intTypePromotion=3

Thông báo số 55/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với tư vấn Jetro về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
67
lượt xem
1
download

Thông báo số 55/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với tư vấn Jetro về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 55/tb-bgtvt về việc kết luận của thứ trưởng ngô thịnh đức tại cuộc họp với tư vấn jetro về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc bến lức – long thành do bộ giao thông vận tải ban hành', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 55/TB-BGTVT về việc kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với tư vấn Jetro về công tác chuẩn bị đầu tư dự án đường cao tốc Bến Lức – Long Thành do Bộ Giao thông vận tải ban hành

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 55/TB-BGTVT Hà N i, ngày 05 tháng 02 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P V I TƯ V N JETRO V CÔNG TÁC CHU N BN U TƯ D ÁN Ư NG CAO T C B N L C – LONG THÀNH Ngày 24/01/2008, theo ngh c a tư v n thu c T ch c xúc ti n thương m i Nh t B n (JETRO), t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p nghe tư v n JETRO (Cty Nippon Engineering và CTy Nippon Steel) báo cáo k t qu nghiên c u chuNn b u tư d án ư ng cao t c B n L c – Long Thành (cao t c liên vùng phía Nam Tp. H Chí Minh). Tham d cu c h p có i di n UBND T nh ng Nai, lãnh o và chuyên viên các V KH T, V KHCN, V HTQT, C c ư ng b VN, T ng Giám c Ban QLDA 9 và TEDI South. Sau khi nghe trình bày c a tư v n JETRO và ý ki n c a các cơ quan tham d h p, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: 1. ánh giá cao h tr c a JETRO và nhóm tư v n trong m t th i gian ng n ã ph i h p t t v i Ban QLDA 9, TEDI South có ư c k t qu nghiên c u chi ti t và khá y thông tin. 2. B GTVT s có văn b n xin ý ki n Th tư ng Chính ph xác nh rõ ch qu n u tư cho d án (V KH T d th o). Trên cơ s ó B s có quy t nh giao tư v n trong nư c l p d án u tư trên cơ s k t qu nghiên c u c a tư v n JETRO. 3. Do yêu c u c p thi t c a d án, B GTVT s làm vi c v i JBIC và ADB, ng th i ngh B KH& T x p d án vào danh sách ng n tài khóa 2008 và ngh JBIC h tr nghiên c u SAPROF ngay sau k t qu c a nghiên c u JETRO. 4. Nghiên c u SAPROF c n b sung các n i dung sau trên cơ s k t qu nghiên c u c a tư v n JETRO: - V s c n thi t u tư b sung n i dung: ây là tuy n ư ng h p lý nh t gi i t a hàng hóa t phía Nam lên khu c ng Hi p Phư c và Cát Lái. - ngh b sung phương án tuy n n i lên ư ng cao t c TP. HCM – D u Giây theo hư ng tuy n vành ai 3 so sánh, ch n phương án t i ưu. - V tiêu chuNn thi t k : Th ng nh t áp d ng ASSHTO, n u h ng m c công trình nào áp d ng ASSHTO không phù h p thì tư v n xu t B GTVT ch p thu n.
  2. - V tĩnh không ng c u Bình Khánh và Phư c Khánh: V KH T có văn b n yêu c u C c HHVN có ý ki n kh ng nh. - V x lý n n t y u: Không gi i h n phương án s d ng c u c n t i nh ng v trí c n thi t. - V phương án v n: Cơ b n th ng nh t phương án 6 (v n JBIC cho ph n c u và nút giao, v n ADB ph n còn l i), tuy nhiên nghiên c u c n c p thêm phương án BOT so sánh. - Lưu ý v trí c u Phư c Khánh ph i tránh v trí c ng Phú H u theo ngh c a UBND T nh ng Nai. - V ti n d án: C n rút ng n phù h p v i yêu c u c p thi t, d ki n kh i công vào cu i năm 2009. - V báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng: C c ư ng b VN có văn b n trình B , V KH T d th o quy t nh giao nhi m v . Th a l nh Th trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n./. TL. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - B trư ng ( b/c); - T.Tr. Ngô Th nh c ( b/c); - Các cơ quan, ơn v d h p; - Lưu VT, TH. Nguy n Văn Công

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản