Thông báo số 89/BC-BYT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
54
lượt xem
3
download

Thông báo số 89/BC-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 89/BC-BYT về tình hình bệnh cúm A (H5N1) và các biện pháp phòng, chống dịch do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 89/BC-BYT

  1. B YT C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 89/BC-BYT Hà N i, ngày 07 tháng 02 năm 2006 BÁO CÁO TÌNH HÌNH B NH CÚM A (H5N1) VÀ CÁC BI N PHÁP PHÒNG, CH NG DNCH (Báo cáo s 61) Ti p theo báo cáo s 60 ngày 27/01/2006, B Y t xin báo cáo tình hình b nh cúm A(H5N1) và m t s bi n pháp phòng, ch ng d ch ã tri n khai trong tu n như sau: I. Tình hình b nh cúm A (H5N1) ngư i: 1. Tình hình trên Th gi i: a/- T i Th Nhĩ Kỳ: T ch c Y t Th gi i (WHO) ngày 02/02/2006 thông báo xác nh n thêm 08 trư ng h p dương tính v i cúm A (H5N1) t i Th Nhĩ Kỳ trong s 21 trư ng h p nghi ng , có 2 trư ng h p ã t vong. n nay WHO ã ghi nh n 12 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1) t i Th Nhĩ Kỳ, trong ó có 4 trư ng h p t vong. b/- T i Iraq: Cũng theo WHO ngày 02/2/2006, B Y t Iraq thông báo ã ghi nh n trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Iraq: - Trư ng h p th nh t: b nh nhân n 15 tu i, s ng t i t nh Raniya, ã t vong ngày 17/01/2006 v i b nh c nh viêm ph i n ng. ã ư c T ch c Y t th gi i xác nh n dương tính v i cúm A(H5N1). - Trư ng h p th hai: B nh nhân n 39 tu i (là bác c a b nh nhân trên), s ng t i th xã t nh Raniya, ngư i ã tr c ti p chăm sóc b nh nhân trên trong quá trình n m vi n. Kh i b nh ngày 22/01/2006 và t vong ngày 27/01/2006 do viêm ph i n ng. ang ch k t qu xét nghi m. - i u tra d ch t cho th y c 2 b nh nhân trên u s ng vùng g n biên gi i Th Nhĩ Kỳ, gia ình hàng xóm có gia c m b ch t, Trư ng h p th nh t xác nh có ti p xúc v i gia c m b b nh, trư ng h p th hai chưa xác nh. - Trư ng h p nghi ng th ba: B nh nhân n 54 tu i, s ng t i th xã Raniya, nh p vi n ngày 18/01/2006. ang ch k t qu xét nghi m. c/- T i Indonesia: Theo T ch c Y t Th gi i, ngày 06/02/2006, B Y t Indonesia ã ghi nh n thêm 04 trư ng h p nhi m cúm A(H5N1): - Trư ng h p th nh t: Nam 22 tu i, t vong ngày 26/01/2006, là ngư i bán chu i Siêu th ông Jakarta, nơi có bán th t gia c m.
  2. - Trư ng h p th hai: Nam 15 tu i, t vong ngày 01/02/2006. - Trư ng h p th ba: N 09 tu i, nh p vi n ngay khi phát hi n b nh ngày 19/01/2006. - C 03 trư ng h p trên u s ng t i Tây Java là vùng ã ghi nh n nh ng v d ch l n v cúm A(H5N1) gia c m. Các b nh nhân u có ti n s liên quan n gia c m, ngư i m c và ch t do cúm A(H5N1) t i các gia ình hàng xóm trong làng. - Trư ng h p th tư: Nam 5 tu i s ng t i t nh Lampung, kh b nh vào tháng 10/2005 và ã ư c i u tr kh i b nh. Anh trai 20 tu i c a b nh nhân cũng m c b nh vào tháng 9/2005 và cũng ư c i u tr kh i h n. C hai anh em u có ti n s ti p xúc v i gà m trong quá trình gi t m n nay t i Indonesia ã ghi nh n 23 trư ng h p nhi m cúm A (H5N1), trong ó 16 trư ng h p t vong. K t tháng 12/2003 n nay, trên th gi i ã ghi nh n 165 trư ng h p m c cúm A(H5N1), trong ó có 88 trư ng h p t vong t i 6 qu c gia: Thái Lan (m c 22, ch t 14), Indonesia (m c 23, ch t 16), Campuchia (m c 4, ch t 4), Trung Qu c (m c 10, ch t 7), Vi t Nam (m c 93, ch t 42), Th Nhĩ Kỳ (m c 12, ch t 4). 2. Tình hình trong nư c: - Trong ngày 28/01 – 07/2/2006, không ghi nh n trư ng h p nào dương tính v i cúm A(H5N1). - Tính t ngày 14/11/2005 n nay, ã g n 3 tháng không ghi nh n trư ng h p m c m i. - K t trư ng h p m c cúm A(H5N1) u tiên t i Vi t Nam (26/12/2003) n nay ã ghi nh n 93 trư ng h p m c t i 32 t nh/thành ph , trong ó có 42 trư ng h p t vong. II. Các ho t ng phòng ch ng d ch ã tri n khai: 1. Theo dõi sát di n bi n tình hình d ch b nh hàng ngày trong nư c và trên th gi i, các ho t ng phòng, ch ng d ch, tri n khai tr c d ch nghiêm túc trong d p T t nguyên án Bính Tu t 2. Ch o các Vi n VSDT/Pasteur và S Y t các t nh/thành ph tăng cư ng các ho t ng giám sát, phát hi n s m, tích c c i u tr các trư ng h p nghi nhi m cúm A (H5N1) ngư i, tri n khai các phòng ch ng d ch trong d p T t. 3. T ng h p báo cáo tình hình và các ho t ng phòng ch ng d ch trong d p T t trình Th tư ng Chính ph . 4. ChuNn b báo cáo tình hình các b nh d ch khu v c Tây Nguyên năm 2005, ph c v cho oàn cán b c a B Y t i ki m tra công tác y t và công tác phòng ch ng d ch b nh t i các t nh Tây Nguyên t ngày 06/2 – 11/2/2006.
  3. 5. H p tri n khai mua s m trang thi t b , v t tư hoá ch t, phương ti n phòng h phòng ch ng i d ch cúm A (H5N1) t 2. 6. H p ánh giá ti n tri n khai ho t ng c a d án WHO/FAO/UNDP tài tr v vi c phòng ch ng các b nh d ch ti m Nn, bao g m cúm gia c m c l c cao (HPAI). B Y t báo cáo và xin ý ki n ch o c a Văn phòng Trung ương ng, Văn phòng Chính ph ti p t c th c hi n. Xin trân tr ng c m ơn. TL. B TRƯ NG KT.CHÁNH VĂN PHÒNG PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG Hán
Đồng bộ tài khoản