intTypePromotion=1

Thông báo số 415/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
46
lượt xem
3
download

Thông báo số 415/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 415/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp xem xét báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đường cao tốc Nội Bài - Mai dịch do Vec và Tổng công ty cầu đường Trung Quốc đề xuất do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 415/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 415/TB-BGTVT Hà N i, ngày 06 tháng 09 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGUY N H NG TRƯ NG T I CU C H P XEM XÉT BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI D ÁN Ư NG CAO T C N I BÀI - MAI DNCH DO VEC VÀ T NG CÔNG TY C U Ư NG TRUNG QU C XU T Ngày 27 tháng 8 năm 2007 t i Văn phòng B GTVT, Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã ch trì cu c h p xem xét báo cáo nghiên c u kh thi D án ư ng cao t c N i Bài - Mai D ch do VEC và T ng công ty c u ư ng Trung Qu c xu t. Tham d cu c h p có lãnh o và chuyên viên V K ho ch u tư, C c Giám nh & QLCL CTGT, V Khoa h c công ngh , V Tài chính, C c ư ng b Vi t Nam, Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam (VEC) và T ng công ty c u ư ng Trung Qu c (CRBC). Sau khi nghe Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam và T ng công ty c u ư ng Trung Qu c báo cáo nghiên c u kh thi D án ư ng cao t c N i Bài - Mai D ch và ý ki n c a các i bi u tham d , Th trư ng Nguy n H ng Trư ng ã k t lu n như sau: B GTVT hoan nghênh Công ty u tư phát tri n ư ng cao t c Vi t Nam và T ng công ty c u ư c Trung Qu c trong m t th i gian ng n ã ti n hành nghiên c u và xu t tương i y các n i dung D án xây d ng ư ng cao t c N i Bài - Mai D ch. Qua báo cáo c a VEC và CRBC, B Giao thông v n t i có ý ki n như sau: 1. V th t c: D án ư ng cao t c N i Bài - Mai D ch là m t ph n c a tuy n ư ng vành ai 3 Hà N i, d án có quy mô và t ng m c u tư l n. Tuy nhiên ti n d án n m trong k ho ch th c hi n vành ai 3 nên yêu c u ph i tri n khai r t khNn trương. Vì v y, B GTVT yêu c u: + Công ty VEC ph i h p v i C c ư ng b Vi t Nam xác nh rõ trách nhi m c a C c ư ng b và VEC trong giai o n chuNn b d án và giai o n th c hi n d án báo cáo B GTVT. Giao V KH T s m tham mưu văn b n trình lãnh o B . + Trên cơ s quy t nh phân công nhi m v , do ây m i là ch là bư c ch u tư t ch ng m i CRBC nghiên c u và xu t phương án. Do ó ngh ch u tư ph i h p v i CRBC hoàn thành nghiên c u có th ti p v i B l n 2, t ó có th xem xét báo cáo Th tư ng Chính ph th c hi n bư c ti p theo.
  2. + V phương th c u tư: D án có th th c hi n theo m t trong hai phương án vay ưu ãi c a nhà u tư ho c BOT. + Phương án dùng ngu n v n vay ưu ãi c a Trung Qu c: ngh CRBC c n phân tích làm rõ v th i gian hoàn v n vay, t l lãi vay, th i gian ân h n, xu t các th t c liên quan t i ti p c n ngu n v n này. + Phương án u tư theo hình th c BOT: ngh nghiên c u k v cơ c u ngu n v n, th i gian hoàn v n, m c thu phí phù h p v i quy nh hi n hành và i u ki n thu nh p hi n nay c a Vi t Nam. C c ư ng b VN làm vi c v i CRBC hoàn ch nh xu t d án trình B GTVT xem xét quy t nh. 2. V k thu t: - i m u tuy n: th ng nh t t i Ngã tư Mai D ch, tuy nhiên ngh CRBC nghiên c u kh p n i v i d án vành ai 3 Hà N i. - i m cu i tuy n th ng nh t theo ngh c a CRBC t i nút giao QL2; o n tuy n n i t QL2 vào sân bay N i Bài d ki n thu c d án nâng c p sân bay. - V phương án tr c d c: + o n Mai D ch - nam Thăng Long: th ng nh t phương án ư ng cao t c i trên c u cao, ư ng n i ô i dư i; + o n b c Thăng Long - N i Bài: ư ng cao t c i b ng cùng v i ư ng n i ô; + C u Thăng Long: ngh tư v n nghiên c u k 2 phương án so sánh l a ch n: làm c u Thăng Long m i bên c nh và phương án m r ng c u cũ. + V k t c u c u: o n c u c n t Mai D ch - Nam Thăng Long ngh tư v n nghiên c u phương án k t c u c u v a m b o m quan v a h giá ư c giá thành công trình; - V nút giao: Phương án thi t k nút giao c u có th a thu n v i Thành ph Hà N i và C c ư ng b Vi t Nam. Các nút giao liên thông v i ư ng cao t c ch b trí các ư ng chính, Qu c l , các ư ng khác k t n i v i ư ng ô th ; 3. V ti n : VEC ph i h p v i CRBC hoàn ch nh h sơ BCNCKT báo cáo B GTVT cu i tháng 9 năm 2007; Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n:
  3. - B trư ng ( b/c); - TTr Nguy n H ng Trư ng ( b/c); - Các V KH T, KHCN; - C c Giám nh và QLCL CTGT; - C c ư ng b Vi t Nam; - Công ty TPT ư ng cao t c VN; - T ng Công ty c u ư ng Trung Qu c; - Lưu: VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản