intTypePromotion=3

Thông báo số 483/TB-BGTVT

Chia sẻ: Dung Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
72
lượt xem
6
download

Thông báo số 483/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 483/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp triển khai thực hiện các bước tiếp theo sau báo cáo nghiên cứu khả thi của Edcf – dự án đầu tư xây dựng cầu Vĩnh Thịnh, thuộc thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 483/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 483/TB-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 10 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P TRI N KHAI TH C HI N CÁC BƯ C TI P THEO SAU BÁO CÁO NGHIÊN C U KH THI C A EDCF – D ÁN U TƯ XÂY D NG C U VĨNH THNNH, THU C THÀNH PH HÀ N I VÀ T NH VĨNH PHÚC Ngày 22 tháng 10 năm 2008, t i văn phòng B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p tri n khai th c hi n các bư c ti p theo sau khi ti p nh n Báo cáo nghiên c u kh thi c a EDCF – D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh, thu c Thành ph Hà N i và t nh Vĩnh Phúc. Tham d cu c h p có i di n c a: V K ho ch u tư, V Khoa h c công ngh , V Môi trư ng, V H p tác qu c t , V K t c u h t ng giao thông, C c QLXD&CL CTGT, C c ư ng b Vi t Nam, Ban QLDA Thăng Long và T ng Công ty TVTK GTVT. Sau khi nghe Ban QLDA Thăng Long báo cáo tình hình tri n khai l p d án, d ki n các bư c th c hi n ti p theo và nghe Tư v n TEDI trình bày phương án, ti n l p, hoàn thi n d án u tư theo quy nh c a Vi t Nam (tương ương Báo cáo nghiên c u kh thi), Th trư ng ã k t lu n như sau: 1. D án u tư xây d ng c u Vĩnh Th nh là m t trong nh ng d án u tiên c a ngành GTVT ti p nh n h tr k thu t c a Qu h p tác phát tri n kinh t Hàn Qu c (EDCF) và d ki n vay v n ODA Hàn Qu c th c hi n. Do ó các v n v trình t , th t c liên quan cũng còn nhi u v n ph i ti p t c tìm hi u. Xét th y tính ch t ph c t p c a d án, B GTVT ã có văn b n s 6317/BGTVT-KH T ngày 26/8/2008 chuy n Ch u tư d án v B GTVT làm Ch u tư và giao cho Ban QLDA Thăng Long ti p nh n h tr k thu t t EDCF. 2. Ngày 17/10/2008, EDCF ã chuy n giao cho B GTVT h sơ Báo cáo nghiên c u kh thi d án c u Vĩnh Th nh (theo hư ng d n l p nghiên c u kh thi c a EDCF). So v i các quy nh v l p d án u tư c a Vi t Nam thì BCNCKT c a EDCF tương i ơn gi n và thi u nhi u n i dung như: kh o sát l p báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng, phương án chung v GPMB v.v… Do ó c n ti p t c hoàn thi n, b sung các n i dung còn thi u B GTVT có i u ki n phê duy t d án u tư theo úng quy nh. 3. V các bư c tri n khai th c hi n ti p theo Th trư ng ch o: - ng ý v m t nguyên t c các xu t trong cương nhi m v KSTK b sung hoàn thi n d án u tư c u Vĩnh Th nh c a TEDI, bao g m: l p mô hình toán, xây d ng ư ng chuy n c p II, KS ánh giá tác ng môi trư ng, l p phương án chung GPMB và m t s v n khác. Chi ti t, giao V KH T và V Môi trư ng xem xét, trình B phê duy t cương trư c ngày 25/10/2008. - Giao Ban QLDA Thăng Long ch o TEDI khNn trương tri n khai th c hi n công tác kh o sát thi t k , b sung, hoàn thi n d án u tư c u Vĩnh Th nh theo úng các quy nh c a Vi t Nam (bao g m c ánh giá tác ng môi trư ng và phương án chung v GPMB). Ti n yêu c u, th ng nh t v i xu t c a TEDI: 15/11/2008 báo cáo gi a kỳ; 12/12/2008 báo cáo cu i kỳ; Và trình duy t d án u tư c u Vĩnh Th nh trư c 20/12/2008. * Trong quá trình l p d án u tư, Ban QLDA Thăng Long và TEDI c n lưu ý ưa vào n i dung nh ng v n sau:
  2. - Trên cơ s BCNCKT c a EDCF, TEDI phân tích rõ nh ng v n khác bi t gi a hư ng d n l p nghiên c u kh thi c a EDCF và quy nh l p d án u tư (báo cáo nghiên c u kh thi) c a Vi t Nam có cơ s gi i trình v i Chính ph và các B ngành khi àm phán vay v n ODA Hàn Qu c. - Ph n GPMB ph i ư c tách riêng thành Ti u d án thành ph n sau này bàn giao cho các T nh th c hi n theo văn b n s 1665/TTg-CN ngày 17/10/2006 c a Th tư ng Chính ph . N i dung phương án chung v GPMB theo hư ng d n c a B GTVT t i văn b n s 662/BGTVT-CG ngày 30/01/2008. - có y các phương án vay v n u tư xây d ng công trình tùy theo tình hình th c t àm phán. TEDI nghiên c u thêm (có tách riêng kinh phí) các phương án: quy mô m t c t ngang ph n c u không thay i là 16,5m, ư ng 2 u c u b ng v i kh c u là 16,5m ho c 21m theo EDCF; Ho c gi m quy mô ph n ư ng phía Vĩnh Phúc xu ng 12m … Phân tích rõ ngu n v n (ph n s d ng v n vay, ph n s d ng v n i ng) cho t ng phương án c th . Th a l nh B trư ng, Văn phòng B GTVT thông báo các cơ quan, ơn v liên quan bi t và th c hi n. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng (báo cáo); - Th trư ng Ngô Th nh c (báo cáo); - Các ơn v d h p; Lưu: VT, KH T Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản