intTypePromotion=3

Thông báo số 95/TB-VPCP

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
50
lượt xem
5
download

Thông báo số 95/TB-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 95/TB-VPCP về việc kết luận Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Tập đoàn dầu khí Việt Nam và tỉnh Quảng Ngãi về dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất, tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm 2007 của tỉnh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 95/TB-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 95/TB-VPCP Hà N i, ngày 04 tháng 5 năm 2007 THÔNG BÁO K T LU N TH TƯ NG NGUY N T N DŨNG T I BU I LÀM VI C V I T P OÀN D U KHÍ VI T NAM VÀ T NH QU NG NGÃI V D ÁN NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T, TÌNH HÌNH KINH T - XÃ H I 4 THÁNG U NĂM 2007 C A T NH Ngày 23/04/2007, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã i ki m tra hi n trư ng, nghe báo cáo và có ý ki n ch o tr c ti p v i T ng th u EPC; làm vi c v i T p oàn D u khí Vi t Nam và t nh Qu ng Ngãi v d án Nhà máy l c d u Dung Qu t, tình hình kinh t - xã h i 4 tháng u năm 2007 c a T nh. Tham d có i di n lãnh o các B : Công nghi p, Xây d ng, Giao thông V n t i; lãnh o t nh Qu ng Ngãi; T p oàn D u khí Vi t Nam, Ban qu n lý D án và các nhà th u Vi t Nam xây d ng Nhà máy l c d u Dung Qu t. Sau khi nghe lãnh o t nh Qu ng Ngãi và T p oàn D u khí Vi t Nam báo cáo, ý ki n c a các nhà th u xây d ng, Th tư ng Nguy n T n Dũng ã k t lu n như sau: I. V TÌNH HÌNH TH C HI N D ÁN NHÀ MÁY L C D U DUNG QU T 1. Trong th i gian qua, B trư ng B Xây d ng, B trư ng B Công an, T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o, Ch u tư, a phương và các nhà th u ã có n l c trong vi c tri n khai th c hi n d án. Cho n nay, ti n c a d án ã có ti n tri n nh t nh, tuy nhiên theo báo cáo c a Ch u tư, ti n xây d ng d án v n ch m 6 tháng so v i k ho ch ra. M c dù ti n c a d án thu c trách nhi m tr c ti p c a T ng th u Technip, nhưng các nhà th u ph Vi t Nam ngoài vi c ch u trách nhi m trư c T ng th u v các cam k t trong h p ng, còn có trách nhi m chính tr iv i công trình tr ng i m qu c gia này. M t khác, các nhà th u ph Vi t Nam là doanh nghi p Nhà nư c thu c B Xây d ng và B Công nghi p, B trư ng hai B này là Phó Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí, vì v y lãnh o B Xây d ng và Công nghi p cũng có trách nhi m trong vi c ch o, ki m tra, ôn c các nhà th u ph v s ch m ti n này. 2. Ch u tư b ng các gi i pháp theo úng pháp lu t kiên quy t yêu c u T ng th u Technip th c hi n úng cam k t trong h p ng, ti p t c có các gi i pháp quy t li t ph c h i ti n , t ch c h p lý m t b ng thi công trên công trư ng, cung c p và k p th i b n v thi t k cho các nhà th u ph Vi t Nam; làm vi c nghiêm túc v i T ng th u Technip xác nh rõ nguyên nhân, trách nhi m c a m i bên trong vi c ch m ti n và phát sinh kinh phí, thông báo b ng văn b n k t qu làm vi c t i Ch t ch T p oàn Technip và i s C ng hòa Pháp t i Vi t Nam; t ch c h p giao ban i u hàng ngày trên công trư ng, k p th i gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c, h tr T ng th u Technip ki m soát, ôn c các nhà th u ph Vi t Nam th c hi n úng h p ng ã ký v i T ng th u.
  2. 3. B Giao thông v n t i và Ch u tư ch u trách nhi m gi i quy t k p th i các vư ng m c v thi t k gói th u s 5B; ki m tra, ôn c các nhà th u: Cienco 1, PTSC hoàn thành vi c th c hi n gói th u này trong th i gian s m nh t, áp ng k ho ch bàn giao ã ký k t v i T ng th u Technip và Ch u tư. 4. Các nhà th u ph Vi t Nam ph i cao trách nhi m trong vi c th c hi n úng h p ng v i T ng th u, ng th i cũng là trách nhi m trư c công trình tr ng i m qu c gia. - T p trung gi i quy t các xu t c a nhà th u chính, khNn trương b sung nhân l c, thi t b l y l i ti n ã b ch m, không nh hư ng n ti n chung c a d án. - Có k ho ch th c hi n ch chi ti t ã cam k t v i T ng th u và Ban qu n lý d án, báo cáo Th tư ng Chính ph trư c ngày 10/5/2007. 5. Giao B trư ng B Công nghi p, Phó Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí Hoàng Trung H i ch u trách nhi m ch o gi i quy t k p th i vư ng m c v thi t k và mua s m thi t b c a nhà máy, c bi t là vi c thay i ngu n g c xu t x c a m t s thi t b theo các nguyên t c ã ư c Th tư ng Chính ph ch o. 6. Giao B trư ng B Xây d ng, Phó Ban Thư ng tr c Ban Ch o Nhà nư c các d án tr ng i m v d u khí Nguy n H ng Quân và Th trư ng B Xây d ng, y viên Ban Ch o, T trư ng T Chuyên viên Cao L i Quang ch u trách nhi m ch o, gi i quy t khó khăn, vư ng m c liên quan n các gói th u xây l p c a d án; ki m tra, ôn c các nhà th u ph Vi t Nam trong vi c th c hi n các gói th u này, b o m úng ti n ã cam k t v i T ng th u và Ch u tư. 7. V d án polypropylen: Ch u tư Ny nhanh công tác l a ch n nhà th u tri n khai th c hi n d án, b o m ưa Nhà máy s n xu t Polypropylen vào ho t ng ng b v i Nhà máy l c d u Dung Qu t, UBND t nh Qu ng Ngãi ch u trách nhi m gi i phóng m t b ng và bàn giao cho T p oàn D u khí Vi t Nam theo ti n ã ư c phê duy t. 8. UBND t nh Qu ng Ngãi ph i h p ch t ch và t o m i i u ki n thu n l i cho Ch u tư và các nhà th u Ny nhanh ti n xây d ng d án Nhà máy l c d u Dung Qu t. II. V TÌNH HÌNH KINH T -XÃ H I 4 THÁNG U NĂM 2007 C A T NH QU NG NGÃI 1. Tuy còn nhi u khó khăn nhưng ng b , chính quy n và nhân dân t nh Qu ng Ngãi ã n l c ph n u, th c hi n t t k ho ch năm 2006, GDP t 12,3%, kim ng ch xu t khNu t 41,5 tri u USD, t ng thu ngân sách nhà nư c trên a bàn t 1.047 t ng, cơ c u kinh t chuy n d ch theo hư ng gi m d n t tr ng ngành nông nghi p, tăng d n t tr ng ngành công nghi p và d ch v , gi i quy t vi c làm cho 32.600 lao ng, gi m t l h nghèo xu ng còn 28,44%... Trên à phát tri n c a năm 2006, trong 4 tháng u năm 2007, kinh t -xã h i c a T nh ã t ư c nh ng thành t u áng k , kim ng ch xu t khNu ư c t 21,65 tri u USD, thu ngân sách trên a bàn t 463,9 t ng, gi i quy t vi c làm, công tác xóa ói
  3. gi m nghèo... ti p t c ư c Ny m nh. Tuy nhiên, giá tr s n xu t công nghi p tăng 10% là th p so v i c nư c, t l h nghèo còn cao, T nh c n ph i n l c hơn n a. 2. t ư c m c tiêu năm 2007, góp ph n th c hi n t t k ho ch 5 năm 2006- 2010, T nh ph i t p trung m i ngu n l c kh c ph c khó khăn và phát huy ti m năng, l i th . V cơ b n, ng ý v i các gi i pháp th c hi n k ho ch năm 2007 c a T nh. Tuy nhiên, c n c bi t lưu ý m t s v n sau: - Ph i bám sát k ho ch ã ra, t p trung thu hút u tư, t o m i i u ki n thu hút các nhà u tư trong và ngoài t nh. - Ny m nh công tác c i cách hành chính, nh t là th t c hành chính theo hư ng phân c p m nh, i ôi v i ki m tra, ki m soát ch t ch , h n ch t i a vi c c n tr thu hút u tư. - ChuNn b t t ngu n nhân l c, trong ó chú tr ng ào t o ngh như: th hàn, cơ khí óng tàu, l c hóa d u... ph c v cho các ngành công nghi p trong T nh. 3. V các ki n ngh c a T nh: - V vi c thành l p Trư ng i h c Ph m Văn ng: T nh hoàn thi n án trên cơ s Trư ng Cao ng sư ph m và Trư ng Cao ng c ng ng, trình B Giáo d c và ào t o xem xét, trình Th tư ng Chính ph quy t nh. - Ban qu n lý Khu kinh t Dung Qu t ã ư c giao cho T nh qu n lý nhưng v n gi nguyên cơ ch , chính sách, quy n h n như trư c ây. Trư ng h p c n b sung ngân sách cho Ban Qu n lý, T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét gi i quy t. - ng ý v nguyên t c T nh thuê tư v n nư c ngoài l p quy ho ch chi ti t Khu ô th D c S i, V n Tư ng và hai khu b o thu t i Khu Kinh t Dung Qu t. Kinh phí l p quy ho ch này ư c cân i t kinh phí s nghi p c a T nh. - Vi c qu n lý thí i m c m c ng t i Khu Kinh t Dung Qu t, T nh làm vi c v i B Giao thông V n t i xem xét, gi i quy t theo thNm quy n. Trư ng h p vư t thNm quy n báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh. - V vi c ng v n u tư d án ư ng Dung Qu t - Sa Huỳnh và b sung danh m c u tư Trà Khúc III, T nh làm viêc v i các B ch c năng xem xét, gi i quy t. - V vi c b sung 19 xã bãi ngang và 24 ư ng n trung tâm xã, T nh làm vi c v i B K ho ch và u tư t ng h p trình Th tư ng Chính ph . - V vi c b trí v n th c hi n giai o n 2 ư ng Bình Long - c ng Dung Qu t ( o n t NMLD Dung Qu t n ngã ba Bình Long), y ban nhân dân t nh và Ban qu n lý Khu kinh t Dung Qu t làm vi c v i B K ho ch và u tư, B Tài chính xem xét, gi i quy t.
  4. Văn phòng Chính ph xin thông báo các cơ quan bi t, th c hi n. KT. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: PHÓ CH NHI M - Th tư ng, các Phó Th tư ng CP; - Các B : KH T, CN, XD, TC, GTVT, TNMT, GD T; - UBND t nh Qu ng Ngãi; - Các thành viên Ban Ch o; - T chuyên viên giúp vi c Ban Ch o; - T p oàn D u khí VN; - Các TCT: Lilama, Cienco 1, Vinaconex, B ch ng, PTSC; - Các công ty: Xây l p Hóa ch t, Xây l p D u khí, Tư v n và Văn Tr ng Lý Thi t k c ng - K thu t bi n; - BQLDA Nhà máy l c d u Dung Qu t; - VPCP: BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : TH, P; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, DK(4). H(45b)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản