Thông báo số 980/TB-BYT

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
61
lượt xem
1
download

Thông báo số 980/TB-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo số 980/TB-BYT về tThông báo số 980/TB-BYT hình dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, trong đó có nguyên nhân từ vi khuẩn tả và triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo số 980/TB-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 980/TB-BYT Hà N i, ngày 12 tháng 11 năm 2007 THÔNG BÁO V TÌNH HÌNH DNCH TIÊU CH Y C P NGUY HI M, TRONG Ó CÓ NGUYÊN NHÂN T VI KHU N T VÀ TRI N KHAI CÁC BI N PHÁP PHÒNG CH NG DNCH KH N C P ư c s u quy n c a Th tư ng Chính ph nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam, B Y t thông báo tình hình d ch tiêu ch y c p nguy hi m như sau: t ngày 23/10/2007 n nay ã ghi nh n 1.661 trư ng h p tiêu ch y c p, t i m t s t nh/ thành ph phía B c, không có t vong, 204 trư ng h p dương tính v i phNy khuNn t ; nguyên nhân ch y u do ngu n th c phNm b nhi m khuNn, ăn u ng m t v sinh. D ch ang di n bi n m c ph c t p, nguy hi m. ch ng phòng ch ng và ki m soát d ch, các a phương tri n khai nghiêm túc công i n s 1638/C -TTg ngày 02/11/2007 c a Th tư ng Chính ph , v i các bi n pháp c p bách sau: Huy ng c h th ng chính tr và các phương ti n thông tin i chúng làm t t công tác tuyên truy n, v n ng nhân dân ch ng, t giác th c hi n các bi n pháp phòng ch ng d ch, nh m d p d ch trong th i gian s m nh t. UBND t nh/thành ph ph i h p v i các B /ngành tr c ti p ch o UBND các c p t p trung nhân l c, chuyên môn giám sát, th c hi n s m, cách ly và i u tr k p th i b nh nhân tiêu ch y c p; khoanh vùng và x lý tri t các d ch s m phát sinh. B Y t ch trì ph i h p v i các B /ngành phát ng chi n d ch “an toàn v sinh th c phNm” trên toàn qu c. X lý nghiêm kh c các cơ s vi ph m v an toàn v sinh th c phNm; c n ph i cung c p nư c s ch, m b o an toàn v sinh th c phNm, v sinh môi trư ng, c bi t t i các vùng lũ l t. B nh tiêu ch y c p nguy hi m lây qua ư ng ăn u ng. Do ó, m i ngư i dân c n gi v sinh ăn u ng như: ăn chín, u ng sôi, r a tay b ng xà phòng trư c khi ăn và sau khi i v sinh; th c hi n 4 khuy n cáo cho c ng ng phòng ch ng d ch do B Y t ban hành. B Y t xin thông báo và ngh các ơn v th c hi n. B TRƯ NG
  2. Nguy n Qu c Tri u
Đồng bộ tài khoản