Thông báo số 41/2006/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Thông báo số 41/2006/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 41/2006/TB-VPCP về việc kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp giao ban về công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch cúm A (H5N1) ở người do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 41/2006/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 41/2006/TB-VPCP Hà N i, ngày 24 tháng 02 năm 2006 THÔNG BÁO K T LU N C A PHÓ TH TƯ NG PH M GIA KHIÊM T I CU C H P GIAO BAN V CÔNG TÁC PHÒNG, CH NG DNCH CÚM GIA C M VÀ DNCH CÚM A (H5N1) NGƯ I Ngày 23 tháng 2 năm 2006, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã ch trì cu c h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t và Ban ch o qu c phòng, ch ng d ch cúm gia c m, Ban ch o qu c phòng, ch ng i d ch cúm ngư i v công tác phòng, ch ng d ch cúm gia c m và d ch cúm A ngư i. Sau khi nghe báo cáo c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Y t v công tác phòng, ch ng d ch cúm A ngư i, báo cáo c a B Tài chính v k t qu ki m tra tình hình s d ng kinh phí phòng, ch ng d ch 13 t nh, thành ph và ý ki n c a m t s i bi u d h p, Phó Th tư ng Ph m Gia Khiêm ã k t lu n như sau: 1. n nay d ch cúm gia c m và d ch cúm A ngư i trên ph m vi c nư c ã ư c kh ng ch , ã hơn 2 tháng không tái phát d ch cúm gia c m và hơn 3 tháng không có ngư i nhi m cúm A. Kinh phí phòng, ch ng d ch cúm gia c m các a phương ư c ki m tra v cơ b n s d ng úng m c ích, h tr k p th i cho ngư i chăn nuôi b thi t h i. Nguyên nhân t ư c k t qu này là do s t p trung ch o quy t li t c a các B , ngành, a phương và huy ng c h th ng chính tr tham gia. ã áp d ng t ng h p, ng b các bi n pháp phòng, ch ng d ch: thông tin tuyên truy n k p th i, sâu r ng n t n cơ s , t o s chuy n bi n v nh n th c c a ngư i dân và các c p v nguy cơ d ch b nh t ó ch ng, t giác, tích c c tham phòng, ch ng d ch. K p th i i u ch nh các bi n pháp phòng, ch ng; ch ng tiêm phòng v c xin cho gia c m, thư ng xuyên v sinh tiêu c kh trùng chu ng tr i, b o v môi trư ng; ch n ch nh l i vi c gi t m , lưu thông, v n chuy n tiêu th gia c m, s n phNm gia c m. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn s m t ng k t, ánh giá, làm rõ nh ng nguyên nhân, rút ra bài h c kinh nghi p t công tác phòng, ch ng d ch v a qua ti p t c phát huy trong th i gian t i. 2. Tuy d ch cúm gia c m ã ư c kh ng ch nư c ta, nhưng v n có nguy cơ tái bùng phát và e d a n s c kh e, tính m ng nhân dân. Do m m b nh v n t n t i trong môi trư ng, trên dàn th y c m, chim loang, chim di trú; m t s nơi có d u hi u buông l ng công tác phòng, ch ng d ch, ki m soát v sinh thú y, c bi t là v sinh an toàn th c phNm trong vi c gi t m , buôn bán gia c m, s n phNm gia c m có ph n b l i l ng, không ư c qu n lý ch t ch các a phương; trong khi ó m t s nư c v n ang x y ra d ch, có ngư i nhi m và t vong do vi rút cúm A (H5N1), vì v y yêu c u:
  2. - Các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ti p t c ch o th c hi n nghiêm ch th c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 339/TTg-NN ngày 10 tháng 2 năm 2006 v ti p t c ch o phòng, ch ng d ch cúm gia c m. - B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Công an, Giao thông v n t i và các a phương có bi n pháp c ng c , duy trì và xi t ch t l i vi c ki m soát v n chuy n, lưu thông, gi t m , tiêu th gia c m, s n phNm gia c m, b o m v sinh thú y, v sinh an toàn th c phNm, c bi t là các khu ô th và vùng có m t dân cư cao. - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ph i h p các a phương hư ng d n vi c khôi ph c phát tri n chăn nuôi gia c m b o m an toàn d ch b nh, nh t là nuôi m i t i các vùng có d ch cũ; không chăn nuôi gia c m trong các khu ô th , vùng có m t dân cư cao; cung c p con gi ng có ch t lư ng, ư c ki m soát ch t ch v thú y và tiêm phòng trư c khi ưa ra nuôi; quy ho ch, t ch c l i chăn nuôi, gi t m , ch bi n gia c m theo hư ng công nghi p t p trung; ch o tri n khai t t vi c tiêm phòng v c xin cúm gia c m năm 2006. - B Y t ti p t c theo dõi ch t ch tình hình b nh d ch cúm A (H5N1) ngư i n t n cơ s , th c hi n nghiêm ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph v công tác phòng, ch ng d ch; Ny nhanh ti n nh p khNu thu c, trang b phòng, ch ng d ch. - B Khoa h c và công ngh ph i h p v i B Y t , B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn Ny nhanh ti n nghiên c u, th nghi p s n xu t thu c, v c xin phòng, ch ng d ch, máy th , thi t b gi t m , ch bi n gia c m. - Ch t ch y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ph i th c hi n nghiêm vi c ch o, ki m tra, giám sát s d ng kinh phí phòng, ch ng d ch theo Công i n s 69/TTg-NN ngày 12 tháng 1 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph . Văn phòng Chính ph xin thông báo các B , ngành, y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t, th c hi n./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG CH NHI M - Ban Bí thư Trung ương ng; - y ban Thư ng v Qu c h i; PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; Nguy n Văn Lâm - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP; BTCN, TBNC, các PCN, BNC, Ngư i phát ngôn c a Th tư ng Chính ph , các V : VX, KTTH, TH, TTBC, DP Website Chính ph ; - Lưu: VT, NN (4)
Đồng bộ tài khoản