Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Nguyet Nga | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
81
lượt xem
4
download

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 02/CP ngày 5/1/1995 "quy định về hàng hoá, dịch vụ cấm kinh doanh thương mại và hàng hoá, dịch vụ kinh doanh thương mại có điều kiện ở thị trường trong nước" đối với hoạt động kinh doanh vàng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/TT-NH7 của Ngân hàng Nhà nước

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA T H « N G  T C ñ A   G © N  H µ N G   H µ  N í C  Ö T  N A M  S è  01/TT­N H 7   G µ Y  24  N N VI N T H¸ N G  1 N¨ M  1996 H í N G  D É N  T H ù C  HI Ö N   G H Þ  ® Þ N H  S è  02/CP  G µ Y   N N 5 T H¸ N G  1 N¨ M  1995 C ñ A   H Ý N H   H ñ  " Q UI ® Þ N H  V Ò  H µ N G  H O ¸, D Þ C H   C P V ô  C Ê M  KI N H  D O A N H  T H ¬ N G  M ¹ I V µ  H µ N G  H O ¸, D Þ C H  V ô  KI N H  D O A N H   T H ¬ N G  M ¹ I C ã  ® I Ò U  KI Ö N  ë  T H Þ   R ê N G  T R O N G  N í C"  è I V íI O ¹ T  T ®  H ® é N G  KI N H   O A N H   µ N G D V Ngµy 5/1/1995  Ýnh   ñ   ∙ ban  µnh NghÞ   nh   è  Ch ph ® h ®Þ s 02/CP  quy  ®Þnh  Ò   µng    Þch  ô  Ê m   vh ho¸,d vc kinh doanh  ¬ng  ¹ivµ  µng    Þch  ô    th m  h ho¸,d v kinh doanh  ¬ng  ¹i cã  iÒu  Ön    Þ  êng    th m  ® ki ë th tr trong níc.Theo    nh  ¹     qui®Þ ti phô  ôc sè  cña  l   2  NghÞ   nh  ®Þ 02/CP  ×  µng  éc  Ò   µng  th v thu v h ho¸,dÞch  ô    v kinhdoanh  ã  iÒu  Ön,Ng ©n  µng  µ   íchíng dÉn  Öc  Êp  Êy chøng    c® ki   h Nh n     vi c gi   nhËn    iÒu  Ön  ®ñ ® ki kinh  doanh  µng, giÊy  v   chøng  Ën    iÒu  Ön    nh ®ñ ® ki gia c«ng,chÕ     µng      t¸cv nh sau: 1.  èi víic¸c  §   doanh nghiÖp  ã  c nhu  Çu  c kinh doanh  µng, chi nh¸nh  v    Ng ©n   µng  µ   íc TØnh,  µnh  è  h Nh n   Th ph c¨n  ®iÓ m       kho¶n  m ôc    cø  a, b, c  2  II Th«ng  t 07/NH­ ngµy  TT  29/10/1993  ña  ©n   µng  µ   íc híng  Én  ùc c Ng h Nh n   d th   hiÖn NghÞ   nh  ®Þ 63/CP  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v qu¶n  ýnhµ  íc®èi víi ¹t®éng  l  n       ho kinh doanh  µng, ®Ó   v   xem   Ðt  Êp  Êy  xc Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh   doanh  µng. v 2.§èivíi   ©n  ã  ü  ËttaynghÒ   õbËc  èn  ëlªncã        nh c¸ c k thu     t  b tr     nhu  Çu    c gia c«ng,chÕ     µng  ng    t¸cv (nh kh«ng  ã    iÒu  Ön  µnh  Ëp  c ®ñ ® ki th l Doanh  nghiÖp)  th× c¨n cø  µo    nh  ¹ kho¶n    ôc        v qui®Þ ti   6, m IITh«ng   t07/NH­TT  µy  ng 29/10/93   ®Ó  xem   Ðt cÊp  Êy  x  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön    nh ®ñ ® ki giac«ng,chÕ     µng.   t¸cv 3. Thñ  ôc cÊp  Êy    t  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  µng    v theo  qui ®Þnh  ¹    tikho¶n  m ôc    3  IITh«ng    t 07/NH­ (ri     nh  Ò   n    TT  ªngqui ®Þ v ®¬ xin cÊp  Êy  Ðp  gi ph kinh doanh  µng, nay  æi  µnh  n     Êp  Êy  v   ® th ®¬ xin c Gi chøng  nhËn    iÒu  Ön  ®ñ ® ki kinh doanh  µng    v theo m É u   nh  Ìm).   ®Ý k 4. Thñ  ôc cÊp  Êy    t  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön    nh ®ñ ® ki gia c«ng  Õ     µng  ch t¸cv theo    nh  ¹  qui®Þ tikho¶n  m ôc    6  IITh«ng  t 07/NH­ (ri     nh  Ò   n   TT  ªngqui®Þ v ®¬ xin gia c«ng,chÕ     µng       t¸cv nay  æi  µnh  n    Êp  Êy  ® th ®¬ xin c gi chøng  Ën    nh ®ñ ®iÒu  Ön    ki giac«ng,chÕ     µng).   t¸cv 5. L Ö   Ý  Êp  Êy    ph c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  µng,GiÊy    v   chøng  Ën    iÒu  Ön    nh ®ñ ® ki gia c«ng  Õ     µng,thùc hiÖn  ch t¸cv     theo quy  nh   ®Þ t¹  iÓ m     i® a, kho¶n    iÒu  Quy  nh  ña  ©n   µng  µ   ícvÒ   Öc    1, ® 2  ®Þ c Ng h Nh n   vi thu c¸c lo¹  Ý,  Ö  Ý    i ph l ph trong ho¹t®éng      kinh doanh  µng  µ  ¸  Ý     v v ® qu (Ban  µnh  h kÌm  theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 61/Q§­NH7   µy  ng 7/4/1994  ña  èng  c  ©n   c Th ®è Ng hµng  µ   íc). Nh n
