intTypePromotion=1

Thông báo số 95/TB-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
2
download

Thông báo số 95/TB-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 95/tb-bgtvt', văn bản luật, đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 95/TB-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 95/TB-BGTVT Hà N i, ngày 17 tháng 03 năm 2008 THÔNG BÁO K T LU N C A TH TRƯ NG NGÔ THNNH C T I CU C H P (L N 2) BAN CH O D ÁN XÂY D NG NHÀ GA HÀNH KHÁCH T2 C NG HÀNG KHÔNG QT N I BÀI Ngày 15/3/2008, t i tr s B GTVT, Th trư ng Ngô Th nh c ã ch trì cu c h p l n 2 Ban Ch o tư v n d án xây d ng nhà ga hành khách T2 C ng hàng không qu c t N i bài. Tham d có các thành viên Ban Ch o và chuyên viên các C c, V liên quan thu c B GTVT. Tri n khai Thông báo s 65/TB-VPCP ngày 12/3/2008 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Nguy n Sinh Hùng trong bu i ki m tra ti n d án XD c u Nh t Tân, ư ng n i t c u Nh t Tân lên Sân bay N i Bài và xây d ng m i nhà ga khách T2 C ng HKQT N i Bài, yêu c u B GTVT khNn trương trình Chính ph (TTgCP) phê duy t cơ ch c bi t và tri n khai các bư c c n thi t có th ưa vào khai thác nhà ga T2 vào ngày 10/10/2010, trên cơ s báo cáo c a ch u tư (C m c ng hàng không mi n B c – CCHKMB), C c Hàng không, C c Giám nh & QLCL CTGT v d th o cơ ch c bi t và ý ki n c a các thành viên Ban Ch o, Th trư ng Ngô Th nh c ã k t lu n như sau: I. CÁC V N CHUNG: 1. N i dung T trình cơ ch c bi t g m 2 ph n chính sau: a/ V ch trương u tư: - Nhà ga có công su t giai o n 1 ( n năm 2015) là 10 tri u hành khách/năm, giai o n 2 m r ng lên 15 tri u hành khách/năm. - Nhà ga T2 ph i ư c thi t k , xây d ng phù h p v i i u ki n a hình, a ch t, khí h u, th y văn c a khu v c N i Bài và kh c ph c nh ng khi m khuy t v b trí m t b ng, dây chuy n ph c v khách, … do i u ki n m t b ng c a nhà ga Tân Sơn Nh t không cho phép. - Trên cơ s ki n trúc c a Nhà ga Tân Sơn Nh t, i u ch nh c c b thi t k mái, m t ti n, … cho phù h p v i vai trò là nhà ga hàng không qu c t c a Th ô. - Công ngh và tiêu chuNn k thu t: áp d ng công ngh , tiêu chuNn k thu t nhà ga Tân Sơn Nh t (ch y u theo tiêu chuNn Nh t B n, ph n nào tiêu chuNn Nh t B n chưa quy nh thì áp d ng tiêu chuNn các nư c G7).
  2. - V TM T: CCHKMB ph i h p v i tư v n có ư c TM T d ki n, có kèm theo b n tính chi ti t. Ch p thu n ngh c a CCHKMB v vi c ngh TTgCP cho phép kinh phí GPMB cho d án do Nhà nư c c p, tương t các d án u tư cơ s h t ng khác (không tính trong kho n vay c a CCHKMB). - V h p ng: áp d ng h p ng có i u ch nh giá trên cơ s nh m c c a nhà ga Tân Sơn Nh t. - Ti n t ng th : Ph n u cơ b n hoàn thành vào quý IV năm 2010. b/ V cơ ch c bi t: Cơ b n th ng nh t các ngh c a CCHKMB và d th o t trình c a C c Giám nh & QLCL CTGT. Trên cơ s góp ý c a Ban Ch o, C c Giám nh c p nh t, hoàn ch nh trình B B trình TTgCP trư c ngày 25/3/2008. 2. Ti n tri n khai các n i dung công vi c ch y u: - CCHKMB bàn giao m c GPMB cho TP. Hà N i vào ngày 31/3/2008. - B GTVT trình TTgCP cơ ch c bi t trư c ngày 25/3/2008, CCHKMB bám có quy t nh phê duy t trư c ngày 15/4/2008. - CCHKMB tri n khai ngay công tác thương th o h p ng tư v n, trình C c HKVN phê duy t trư c ngày 30/4/2008 (sau khi có cơ ch c bi t ư c phê duy t). - Tư v n ADDC hoàn thành kh o sát a hình, a ch t ph c v TKKT trư c ngày 31/5/2008. - TP. Hà N i hoàn thành cơ b n công tác GPMB vào cu i tháng 6/2008. - Hoàn thành công tác rà phá bom mìn vào cu i tháng 6/2008. - T 30/4 n 30/8/2008 tư v n hoàn thành TKKT ph n móng và khung h p ng xây l p CCHKMB thương th o h p ng xây l p nguyên t c v i nhà th u nh m t m c tiêu kh i công ph n móng vào ngày 10/10/2008. Ti n chi ti t các công vi c ti p theo do CCHKMB th ng nh t c th v i nhà th u và tư v n ưa nhà ga T2 vào khai thác th nghi m ngày 10/10/2010. 3. Cơ ch làm vi c c a Ban Ch o: C c trư ng C c HKVN v i tư cách là Phó Trư ng Ban Ch o ch trì thNm nh (v i s tham gia c a các C c, V liên quan) các ngh c a ch u tư v các n i dung thNm quy n quy t nh c a B GTVT ho c ph i trình xin ý ki n c a Th tư ng Chính ph . II. GIAO NHI M V CHO CÁC ƠN VN: 1. V KH T trong ngày 17/3/2008 trình B phê duy t phương án t ng th m t b ng nhà ga T2 và d th o công văn ngh UBND TP. Hà N i cho phép tư v n ADCC ti n hành ngay vi c kh o sát a hình, a ch t trên cơ s quy t nh c a B phê duy t phương án t ng th m t b ng nhà ga T2.
  3. 2. Trong ngày 17/3/2008 C c HKVN có t trình C c Giám nh & QLCL d th o quy t nh c a B GTVT phê duy t ch nh ADCC là ơn v tư v n tri n khai kh o sát a hình, a ch t ph c v công tác TKKT; cương kh o sát và d toán do ch u tư phê duy t. 3. C c Giám nh ch trì hoàn ch nh t trình Th tư ng Chính ph (TTgCP) v cơ ch c bi t cho d án trong ngày 20/3/2008. 4. V KHCN thNm nh trình B phê duy t khung tiêu chuNn k thu t áp d ng cho d án vào ngày 25/3/2008 theo ngh c th c a CCHKMB và C c HKVN. Th a l nh B trư ng, Văn phòng B thông báo n các cơ quan, ơn v bi t và tri n khai th c hi n. TL. B TRƯ NG KT. CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG - B trư ng ( b/cáo); - TTr Ngô Th nh c ( b/c); - Chánh Văn phòng ( b/cáo); - Các thành viên Ban Ch o; - Lưu VT, TH. Bùi Nguyên Long

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản