Thông báo số 743/TB-DPMT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
58
lượt xem
2
download

Thông báo số 743/TB-DPMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 743/TB-DPMT về trường hợp tiêu chảy cấp nguy hiểm tại một số tỉnh khu vực miền Bắc do Cục Y tế dự phòng và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 743/TB-DPMT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T C C Y T D PHÒNG NAM VÀ MÔI TRƯ NG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 743/TB-DPMT Hà N i, ngày 12 tháng 5 năm 2009 THÔNG BÁO V TRƯ NG H P TIÊU CH Y C P NGUY HI M T I M T S T NH KHU V C MI N B C C c Y t d phòng và Môi trư ng thông báo tình hình b nh tiêu ch y c p nguy hi m t i các t nh, thành ph : Hà N i, H i Phòng, B c Ninh, Thanh Hóa, Nam nh. T i Hà N i, các trư ng h p m c r i rác t i 03 qu n, huy n: T Liêm, Hoàn Ki m, Tây H . Theo báo cáo c a vi n v sinh d ch t Trung ương, t ngày 06-11/5/2009, ghi nh n 05 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t (Thanh Hóa: 02, B c Ninh: 01, Nam nh: 01) trong s 54 trư ng h p tiêu ch y c p. Qua i u tra d ch t , các b nh nhân có s d ng m t s th c phNm như: th t chó, m m tôm s ng, rau s ng, m t s th c ăn không m b o v sinh khác. C c Y t d phòng và Môi trư ng (B Y t ) ã ch o các a phương ti n hành i u tra , giám sát và x lý tri t các d ch u tiên, tuyên truy n ngư i dân các bi n pháp ch ng phòng, chóng b nh tiêu ch y c p nguy hi m. Trong i u ki n th i ti t nóng Nm, mưa nhi u, d sinh ng p l t là i u ki n m m b nh phát tri n và phát tán ra môi trư ng. Hơn n a, s giao lưu qua l i gi a các vùng, các khu v c ngày càng tăng làm tăng nguy cơ phát tán b nh. ch ng phòng ch ng d ch tiêu ch y c p nguy hi m, C c Y t d phòng và Môi trư ng khuy n cáo m nh m ngư i dân th c hi n t t m t s n i dung sau: 1.Th c hi n t t 4 khuy n cáo phòng ch ng b nh tiêu ch y c p nguy hi m t i c ng ng. 2.Trong trư ng h p không c n thi t, không nên t ch c t p trung ăn u ng ông ngư i t i các a phương trong th i gian có b nh nhân tiêu ch y c p nguy hi m. C C TRƯ NG NGƯ I PHÁT NGÔN C A B YT Nguy n Huy Nga
Đồng bộ tài khoản