Thông báo Số: 369/TB-VPCP

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

1
132
lượt xem
20
download

Thông báo Số: 369/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo Số: 369/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 369/TB-VPCP Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2009 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG TRỰC CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG Ngày 22 tháng 12 năm 2009, tại Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ họp bàn về việc quản lý Nhà nước đối với mọi loại hình sản xuất, kinh doanh vàng và quản lý hoạt động sàn giao dịch vàng. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sau khi nghe lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo, ý kiến của các cơ quan và các Phó Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết luận như sau: Vàng là một loại hàng hóa đặc biệt, các hoạt động kinh doanh liên quan đến vàng đều có ảnh hưởng đến việc điều hành chính sách tiền tệ và bảo đảm ổn định kinh tế - xã hội. Để đảm bảo yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với các hoạt động liên quan đến sản xuất kinh doanh vàng, yêu cầu các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện ngay một số giải pháp sau: 1. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ trì phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan rà soát lại tất cả các quy định hiện hành về quản lý vàng để trình Chính phủ ban hành thành một Nghị định quản lý đối với vàng theo hướng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đối với vàng theo quy định tại Điểm h, Khoản 1, Điều 5 của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 2. Không tổ chức và thực hiện việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước dưới mọi hình thức. Chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày có Thông báo kết luận này, mọi hoạt động liên quan đến kinh doanh sàn giao dịch vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản ở trong nước phải chấm dứt hoạt động. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các Bộ: Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tư pháp, thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện tốt việc tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để mọi tổ chức, cá nhân hiểu và tuân thủ theo đúng quy định này.
  2. 3. Đối với hoạt động kinh doanh vàng là đồ trang sức vẫn tiến hành bình thường để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức và hướng dẫn để hoạt động kinh doanh này ngày càng đi vào nề nếp và theo đúng quy định của pháp luật. 4. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam bãi bỏ ngay quy định về việc kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài theo Quyết định số 03/2006/QĐ-NHNN ngày 18 tháng 01 năm 2006 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 5. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ động phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện tốt các giải pháp nâng cao tính chuyển đổi của đồng Việt Nam và khắc phục tình trạng đô la hóa theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 98/2007/QĐ-TTg ngày 04 tháng 7 năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện. KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó TTg CP; - Văn phòng Trung ương Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; - Văn phòng Quốc hội; Phạm Văn Phượng - Các Bộ: TC, CT, KH&ĐT, CA, TP; TT&TT; - Ngân hàng Nhà nước VN; - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; - UBCK Nhà nước; - UBGSTCQG; - VPCP: BTCN, các PCN, cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KNTN, NC, KTN, KGVX; - Lưu: VT, KTTH (4).
Đồng bộ tài khoản