  2. 2 6. C¸c    doanh  nghiÖp,c¸ nh©n  ∙  îccÊp  Êy  Ðp     ®®  Gi ph kinh doanh  µng,   v   GiÊy  Ðp    ph gia c«ng  Õ     µng  íc ngµy  ch t¸cv tr   ban  µnh  h Th«ng   µy, nay  tn   ph¶i   ® æi  ¹ GiÊy  l i chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh doanh  µng, GiÊy    v   chøng  Ën  nh ®ñ   iÒu  Ön    ® ki gia c«ng  Õ     µng  Gi¸m  c    ch t¸cv do  ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   Ng h Nh níc tØnh, thµnh  è  Êp. Thñ  ôc xin ® æi  Êy  Ðp  Êy GiÊy      ph c   t    Gi ph l  chøng  Ën  nh ®ñ   iÒu  Ön  ® ki kinh  doanh  µng, GiÊy  v   chøng  Ën    iÒu  Ön  c«ng  nh ®ñ ® ki gia  chÕ     µng,thùc hiÖn  t¸cv     theo m É u   èng  Êt quy  nh  ¹ phô  ôc1  Ìm    th nh   ®Þ t i l   k theo  giÊy phÐp    (b¶n  èc)göicho  g    gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc. Ng h Nh n 7. Thêih¹n  æi  Êy  Ðp  îctiÕn hµnh  Ó   õ ngµy     ® Gi ph ®    k t  ban  µnh  h Th«ng   t nµy ®Õ n  h Õt ngµy 30/9/1996.  Ngoµi thêi ¹n quy ®Þnh  trªn,  h  c¸c doanh  nghiÖp, c¸ nh©n  ∙  ã  Êy  Ðp  èn  Õp  ôc kinh doanh, gia c«ng  Õ      ® c Gi ph mu ti t        ch t¸cvµng    ph¶ilµm  ¹thñ tôctheo quy  nh  ¹ ®iÓ m     Th«ng   µy.   l      i   ®Þ t  i 3,4  tn 8.ViÖc  Êp  Êy    c Gi chøng  Ën  ã    iÒu  Ön  nh c ®ñ ® ki kinhdoanh,GiÊy      chøng  nhËn    iÒu  Ön    ®ñ ® ki gia c«ng  Õ     µng  Ó  viÖc  æi  Êy  Ðp  Êy ch t¸cv (k c¶  ® Gi ph l  GiÊy  chøng  Ën)  îc thùc hiÖn  nh ®    trong vßng  ngµy  Ó   õ ngµy  Õp  Ën    20  k t  ti nh ®ñ   å  ¬  îp lÖ  ña  h s h   c doanh  nghiÖp,c¸nh©n. Trong  êih¹n trªngi¸m  c         th       ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íctØnh,thµnh  è  Ng h Nh n     ph ph¶itr¶lêi     cho    c¸cdoanh  nghiÖp,   c¸ nh©n  Ò   Öc  Êp    v vi c hoÆc   kh«ng  Êp  Êy  c Gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinh  doanh, GiÊy    chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki gia  c«ng  Õ     µng  ch t¸cv cho doanh  nghiÖp,c¸nh©n.    Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  ý.C¸c  tn c hi l     k t  k  quy  nh  íc®©y   ®Þ tr   tr¸víi    i Th«ng   µy  u   Þ    á. tn ®Ò b b∙i b Tªn  n  Þ                         éng  µ    éichñ  Üa   ®¬ v                        C ho x∙h   ngh ViÖtnam     .. . .....                                   éc  Ëp    ù  ­ H¹nh   . . ....                                 § l ­ T do    .. phóc                                   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­                                 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­                                         Ngµy...                                           th¸ng..n¨m...   .   §¬N  XIN  æI  ÊY  Ð P   ® GI PH KINH  DOANH   µ NG V K Ýnh  öi: g  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n                     tØnh/thµnh phè... . ..................   . ................... Tªn  doanh  nghiÖp    ©n):. . ................. (C¸nh . . ................ GiÊy  Ðp  ph kinhdoanh  µng    v (hoÆc  Êy  Ðp    Gi ph giac«ng,chÕ     µng)   t¸cv sè:. . . Êp  µy.. th¸ng..n¨m... . . . C ng   .   .   Trô  ë  Ýnh:.. . .............. s ch . .............. .. . ........................ . . ........................ §iÖn  ¹i è:. . .............. tho   s . . ............. Chóng    µm  n  µy,®Ò   Þ  t«il ®¬ n   ngh Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n   µng  µ   Ng h Nh níc tØnh/thµnh  è.. . ..... æi  Êy  Ðp    ph . . ..... ® Gi ph kinh doanh  µng  v (hoÆc  Êy  Gi phÐp  gia c«ng, chÕ     è:. . .... µnh  Êy    t¸c)s . . ....  th gi chøng  Ën    iÒu  Ön  nh ®ñ ® ki kinhdoanh    (hoÆc  Êy  Gi chøng  Ën    iÒu  Ön    nh ®ñ ® ki giac«ng,chÕ   .   t¸c)
  3. 3 Thñ  ëng  n  Þ tr ®¬ v (Ký    ng  Êu) tªn,®ã d Tªn  n  Þ                         éng  µ    éichñ  Üa   ®¬ v                        C ho x∙h   ngh ViÖtnam     .. . .....                                   éc  Ëp    ù  ­ H¹nh   . . ....                                 § l ­ T do    .. phóc                                   ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­                                 ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­ ­­ ­                                                                          .. . . µy..                                                                            . . , ng .th¸ng..  . n¨m...   §¬N  XIN  Ê P   ÊY  C GI CHøNG   Ë N     IÒ U   ÖN  NH ®ñ ® KI GIA  C«NG, CH Õ   T¸C  µ NG V K Ýnh  öi: g  ¤ng  Gi¸m  c    ®è Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . .............................. ph . . ............................. Hä   µ  . . ................................... v tªn: . .................................... Trô  ë  öa hµng,cöa  Öu).. . ...................... s (c     hi . . ..................... .. . ........................................... . . .......................................... §iÖn  ¹i tho : Tr×nh      Ò:.. . ............................. ®é tayngh . . ............................. §iÒu  Ön  ü  Ët(trangthiÕtbÞ  ü  ËthiÖn  ã):. . ..... ki k thu       k thu   c . . .... .. . ............................................ . . ........................................... Ph¹m    vikinhdoanh      (giac«ng,chÕ     µng):. . .........   t¸cv . . ......... .. . ............................................ . . ............................................ T«i xin cam   oan  ÷ng  iÒu     ® nh ® khai trªnlµ ®óng  µ  ùc  Ön       v th hi nghiªm  chØnh  Õ     ch ®é qu¶n  ýkinhdoanh  µng  Ön  µnh  ña  µ   íc. l    v hi h c Nh n Ký  tªn Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  nam      ViÖtNam                   éc  Ëp    ù  ­ H¹nh          § l ­ T do    phóc         ­ ­                        ­ ­                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc   Ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . ......... ph . . ......... Sè:        . . µy.. th¸ng..n¨m      .. . , ng   .   . 199 
  4. 4 GIÊY  CHøNG   Ë N     IÒ U   ÖN  NH ®ñ ® KI GIA  C«NG,  Õ   CH T¸C  µ NG V Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . ................ ph . . ................ Chøng  Ën:(*) . ..................... nh   . . ..................... §Þa  iÓ m   ® kinhdoanh:. . ................   . . ................ §ñ  iÒu  Ön  µ  îcphÐp    ® ki v ®   giac«ng,chÕ     µng.   t¸cv Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è.. . ................. ph . . ................ * §èivíi   ©n        nh c¸ kinhdoanh    â hä      ghir   tªn,nam   ÷,tuæi,chç  . n    ë Tªn  n  Þ  ®¬ v Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  nam   .. . ...... . . ....  .     §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc       l    do   ph                    ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­      .. .  µy.. th¸ng..n¨m        . .ng ,   .   . 199  §¬N  XIN  Ê P   ÊY  C GI CHøNG   Ë N     IÒ U   ÖN  NH ®ñ ® KI KINH  DOANH   µ NG V K Ýnh  öi: g  ¤ng  Gi¸m  c  ®è Chinh  nh¸nh  ©n  µng  µ   íc Ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . ........... ph . . ........... Tªn  doanh  nghiÖp:. . .............................. . . ..............................
  5. 5 Gi¸m  c:.. . .................................... ®è . . .................................... Trô  ë  Ýnh:.. . .................................. s ch . ................................... .. . ............................................ . . ............................................ §iÖn  ¹i è:. . ............FAX:.. . .............. tho   s . . ...........  . . . . .............. Vèn  ph¸p ®Þnh:.. . ................................   . . ................................ +  B»ng  Òn:. . ....................... ti . . ....................... +  B»ng  µng:. . . ..................... v . . ...................... Tæng  è    ng:.. . .............................. s lao®é . . ............................. +  C¸n  é  ü  Ët: . ................... b k thu . . ................... +  C«ng  ©n:.. . ...................... nh . . ...................... §iÒu  Ön  ü  Ët(trangthiÕtbÞ  ü  ËthiÖn  ã):. . ..... ki k thu       k thu   c . . ..... .. . ............................................ . . ............................................ .. . ............................................ . . ............................................ Ph¹m    vikinhdoanh    (mua      b¸n,giac«ng,chÕ     ÊtnhËp  Èu):   t¸c,xu   kh .. . ............................................ . . ............................................ Chóng      t«ixin cam   oan  ÷ng  iÒu  ® nh ® khai trªn lµ ®óng  µ  ùc  Ön       v th hi nghiªm  chØnh  Õ     ch ®é qu¶n  ýkinhdoanh  µng  Ön  µnh  ña  µ   íc. l    v hi h c Nh n X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  Thñ  tr ng  ®¬n   ë vÞ    chñ      qu¶n  (Ký  tªn,  ®ãng  dÊu) Ng ©n  µng  µ   íc h Nh n   Céng  hoµ  x∙ héi chñ  nghÜa  ViÖt  nam  
  6. 6    ViÖtNam                   éc  Ëp    ù  ­ H¹nh          § l ­ T do    phóc         ­ ­                        ­ ­                ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc   Ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . ......... ph . . ......... Sè:        . . µy.. th¸ng..n¨m      .. . , ng   .   . 199  GIÊY  CHøNG   Ë N     IÒ U   Ö N  NH ®ñ ® KI KINH  DOANH   µ NG V Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è... . ................ ph . . ................ Chøng  Ën:(1). . ................. nh   . . ................. §Þa  iÓ m   ® kinhdoanh:. . .............   . . ............. §ñ   ®iÒu  kiÖn  vµ   ® îc phÐp  kinh  doanh  vµng  (bao  gå m:  (2). . ...........) . . ........... Gi¸m  c    ®è chinh¸nh  ©n  µng  µ   íc ng h Nh n   TØnh/Thµnh  è.. . ................. ph . . ................ (1)§èivíi chøc      â tªn®Çy    ña       tæ  KD ghir     ®ñ c C«ng    ty,Doanh  nghiÖp (2)Ghi râ hµnh         vikinh doanh  :mua,        nh   b¸n,giac«ng  Õ     ÊtnhËp   ch t¸c,xu   khÈu  µng. v
Đồng bộ tài khoản