân xong trư c 30/9/2008. + Gói th u s 3A: yêu c u kh i công vào u tháng 9/2008 4. hoàn thành d án úng ti n yêu c u nêu trên, B GTVT yêu c u các ơn v liên quan th c hi n các n i dung sau: - Các ơn v ti p t c quán tri t th c hi n các n i dung trong thông báo k t lu n và các văn b n ch o th c hi n c th c a t ng d án (Thông báo s 198/TB-BGTVT ngày 15/5/2008 v ti n D án ư ng Vành ai 3; Văn b n s 5719/BGTVT-QLXD ngày 01/8/2008 v vi c gi i quy t t n t i, Ny nhanh ti n th c hi n Gói th u s 3 - D án c u Thanh Trì). - T ng Giám c Ban QLDA, T ng Giám c các T ng Công ty XDCTGT 1, 4, 8, Thăng Long c n ph i có s ch o sâu sát, c th i v i quá trình th c hi n d án, ph i t ch c i u hành d án khoa h c, hi u qu , tránh tình tr ng bê tr , ình tr trên công trư ng thi công. - Các nhà th u c n c bi t chú ý v v n m b o an toàn giao thông thông su t trên tuy n cũng như v sinh môi trư ng trong quá trình thi công. Lưu ý nh ng v trí ch lún, c n c m bi n báo công khai thông tin. - Ban QLDA Thăng Long ki m tra, rà soát tình hình th c hi n d án c a các nhà th u, ch o ôn c quy t li t, yêu c u ti n c th , có bi n pháp x lý gi i quy t k p th i, d t i m các t n t i, vư ng m c c a Nhà th u. Báo cáo B t ng tháng theo dõi, ch o. - Giao Ban QLDA Thăng Long: Trên cơ s các văn b n, thông tư hư ng d n theo quy nh hi n hành, văn b n 5650/BGTVT-CG ngày 31/7/2008, khNn trương xem xét, gi i quy t ngay vi c t m thanh toán i u ch nh giá và t m ng v n, phù h p v i kh i lư ng các h ng m c thi công, ng th i có bi n pháp qu n lý, giám sát ch t ch m b o nhà th u s d ng ngu n v n úng cho d án. - V công tác GPMB: Ban QLDA Thăng Long ti p t c ph i h p ch t ch v i UBND Thành ph Hà N i, làm vi c c th v i các cơ quan liên quan c a Thành ph gi i quy t d t i m công tác GPMB, bàn giao ph n m t b ng còn l i m b o m c tiêu ti n ã nêu M c 3.
  3. - V v n: Ngoài các ch trương, gi i pháp h tr , tháo g khi khó khăn c a B v v n cho các Nhà th u, yêu c u các nhà th u ph i ch ng v ngu n v n c a ơn v mình, t p trung cho d án m b o ti n . -V xu t c a các Nhà th u gi l i 5% cho công tác b o hành: t o ngu n v n t i a cho nhà th u th c hi n hoàn thành d án úng yêu c u ti n , giao V KH T ch trì, ph i h p v i C c qu n lý xây d ng & Ch t lư ng CTGT và các bên liên quan xem xét, tham mưu trình B GTVT quy t nh. - B GTVT s ch trì ki m tra hi n trư ng các d án nêu trên ánh giá k t qu th c hi n c a các bên liên quan vào cu i tháng 8/2008. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B Thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - TTr. Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các V KH T, KHCN; - Ban QLDA Thăng Long; - Các TCty XDCTGT 1, 4, 8, TL; - Lưu: VT, QLXD (3). Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản